10 najčastejších chýb zamestnávateľov v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a v jeho prílohe

Akých chýb sa zamestnávatelia najčastejšie dopúšťajú v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a v jeho prílohe?

V Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a v jeho prílohe sa uvádzajú všetci zamestnanci v postavení zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom zo závislej činnosti a zamestnanca – dohodára s pravidelným mesačným príjmom zo závislej činnosti, ale aj

  • zamestnanca s právom na pravidelný mesačný príjem, ktorý má prerušené povinné poistenie podľa § 26 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napríklad pracovné voľno bez náhrady mzdy, neospravedlnená neprítomnosť v práci, bol uvoľnený z pracovného pomeru na výkon verejnej funkcie, čerpá rodičovskú dovolenku, ošetrovania člena rodiny od jedenásteho dňa a pod.),
  • zamestnanca s právom na pravidelný mesačný príjem, ktorý má vylúčenú povinnosť platiť povinné poistenie podľa § 140 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (napríklad počas poberania materských dávok, ošetrovania člena rodiny do desiateho dňa, dočasnej práceneschopnosti a pod.),
  • zamestnanca s právom na pravidelný mesačný príjem v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (to znamená študent s odvodovou výnimkou), ktorý je zamestnancom len na účely úrazového poistenia a garančného poistenia,
  • zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý je zamestnancom len na účely úrazového a garančného poistenia.

Nedodržanie povinnosti predkladania Mesačného výkazu poistného a príspevkov

Mesačný výkaz poistného a príspevkov sa predkladá v lehote splatnosti poistného. Lehotou splatnosti poistného je podľa § 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak deň splatnosti poistného pripadne na sobotu a na deň pracovného pokoja, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Neuvádzanie dňa určeného na výplatu príjmov

V Mesačnom výkaze poistného a príspevkov je zamestnávateľ pri vykazovaní poistného od januára 2014 povinný uvádzať aj deň určený na výplatu príjmov. Obdobne ako v predchádzajúcom odseku, je to deň určený v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo internom predpise. Ak je výplata príjmov rozložená na rôzne dni, uvádza sa deň poslednej výplaty príjmov za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je deň výplaty určený, uvádza sa posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Nesprávne uvádzanie počtu kalendárnych dní

V prílohe Mesačného výkazu poistného a príspevkov sa vypĺňa aj kolónka „počet kalendárnych dní.“ Tu je potrebné uviesť počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné na sociálne poistenie. Ak pracovný pomer trval celý kalendárny mesiac, uvedie sa napríklad v prípade marca 2014 číslo 31. Ak napríklad dohoda o vykonaní práce trvala päť kalendárnych dní v danom mesiaci, uvádza sa číslo päť. Neuvádza sa teda počet dní, počas ktorých zamestnanec reálne vykonával prácu.

Prečítajte si tiež

Dávame do pozornosti, že zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení upravuje v § 26 počet dní prerušenia poistného (napríklad čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy, čerpanie rodičovskej dovolenky, dlhodobé uvoľnenie z pracovného pomeru na výkon verejnej funkcie, neospravedlnená neprítomnosť v práci, ošetrovanie člena rodiny od jedenásteho dňa a pod.). Tieto dni sa do počtu dní, za ktoré sa platí poistné nezapočítavajú.

Neuvádzanie kalendárnych dní vylúčených dôb

Od obdobia január 2014 sa v prílohe Mesačného výkazu poistného a príspevkov uvádza údaj o kalendárnych dňoch vylúčených dôb, a to len pri zamestnancoch narodených do 31. decembra 1984. Uvádza sa tu počet dní, počas ktorých sa rodič narodený do 31. decembra 1984 staral o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa do osemnástich rokov jeho veku. Sociálna poisťovňa tento údaj potrebuje na účely určenia sumy dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

Článok pokračuje pod reklamou

Nesprávne uvádzanie počtu dní obdobia podľa § 26

Na tomto mieste sa uvádza počet dní obdobia prerušenia povinného poistenia podľa § 26 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení len pri zamestnancovi s odvodovou úľavou. Tieto dni u zamestnancov s odvodovou úľavou nie sú prerušením povinného poistenia, pretože nie sú povinne poistení. Podľa § 138 ods. 8 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení za toto obdobie zamestnávateľ neplatí poistné na úrazové a garančné poistenia, a preto sa počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné znižuje o obdobia podľa § 26 ods. 1 a 3 (napríklad čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy, neospravedlnená absencia v práci, ošetrovanie člena rodiny počnúc jedenástym dňom). Tiež platí, že u zamestnancov s odvodovou úľavou sa nepoužije ustanovenie o alikvotnom maximálnom vymeriavacom základe.

Nesprávne uvádzanie vymeriavacieho základu a poistného

V prílohe Mesačného výkazu poistného a príspevkov sa osobitne vykazuje vymeriavací základ za zamestnávateľa a zamestnanca. Mnohokrát zamestnávatelia vykážu vymeriavací základ len u zamestnanca, nevykážu žiadny vymeriavací základ, alebo ho vykážu v nesprávnej výške. Jeho výška sa odvíja od výšky príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zamestnávateľom zúčtované. Ak sa na zamestnanca nevzťahuje rozsah niektorého druhu poistenia, v kolónke pre vymeriavací základ aj výšku poistného sa uvádza nula.

Poistné odvedené bez právneho dôvodu

Zamestnávateľom sa stáva, že odvedú poistné vo vyššej výške, tzn. bez právneho dôvodu. Najčastejšou príčinou je priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, priznanie dôchodku v priebehu mesiaca. Ďalšie príklady: pri obchodnoprávnom vzťahu (napríklad zmluva o výkone funkcie konateľa, mandátna zmluva, príkazná zmluva) zamestnávateľ neplatí úrazové a garančné poistenie; prekročenie maximálneho mesačného vymeriavacieho základu alebo maximálneho alikvotného vymeriavacieho základu; ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v príslušnom kalendárnom mesiaci sú obdobia vylúčenia, vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Sociálna poisťovňa sa mnohokrát stretáva aj s nesúladom údajov, najčastejšie pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca a súčasnom čerpaní dovolenky – navzájom sa vylučujú.

Zlučovanie právnych vzťahov do jedného riadku

V prílohe Mesačného výkazu poistného a príspevkov sa uvádza každý právny vzťah v samostatnom riadku. Každú pracovnú zmluvu, dohodu, zmluvu o výkone funkcie, príkaznú zmluvu, mandátnu zmluvu a podobne, ktorú má zamestnávateľ uzatvorenú so zamestnancom je potrebné vykázať na osobitnom riadku prílohy Mesačného výkazu poistného a príspevkov.

Nevykazovanie všetkých zamestnancov

V prílohe Mesačného výkazu poistného a príspevkov je zamestnávateľ povinný uviesť všetkých zamestnancov so statusom zamestnancov s pravidelným mesačným príjmom zo závislej činnosti. Uvádzajú sa tu teda aj zamestnanci, ktorí majú prerušené povinné poistenie, vylúčenú povinnosť platiť poistné, ale aj tí zamestnanci, ktorí v danom mesiaci nemali zúčtovaný príjem.

Nesprávne uvádzanie, resp. neuvádzanie niektorých informácií

Častou chybou v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov je neplnenie si povinnosti uvádzať vo výkaze od obdobia január 2014 fyzickú osobu, ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Je ňou osoba z príslušného mzdového oddelenia alebo externá mzdová účtovníčka. Ďalej je potrebné v prílohe Mesačného výkazu poistného a príspevkov správne označiť typ zamestnanca podľa poučenia k prílohe tohto výkazu.

Prečítajte si tiež niektorý z našich článkov:

Zdroj: Spracované na základe informácií zo seminára „Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou“, ktorý organizovala Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky