Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019?

Kto je povinný používať eKasu a kedy sa podnikateľov naopak táto povinnosť netýka?

Od 1. júla 2019 majú podnikatelia evidujúci tržby prostredníctvom registračnej pokladnice povinnosť používať buď on-line registračnú pokladnicu (ktorá nahrádza „klasickú“ elektronickú registračnú pokladnicu, pričom táto cez internet komunikuje so systémom finančnej správy) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (pričom ide o bezplatné riešenie finančnej správy). Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“) tieto pokladnice súhrnne pomenúva ako pokladnica e-kasa klient, takže ďalej budeme používať pojem eKasa pre používanie oboch pokladníc – on-line registračnej pokladnice aj virtuálnej registračnej pokladnice. O výhodách a nevýhodách týchto pokladníc si prečítajte v článku eKasa - virtuálna (VRP) alebo online registračná pokladnica (ORP)?

Kto je povinný používať eKasu od roku 2019

Na úvod je potrebné spomenúť, že eKasa sa do praxe zavádza u väčšiny podnikateľov od 1. júla 2019, avšak z dôvodu zdĺhavých certifikácií a meškania dodávok on-line registračných pokladníc sa upravilo ukladanie pokút v súvislosti s nemožnosťou dodržania termínu 1. júl pre tých podnikateľov, ktorí si splnili svoje povinnosti (t. j. podnikateľ požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient do 30. júna 2019 a do dňa začatia jej používania eviduje tržby prostredníctvom „starej“ elektronickej registračnej pokladnice). Odklad pokút sa netýka tých podnikateľov, ktorí sa rozhodli používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Viac informácií nájdete v článku Odklad eKasy sa pre podnikateľov presúva z októbra 2019 na január 2020

V súvislosti s tým, kto má povinnosť evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice (eKasy), zmeny nenastali. Naďalej platí, že povinnosť používať eKasu podľa zákona o ERP sa vzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú súčasne všetky tri nasledovné podmienky:

 1. ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie, t. j. vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka (môže ísť o živnostníka, podnikanie s.r.o., ale napríklad aj o neziskovú účtovnú jednotku, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť, rovnako sa táto povinnosť týka samostatne hospodáriacich roľníkov); povinnosť používania eKasy sa vzťahuje aj na zahraničných podnikateľov, ktorí na Slovensku predávajú tovar alebo poskytujú zákonom vymedzené služby. Ak napr. poľský podnikateľ príde predávať tovar na Slovensko, je povinný sa riadiť zákonom platným v SR, a teda používať eKasu. Ak slovenský podnikateľ predáva tovar v Poľsku, vzťahuje sa naňho poľský zákon, nie slovenský, pretože predaj tovaru je uskutočňovaný na území Poľska;
 2. uskutočnil sa predaj tovaru alebo sa poskytla zákonom vymedzená služba – na predaj tovaru sa používanie eKasy vzťahuje vždy (tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom), pri poskytovaní služieb ide len o tie služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP (uvádzame ich v článku nižšie);
 3. treťou podmienkou je prijatie tržby , pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Znamená to, že ide o prijatie tržby nielen v hotovosti, ale aj pri platbe platobnou kartou, ako aj stravovacími a inými poukážkami. Taktiež je potrebné evidovať aj inkaso faktúry v hotovosti. Ak podnikateľ prijíma platby iba bezhotovostne prevodom na svoj účet, povinnosť používať eKasu sa ho netýka.

Musíte mať pri slobodnom povolaní eKasu? Odpoveď nájdete v článku eKasa a slobodné povolanie.

Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v eKase

Ak ste podnikateľ a predávate tovar za hotovosť (príp. platobnou kartou, poukážkami), povinnosť evidovať tieto tržby v eKase máte vždy. V prípade služieb sa vás táto povinnosť týka len v prípade, že poskytujete niektorú zo služieb uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP. Tieto služby sú v prílohe č. 1 vymedzené podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE), pričom v časti vysvetlivky je presne upravené, ktoré ekonomické činnosti spadajú pod konkrétny druh. Ak si nie ste istý, či poskytovanie služby, ktoré vykonávate, je v súlade s prílohou č. 1 zákona o ERP, a teda ste povinný používať eKasu, odpoveď hľadajte vo vysvetlivkách. Príloha č. 1 zákona o ERP uvádza tieto služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb prostredníctvom eKasy:

SK NACE Názov služby
45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.
Článok pokračuje pod reklamou

Kto nemá povinnosť evidovať tržby v eKase (výnimky)

Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v eKase bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu. Podnikateľ je povinný používať eKasu na všetkých predajných miestach. Zákon o používaní ERP upravuje aj výnimky, kedy nie je povinnosť evidovať tržby v eKase.

Povinnosť evidovať tržbu v ERP sa nevzťahuje na:

 • predaj:
  • cenín (ide napríklad o poštové známky, kolky, stravné lístky), cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
  • mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách,  v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
  • poštových cenín na filatelistických burzách,
  • tovaru prostredníctvom predajných automatov (napr. nápojov, potravín),
  • tovaru na dobierku (predaj na dobierku je charakteristický tým, že zákazník za tovar zaplatí až pri prevzatí zásielky na pošte alebo kuriérskej spoločnosti. Tá následne platbu za dobierku zašle predávajúcemu, spravidla na bankový účet),
  • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb (napr. obálok, pozdravov, baliaceho papiera a pod.),
  • tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave (napr. môže ísť o predaj občerstvenia, nápojov, hygienických potrieb. Výnimka sa nevzťahuje na doplnkové služby vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave, len na tovar),
  • tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (osoba musí byť držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príp. preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a v prípade kontroly sa ním musí vedieť preukázať, akceptuje sa aj úradne osvedčená fotokópia preukazu),
  • živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
  • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,  
  • tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov (napr. predaj cukrárenských výrobkov, produkty remeselnej výroby);
 • služby poskytované:
  • fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (rovnako ako pri predaji tovaru, osoba musí byť držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, príp. preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a v prípade kontroly sa ním musí vedieť preukázať, akceptuje sa aj úradne osvedčená fotokópia preukazu),
  • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
  • v rámci praktického vyučovania žiakov,
  • prostredníctvom predajných automatov (napr. parkovacie služby predávané prostredníctvom automatov).

V prípade, že sa na podnikateľa nevzťahuje povinnosť evidovať tržby v eKase, teda spadá pod uvedené výnimky, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa zákona o používaní ERP povinný používať eKasu. Toto oznámenie musí byť pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Sankcie a pokuty za nepoužívanie eKasy

Zákon o používaní ERP upravuje niekoľko desiatok správnych deliktov, za ktoré sú ukladané pokuty, príp. hrozia ďalšie sankcie, ako je napríklad možné zrušenie živnostenského oprávnenia.

Prečítajte si tiež

V prípade, že podnikateľ nepoužil eKasu na evidenciu tržby bez zbytočného odkladu po jej prijatí alebo na evidenciu prijatej tržby používa pokladnicu e-kasa klient, ktorá nespĺňa požiadavky zákona, daňový alebo colný úrad uloží pokutu vo výške od 330 eur do 3 300 eur. V prípade zistenia opakovaného porušenia týchto povinností bude uložená pokuta od 660 eur do 6 600 eur. Daňový alebo colný úrad môže taktiež podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu zákona.

Aké termíny by si mali podnikatelia či výrobcovia eKasy pamätať, nájdete v článku Dôležité termíny a povinnosti týkajúce sa eKasy pre podnikateľov a výrobcov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky