Živnosť alebo s.r.o. v roku 2014?

Živnosť alebo s.r.o. v roku 2014?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Oplatí sa podnikať ako fyzická osoba alebo je výhodnejšie založiť si s. r. o.?

Výber právnej formy podnikania patrí k základným otázkam, ktorú budúci podnikatelia riešia. Počet a váha kritérií sú individuálne, ale takmer u každého figurujú niekoľké zásadné kritériá ako daňové zaťaženie, odvodové zaťaženie a prístup k príjmom z podnikania. Prístup k príjmom z podnikania je dôležitý preto, lebo cieľom podnikateľských aktivít je nielen udržať a rozvíjať tieto aktivity, ale aj zabezpečiť dostatočný príjem na osobnú spotrebu, teda príjem, s ktorým môže fyzická osoba v postavení nepodnikateľa narábať, napríklad použiť zarobené peniaze na úhradu výdavkov na chod domácnosti, úhradu výdavkov na rekreáciu a podobne.

Rozdiel medzi živnosťou a s. r. o., pokiaľ ide o vlastníctvo a vyplácanie príjmov (zisku)

Na účely tohto článku považujeme za žiadúce v úvode jednoduchým spôsobom objasniť niekoľko základných skutočností, ktoré sú pri porovnávaní uvedených dvoch právnych foriem podnikania z hľadiska daňového zaťaženia, odvodového zaťaženia a prístupu k príjmom z podnikania mimoriadne dôležité.

Živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným sú dve zásadne odlišné právne formy podnikania. V prípade podnikania ako fyzická osoba formou živnosti ide o jeden subjekt, ktorý má osobný majetok a záväzky, a taktiež obchodný majetok a záväzky. Podnikateľom je fyzická osoba samotná. Ale v prípade fyzickej osoby, ktorá si na podnikanie založí spoločnosť s ručením obmedzeným, ide o dôsledné oddelenie majetku a záväzkov týchto dvoch subjektov. Spoločnosť s ručením obmedzeným je samostatná osoba (právnická osoba), ktorá je podnikateľom. Spoločnosti s ručením obmedzeným patria obchodný majetok aj obchodné záväzky.

Často kladenou je otázka, prečo si spoločník a konateľ nemôže “vyberať” peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej má 100 %-ný podiel a ktorú sám zastupuje, keď celú prácu vykoná samostatne a v prípade, ak by si založil živnosť, môže?

Peniaze, ako aj zisk spoločnosti s ručením obmedzeným sú jej majetkom, ktorý je oddelený od majetku spoločníka alebo konateľa. Vlastníkom je spoločnosť. Majetkovým právom spoločníka je právo na podiel na zisku. Rozhodujú o tom orgány spoločnosti. Spoločník môže dostávať aj odmenu za prácu pre spoločnosť s ručením obmedzeným. Konateľ môže za výkon funkcie štatutárneho orgánu dostávať odmenu. V prípade fyzickej osoby, ktorá podniká ako živnostník, sú peniaze aj zisk z podnikania majetkom tejto fyzickej osoby.

Poznámka: Živnosťou sa v laickej ale aj odbornej praxi zvykne označovať podnikanie fyzickej osoby na základe živnostenského oprávnenia. V skutočnosti je “živnostníkom” aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ako fiktívny subjekt práva (samostatná osoba). V tomto článku sa obmedzíme na používanie pojmu živnostník pre fyzickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Odporúčame taktiež prečítanie článku o založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

Či sa oplatí založiť v roku 2020 z hľadiska daní a odvodov živnosť alebo s.r.o. približujeme v článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020 alebo Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2020 - príklad.

Článok pokračuje pod reklamou

Disponibilný príjem v prípade živnosti

Živnostník má prístup k príjmom z podnikania bezprostredne. Výška disponibilného príjmu závisí okrem príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov) súvisiacich s predmetom podnikania aj od výšky dane z príjmov fyzickej osoby, poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na účely sociálneho poistenia.

Daň z príjmov zisťuje fyzická osoba podnikateľ podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Výšku daňovej povinnosti ovplyvňuje spôsob uplatňovania daňových výdavkov, sadzba dane z príjmov, nezdaniteľné časti základu dane či daňová strata. Daňové výdavky môže fyzická osoba uplatňovať percentom z úhrnu príjmov (paušálne výdavky) alebo skutočne vynaložené výdavky na základe preukázateľne vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo daňovej evidencie. Každá forma uplatňovania daňových výdavkov má svoje výhody aj nevýhody. Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby pre rok 2014 je 19 % alebo 25 %. Vyššou sadzbou dane sa zdaňuje časť základu dane, ktorá presahuje 176,8-násobok platného životného minima. Pre rok 2014 je hranica základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane 35 022,31 eur. Zákon o dani z príjmov poskytuje fyzickým osobám až štyri nezdaniteľné časti základu dane v roku 2014 .

Živnostník je povinný platiť preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie. Pre rok 2014 je suma mesačného preddavku vo výške najmenej 56,35 eur. Poistné na povinné verejné zdravotné poistenie sa zúčtuje v ročnom zúčtovaní. Povinnosť platieb poistného na účely sociálneho poistenia vzniká k 1. 7. kalendárneho roka, ak boli za predchádzajúci kalendárny rok dosiahnuté príjmy (výnosy) vo výške požadovanej zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pre rok 2014 je (bola) táto hraničná suma 4 830 eur. Ak fyzická osoba začne prevádzkovať živnosť v roku 2014, povinnosť platiť poistné na účely sociálneho poistenia jej môže vzniknúť najskôr k 1. 7. 2015. V roku 2014 je suma poistného najmenej vo výške 133,42 eur.

Disponibilný príjem v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným

Keďže ide o porovnanie individuálneho podnikania, spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným bude tá istá fyzická osoba. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným má spoločník, resp. konateľ dve základné možnosti vyplácania príjmov. Prvou je vyplatenie podielu na zisku, ktorý možno vyplatiť až po skončení účtovného obdobia, za ktoré (účtovné obdobie) sa zisk dosiahol. Druhou možnosťou je vyplácanie príjmov priebežne v účtovnom období, napríklad ako odmenu za výkon funkcie konateľa.

Podiel na zisku (dividenda) sa vypláca zo zisku po zdanení. Spoločnosť s určením obmedzeným je v porovnaní so živnosťou náročnejšia právna forma podnikania, čo sa týka právnej úpravy i jej praktického uplatňovania. Okrem zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, musí spoločnosť s ručením obmedzeným dodržiavať ustanovenia iných právnych predpisov, ako napríklad ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”) alebo aj zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Príslušné právne predpisy ukladajú požiadavky na prednostné prerozdeľovanie zisku po zdanení a ukladajú podmienky vyplatenia podielu na zisku (dividendu). Príkladmo možno uviesť napríklad povinnú tvorbu rezervného fondu, ak táto povinnosť spoločnosti s ručením obmedzeným vznikla.

Prečítajte si tiež

Zisk pred zdanením spoločnosti s ručením obmedzeným podlieha dani z príjmov právnickej osoby, ak vykáže základ dane. Výška daňovej povinnosti závisí najmä od základu dane,sadzby dane či daňovej straty. Pre rok 2014 je účinná sadzba dane z príjmov právnickej osoby 22 %. Daň z príjmov spoločnosti s ručením obmedzeným sa vypočíta zo základu dane, ktorý sa môže líšiť od výsledku hospodárenia pred zdanením. Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva a výsledok hospodárenia pred zdanením zisťuje ako rozdiel výnosov a nákladov. Základ dane zisťuje spoločnosť s ručením obmedzeným v súlade so zákonom o dani z príjmov, pričom sa vychádza z výsledku hospodárenia pred zdanením. Od roku 2014 nadobudol účinnosť právny inštitút daňová licencia právnickej osoby . Za prvé zdaňovacie obdobie sa síce neplatí, ale jej možný vplyv je minimálne prospešné analyzovať aj do budúcnosti.

Podiel na zisku (dividenda) podlieha odvodu poistného na povinné verejné zdravotné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, pričom z dividend za rok 2014, ktoré sa vyplatia v roku 2015, sa platí preddavok, taktiež vo výške 14 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom je suma vyplatenej dividendy, pri rešpektovaní maximálneho vymeriavacieho základu.

Pri priebežnom vyplácaní podlieha odmena konateľa preddavkom na daň z príjmov fyzickej osoby, preddavkom na povinné verejné zdravotné poistenie a poistnému pre účely sociálneho poistenia. Spoločnosť s ručením obmedzeným v postavení zamestnávateľa je taktiež povinná odvádzať preddavky na povinné verejné zdravotné poistenia a poistné pre účely sociálneho poistenia. Ak je konateľ zároveň aj jediným spoločníkom, spoločnosť s ručením obmedzeným neplatí garančné poistenie . Spoločnosť s ručením obmedzeným neplatí za konateľa úrazové poistenie. Odmena konateľa a poistné, ktoré spoločnosť platí v postavení zamestnávateľa (t. j. cena práce), sú pre spoločnosť s ručením obmedzeným náklad a taktiež daňový výdavok.

Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je z hľadiska administratívnej náročnosti (napr. nároky na účtovníctvo, povinnosti podľa iných právnych predpisov) v porovnaní so živnosťou zložitejšie. Odlišnosti vyplývajú najmä z rozsahu právnych predpisov upravujúcich jej podnikanie a z rozsahu povinností z nich vyplývajúcich. Preto sú aj náklady spojené s jej riadnym fungovaním vyššie. V tomto článku ich nazveme administratívne náklady.

Príklad: Fyzická osoba nepodnikateľ uvažuje o začatí podnikania. Na základe rozpočtov v podnikateľskom pláne predpokladá v roku 2014 tržby 71 000 eur a náklady (resp. výdavky) v súvislosti s predmetom podnikania 42 000 eur. V prípade podnikania ako živnostník odhaduje administratívne náklady na približne 400 eur. Preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na účely sociálneho poistenia budú započítané v minimálnej výške a za 12 kalendárnych mesiacov. Ak by sa rozhodol pre spoločnosť s ručením obmedzeným, administratívne náklady by boli približne 900 eur. Mesačne potrebuje na osobnú spotrebu 1 000 eur. Odmenu za výkon funkcie konateľa si bude vyplácať vo výške 1 400 eur.

Položka Fyzická osoba podnikateľ (živnostník) Právnická osoba (s.r.o.) len dividenda Právnická osoba (s.r.o.) priebežný príjem + dividenda
Tržby (výnosy, príjmy) 71 000,00 71 000,00 71 000,00
Náklady (prevádzkové) 42 000,00 42 000,00 42 000,00
Náklady (administratívne) 400,00 900,00 900,00
Náklady (poistné) 2 277,24 - 5 737,20
Náklady (osobné) - - 16 800,00
Výsledok hospodárenia (základ dane) 26 322,76 28 100,00 5 562,80
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2 174,89 - -
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 24 147,87 - -
Sadzba dane z príjmov 19% 22% 22%
Daň z príjmov 4 588,09 6 182,00 1 223,81
Zisk po zdanení 21 734,67 21 918,00 4 338,99
Sadzba poistného pre výpočet preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie - 14% 14%
Preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie (z dividendy) - 3 068,52 607,45
Podiel na zisku (dividenda) - 18 847,48 3 731,54
Príjem zo závislej činnosti po zdanení a odpočítaní poistného (odmena konateľa) - - 12 507,17
Disponibilný ročný príjem 21 734,67 18 849,48 16 238,71
Disponibilný mesačný príjem na osobnú spotrebu (zaokrúhlene na celé eurá) voľne 0,00 1 042,00

Poznámka: Sumy sú uvedené v eur. Podiel na zisku možno v tomto prípade vyplácať bez právnych obmedzení.

Výsledky za rok 2014 ukazujú, že najvyššie disponibilné príjmy by sa dosiahli v prípade, ak by fyzická osoba prevádzkovala živnosť. Výhodou je dostupnosť príjmov kedykoľvek počas roka, pri zohľadnení peňažných potrieb pre účely podnikania, jednoduchosť ich vyplácania, takmer žiadna dodatočná agenda. Nižšie disponibilné príjmy by boli dosiahnuté, ak by konateľ nepoberal odmenu. Dividenda by bola vyplatená spoločníkovi, čo je tá istá fyzická osoba ako konateľ. Nevýhodou je najmä nemožnosť vyplácania príjmu tohto druhu v priebehu roka (resp. účtovného obdobia), za ktorý spoločnosť s ručením obmedzeným príjem dosahuje. Počas roka by fyzická osoba nepodnikateľ musel využívať nasporené peňažné prostriedky, ktoré by doplnil vyplatenou dividendou alebo dividendami a mohol by úspory opäť užívať. Najnižšie disponibilné príjmy by sa dosiahli, ak by bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným a spoločník, konateľ a fyzická osoba nepodnikateľ v jednej osobe by si vyplácal mesačne odmenu za výkon funkcie konateľa v hrubej sume 1 400 eur. Nevýhodou je najnižšia výška disponibilného ročného príjmu na osobnú spotrebu, avšak táto nevýhoda je čiastočne kompenzovaná pravidelnosťou vyplácania počas roka. S mesačným vyplácaním odmeny je spojená aj dodatočná agenda.

Keďže si fyzická osoba nepodnikateľ určil mesačnú potrebu príjmov 1 000 eur, nevyužité peňažné prostriedky by si nemusel vyplatiť, ale mohol by ich ponechať v obchodnom majetku alebo v majetku spoločnosti s ručením obmedzeným a využívať ich na podnikanie alebo ich zhodnocovať iným spôsobom.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť alebo s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť s.r.o. na kľúč vrátane splatenia základného imania s.r.o. alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Dôraz klaďte aj na budúcnosť!

Rozhodnutie o tom akú právnu formu podnikania zvoliť, aby sa dosiahlo minimálne daňové a odvodové zaťaženie, na základe výsledkov za jeden rok by mohlo byť urýchlené. I napriek nestálosti legislatívy je vhodné zaoberať sa aj stavom v budúcnosti, ktorý je ovplyvňvaný stavom v prítomnosti. Živnostník by v roku 2014 dosiahol najvyšší disponibilný príjem z porovnávaných troch variantných riešení. Výška tohto príjmu je ovplyvňovaná najmä:

  • príjmami (výnosmi) dosiahnutými z podnikateľskej činnosti,
  • výdavkami (nákladmi) vynaloženými na podnikateľskú činnosť,
  • výdavkami (nákladmi) na povinné verejné zdravotné poistenie,
  • výdavkami (nákladmi) na poistné pre účely sociálneho poistenia.

V prípade povinného verejného zdravotného poistenia by boli v roku 2014 zaplatené len preddavky. Poistné sa vypočíta v ročnom zúčtovaní za rok 2014, ktoré sa vykoná v roku 2015 a pri ktorom sa vychádza zo základu dane za rok 2014. Výsledkom by bol nedoplatok. Taktiež poistné na účely sociálneho poistenia by od 1. 7. 2015 niekoľkonásobne prevýšilo minimálnu výšku poistného, ktoré bude účinné pre rok 2015. Poistné na účely sociálneho poistenia zaplatené v roku 2014 by nemalo vplyv na určenie budúceho poistného.

Maximalizácia disponibilného príjmu, resp. minimalizácia daňového a odvodového zaťaženia je vážne kritérium. Začať podnikať ako živnostník alebo si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným je komplexný problém. V tomto článku sme priblížili len jednu, aj keď dôležitú, zložku tohto problému. Nedostatočne pripravené podklady a nevhodné rozhodnutie môžu v budúcnosti spôsobiť finančné straty menšieho alebo väčšieho rozsahu, ktoré by pri dôslednej príprave nemuseli vzniknúť. Pre ľahšie plánovanie v turbulentnom legislatívnom prostredí sú v nasledujúcej tabuľke zhrnuté výhody a nevýhody porovnávaných troch foriem podnikania z hľadiska daňového zaťaženia a odvodového zaťaženia.

Fyzická osoba podnikateľ (živnostník) Spoločnosť z ručením obmedzeným – podiel na zisku Spoločnosť s ručením obmedzeným – pravidelný príjem
+ možnosť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane + bezprostredný prístup k príjmom z podnikania + jednouchá agenda pre chod podnikania + možnosť výberu spôsobu uplatňovania daňových výdavkov + poistné na účely sociálneho poistenia nevzniká od začiatku + relatívne vysoký disponibilný príjem + relatívna stálosť výšky príjmu + spoločník ručí osobným majetkom obmedzene + možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane + pravidelný príjem počas roka + dôchodkové sporenie
- povinnosť platenia povinného verejného zdravotného poistenia - ručenie aj osobným majetkom - progresívne zdaňovanie príjmov - vysoké celkové „odvodové“ zaťaženie - nemožnosť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane - povinnosť viesť podvojné účtovníctvo - náročnejšia agenda na chod spoločnosti - žiadne poistné na účely sociálneho poistenia - nemožnosť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane - povinnosť viesť podvojné účtovníctvo - náročnejšia agenda na chod spoločnosti - dodatočná agenda v súvislosti s vyplácaním odmeny konateľa - vysoké “odvodové” zaťaženie odmeny konateľa - vysoké “odvodové” zaťaženie spoločnosti z titulu odmeny konateľa


Článok pokračuje pod reklamou

I napriek odlišnostiam živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným sa obidve právne formy podnikania využívajú na individuálne podnikanie. Ambíciu podporiť individuálne podnikanie malých a stredných podnikov má novela Obchodného zákonníka, ktorá je v čase uverejnenia článku v legislatívnom procese.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

Otázku, či sa viac oplatí podnikať formou s.r.o. alebo je výhodnejšie si založiť živnosť, si kladú mnohí podnikatelia pri začatí, ale aj v priebehu podnikania. Čo je potrebné zvažovať?

Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2017

Každý rok sa legislatíva mení a mnohým podnikateľom sa naskytá otázka, či sa im oplatí viac živnosť alebo s.r.o. V článku nájdete základné porovnanie týchto právnych foriem podnikania.

Povinnosti konateľa s.r.o.

Konateľ „eseročky“ je osobou, ktorá sa stará o jej každodenný chod, jeho pôsobenie má teda najväčší bezprostredný dopad na stav, v akom sa spoločnosť nachádza. Zákon preto konateľom ukladá povinnosti, ktoré zdôrazňujú zodpovednosť za spravovanú spoločnosť, a ktoré majú zabrániť poškodzovaniu spoločnosti a jej spoločníkov. V nasledujúcom článku predstavíme tie najdôležitejšie z nich.

Založenie s.r.o. po ukončení živnosti (prechod zo živnosti na s.r.o.)

Jednou z možností prechodu zo živnosti na s.r.o. je ukončenie podnikania fyzickej osoby - živnostníka a následné založenie s.r.o., na ktorú sa neskôr prevedie majetok predtým slúžiaci na podnikanie fyzickej osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky