Povinnosti zamestnávateľa voči daňovému úradu

Prehľad povinností zamestnávateľa počas aj po skončení roka, ktoré si musí plniť vo vzťahu k daňovému úradu.

Povinnosti zamestnávateľov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Registrácia za platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti

Z podnikateľa sa stáva zamestnávateľ pri zamestnaní prvého zamestnanca. Zamestnancovi bude zamestnávateľ pravidelne vyplácať mzdu, z ktorej bude časť vo forme preddavku na daň z príjmov odvádzať daňovému úradu. Podľa toho, či už je alebo nie je daňovník registrovaný u správcu dane na daň z príjmov, nastane pre zamestnávateľa jedna z týchto dvoch povinností:

  • registrácia za platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti na daňovom úrade – ide o prípad, keď daňovník ešte nie je registrovaný na daňovom úrade pre daň z príjmov, pričom lehotou na registráciu je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zraziť zamestnancovi preddavok na daň,
  • oznámenie daňovému úradu, že sa daňovník stal platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti – ide o prípad, keď už je daňovník registrovaný na daňovom úrade pre daň z príjmov, pričom lehota v tomto prípade je 30 dní odo dňa, v ktorom vznikla daňovníkovi povinnosť zrážať preddavky na daň.

Príklad na oznámenie skutočnosti, že sa zamestnávateľ stal platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti:

Firma Podnikajte.sk, s.r.o. sa pri svojom vzniku zaregistrovala na daňovom úrade (a bolo jej pridelené DIČ). V júni 2019 zamestnala prvého zamestnanca, ktorému za tento mesiac zrazí preddavok na daň. Pretože už je firma zaregistrovaná na daňovom úrade, nemusí sa nanovo registrovať, avšak musí túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu prostredníctvom všeobecného podania alebo cez tlačivo žiadosť o registráciu, ktoré je zverejnené na stránke finančnej správy.  

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb

Zamestnanec má právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pomocou ktorej si zvýši svoju čistú mzdu. Ďalšou z možností, ktoré vedia ovplyvniť výšku mzdy je daňový bonus na dieťa. Uplatnenie týchto dvoch zvýhodnení však nie je automatické, a preto musí zamestnanec vyplniť Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Toto tlačivo vyplní do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a odovzdá svojmu zamestnávateľovi. V praxi to však často funguje tak, že zamestnávateľ dá zamestnancovi vyplniť toto tlačivo už pri podpise pracovnej zmluvy. Ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na dieťa, musí zamestnávateľovi na zdokladovanie možnosti jeho uplatnenia odovzdať napríklad rodný list dieťaťa alebo jeho potvrdenie o návšteve školy. Vyhlásenie zamestnanci každoročne podpisujú, najneskôr do konca januára.

Príklad na podpísanie Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb:

Zamestnávateľ zamestnal od 1. júna 2019 nového zamestnanca Martina. Pri podpise zmluvy dal Martinovi vyplniť Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, v ktorom si uplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka a aj daňový bonus. V januári 2020 zamestnávateľ stále zamestnáva Martina, a preto mu dá doplniť do vyhlásenia, že uvedené údaje sa vzťahujú aj na nasledujúci rok. Ak by nastala nejaká zmena, musí sa vo vyhlásení uviesť.

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrade príjmov

Keď už zamestnávateľ zráža zamestnancovi zo mzdy preddavok na daň, musí ho daňovému úradu odviesť najneskôr do piatich dní po dni výplaty. Správca dane však môže na žiadosť zamestnávateľa určiť aj inú lehotu platenia preddavkov. Platba preddavkov na daň však musí byť správne označená, aby daňový úrad vedel identifikovať, akú platbu prijal. Viac o správnom označovaní platieb sa dočítate v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020.

To, že zamestnávateľ odviedol preddavok na daň daňovému úradu ešte nestačí. Túto skutočnosť mu musí oznámiť prostredníctvom Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti do konca kalendárneho mesiaca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva.

Prečítajte si tiež

Raz ročne má zamestnávateľ povinnosť podať Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov, a to do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Toto hlásenie obsahuje napríklad údaje o zamestnancoch, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus na dieťa alebo preddavky na daň.

Príklad na podávanie prehľadu o zrazených preddavkoch a hlásenia o vyúčtovaní dane:

Firma Podnikajte.sk, s.r.o. zamestnávala v júni 2019 jedného zamestnanca Adama. Výplatný termín má stanovený na 7. deň v mesiaci. Podnikajte.sk, s.r.o. zrazí Adamovi z júnovej mzdy preddavok na daň a má povinnosť ho odviesť daňovému úradu najneskôr do 12. júla 2019. Následne má povinnosť podať prehľad o zrazených preddavkoch do 31. júla 2019. V roku 2020 vznikne firme Podnikajte.sk, s.r.o. povinnosť podať hlásenie o vyúčtovaní dane najneskôr do 30. apríla 2020.

Ročné zúčtovanie dane zamestnanca

Ročné zúčtovanie dane predstavuje ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie nevzniká zamestnávateľovi automaticky. Zamestnanec musí o jeho vykonanie požiadať zamestnávateľa najneskôr do 15. februára, pričom do tohto dátumu musí odovzdať aj všetky príslušné doklady k jeho vykonaniu. V ročnom zúčtovaní zamestnávateľ vypočíta daňovú povinnosť zamestnanca zo závislej činnosti, pričom výsledkom môže byť preplatok, nedoplatok na dani z príjmov alebo nula, kedy sa zrazené preddavky rovnajú so vzniknutou daňovou povinnosťou.

Zamestnávateľ musí vyhotoviť ročné zúčtovanie dane do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní musí následne doručiť zamestnancovi najneskôr do konca apríla roku, v ktorom vykonal ročné zúčtovanie. Do tejto lehoty musí taktiež zamestnancovi vystaviť potvrdenie o zaplatení dane pre účely poukázania sumy 2 % alebo 3 % zaplatenej dane v prípade, ak ho o to zamestnanec požiadal. Viac o poukázaní 2 % sa dočítate v článku Ako poukázať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019 (za rok 2018).

Ak zamestnancovi vznikol v ročnom zúčtovaní:

  • preplatok na dani – zamestnávateľ ho musí zohľadniť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl,
  • nedoplatok vyšší ako 5 € - zamestnávateľ má povinnosť tento nedoplatok zraziť najneskôr do konca roka, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie, pričom v najbližšom výplatnom termíne musí odviesť zrazený daňový nedoplatok, resp. zrazenú časť nedoplatku z ročného zúčtovania správcovi dane,
  • nedoplatok nižší ako 5 € a zamestnanec chce poukázať podiel zaplatenej dane (2 % alebo 3 %) – zamestnávateľ zrazí zamestnancovi zo mzdy tento nedoplatok najneskôr do 30. apríla 2019.

Viac o ročnom zúčtovaní dane sa dočítate v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019).

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnanca

Ďalšou z povinností zamestnávateľa je vystaviť zamestnancovi Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Toto potvrdenie obsahuje napríklad súhrn hrubých miezd, odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, nezdaniteľnej časti na daňovníka, daňový bonus na dieťa alebo súhrn zrazených preddavkov na daň, ktoré počas roka prináležali zamestnancovi.

Lehoty na vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde sú nasledovné:

  • do 10. februára – v prípade, ak zamestnanec žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa a o vystavenie tohto dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia,
  • do 10. marca – zamestnancom, ktorým nemá povinnosť vystaviť potvrdenie do 10. februára.
Článok pokračuje pod reklamou

Vedenie evidencie mzdovej agendy

Zamestnávateľ musí podľa zákona o dani z príjmov viesť pre zamestnancov mzdové listy a výplatné listiny vrátane ich sumarizácie za každý kalendárny mesiac a za celé zdaňovacie obdobie. Taktiež musí uchovávať kópie mzdových a výplatných listov, potvrdení o zdaniteľnej mzde a ročných zúčtovaniach dane.

Zrušenie registrácie platiteľa dane zo závislej činnosti na daňovom úrade

Ak zamestnávateľ ukončí so zamestnancom pracovný pomer, resp. dohodu, a naďalej zamestnáva alebo bude zamestnávať iných zamestnancov, žiadne povinnosti mu v súvislosti s daňou nevznikajú.

Prečítajte si tiež

Ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer so svojím zamestnancom, pričom už žiadnych iných zamestnancov nezamestnáva, prestáva byť zamestnávateľ, a teda prestáva byť aj platiteľom dane zo závislej činnosti. Túto skutočnosť musí oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, v ktorom bol povinný poslednému zamestnancovi zo mzdy zraziť preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a odviesť ho správcovi dane.

Prehľad povinností zamestnávateľa voči daňovému úradu

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad základných povinností zamestnávateľa vo vzťahu k daňovému úradu:

Povinnosť zamestnávateľa Lehota na splnenie povinnosti
Registrácia za platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zraziť zamestnancovi preddavok na daň
Oznámenie, že sa daňovník stal platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti 30 dní odo dňa, v ktorom vznikla daňovníkovi povinnosť zrážať preddavky na daň
Dať podpísať zamestnancovi Vyhlásenie na zdanenie príjmu fyzických osôb do konca januára, každoročne
Odviesť daňovému úradu preddavok na daň do 5 dní po dni výplaty
Podanie prehľadu o zrazených preddavkoch do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva
Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia
Vyhotovenie ročného zúčtovania dane do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia
Vydať potvrdenie o zdaniteľnej mzde do 10. februára, ak zamestnanec žiada o vykonanie ročného zúčtovania u iného zamestnávateľa; do 10. marca tým zamestnancom, ktorým nemá povinnosť vystaviť potvrdenie do 10. februára
Zrušenie registrácie platiteľa dane zo závislej činnosti do 30 dní odo dňa, v ktorom bol daňovník povinný poslednému zamestnancovi zraziť preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a odviesť ho správcovi dane

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky