Otvorenie prevádzky fitness centra v roku 2019 a 2020

Aké povinnosti si treba splniť v súvislosti s otvorením (zriadením) prevádzky fitness centra v Slovenskej republike?

S otvorením prevádzky fitness centra sa spájajú viaceré zákonné a oznamovacie povinnosti, ktoré si podnikateľ musí splniť pred jej otvorením. Prevádzkarňou (hovorovo prevádzkou) sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“) rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Podrobnejšie vysvetlenie tejto definície sa dočítate v článku Aký je rozdiel medzi sídlom, miestom podnikania a prevádzkarňou?

Otvorenie fitness centra v Slovenskej republike nie je až tak administratívne náročné, ako je napríklad otvorenie reštaurácie. Povolenia, ktoré musí podnikateľ získať na otvorenie fitness centra, sú takmer rovnaké ako na otvorenie účtovnej kancelárie alebo inej prevádzky slúžiacej na administratívne účely.

Všeobecné požiadavky na otvorenie prevádzky fitness centra

Na otvorenie prevádzky fitness centra je potrebné splniť všetky všeobecné požiadavky súvisiace s otvorením prevádzky. Medzi tieto všeobecné požiadavky patrí:

 • získanie živnostenského oprávnenia,
 • získanie kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie súhlasu regionálneho úradu zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky, tzv. získanie povolenia od „hygieny“,
 • oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu a obci, na ktorej území sa prevádzky nachádza,
 • označenie prevádzky,
 • vypracovanie a schválenie prevádzkového poriadku,
 • platenie autorom diel za získanie licencie,
 • oznámenie o zákaze fajčenia,
 • povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
 • povinnosti súvisiace so zamestnávaním zamestnancov,
 • povinnosti súvisiace s predávaním tovaru alebo poskytovaním služieb.

Viac o týchto všeobecných povinnostiach sa dočítate v článku Otvorenie prevádzky v SR (všeobecne).

Špecifické požiadavky na živnosti súvisiace s prevádzkovaním fitness centra v SR

Základným predpokladom je získanie živnostenského oprávnenia a s tým súvisí zapísanie živností, resp. predmetov podnikania, ktoré súvisia s činnosťou, ktorú bude podnikateľ vykonávať vo svojich prevádzkach.

Ak je podnikateľ živnostník a chce prevádzkovať fitness centrum, stačí mu tzv. voľná živnosť. Na jej získanie nie je potrebné splniť špecifické požiadavky a ani dokladovať špecifickú spôsobilosť. Minimálnymi podmienkami je vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Zapísané živnosti pre prevádzkovanie fitness centra môžu byť nasledujúce:

 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu – tento druh živnosti sa vzťahuje priamo na prevádzkovanie fitness centra. Avšak ak sa v ňom budú vykonávať aj iné činnosti ako je individuálne cvičenie alebo skupinové cvičenia, iba táto živnosť stačiť nebude;
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí – táto živnosť je potrebná v prípade, ak podnikateľ plánuje v priestoroch fitness centra, resp. mimo neho organizovať rôzne športové podujatia;
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby – táto živnosť sa vzťahuje na sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, napríklad so športovým náradím alebo potrebami na voľný čas;
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – táto živnosť slúžiť v prípade, ak sa vo fitness centre budú predávať rôzne potraviny, prášky, nápoje alebo športové vybavenie.

Okrem týchto živností si môže živnostník zapísať aj iné živnosti, podľa toho, na aké činnosti v rámci podnikania sa chce zamerať.

Výhodou je, že pre otvorenie fitness centra nie je potrebné, aby podnikateľ získal trénerský alebo inštruktorský titul. Získanie oprávnenia pre trénerov a inštruktorov športu upravuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, takéto osoby sa potom označujú ako športoví odborníci a musia byť zapísaní v registri fyzických osôb v športe.

Ak chce právnická osoba (napríklad s.r.o. alebo a.s.) poskytovať služby vyžadujúce odbornú spôsobilosť, musí si dať do obchodného registra zapísať činnosť „športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Túto činnosť môže právnická osoba poskytovať iba prostredníctvom športových odborníkov. Po zápise potrebnej činnosti do obchodného registra je ešte treba požiadať o zápis do registra právnických osôb v športe. V tomto registri sa uvádzajú konkrétni športoví odborníci, ktorí budú v mene právnickej osoby danú činnosť vykonávať.

Článok pokračuje pod reklamou

Špecifické požiadavky na priestory prevádzky fitness centra

Priestory, v ktorých fitness centrum nachádza, musia byť v rámci stavebného konania skolaudované pre účely fitness centra. Tento priestor musí spĺňať špecifické požiadavky, ktoré vychádzajú najmä z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia (ďalej len Vyhláška o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia).

Po získaní kolaudačného rozhodnutia s uvedeným správnym účelom nehnuteľnosti na prevádzku fitness centra, musí podnikateľ požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o súhlas s uvedením priestorov fitness centra do prevádzky.

Vyhláška o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia ustanovuje:

 • podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie, plochu, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení,
 • náležitosti prevádzkového poriadku.

Fitness centrum sa nachádza v krytých objektoch, pre ktoré je stanovená potreba mať umelé osvetlenie riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre športové odvetvie najnáročnejšie na osvetlenie, ktoré sa v ňom má vykonávať, a zároveň aby neoslňovalo športovcov alebo divákov. Ak je fitness centrum zariadením s denným osvetlením alebo so združeným osvetlením, na zábranu oslnenia sa musia zabezpečiť prostriedky na reguláciu denného osvetlenia.

Vyhláška o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia určuje aj  podrobné požiadavky na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov. Tieto požiadavky sú rozdielne pre priestor telocvične, šatne a umyvárne.

Prečítajte si tiež

Presne upravené sú aj šatne, sprchy a záchody. Každé fitness centrum musí mať párny počet šatní, pričom na každého športovca musí pripadať primerane pre daný druh športu najmenej 0,7 m2 nezastavanej podlahovej plochy šatne. Do umyvárne sa vchádza zo šatne, v umyvárni musí pripadať jedna sprchovacia ružica na 4 športovcov a jedno umývadlo na 10 športovcov. Samozrejmosťou je prívod teplej a studenej vody. Záchody pre cvičiacich musia byť v tesnej blízkosti šatní v počte jedna záchodová misa a jeden pisoár na 10 mužov a dve záchodové misy na 10 žien. Vstup k záchodom musí byť cez predsienku s umývadlom.

Steny v umyvárňach a záchodoch musia byť obložené umývateľným obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom a v umyvárňach musí byť výtokový ventil s ukončením pre nasadenie hadice.

Špecifické požiadavky na prevádzkový poriadok fitness centra

Ako už bolo vyššie v článku spomenuté, fitness centrum patrí medzi tie prevádzky, ktoré musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vyhláška o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia hovorí, že prevádzkový poriadok fitness centra musí obsahovať:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
 • druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
 • podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia,
 • pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia, ktoré musia byť zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov,
 • spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
 • postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov,
 • spôsob a frekvenciu čistenia osvetľovacích telies a okien.

Takto vypracovaný prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Ako postupovať pri otvorení rešstaurácie alebo kadreníctva nájdete v článkoch Otvorenie reštaurácie (gastronomickej prevádzky) v roku 2019 a 2020 alebo Otvorenie kaderníckeho, kozmetického či masážneho salónu - podmienky roku 2019 a 2020 


Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás.

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Ako označiť prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň a ako ju správne označiť? Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade jej neoznačenia?

Zamestnanie Ukrajincov a povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni

Kto je povinný plniť registračné povinnosti pri zamestnávaní ukrajinského občana, ako postupovať a v čom sa líši situácia, ak Ukrajinec má udelený tolerovaný pobyt, od tej, keď ho nemá?

Založenie živnosti pre osoby z Ukrajiny: postup a náležitosti

S akými špecifikami sa spája založenie živnosti v prípade osôb z tretích krajín na Slovensku? Čo potrebujú vedieť (nielen) občania Ukrajiny, ktorí chcú u nás podnikať a čo mení štatút dočasného útočiska?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky