Prevádzkový poriadok

Niektorí podnikatelia majú povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok. V rámci kontrol je jeho absencia častokrát dôvodom na uloženie pokuty.

Čo je prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“). Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Prevádzkový poriadok je teda akýmsi súhrnom postupov zameraných na to, aby bola zachovaná ochrana zdravia zamestnancov podnikateľa a rovnako aj ochrana zdravia všetkých ostatných osôb, ktorých zdravie môže byť činnosťou podnikateľa ohrozené (najčastejšie zákazníci podnikateľa). Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia presne určuje, kto musí mať prevádzkový poriadok vypracovaný. Prevádzkový poriadok musia mať vypracovaný podnikatelia zaoberajúci sa špecifickým predmetom podnikania, ale aj niektoré nepodnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú špecifickú činnosť.

Kto musí mať vypracovaný prevádzkový poriadok

Podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia musia mať prevádzkový poriadok vypracovaný a schválený subjekty zaoberajúce sa nasledujúcimi činnosťami:

 • prevádzkovateľ prírodného kúpaliska,
 • prevádzkovateľ umelého kúpaliska,
 • prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (napríklad chata, hotel, penzión),
 • prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia (napríklad fitness centrum, športová hala, multifunkčné ihrisko),
 • prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo (napríklad kadernícky salón, kozmetický salón, manikúra, pedikúra, tetovací salón, solárium, sauna),
 • prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež (napríklad detské jasle, materská škola, základná škola),
 • prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania (gastronomické zariadenia ako napríklad reštaurácia, pizzéria, jedáleň, stánok rýchleho občerstvenia, kaviareň, bar, krčma, zmrzlináreň),
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení vibráciám,
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení hluku,
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení chemickým faktorom,
 • zamestnávateľ, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom,
 • zamestnávateľ, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov chladom,
 • zamestnávateľ, ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov,
 • držiteľ oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci (napríklad lekár),
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (napríklad domov dôchodcov).

Čo musí obsahovať prevádzkový poriadok

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného zoznamu, subjektov, ktoré majú povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok, je veľmi veľa. Pri činnosti každého z týchto subjektov dochádza v závislosti od predmetu jeho činnosti k pôsobeniu odlišných rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie zamestnancov a verejnosti. Prevádzkový poriadok každého zo subjektov, ktorý má povinnosť ho mať vypracovaný, sa preto podstatne odlišuje v závislosti od toho, akou činnosťou sa daný subjekt zaoberá. Je samozrejmé, že úplne odlišný obsah bude mať prevádzkový poriadok reštaurácie, či prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia v porovnaní s prevádzkovým poriadkom kaderníctva. Obsah a štruktúru prevádzkového poriadku subjektov, ktoré ho musia mať vypracovaný, v niektorých prípadoch stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy (najčastejšie vyhlášky) a v niektorých prípadoch ich neustanovuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis.

Niekedy je obsah prevádzkového poriadku upravený vyhláškou, inokedy nie.

Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia upravuje konkrétny obsah prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia, ale obsah prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania neupravuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Pre niektorých podnikateľov je dobrou správou to, že vzor niektorých prevádzkových poriadkov môžu nájsť aj na internetových stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vzory prevádzkových poriadkov je možné nájsť napríklad pre zariadenia spoločného stravovania, zariadenia pre deti a mládež, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zdravotnícke zariadenia, ubytovacie zariadenia.

Povinnosť dať si prevádzkový poriadok schváliť úradom verejného zdravotníctva

Prečítajte si tiež

Podnikatelia, ktorí majú povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok, si ho musia dať aj schváliť miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ľudovo sa tento úrad zvykne nazývať aj ako „hygiena“). Žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podáva na formulári „Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona NRSR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Tento formulár má väčšinou len jednu alebo dve strany a je dostupný na internetových stránkach jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva. K tomuto formuláru žiadosti bude potrebné samozrejme priložiť celý navrhovaný prevádzkový poriadok a prípadne aj ďalšie požadované dokumenty (napríklad výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o živnostenskom oprávnení). Za podanie žiadosti o schválenie prevádzkového poriadku zaplatíte správny poplatok vo výške 50 eur. V prípade, že žiadosť podáte elektronicky cez portál www.slovensko.sk, priložíte k nej všetky prílohy v elektronickej podobe a podpíšete ju kvalifikovaným elektronickým podpisom, poplatok bude polovičný – 25 eur.

Pokuta za nesplnenie povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok

Žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku je potrebné podať ešte pred tým, než začnete svoju činnosť skutočne vykonávať. Prevádzkovať špecifické zariadenie, u ktorého sa vyžaduje mať vypracovaný prevádzkový poriadok (napríklad reštauráciu, fitnescentrum, kaderníctvo, kúpalisko, ubytovňu), je možné len v tom prípade, že má regionálnym úradom verejného zdravotníctva tento prevádzkový poriadok aj schválený.

Podnikateľ, ktorý nemá prevádzkový poriadok, dostane pokutu od 150 eur do 20 000 eur.

Ak podnikateľ poruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok alebo povinnosť predložiť ho na schválenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, považuje sa to za správny delikt a bude mu udelená pokuta vo výške od 150 eur do 20 000 eur. Rovnako je pokutované aj to, ak prevádzkový poriadok zmeníte a nedáte si schváliť jeho aktualizáciu.

TIP: Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na vypracovanie prevádzkového poriadku pre vaše pracovisko.


Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás.

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?

Ako označiť prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň a ako ju správne označiť? Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade jej neoznačenia?

Aké sú to esenciálne obchody a služby: čo to je a aké pravidlá sa ich týkajú

Čo znamená esenciálna prevádzka, kedy môže byť obchod „esenciálnym“ a ako majú postupovať predajne, ktoré ponúkajú esenciálny aj neesenciálny sortiment?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky