Zábezpeka na DPH v roku 2015

Zábezpeka na DPH v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Do konca roka 2014 vybrali daňové úrady zábezpeku na DPH vo výške viac ako 17 mil. eur. Čo je to zábezpeka na DPH a kedy ju podnikateľ musí platiť?

Zábezpeka na DPH v roku 2015

Skladanie zábezpeky nie je v slovenskej daňovej právnej úprave novinka a možno sa s ňou stretnúť napríklad pri spotrebných daniach. Zábezpeka na DPH je jeden z nástrojov boja proti únikom a podvodom na DPH. Do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) bola doplnená s účinnosťou od 1. októbra 2012 a s malou úpravou (od 1. 1. 2014) sa nachádza v právnej úprave aj v súčasnosti. V roku 2015 má nastať zásadnejšia zmena v právnej úprave zábezpeky na DPH. Vyplýva to z dokumentu s názvom Koncepcia pre podporu startupov a rozvoja startupového ekosystému v Slovenskej republike. Z analýzy uvedenej v tomto dokumente vyplýva, že zábezpeka na DPH spôsobuje startupom problémy a je nevyhnutné na tento jav adekvátne reagovať.

Definícia zábezpeky na DPH v roku 2015

Právna úprava zábezpeky na DPH sa nachádza v § 4c zákona o DPH. Vychádzajúc z tejto právnej úpravy možno zábezpeku na DPH definovať ako finančný zdroj, ktorý je k dispozícii správcovi dane v prípade, ak si daňový subjekt neplní svoje záväzky z titulu DPH riadne a včas.

Potenciálne rizikový daňový subjekt - kedy je podnikateľ rizikový z hľadiska DPH?

Zábezpeka na DPH sa vzťahuje len na potenciálne rizikové daňové subjekty, ktorými môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby. Daňový subjekt nemôže byť kategorizovaný ako potenciálne rizikový, ak nespĺňa definované podmienky v celom rozsahu.

Akým spôsobom prebieha proces testovania a aké kritériá sú zohľadňované pri určovaní rizikovosti daňového subjektu zákon o DPH neupravuje. Na testovanie sa využíva aplikácia, ktorá čerpá údaje o žiadateľovi o registráciu pre DPH z dátového skladu. Pri určení výšky zábezpeky sa posudzujú:

 • typ žiadosti o registráciu (dobrovoľná, povinná),
 • či daňový subjekt alebo prepojený daňový subjekt mal v minulosti nedoplatky,
 • či daňovému subjektu alebo prepojenému subjektu bola v minulosti zrušená registrácia z úradnej moci v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH,
 • či na daňový subjekt alebo na prepojený subjekt bol vyhlásený konkurz alebo likvidácia,
 • či daňový subjekt alebo prepojený subjekt má nález z kontroly alebo mu bola určená daň podľa pomôcok,
 • či daňový subjekt alebo prepojený subjekt nepodáva daňové priznania alebo účtovné výkazy alebo ich podáva nepravidelne,
 • či u daňového subjektu alebo prepojeného subjektu začalo daňové exekučné konanie,
 • či daňovému subjektu alebo prepojenému daňovému subjektu bola zaslaná výzva na podanie daňového priznania,
 • či daňovému subjektu bolo vydané rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o registráciu pre DPH,
 • či prepojenému daňovému subjektu boli odpísané nedoplatky z dôvodu zániku daňového subjektu,
 • správanie štatutára, spoločníka v prepojených daňových subjektoch, kde v minulosti vznikol vysoký daňový nedoplatok a spoločnosť bola následne prevedená na inú jedinú osobu.

Výsledkom testovania je určenie potenciálnej miery zneužitia systému DPH. Od tohto ukazovateľa závisí výška zábezpeky na DPH, ktorú uloží daňový úrad žiadateľovi o registráciu pre DPH.

Výška zábezpeky na DPH

Výška zábezpeky na DPH je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur, pričom sa pri určení konečnej sumy prihliada na riziko vzniku nedoplatku na DPH. Podľa súčasného nastavenia systému výpočtu zábezpeky na DPH má dominantný vplyv pre určenie jej výšky kritérium nedoplatkov prepojených subjektov. Vysoké nedoplatky prepojených subjektov sa odrazia aj vo vyššej sume uloženej zábezpeky na DPH.

Určenie výšky zábezpeky majú v kompetencii jednotlivé daňové úrady, resp. ich pobočky. Subjektívne správanie sa daňových úradov a zamestnancov týchto inštitúcií je centralizovaním a automatizovaním procesu prostredníctvom aplikácie vylúčené.

Priemerná výška zloženej zábezpeky na DPH na jedného platiteľa DPH v období od 1. októbra 2012 do 31. decembra 2014 predstavuje 3 426,89 eur, pričom bolo vydaných aj niekoľko rozhodnutí s výškou zábezpeky na DPH 500 000 eur.

Spôsob zloženia zábezpeky na DPH

Zákon o DPH umožňuje daňovým subjektom výber z dvoch spôsobov zloženia zábezpeky na DPH, a to zložením peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou bez výhrad. Zložením zábezpeky na DPH vznikajú daňovému subjektu reálne alebo alternatívne náklady. Zo zloženej zábezpeky na DPH nemá daňový subjekt nárok na úroky.

V prípade zloženia peňažných prostriedkov na účet daňového úradu sú reálnymi nákladmi transakčné náklady a v prípade, ak daňový subjekt nemá voľné peňažné prostriedky v sume zábezpeky na DPH, aj náklady viažuce sa na úver alebo inú finančnú výpomoc (napr. úroky, poplatky). Alternatívnymi nákladmi sú náklady v podobe ušlého zisku, ktorý mohol byť dosiahnutý v prípade nakladania s peňažnými prostriedkami.

V prípade bankovej záruky sú nákladmi poplatky viažuce sa na bankovú záruku. Banka môže od daňového subjektu požadovať zabezpečenie bankovej záruky. V závislosti od druhu zabezpečenia môžu vznikať daňovému subjektu alternatívne náklady, a to na základe obmedzenia nakladania s peňažnými prostriedkami alebo iným majetkom.

Rozhodnutie o uložení zábezpeky na DPH

Výšku zábezpeky na DPH určuje daňový úrad rozhodnutím. Daňovému subjektu doručením rozhodnutia začína plynúť:

 • dvadsaťdňová lehota na zloženie zábezpeky na DPH a
 • osemdňová lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky.

Daňový subjekt musí uskutočňovať svoje kroky bez zbytočného odkladu a prieťahov, pretože odvolanie proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky nemá odkladný účinok. Rýchle konanie je potrebné v prípade, ak nedisponuje voľnou sumou peňažných prostriedkov a žiada o bankový úver alebo bankovú záruku. V prípade nezloženia zábezpeky alebo zloženia zábezpeky v nižšej sume v určenej dvadsaťdňovej lehote postupuje daňový úrad v závislosti od skutočností, ktoré viedli daňový subjekt k žiadosti o registráciu pre DPH.

Ak daňový subjekt žiada o registráciu pre DPH na základe:

 • povinnosti registrácie pre DPH (§ 4 ods. 1, resp. ods. 4 zákona o DPH, resp. zmena registrácie z registrácie podľa § 5 a § 6 zákona o DPH na registráciu podľa § 4 zákona o DPH), daňový úrad bude zábezpeku alebo nezaplatenú časť vymáhať,
 • dobrovoľnej registrácie pre DPH (§ 4 ods. 2 zákona o DPH), daňový úrad nebude zábezpeku alebo nezaplatenú časť vymáhať, ale žiadosť o registráciu pre DPH zamietne a bezodkladne vráti daňovému subjektu zábezpeku na DPH zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu (ak bola časť zábezpeky zaplatená).
Článok pokračuje pod reklamou

Startupy a zmeny v zábezpeke na DPH plánované v roku 2015

Ministerstvo financií v dôvodovej správe k zákonu č. 246/2012 Z. z. odôvodňuje, že cieľom zavedenia zábezpeky na DPH v žiadnom prípade nie je, aby toto opatrenie negatívne ovplyvnilo legálne podnikajúce subjekty. V praxi však vplyv tohto inštitútu na legálne podnikajúce subjekty nie je možné vylúčiť. Podľa dokumentu Koncepcia pre podporu startupov a rozvoja startupového ekosystému v Slovenskej republike zábezpeka na DPH spôsobuje startupom pri podnikaní problémy.

Podľa uvedeného dokumentu má byť startup definovaný ako obchodná spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, od ktorej vzniku neuplynulo viac ako 36 mesiacov a zároveň:

 • vznikla za účelom tvorby inovatívneho produktu alebo služby,
 •  je mikro, malým alebo stredným podnikom,
 • sa vyznačuje tým, že väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám, ktoré sú jej zakladateľmi.

Ustanovenie, v súčasnosti § 4c ods. 1 písm. d) zákona o DPH, zakladajúce povinnosť zložiť zábezpeku na DPH z dôvodu vykonávania prípravnej činnosti by malo byť revidované. U daňovo spoľahlivých startupov požadujúcich registráciu na DPH bude na základe novej úpravy možné realizovať registráciu na DPH bez uloženia zábezpeky. V dokumente Koncepcia pre podporu startupov a rozvoja startupového ekosystému v Slovenskej republike sa uvádza termín splnenia tejto zmeny (buď formou legislatívnej úpravy alebo vypracovaním dodatočných materiálov pre realizáciu opatrenia) do 31. 7 2015.

Vybrané štatistiky o zábezpeke na DPH v rokoch 2012 až 2014

Štruktúra zábezpeky na DPH v rokoch 2012 až 2014

Obdobie Zložená zábezpeka na DPH Použitá zábezpeka na DPH Vrátená zábezpeka na DPH Prebytok zábezpeky na DPH
2012 858 500 - - 858 500
2013 8 863 626 88 745 64 3941 8 989 440
2014 8 087 495 323 923 8 798 945 7 954 067

Zdroj údajov: Finančné riaditeľstvo SR

Štruktúra zábezpeky na DPH v rokoch 2012 až 2014 kumulovane

Obdobie Zložená zábezpeka na DPH - kumulovane Použitá zábezpeka na DPH - kumulovane Vrátená zábezpeka na DPH - kumulovane Úhrn použitej a vrátenej zábezpeky na DPH - kumulovane
2012 858 500 0 0 0
2013 9 722 126 88 745 643 941 732 686
2014 17 809 621 412 668 9 442 886 9 855 554

Zdroj údajov: Finančné riaditeľstvo SR

Počet žiadostí o registráciu pre DPH, počet rozhodnutí o uložení zábezpeky a počet zaplatených uložených zábezpek v rokoch 2012 až 2014

Obdobie Žiadosti o registráciu pre DPH spolu Dobrovoľné žiadosti o registráciu pre DPH Celkový počet rozhodnutí o uložení zábezpeky Celkový počet zaplatených uložených zábezpek
2012 2 881 1 853 775 322
2013 14 798 9 881 3 391 2 582
2014 12 054 6 746 2 650 2 237

Zdroj údajov: Finančné riaditeľstvo SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky