Zriadenie prevádzkarne

Podnikateľov, ktorí si plánujú zriadiť prevádzkareň, čaká niekoľko povinností. Kde všade zriadenie prevádzkarne musíte oznámiť a čo všetko budete musieť ešte vybaviť?

V našej sérii článkov o prevádzkarňach sme sa najskôr v článku Prevádzkareň zaoberali otázkou, ktoré priestory sa za prevádzkareň považujú a ktoré priestory prevádzkarňou nie sú. Odpoveď na túto otázku môže byť veľmi dôležitá, pretože od nej závisí aj to, aké povinnosti si budete musieť neskôr splniť. Ak sa priestory, v ktorých podnikáte, považujú za prevádzkareň, vyplýva vám pri jej zriaďovaní niekoľko povinností, o ktorých je tento článok. Povinnostiam, ktoré súvisia so samotným chodom prevádzkarne je venovaný osobitný článok Prevádzkareň a povinnosti spojené s jej fungovaním.

Zriadenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť:

  • živnostenskému úradu,
  • daňovému úradu,
  • regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
  • obci, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená.

Oznámenie o zriadení prevádzkarne živnostenskému úradu

V súvislosti so zriadením prevádzkarne vyplýva podnikateľovi zo zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „živnostenský zákon“) niekoľko oznamovacích povinností. Ak sa bude živnosť od začiatku jej ohlásenia vykonávať v prevádzkarni, uvedie sa jej adresa v ohlásení o živnosti miestne príslušnému živnostenskému úradu podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Prevádzkareň je možné zriadiť aj neskôr, v priebehu vykonávania živnostenského podnikania. Túto skutočnosť je potom tiež potrebné oznámiť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

Za neohlásenie zriadenia prevádzkarne živnostenskému úradu môže živnostenský úrad v sídle kraja uložiť podnikateľovi pokutu vo výške až do 1 659 eur. Je potrebné si dať pozor na to, že ustanovenia o oznamovaní zriaďovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti , ak ide v rámci nich o priestory určené na uskladnenie surovín a tovaru a na výstavné priestory a vzorkové predajne. To znamená, že aj tieto priestory je potrebné oznámiť živnostenskému úradu rovnako, ako keby išlo o prevádzkareň.

Oznámenie o zriadení prevádzkarne daňovému úradu

Ďalšie oznamovacie povinnosti v súvislosti so zriadením prevádzkarne má podnikateľ voči daňovému úradu. Povinnosťou podnikateľa je podľa § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov oznámiť aj zmeny údajov uvedených pri registrácii na daň z príjmov alebo daň z pridanej hodnoty. Jedným z nich je aj údaj o názve a umiestnení miesta podnikania alebo prevádzkarne uvedený v piatej časti tlačiva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Lehota na splnenie tejto povinnosti je do 30 dní odo dňa, keď došlo k zriadeniu prevádzkarne. Túto oznamovaciu povinnosť je možné si splniť aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ktoré túto informáciu postupuje daňovému úradu, ktorý potom osobne už navštevovať nemusíte. Za nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti môže byť podnikateľ sankciovaný pokutou od 30 eur do 3 000 eur.

Ak je podnikateľ povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu vo svojej prevádzkarni, musí daňový úrad požiadať o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (DKP) a servisnú organizáciu o jej uvedenie od prevádzky. Prípadne pri zmene údajov (napríklad predajného miesta v súvislosti so zriadením prevádzkarne) požiada servisnú organizáciu o výmenu fiškálnej pamäte. V oboch uvedených prípadoch sa už osobnej návšteve daňového úradu nevyhnete. Nesplnenie vyššie uvedených povinností sa považuje za závažné porušenia predpisov, v ktorých sa kombinuje viacero správnych deliktov s vysokými pokutami, kde môže daňový alebo colný úrad podať aj návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Podrobnejšie informácie o postupe uvádzania elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a dokladoch, ktoré je potrebné predložiť daňovému úradu v tejto súvislosti, nájdete v článku Elektronická registračná pokladnica a jej používanie od roku 2012.

V súvislosti elektronickou registračnou pokladnicou platí pre podnikateľov od 1. januára 2014 aj ďalšia povinnosť. Na každom predajnom mieste (aj pri predaji na trhovisku, tržnici, príležitostnom trhu, ambulantnom predaji a podobne) musí byť sprístupnené vyobrazenie pokladničného dokladu , ktorý sa vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby to bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Na vyobrazenom pokladničnom doklade musia byť zvýraznené tieto údaje: daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (DKP), dátum, čas, celková sumu platenej ceny a ochranný znak. Daňový úrad alebo colný úrad vám môže za nesplnenie uvedených povinností uložiť pokutu od 50 eur do 330 eur. Bližšie informácie nájdete v našom článku Vzor pokladničného dokladu musí byť od 1.1.2014 na každom predajnom mieste.

Článok pokračuje pod reklamou

Záväzné stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Priestory prevádzkarne musia byť posúdené a vyhodnotené aj z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie orgánmi verejného zdravotníctva. Táto povinnosťou fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vyplýva z § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Podľa neho sú podnikatelia povinní predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva opatrenia a návrhy (žiadosti) uvedené v § 13 na ich posúdenie a do času kladného posúdenia sa zdržať vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností (neuviesť priestor do prevádzky).

Jednou z povinností je aj požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie záväzného stanoviska k žiadosti na uvedenie priestorov do prevádzky. O vydanie záväzného stanoviska je potrebné žiadať aj v prípade zmeny v prevádzkovaní týchto priestorov, a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia aj v prípade uvedenia priestorov do skúšobnej prevádzky. Žiadosť je potrebné podať na regionálny úrad verejného zdravotníctva (hygiena) podľa miestnej príslušnosti prevádzkarne. Za nesplnenie tejto povinnosti môže príslušný orgán verejného zdravotníctva podnikateľovi uložiť pokutu od 150 eur do 20 000 eur.

Žiadosť na posúdenie priestorov prevádzkarne, zmenu jej prevádzkovania alebo jej uvedenia do skúšobnej prevádzky je možné predvyplnenú nájsť na internetových stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva a mala by obsahovať aspoň:

  1. pri právnických osobách - obchodné meno, právnu formu, sídlo a IČO; pri fyzických osobách – podnikateľoch - meno, priezvisko, bydlisko a IČO,
  2. doklad o oprávnení na podnikanie (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra),
  3. meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
  4. dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
  5. adresa prevádzkarne, ktorá je predmetom navrhovanej žiadosti na posúdenie,
  6. doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 50 eur (štandardný kolok alebo elektronický kolok).

Pre niektoré prevádzkarne vzhľadom na predmet činnosti platia osobitné pravidlá a požiadavky v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Niektoré činnosti si vyžadujú napríklad vypracovanie tzv. prevádzkového poriadku, v ktorom musia byť uvedené opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia. Návrh prevádzkového poriadku sa predkladá regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie. Prevádzkový poriadok musí mať vypracované napríklad: kúpalisko, ubytovacie zariadenie, športové zariadenie, kaderníctvo, kozmetický salón, solárium, reštaurácia a podobne. Preto odporúčame sa vopred informovať na regionálnom úrade verejného zdravotníctva o podmienkach kladených na prevádzkovanie konkrétnej činnosti a osobitných prílohách k žiadosti o posúdenie prevádzkarne.

V prípade, že budete podnikať v oblasti výroby potravín, ich spracovania alebo predaja, ste v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov na účely registrácie (okrem regionálneho úradu verejného zdravotníctva) povinní nahlásiť prevádzkareň aj miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Povinnosť oznámenia príslušnému orgánu máte aj vtedy, ak ide o akúkoľvek významnú zmenu v činnosti tejto prevádzkarne. Vzor tohto oznámenie o registrácii je možné nájsť na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v sekcii „Potraviny“ v časti „Informácie pre prevádzkovateľov potravinárskych prevádzkarní“. Nedodržanie registrácie prevádzkarne môže byť príslušným orgánom sankciované pokutou vo výške od 100 do 100 000 eur.

Oznámenie o zriadení prevádzkarne obci

Zriadenie prevádzkarne bude väčšinou potrebné oznámiť aj obci, na území ktorej je prevádzkareň umiestnená. Väčšina miest a obcí má vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach ustanovenú povinnosť podnikateľa pri zriadení prevádzkarne na jej území oznámiť na miestne príslušnom mestskom alebo obecnom úrade zriadenie prevádzkarne vrátane prevádzkovej doby a jej prípadné zmeny. Lehota na podanie oznámenia je stanovená odlišne podľa jednotlivých všeobecne záväzných nariadení miest a obcí, spravidla sa však pohybuje od 5 do 15 dní pred (v niektorých prípadoch aj po) začatím činnosti prevádzkarne alebo pred plánovanou zmenou prevádzkovej doby.

Zodpovedný zástupca a prevádzkareň

Na prevádzkovanie voľných živností sa nevyžaduje preukazovanie odbornej alebo inej spôsobilosti, postačuje splnenie všeobecných podmienok. Podnikanie v oblasti, ktorá je klasifikovaná medzi viazané alebo remeselné živnosti sa už preukazovanie odbornej spôsobilosti vyžaduje. Fyzická osoba – podnikateľ musí pri prevádzkovaní remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti preukazovať odbornú spôsobilosť vlastnej osoby alebo odbornú spôsobilosť preukazuje prostredníctvom jej zodpovedného zástupcu. Právnická osoba pri prevádzkovaní remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti vždy preukazuje odbornú spôsobilosť prostredníctvom jej zodpovedného zástupcu. Podľa živnostenského zákona môže zodpovedný zástupca vykonávať svoju funkciu len v jednej prevádzkarni, ak živnostenský úrad podnikateľovi neudelí výnimku.

Ak má podnikateľ zriadenú viac ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň, v ktorých sa prevádzkuje remeselná živnosť alebo viazaná živnosť, musí mať pre každú z týchto prevádzkarní ustanoveného aspoň jedného zodpovedného zástupcu. Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupca v jednej prevádzkarni a na základe udelenia výnimky od živnostenského úradu aj vo viacerých takýchto prevádzkarňach. Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie, je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkarni a v združenej prevádzkarni. Pre viac informácií o funkcii zodpovedného zástupcu, požiadavkách, ktoré musí spĺňať a pokutách, ktoré vám v tejto súvislosti hrozia si prečítajte článok Zodpovedný zástupca v podnikaní.

Ak by vás zaujímalo aj to, ktoré povinnosti na podnikateľa čakajú pri zrušovaní prevádzkarne, môžete si o tom prečítať článok Zrušenie prevádzkarne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky