Prevádzkareň a povinnosti spojené s jej fungovaním

Aké požiadavky musí spĺňať prevádzkareň a aké povinnosti podnikateľom vyplývajú v súvislosti s jej samotným chodom?

V rámci našej série článkov o prevádzkarni sme v článku Prevádzkareň objasnili to, ktoré priestory sa za prevádzkareň považujú a ktoré nie. Potom sme sa v článku Zriadenie prevádzkarne zaoberali aj povinnosťami, ktoré na podnikateľov čakajú v súvislosti s jej zriaďovaním. Tento článok už bude venovaný povinnostiam, ktorých splnenie bude musieť podnikateľ zabezpečovať počas celého fungovania prevádzkarne.

Označenie prevádzkarne

Každá prevádzkareň musí byť riadne označená najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) musí byť prevádzkareň označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko a môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Obchodným menom právnických osôb je ich názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri vrátane označenia právnej formy.

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) ukladá podnikateľom ďalšie povinnosti v súvislosti s označovaním prevádzkarne. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
 • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
 • prevádzková doba určená pre spotrebiteľa (otváracie hodiny),
 • kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

Je potrebné si dať pozor na to, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) sa ustanovenia o označovaní prevádzkarne primerane vzťahujú aj združené prevádzkarne, priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Preto ak vykonávate nejakú podnikateľskú činnosť v priestore, ktorý podľa živnostenského zákona prevádzkarňou nie je (napríklad sídlo firmy alebo miesto podnikania fyzickej osoby), v zmysle uvedeného ustanovenia musí byť aj takýto priestor primerane označený.

Informácie, aký rozdiel nájdete medzi sídlom, miestom podnikania a prevádzkarňou nájdete v článku Aký je rozdiel medzi sídlom, miestom podnikania a prevádzkarňou?

Odlíšenie zamestnancov a ďalšie oznámenia v súvislosti s prevádzkarňou

Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do kontaktu so spotrebiteľom, musia byť odlíšení od spotrebiteľa prostredníctvom označenia (visačka) alebo odevu (firemné tričko). Táto povinnosť týkajúca sa odlišovania zamestnancov od spotrebiteľov sa nevzťahuje na predaj na trhových miestach. Ak plánuje predávajúci z nejakých dôvodov prevádzkareň dočasne uzavrieť na čas dlhší ako jeden deň, je povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne. Takýto oznam musí byť v prevádzkarni zverejnený najneskôr 24 hodín pred jej dočasným uzavretím.

Prečítajte si tiež

V kompetencii miest a obcí je podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov aj určovanie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb všeobecne záväzným nariadením. Väčšina miest a obcí vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach stanovuje povinnosť podnikateľa okrem zriadenia prevádzkarne na jej území oznámiť na miestne príslušnom mestskom alebo obecnom úrade prevádzkovú doby prevádzkarne a jej prípadné zmeny. Lehota na splnenie si tejto oznamovacej povinnosti je stanovená odlišne podľa jednotlivých všeobecne záväzných nariadení miest a obcí, spravidla sa však pohybuje od 5 do 15 dní pred (v niektorých prípadoch aj po) začatím činnosti prevádzkarne alebo pred plánovanou zmenou prevádzkovej doby.

Reklamačný poriadok a evidencia o reklamáciách

Ak je už prevádzkareň zriadená, riadne označená a uvedená do činnosti. Nemal by podnikateľ zabúdať aj na ďalšie povinnosti, ktoré bude musieť počas jej fungovania dodržiavať. Jednou z nich je v zmysle § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa aj vypracovanie reklamačného poriadku. Prostredníctvom reklamačného poriadku je predávajúci povinný riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

V súvislosti s reklamáciami musia podnikatelia viesť evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. Evidenciu o reklamáciách je podnikateľ povinný v prípade kontroly predložiť na nahliadnutie.

Ochrana pred požiarmi

Ďalšie povinnosti podnikateľom vyplývajú v súvislosti so zabezpečeným ochrany života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi. Predpismi upravujúcimi túto oblasť sú zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a vykonávací predpis k tomuto zákonu, ktorým je vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Zákon o ochrane pred požiarmi ustanovuje veľké množstvo povinností právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov najmä v § 4 až 8, ktorých rozsah pre konkrétneho podnikateľa závisí predovšetkým od charakteru jeho podnikania a rizika nebezpečenstva vzniku požiaru.

Medzi niektoré z povinností podnikateľov v súvislosti s ochranou pred požiarmi patrí napríklad:

 • zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
 • zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov,
 • vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
 • prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti.

Tieto povinností sa väčšinou nemusia vzťahovať na malých podnikateľov s malými prevádzkarňami alebo bez prevádzkarní. Podľa zákona o ochrane pred požiarmi je právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ povinná plniť len povinnosti fyzických osôb ustanovených v tomto zákone, ak spĺňa súčasne všetky nasledujúce podmienky:

 1. nepoužíva na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo okrem bytu v rodinnom dome, alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 40 m2 iné objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, a
 2. zamestnáva najviac troch zamestnancov a nevykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a
 3. nemá pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a
 4. nevlastní, neužíva alebo neobhospodaruje lesy.

Ostatné povinnosti spojené s fungovaním prevádzkarne

Okrem týchto povinností spojených s prevádzkarňou ustanovujú osobitné predpisy aj veľké množstvo iných pravidiel a povinností, ktoré je potrebné pri podnikaní dodržiavať všeobecne a tiež vo vzťahu k špecifickému charakteru podnikateľskej činnosti. Ďalší veľký súbor povinností podnikateľovi vyplýva najmä v súvislosti s jeho postavením zamestnávateľa, ak sa ním stane. Prehľad týchto povinností si môžete prečítať v našom článku Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní zamestnancov, ktorý vás navedie na osobitné články s podrobnejšími informáciami.

Ak by ste v budúcnosti uvažovali nad zrušením prevádzkarne, budete si musieť tiež splniť niekoľko povinností. Môžete si o nich prečítať v našom článku Povinnosti pri zrušení prevádzkarne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky