Ohlasovacie povinnosti pri bankovom účte na zloženie základného imania v s. r. o.

Aké ohlasovacie povinnosti vyplývajú novej s. r. o. v súvislosti s bankovým účtom a ako sa dá táto povinnosť zjednodušiť?

V článku Založenie s. r. o. v roku 2014 ste sa mohli dozvedieť všetky kroky, ktoré je potrebné podniknúť pri zakladaní tejto populárnej právnej formy podnikania. V tomto článku sa zameriame na všetky oznamovacie povinnosti ohľadom bankového účtu, ktoré vznikajú novej spoločnosti s ručením obmedzeným. Pre úplnosť zopakujeme, že ešte pred skladaním základného imania je potrebné uskutočniť základný krok, ktorým je uzatvorenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny.

Článok pokračuje pod reklamou

Základné imanie s. r. o. a možnosti jeho splatenia

Minimálna výška základného imania v s. r. o. je 5 000 eur. Základné imanie spoločnosti je možné splatiť peňažnými i nepeňažnými vkladmi spoločníkov. Pri nepeňažných vkladoch sa vyžaduje, aby bola ich hodnota ocenená znaleckým posudkom. Ten môže v závislosti od konkrétneho predmetu vkladu stáť od niekoľko sto až po niekoľko tisíc eur. Z uvedeného dôvodu sa väčšina spoločností rozhodne splatiť základné imanie vpeňažnej podobe. Tomuto spôsobu splatenia základného imania sa budeme v tomto článku venovať v súvislosti s oznamovacími povinnosťami. Ak spoločnosť zakladá jeden spoločník, musí byť základné imanie pred návrhom na zápis do obchodného registra splatené v plnej výške 5 000 eur. Ak zakladajú spoločnosť aspoň dvaja spoločníci, stačí ak bude pred návrhom na zápis do obchodného registra celková hodnota splatených peňažných vkladov a odovzdaných nepeňažných vkladov aspoň 2 500 eur.

Bankový účet na zloženie základného imania

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikne až zápisom do obchodného registra. K návrhu na zápis do obchodného registra sa od 1. decembra 2013 prikladá aj výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí. Táto povinnosť vyplýva z § 60 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Vklady spoločníkov pred vznikom spoločnosti spravuje správca vkladu, ktorým je najčastejšie jeden zo zakladateľov. Tieto peňažné vklady sa vkladajú na osobitný bankový účet zriadený správcom vkladu. Banky vám pri zriadení tohto typu účtu pomôžu, pretože majú na tento účel pripravené špeciálne typy účtov. Keďže spoločnosť ešte oficiálne neexistuje, nemôže byť účet vedený na ňu, ale na správcu vkladu, ktorý uzatvorí s bankou zmluvu o vedení osobitného účtu na účel splatenia základného imania. Na zriadenie takéhoto účtu je potrebné banke predložiť spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu a občiansky preukaz správcu vkladu. Je potrebné si ešte uvedomiť, že s peňažnými prostriedkami na tomto účte nie je možné nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne. Výnimkou sú úhrady nákladov spojených so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy a vrátenie vkladu alebo jeho časti spoločníkovi.

Zápis spoločnosti do obchodného registra a bankový účet

Ak bola na osobitný bankový účet splatená požadovaná výška základného imania, tak k návrhu na zápis do obchodného registra sa priloží aj výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí. Návrh na zápis do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Podpisujú a podávajú ho všetci spoločníci. Ak boli splnené všetky náležitosti, registrový súd zapíše spoločnosť do obchodného registra. Zápis do obchodného registra sa dá vybaviť aj na jednotnom kontaktnom mieste. Potom je potrebné zápis do obchodného registra a vznik spoločnosti oznámiť banke. Banka po predložení výpisu z obchodného registra za prítomnosti konateľa pôvodný bankový účet na zloženie základného imania nezruší, ale ho doplní o údaje z obchodného registra a pretransformuje na podnikateľský. Znamená to, že číslo účtu sa nezmení, iba dôjde k zmene produktu. S prostriedkami na tomto učte už bude môcť disponovať novovzniknutá spoločnosť prostredníctvom konateľa, prípadne inej oprávnenej osoby.

Bankový účet a oznamovacie povinnosti na daňovom úrade

Prvý kontakt s daňovým úradom pri zakladaní s. r. o. súvisí so súhlasom správcu dane na zápis do obchodného registra, ktorý vydáva daňový úrad v sídle kraja. Overuje sa tým, či zakladateľ nemá žiadne záväzky a nedoplatky voči daňovému a colnému úradu. Žiadosť sa podáva na miestne príslušnom daňovom úrade podľa adresy zakladateľa spoločnosti. Ďalšou povinnosťou spoločnosti s ručením obmedzeným je podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov registračná povinnosť na daňovom úrade za platiteľa dane z príjmov. O registráciu u správcu dane je potrebné požiadať do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom firma získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Ceste na daňový úrad sa však môžete vyhnúť. Ak o to požiadate, túto povinnosť za vás vybaví živnostenský úrad v postavení jednotného kontaktného miesta, ktorý spoločnosť zaregistruje na príslušnom daňovom úrade.

V prípade, že žiadate aj registráciu pre daň z pridanej hodnoty, jednotné kontaktné miesto vám s tým už nepomôže a daňový úrad budete musieť navštíviť. V registrácii pre daň sa však okrem iného uvádza aj číslo bankového účtu, ktorý sa bude používať na podnikanie. V tejto fáze postup záleží od toho, či si spoločnosť pred návštevou živnostenského úradu v súvislosti s vybavením živnostenského oprávnenia zriadila na účely zloženia základného imania účet v banke, alebo nie. Ak áno, tak sa vyhne návšteve daňového úradu v budúcnosti, pretože ako sme uviedli, toto číslo účtu banka nezmení, len zmení typ účtu na podnikateľský. Ak nie, bude potrebné toto číslo účtu dodatočne oznámiť daňovému úradu. Preto odporúčame, aby si novozaložená spoločnosť zriadila svoj účet na zloženie základného imania ešte pred tým, než navštívi jednotné kontaktné miesto za účelom vybavenia živnostenského oprávnenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Oznamovacie povinnosti v zdravotnej poisťovni

Platiteľ poistného, ktorý sa stal zamestnávateľom je podľa § 24 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov povinný oznámiť zdravotnej poisťovni, v ktorej má poistených svojich zamestnancov túto skutočnosť do ôsmich dní od jej vzniku. Toto oznámenie obsahuje názov, sídlo, bydlisko, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti. Povinnosť prihlásenia do systému zdravotného poistenia môže za vás tiež vybaviť jednotné kontaktné miesto, ak sa tak pri žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia rozhodnete. Treba tiež upozorniť na to, že rovnako ako v prípade registrácie pre daň z príjmov, je potrebné pre úplnosť uviesť aj číslo bankového účtu zriadeného na zloženie základného imania.

Oznamovacie povinnosti v Sociálnej poisťovni

Ďalšou inštitúciou, ktorej je potrebné oznámiť číslo účtu je Sociálna poisťovňa. Podľa § 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. V registračnom liste zamestnávateľa sa, okrem iného, uvádza taktiež číslo bankového účtu, z ktorého sa bude odvádzať poistné. So splnením si tejto povinnosti vám jednotné kontaktné miesto nepomôže, rovnako ako v prípade registrácie pre daň z pridanej hodnoty a budete si to musieť vybaviť samostatne.

Zmena čísla bankového účtu a jej oznámenie príslušným inštitúciám

Rovnako, ako sa oznamuje číslo bankového účtu, je potrebné oznámiť príslušným inštitúciám aj jeho prípadnú zmenu. V súvislosti s registráciou na daňovom úrade táto povinnosť vyplýva z § 67 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Uvádza sa, že zmenu skutočností uvedených pri registrácii, teda aj dodatočné oznámenie čísla bankového účtu alebo jeho zmenu, je povinný daňový subjekt oznámiť správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastali. To znamená do 30 dní odo dňa zriadenia bankového účtu alebo zmeny jeho čísla. Za nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote vám hrozí v zmysle § 155 ods. 1 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) pokuta od 30 do 3 000 eur.

Vo vzťahu k príslušnej zdravotnej poisťovni je platiteľ poistného – zamestnávateľ, povinný podľa § 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov. Lehota je do ôsmich dní odo dňa zmeny. Podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení môže za nesplnenie tejto povinnosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu do výšky 331 eur. Pri opakovanom porušení pokuty v lehote do dvoch rokov môže ísť o dvojnásobok tejto sumy.

Čo sa týka oznámenia zmien Sociálnej poisťovni, v samotnom zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení povinnosť oznámenia zmeny čísla bankového účtu nefiguruje. Na základe tlačiva určeného pre registráciu zamestnávateľa, ktoré sa používa aj na zmenu údajov v registri zamestnávateľov, je opodstatnené predpokladať, že voči Sociálnej poisťovni taktiež vzniká povinnosť oznámiť aj zmenu čísla bankového účtu určeného na odvádzanie povinné v lehote do ôsmich od tejto zmeny. Sociálna poisťovňa za porušenie povinností všeobecne môže podľa § 239 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení uložiť pokutu do výšky 16 596,96 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky