Dohody a odvody z dohôd (brigád) v roku 2015

Zamestnávatelia, hlavne začínajúci podnikatelia sa pri rozhodovaní medzi zamestnancom a dohodárom riadia hlavne výškou nákladov na zamestnanca, resp. dohodára, pričom významnou položkou sú odvody, ktoré musia za jednotlivé typy osôb zaplatiť. O odvodových povinnostiach dohodárov (brigádnikov) sa dozviete v nasledujúcom článku.

V súlade s § 223 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce môže zamestnávateľ výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ môže s fyzickou osobou uzatvoriť:

 • dohodu o vykonaní práce,
 • dohodu o pracovnej činnosti,
 • dohodu o brigádnickej práci študentov.

Pravidelný vs. nepravidelný príjem pri dohodách

Novelou Zákonníka práce sa od 1.7.2014 vyplácajú odmeny pri dohodách o brigádnickej práci študentov a dohodách o pracovnej činnosti mesačne. Znamená to, že dohodári (brigádnici), ktorí pracujú na základe týchto dvoch typov dohôd môžu mať len pravidelný príjem, z čoho sa spravidla platia vyššie odvody do Sociálnej poisťovne.

Jedine odmena na základe dohody o vykonaní práce sa môže vyplácať nepravidelne, a to na základe dohody zamestnávateľa a dohodára (brigádnika).

Na účely platenia poistného do Sociálnej poisťovne a preddavkov na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne je potrebné rozlišovať tri kategórie dohodárov:

 • študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek) a dohodárov, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok (v tomto článku ich budeme označovať ako „dôchodcovia“),
 • klasických dohodárov, ktorí nepatria ani do jednej z vyššie uvedených skupín dohodárov.

Odvody z dohôd (brigád) študentov v roku 2015

Na účely zdravotného poistenia sa študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študenta nepovažuje za zamestnanca, teda neplatí preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne. Študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov si môže u jedného zamestnávateľa uplatniť odvodové oslobodenie na účely sociálneho poistenia. Hranica odvodového oslobodenia je od 1.1.2015 200€, čo znamená, že študent s mesačným príjmom do 200€ neplatí poistné do Sociálnej poisťovne. Ak mesačný príjem študenta presiahne 200€, platí študent odvody len z rozdielu medzi výškou príjmu a sumou 200€.

V akej výške zaplatí odvody zamestnávateľ a v akej výške zase zamestnanec pri dohode v roku 2020 nájdete v článku Odvody z dohody v roku 2019 a 2020.

Odvody z dohôd (brigád) dôchodcov v roku 2015

Pri dohodároch – „dôchodcoch“ pravidelný alebo nepravidelný príjem nevytvára rozdiel medzi výškou odvodov platených do poisťovní, ako je to pri ostatných dohodároch. To znamená, že dohodári – „dôchodcovia“ a zamestnávatelia za týchto dôchodcov v roku 2015 platia rovnaké odvody bez ohľadu na to, či majú pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem. Výnimka je len pri poberateľoch predčasného starobného dôchodku, kde poberatelia predčasného starobného dôchodku (aj zamestnávatelia za nich) platia pri pravidelnom príjme aj nemocenské poistenie.

Preddavky na zdravotné poistenie z dohôd dôchodcov v roku 2015

Na účely zákona o zdravotnom poistení sa dohodári, ktorými sú poberatelia starobného, invalidného, výsluhového invalidného a výsluhového dôchodku (ak dovŕšili dôchodkový vek) nepovažujú za zamestnancov. Z toho vyplýva, že poberatelia uvedených dôchodkov neplatia preddavky na zdravotné poistenie. Za nich neplatí preddavky na zdravotné poistenie ani zamestnávateľ.

Prečítajte si tiež

Výnimkou sú dohodári, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Na základe ustanovení zákona o zdravotnom poistení nepatria medzi výnimky oslobodené od platenia preddavkov na zdravotné poistenie.

Z uvedeného vyplýva, že dohodár s priznaným predčasným starobným dôchodkom platí preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne vo výške 4% z vymeriavacieho základu a zamestnávateľ za tohto dohodára platí 10% z vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ na účely zdravotného poistenia nie je stanovený, ale možno ho odvodiť od minimálnej mzdy, ktorú je zamestnávateľ povinný vyplatiť aj dohodárom. Na rok 2015 je stanovená minimálna mesačná mzda 380€ a minimálna hodinová mzda pri 2,184€. Maximálny vymeriavací základ na mesiac stanovený pre rok 2015 je vo výške 4 120€.

Poistné do Sociálnej poisťovne z dohôd dôchodcov v roku 2015

Zamestnávateľ musí za dohodárov - „dôchodcov“ vždy platiť garančné poistenie vo výške 0,25%, úrazové poistenie vo výške 0,8% a do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75% z vymeriavacieho základu.

Článok pokračuje pod reklamou

Na základe ustanovení zákona o sociálnom poistení neplatia dohodári, poberajúci starobný dôchodok a výsluhový dôchodok (ak dovŕšili dôchodkový vek):

 • nemocenské poistenie,
 • invalidné poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti.

Z uvedeného vyplýva, že títo dohodári sú povinní z vymeriavacieho základu platiť starobné poistenie vo výške 4%. Zamestnávatelia tejto skupiny dohodárov odvádzajú za nich okrem garančného, úrazového poistenia, odvodov do rezervného fondu solidarity aj starobné poistenie vo výške 14% z vymeriavacieho základu.

Dohodári poberajúci invalidný a výsluhový invalidný dôchodok sú oslobodení od platenia:

 • nemocenského poistenia,
 • poistenia v nezamestnanosti.

Znamená to, že invalidní dôchodcovia a výsluhoví invalidní dôchodcovia nie sú oslobodení od platenia invalidného poistenia. Títo dohodári platia starobné poistenie vo výške 4% a invalidné poistenie vo výške 3% z vymeriavacieho základu. Zamestnávatelia za nich odvádzajú 14% z vymeriavacieho základu na starobné poistenie a 3% z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie.

Poslednou skupinou sú dohodári, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Tí sú oslobodení od platenia:

 • invalidného poistenia,
 • poistenia v nezamestnanosti.
Prečítajte si tiež

Predčasní starobní dôchodcovia, ktorí majú pravidelný mesačný príjem sú povinní platiť nemocenské poistné vo výške 1,4% a starobné poistné vo výške 4% z vymeriavacieho základu. Ak pracujú na základe dohody o vykonaní práce, na základe ktorej dosahujú nepravidelný príjem, sú oslobodení aj od platenia nemocenského poistného. Zamestnávatelia odvádzajú za predčasných starobných dôchodcov s pravidelným príjmom odvody na účely nemocenského poistenia vo výške 1,4% a odvody na starobné poistenie vo výške 14%. Za predčasných starobných dôchodcov s nepravidelným príjmom platia odvody na starobné poistenie vo výške 14%.

Sadzby poistného pri dohodách (brigádach) dôchodcov v roku 2015

Typ dohodára Dohodár Zamestnávateľ
Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek 4% (SP) 19,8% (SP, GP, ÚP, RFS)
Poberateľ invalidného a výsluhového invalidného dôchodku 7% (SP, IP) 22,8% (SP, IP, GP, ÚP, RFS)
Poberateľ predčasného starobného dôchodku – pravidelný príjem 9,4% (ZP, NP, SP) 31,2% (ZP, NP,SP, GP, ÚP, RFS)
Poberateľ predčasného starobného dôchodku – nepravidelný príjem 8% (ZP, SP) 29,80% (ZP, SP, GP, ÚP, RFS)

Použité skratky: ZP – zdravotné poistenie, NP – nemocenské poistenie, SP – starobné poistenie, IP – invalidné poistenie , GP – garančné poistenie, ÚP – úrazové poistenie, RFS – rezervný fond solidarity

Minimálny mesačný vymeriavací základ nie je na účely sociálneho poistenia stanovený, ale na základe ustanovení Zákonníka práce musí mať aj dohodár minimálnu mzdu. Maximálny mesačný vymeriavací základ na účely sociálneho poistenia je rovnaký ako na účely zdravotného poistenia, teda 4 120€. Jedine pre úrazové poistenie nie je stanovený maximálny vymeriavací základ. Znamená to, že ak by dôchodca zarobil mesačne napríklad 5 000€, výška odvodu na úrazové poistenie by sa nepočítala zo sumy 4 120€, ale zo sumy zárobku, teda 5 000€.

Odvody z dohôd ostatných skupín dohodárov (brigádnikov)

Dohodári, ktorí nie sú študentmi ani „dôchodcami“ a majú pravidelný príjem, platia rovnako vysoké odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne ako zamestnanci. Nižšie odvody platia len tí dohodári, ktorí spĺňajú dve podmienky:

 • pracujú na základe dohody o vykonaní práce,
 • majú dohodnutý nepravidelný príjem.

Ti sú oslobodení od platenia nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Ani zamestnávatelia neplatia za týchto dohodárov v roku 2015 nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Porovnanie odvodov pri „dohodároch“ s pravidelným a nepravidelným príjmom v roku 2015

  Klasický dohodár – pravidelný príjem Zamestnávateľ za klasického dohodára (pravidelný) Klasický dohodár – nepravidelný príjem Zamestnávateľ za klasického dohodára (nepravidelný)
Zdravotné poistenie 4% 10% 4% 10%
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4% 0% 0%
Starobné poistenie 4% 14% 4% 14%
Invalidné poistenie 3% 3% 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1% 0% 0%
Garančné poistenie - 0,25% - 0,25%
Úrazové poistenie - 0,8% - 0,%
Rezervný fond solidarity - 4,75% - 4,75%
Spolu 13,4% 35,2% 11% 32,8%

Prečítajte si aj článok Odvody zamestnávateľa a zamestnanca v roku 2015

Dohody a zaokrúhľovanie dôležitých čísel

Vymeriavací základ dohodára aj zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na eurocent nadol (dve desatinné miesta). Preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne a všetky druhy poistenia do Sociálnej poisťovne sa jednotlivo zaokrúhľujú na eurocent nadol.

Aké sú podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študenta v roku 2020, ako aj náležitosti zmluvy nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2020 (vzor, dane a odvody).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky