Otvorenie kaderníckeho, kozmetického či masážneho salónu - podmienky roku 2019 a 2020

Aké povinnosti si treba splniť v súvislosti s otvorením (zriadením) prevádzky kaderníctva, kozmetiky, či masážneho salónu?

Pre otvorenie prevádzkarne (hovorovo prevádzky) starostlivosti o ľudské telo treba splniť viacero zákonných požiadaviek. Prevádzkareň definuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“) a to ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Podrobnejšie vysvetlenie tejto definície sa dočítate v článku Aký je rozdiel medzi sídlom, miestom podnikania a prevádzkarňou?

Pod pojmom prevádzka starostlivosti o ľudské telo si treba predstaviť napríklad:

 • kadernícky salón,
 • kozmetický salón,
 • salón poskytujúci manikúru alebo pedikúru,
 • masážny salón.

Požiadavky, ktoré sa vzťahujú na otvorenie takejto prevádzky môžeme rozdeliť na všeobecné požiadavky, ktoré je potrebné splniť pre otvorenie akejkoľvek prevádzky v Slovenskej republike a na špecifické požiadavky, ktoré musia byť splnené iba pri otváraní prevádzky starostlivosti o ľudské telo.

Všeobecné požiadavky na otvorenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetika, masáže)

Na otvorenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo musia byť splnené všetky všeobecné požiadavky, ktoré sú spoločné pre otvorenie prevádzky na Slovensku. Medzi tieto všeobecné požiadavky patrí:

 • získanie živnostenského oprávnenia,
 • získanie kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie súhlasu regionálneho úradu zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky, tzv. získanie povolenia od „hygieny“,
 • oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu a obci, na ktorej území sa prevádzky nachádza,
 • označenie prevádzky,
 • vypracovanie a schválenie prevádzkového poriadku,
 • platenie autorom diel za získanie licencie,
 • oznámenie o zákaze fajčenia,
 • povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
 • povinnosti súvisiace so zamestnávaním zamestnancov,
 • povinnosti súvisiace s predávaním tovaru alebo poskytovaním služieb.

Viac o týchto všeobecných povinnostiach sa dočítate v článku Otvorenie prevádzky v SR – povinnosti.

Špecifické požiadavky na živnosti súvisiace s prevádzkou starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetika, masáže)

Základom pre otvorenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo je získanie živnostenského oprávnenia a s tým súvisiace zapísanie živností, resp. predmetov podnikania, ktoré súvisia s činnosťou, ktorú bude podnikateľ vykonávať vo svojich prevádzkach.

Pre otvorenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo je potrebné získať:

 • remeselnú živnosť – ak si chce podnikateľ otvoriť pánske, dámske alebo detské kaderníctvo, poskytovať kozmetické služby alebo manikúru a pedikúru,
 • viazanú živnosť – ak chce poskytovať masérske služby.

Pre získanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné splniť aj všeobecné požiadavky prevádzkovania živnosti, a to vek minimálne 18 rokov, mať spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

Prečítajte si tiež

Remeselná živnosť je špecifická tým, že podnikateľ musí na jej získanie preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore. Možno ju doložiť výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného študijného odboru, výučným listom v príbuznom odbore a doložením praxe, osvedčením o čiastočnej kvalifikácii, osvedčením o úplnej kvalifikácii alebo dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore.

Získať viazanú živnosť je ešte o niečo zložitejšie ako remeselnú živnosť. Okrem všeobecných požiadaviek prevádzkovania živnosti musí podnikateľ doložiť aj odbornú spôsobilosť, ktorá sa v prípade masérskych služieb musí doložiť buď absolvovaním strednej zdravotníckej školy, absolvovaním lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo absolvovaním vysokej školy telovýchovného smeru.

Ak by podnikateľ nespĺňal vyššie uvedené odborné podmienky, môže zariadenie starostlivosti o ľudské telo prevádzkovať iba vtedy, ak ustanoví osobu zodpovedného zástupcu, ktorý tieto odborné podmienky spĺňa. Spoločnosť s ručením obmedzenú (s. r. o.) musí mať vždy určeného zodpovedného zástupcu.

Článok pokračuje pod reklamou

Špecifické požiadavky na priestory prevádzky starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetika, masáže)

Špecifické požiadavky na otvorenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo upravuje najmä Vyhláška ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (ďalej len „vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo“). Táto vyhláška upravuje požiadavky pre:

 • stavebno-technické riešenia, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 • pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané v zariadeniach,
 • prevádzku zariadenia,
 • náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

Zariadenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo musí tvoriť uzatvorený celok, stavebne a prevádzkovo oddelený od iných priestorov, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia. Zariadenie musí mať zabezpečené osvetlenie, vykurovanie a vetranie. V každej prevádzkovej miestnosti zariadenia musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody.

Zariadenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo musí zodpovedať svojou veľkosťou vykonávaným úkonom. Na jedno pracovné kreslo musí pripadnúť najmenej 3 m2 podlahovej plochy, na jedno ležadlo 6 m2 podlahovej plochy a na vaničku na nohy 4 m2 podlahovej plochy. Vzdialenosť pracovného miesta od miesta na čakanie na obsluhu musí byť najmenej 2 m.

V zariadení možno používať len pracovné nástroje a pomôcky na jednorazové použitie alebo pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie, ktoré umožnia ich ľahké čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu. Pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie sa musia po každom zákazníkovi dôkladne mechanicky očistiť, umyť horúcou vodou s prídavkom saponátu a osušiť a pracovné nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky alebo môžu spôsobiť poranenie, sa musia aj dezinfikovať a sterilizovať. Pri zákazníkoch, ktorí trpia kožnými ochoreniami, možno používať len vyhradené pracovné nástroje a pomôcky, ktoré sa po ich použití musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom účinnosti. Toto sa však nevzťahuje na masážne salóny, sauny a soláriá.

Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa musí odstraňovať po každom zákazníkovi a zhromažďovať v uzatvárateľných nádobách; nádoby sa musia denne vyprázdňovať, čistiť a dezinfikovať.

Prečítajte si tiež

V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka sa musí používať čistá bielizeň. S bielizňou sa musí manipulovať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému styku alebo zámene čistej bielizne a použitej bielizne. Použitú bielizeň možno skladovať len v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch alebo v obaloch na jednorazové použitie. Ak nie je použitá bielizeň odnášaná na pranie denne, po použití sa musí vysušiť na určenom mieste mimo prevádzkovej miestnosti, prípadne v sušiacom zariadení.

Špecifické požiadavky na prevádzkový poriadok kaderníctva, kozmetického či masážneho salónu

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo patria medzi tie prevádzky, ktoré musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo hovorí, že prevádzkový poriadok takéhoto zariadenia musí obsahovať:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
 • druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
 • podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,
 • návod na použitie prístrojov,
 • zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov,
 • postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,
 • postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
 • spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou,
 • spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
 • spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.

Takto vypracovaný prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Ako si otvoriť ďalšie špecializované prevádzky nájdete aj v článkoch Otvorenie reštaurácie (gastronomickej prevádzky) v roku 2019 a 2020 alebo Otvorenie prevádzky fitness centra v roku 2019 a 2020.


Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás.

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Ako označiť prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň a ako ju správne označiť? Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade jej neoznačenia?

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Aké sú to esenciálne obchody a služby: čo to je a aké pravidlá sa ich týkajú

Čo znamená esenciálna prevádzka, kedy môže byť obchod „esenciálnym“ a ako majú postupovať predajne, ktoré ponúkajú esenciálny aj neesenciálny sortiment?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky