E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015

Z dôvodu plynulého prechodu z klasických kolkov na platobný systém E-KOLOK bolo na úhradu správnych a súdnych poplatkov zavedené aj tzv. „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“. Existujú však aj iné možnosti úhrady týchto poplatkov.

Definitívny koniec klasických kolkových známok, je tu systém E-KOLOK

Slovenská pošta k 30. novembru 2014 definitívne ukončila predaj klasických papierových kolkov. Dôvodom je zmena spôsobu úhrady správnych a súdnych poplatkov v Slovenskej republike zo štandardných kolkov na moderný platobný systém E-KOLOK. Kolkové známky bolo možné používať ešte do konca roka 2014 a od januára roku 2015 klasické kolky na úhradu poplatkov už nie je možné použiť vôbec. Nepoužité kolky je ešte možné vrátiť na pošte za manipulačný poplatok 5 % z nominálnej hodnoty. Je potrebné k tomu vyplniť žiadosť a môžete tak urobiť najneskôr do 30. novembra 2015.

V rámci platobného systému E-KOLOK je možné hradiť poplatky aj prostredníctvom samoobslužných terminálov, tzv. kioskov, ktoré sú umiestnené na príslušných úradoch a tiež aj na vybraných poštách. Výhodou je, že správny alebo súdny poplatok je možné zaplatiť tak v hotovosti ako aj platobnou kartou. Kioskom je v súčasnosti vybavených 203 úradov, pričom takmer všetky sú umiestnené na okresných úradoch, oddeleniach dokladov a okresných dopravných inšpektorátoch. Postupne sa kiosky budú rozširovať aj na ostatné úrady a v tomto roku má pribudnúť aj možnosť úhrady poplatkov prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Potvrdenie pre evidenciu poplatku - ďalší spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov

Prechod z uhrádzania poplatkov v podobe kolkových známok na platobný systém E-KOLOK bol už od samotného začiatku poznačený niekoľkými problémami, o ktorých sme vás informovali napríklad v článku Elektronické kolky spôsobujú podnikateľom problémy. V rámci plynulého prechodu na nový systém úhrady správnych a súdnych poplatkov bola Slovenskou poštou, ako prevádzkovateľom platobného systému E-KOLOK, zavedená v rámci tohto systému nová možnosť úhrady poplatkov – formou tzv. „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“.

Ukážka Potvrdenia pre evidenciu poplatku v nominálnej hodnote 1 euro

 

Potvrdenie pre evidenciu poplatku predstavuje zjednodušene povedané akýsi „nový druh kolkov“ , no v skutočnosti je medzi ním a klasickým kolkom okrem vizuálneho prevedenia a ochranných prvkov aj jeden zásadný rozdiel. Potvrdenie pre evidenciu poplatku je opatrené navyše čiarovým kódom, ktorý pracovník pošty pri jeho predaji nasníma do centrálneho systému evidencie poplatkov a od tohto dátumu začína plynúť aj jeho 30-dňová lehota platnosti. Okrem toho sa pri použití Potvrdenia pre evidenciu poplatku ako úhrady na príslušnom úrade táto platba priraďuje jeho nasnímaním ku konkrétnemu druhu poplatku.

Potvrdenie pre evidenciu poplatku – obmedzenia, nominálne hodnoty a výhody použitia

Potvrdenie pre evidenciu poplatku je možné použiť v lehote 30 dní od jeho úhrady . Uvedená informácia o obmedzenej lehote použitia Potvrdenia pre evidenciu poplatku je na tejto cenine aj vyznačená. Po uplynutí tejto lehoty je však možné Potvrdenie pre evidenciu poplatku vrátiť na pošte, kde je k tomu potrebné vyplniť žiadosť. Slovenská pošta zabezpečí do 30 dní od prijatia žiadosti vyplatenie sumy peňažných prostriedkov žiadateľovi v hotovosti prostredníctvom poštového poukazu na výplatu. Potvrdenia pre evidenciu poplatku je možné zakúpiť na väčšine pobočiek Slovenskej pošty a predávajú sa, rovnako ako predchádzajúce papierové kolky, vo ôsmich nominálnych hodnotách.

Potvrdenie pre evidenciu poplatku
nominálna hodnota (v EUR) farebné prevedenie
0,5 modrá
1 fialová
3 fialová
5 fialová
10 zelená
20 zelená
50 oranžová
100 čiernohnedá

 

Veľkou výhodou Potvrdenia pre evidenciu poplatku (v porovnaní s Potvrdením o úhrade poplatku, ktoré vydáva kiosk na konkrétnom úrade) je možnosť jeho neobmedzeného použitia na úhradu akéhokoľvek správneho alebo súdneho poplatku na ktoromkoľvek úrade. Potvrdenie pre evidenciu poplatku totižto nie je viazané na konkrétny typ poplatku alebo konkrétny úrad. Nie je preto vždy potrebná osobná návšteva príslušného úradu, ale postačuje Potvrdenie pre evidenciu poplatku priložiť k žiadosti alebo podaniu a zaslať ho poštou na príslušný úrad.

Ďalšie možnosti úhrady správnych a súdnych poplatkov

Okrem samoobslužného kiosku a Potvrdenia pre evidenciu poplatku predstavujú v súčasnosti ďalšiu možnosť úhrady správnych a súdnych poplatkov v rámci platobného systému E-KOLOK aj softvérové pokladnice, eKolkovače a platobné predpisy na úhradu, ktoré sú postupne implementované na úrady, respektíve pošty.

Softvérová pokladnica je osobitnou aplikáciou slúžiacou pre evidenciu poplatkov, ktorá je sprístupnená na počítači príslušného úradu alebo pošty a je obsluhovaná kompetentným zamestnancom. Využíva sa na miestach s prístupom do nadrezortnej informačnej siete govnet, ktoré nespĺňajú požiadavky na pridelenie kiosku. Softvérové pokladnice umožňujú platbu v hotovosti ale aj platobnou kartou.

eKolkovač je hardvérové zariadenie obsluhované pracovníkom úradu, ktoré slúži ako náhrada za softvérovú pokladnicu. Je prideľovaný na úrady, ktoré nie sú pripojené do siete govnet alebo nespĺňajú podmienky pre pridelenie kiosku. eKolkovače umožňujú hotovostnú ale aj bezhotovostnú platbu platobnou kartou.

Platobný predpis na úhradu poplatkov je ďalším zaujímavým spôsobom úhrady správnych alebo súdnych poplatkov v rámci systému E-KOLOK. Platobný predpis predstavuje akúsi „faktúru“, ktorú vystavuje poplatníkovi pracovník priamo na príslušnom úrade. Platobný predpis obsahuje najmä informácie o úrade, čísle konania, dátume splatnosti, názve služby, výške poplatku, účastníkoch konania a informácie o platbe s 2D kódom. Správny alebo súdny poplatok je možné na základe Platobného predpisu uhradiť prostredníctvom kiosku, prevodu na účet alebo poštového poukazu. Najneskôr do druhého dňa od prijatia úhrady je príslušný úrad povinný začať vybavovanie konania. Úhrada na základe Platobného predpisu prijatá po dátume splatnosti bude automaticky alebo na základe žiadosti poplatníkovi vrátená.

Požité zdroje: www.elektronickekolky.sk, www.posta.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky