Založenie živnosti v roku 2014

Živnosť je najjednoduchšia právna forma podnikania na Slovensku. Získanie živnosti je jednoduchý a finančne nenáročný úradný proces. Avšak aj v tomto prípade existujú nástrahy, na ktoré môže osoba, ktorá hodlá prevádzkovať živnosť naraziť. Prinášame Vám preto detailný postup ako si vybaviť živnosť na živnostenskom úrade, resp. jednotnom kontaktnom mieste.

Získanie oprávnenia na podnikanie v roku 2014 - voľné živnosti

Kto môže prevádzkovať voľnú živnosť v roku 2014?

Voľné živnosti sú živnosťami, ktoré môže prevádzkovať ktokoľvek, kto spĺňa základné podmienky prevádzkovania živnosti a to: vek (18 rokov), bezúhonnosť a úplnú spôsobilosť na právne úkony.

Za bezúhonného sa pre účely získania živnostenského oprávnenia nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. T. j. pokiaľ bolo odsúdenie páchateľa zahladené či už amnestiou alebo uplynutím zákonnej doby, prevádzkovať živnosť môže.

Ako získam oprávnenie pre voľnú živnosť v roku 2014?

Živnosť je možné vybaviť

a) osobne na jednotnom kontaktnom mieste podľa trvalého pobytu žiadateľa,

b) elektronicky, ak žiadateľ vlastní občiansky preukaz s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom cez portál www.slovensko.sk

c) využitím služby externého poradcu – založenie živnosti napr. cez portál podnikajte.sk (bez nutnosti vlastnenia elektronického podpisu samotným žiadateľom)

Osobné vybavenie žiadosti v roku 2014

Pre získanie voľných živností je potrebné vyplniť formulár určený pre fyzickú osobu, uviesť základné údaje o podnikateľovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania a uviesť voľné živnosti podľa zoznamu odporúčaných názvov voľných živností. Ďalej je potrebné uviesť údaje potrebné pre vyžiadanie si výpisu z registra trestov (toto vykoná živnostenský úrad). Okrem už uvedených údajov sem patria aj mená a priezviská rodičov podnikateľa v prípade matky aj meno za slobodna. Podnikateľ môže v ohlásení živnosti uviesť aj svoju zdravotnú poisťovňu, ktorej živnostenský úrad nahlási začatie vykonávania živnosti, t. j. skutočnosť, že podnikateľovi vzniká aj povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Zároveň môže ohlasovateľ vo formulári uviesť, že žiada, aby živnostenský úrad registroval, resp. ohlásil začatie vykonávania podnikateľskej činnosti aj príslušnému správcovi dane.

Ak je adresa trvalého pobytu žiadateľa o vydanie živnosti iná ako má byť adresa jeho miesta podnikania, je potrebné, aby žiadateľ predložil aj písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s tým, že majiteľ nehnuteľnosti ho oprávňuje mať na adrese určitej nehnuteľnosti miesto podnikania. So súhlasom vlastníka sa prikladá aj list vlastníctva – postačí stiahnutý z internetového portálu www.katasterportal.sk.

Formulár je potrebné podpísať pred úradníkom živnostenského úradu. Osvedčený podpis sa nevyžaduje.

Elektronické vybavenie živnosti v roku 2014

Podáva sa cez ústredný portál verejných služieb ľuďom (www.slovensko.sk). Postup pri vypĺňaní formulára je obdobný ako v prípade podávania živnosti osobne na jednotnom kontaktnom mieste. Je potrebné mať aspoň priemerné schopnosti práce s počítačom, funkčnú čítačku, nainštalovanú aplikáciu D.Signer a príslušné podpisové politiky.

V prípade, že budete nahlasovať miesto podnikania odlišné ako je adresa Vášho trvalého pobytu, a teda musíte preukázať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu, môžete naraziť na problém. Takýto dokument totiž musí byť nacsanovaný a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a na podpis dokumentu je potrebné vlastniť softvér, cez ktorý podpísanie dokumentu prebehne. Softvér stojí v priemere 60,- Eur na dobu jedného roka.

Vybavovanie živnosti s využitím služieb externých poradcov

Pri využití služieb externých poradcov sa o celý proces postará poradca, v niektorých prípadoch dokonca ušetríte a máte to bez starostí.

Koľko zaplatím za vydanie osvedčenia pre voľné živnosti v roku 2014?

Výška platieb sa odvíja od spôsobu, akým sa živnosť vybavuje.

  • Osobne na jednotnom kontaktnom mieste - za každú jednu voľnú živnosť (za každý predmet podnikania) sa platí správny poplatok 5,- Eur. Tento poplatok je splatný v deň ohlásenia živnosti, a to buď v kolkoch alebo v hotovosti do pokladne živnostenského úradu.
  • Elektronicky využitím zaručeného elektronického podpisu – je ohlásenie voľných živností bezplatné!
  • Prostredníctvom externého poradcu – zaplatím paušálnu sumu, v ktorej je zahrnutý neobmedzený počet voľných živností.
Článok pokračuje pod reklamou

Kedy môžem začať podnikať?

Deň ohlásenia, t. j. deň podania formulára na jednotnom kontaktnom mieste je dňom, kedy môže podnikateľ začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. V tomto prípade nie je rozhodujúce, kedy živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Získanie oprávnenia pre remeselné a viazané živnosti v roku 2014

Kto môže prevádzkovať remeselnú alebo viazanú živnosť v roku 2014?

Pre získanie oprávnení pre remeselné živnosti alebo viazané živnosti v roku 2014 je potrebné, aby ten, kto hodlá prevádzkovať takúto živnosť spĺňal okrem základných podmienok (vek, bezúhonnosť a spôsobilosť a na právne úkony) aj osobitné podmienky.

Osobitné podmienky sú stanovené pre každú živnosť samostatne a sú nimi najmä získanie určitého vzdelania, praxe alebo kombinácie vzdelania a praxe. Remeselné živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb.), viazané živnosti sú uvedené v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Ak podnikateľ (živnostník) nespĺňa osobitné podmienky, môže vykonávať remeselnú alebo viazanú živnosť, avšak musí si pre túto činnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť vo vzťahu k podnikateľovi v pracovnoprávnom vzťahu. Zodpovedného zástupcu nemusí zamestnať ten podnikateľ, ktorý je so zodpovedným zástupcom v priamom príbuzenskom pomere, je jeho manžel alebo súrodenec.

Ako získam oprávnenie pre remeselnú alebo viazanú živnosť v roku 2014?

Získanie oprávnenia pre remeselnú alebo viazanú živnosť je obdobné ako pre voľné živnosti, t.j.

a) osobne na jednotnom kontaktnom mieste podľa trvalého pobytu žiadateľa,

b) elektronicky, ak žiadateľ vlastní občiansky preukaz s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom cez portál www.slovensko.sk

c) využitím služby externého poradcu – založenie živnosti napr. cez portál podnikajte.sk (bez nutnosti vlastnenia elektronického podpisu samotným žiadateľom)

Prečítajte si tiež

Do formulára sa namiesto voľných živností (alebo popri nich) zapíšu aj remeselné, resp. viazané živnosti a v prípade, že podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky pre prevádzkovanie týchto živností sám, potom je potrebné uviesť aj údaje o ustanovenom zodpovednom zástupcovi. Rovnako ako podnikateľ aj zodpovedný zástupca musí o sebe uviesť údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Prílohami k formuláru sú opäť súhlas vlastníka nehnuteľnosti (nájomná zmluva) a list vlastníctva na nehnuteľnosť, v prípade, že miesto podnikania a adresa trvalého pobytu sú rôzne. Ďalej ide o doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť pre vybranú remeselnú alebo viazanú činnosť (výučný list, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, pracovná zmluva preukazujúca prax v odbore a pod.). Tieto doklady stačí priniesť v obyčajnej fotokópií a originálne vyhotovenia postačí priniesť na živnostenský úrad na nahliadnutie. Vyhotovovanie úradne osvedčených fotokópií je zbytočné.

Článok pokračuje pod reklamou

Je potrebné nahlásiť živnostenskému úradu prevádzkareň v roku 2014?

Prevádzkareň je priestor, v ktorom dochádza v vykonávaniu živnosti. Nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Prevádzkareň je potrebné nahlásiť živnostenskému úradu v deň začatia prevádzkovania živnosti. Nie je dobré nahlasovať prevádzkareň skôr, ako podnikateľ začne vykonávať činnosť v prevádzkarni, keďže aj za to, že podnikateľ nevykonáva činnosť v nahlásenej prevádzkarni, mu môže byť uložená pokuta. T. j. ideálne je načasovať nahlásenie prevádzkarne na deň, kedy sa reálne v nej začne vykonávať dotknutá živnosť.

Koľko zaplatím za vydanie osvedčenia pre remeselné a viazané živnosti v roku 2014?

Poplatok závisí od spôsobu, ktorý využijete pri zakladaní živnosti.

  • Osobne na jednotnom kontaktnom mieste - za remeselnú alebo viazanú živnosť (za každý predmet podnikania) sa platí správny poplatok 15,- Eur. Tento poplatok je splatný v deň ohlásenia živnosti, a to buď v kolkoch alebo v hotovosti do pokladne živnostenského úradu.
  • Elektronicky využitím zaručeného elektronického podpisu – za každú jednu remeselnú alebo viazanú činnosť zaplatíte 7,50 Eur. Poplatok sa platí prevodom na bankový účet na základe výzvy, ktorú doručuje jednotné kontaktné miesto do elektronickej schránky občana vedenej na portáli www.slovensko.sk.
  • Prostredníctvom externého poradcu – zaplatíte paušálnu sumu, v ktorej je zahrnutý neobmedzený počet voľných živností pričom a za každú remeselnú a viazanú živnosť zaplatíte sumu 7,50,- Eur (t.j. paušál + 7,50 Eur/1 remeselná resp. viazaná živnosť).

Kedy môžem začať podnikať? (vykonávať živnosť)

Deň ohlásenia je dňom, kedy môže podnikateľ začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. V tomto prípade nie je rozhodujúce, kedy živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Aké mám povinnosti po získaní živnostenského oprávnenia?

Živnostenský úrad pridelí podnikateľovi IČO, následne mu daňový úrad doručí kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom (DIČ), ak podnikateľ pri ohlásení požiadal živnostenský úrad o registráciu na daňovom úrade. Ak o to podnikateľ živnostenský úrad nepožiadal, je povinný registrovať sa ako daňovník na miestne príslušnom daňovom úrade podľa zvoleného miesta podnikania.

Komu sa oplatí nechať si založiť živnosť na kľúč?

Aj keď získanie živnostenských oprávnení nie je náročný proces, odporúčame Vám aj pri získavaní živnostenských oprávnení (či už voľných alebo remeselných) obrátiť sa na profesionálov. Okrem odborného spracovania ohlášky môžete pri procese ohlasovania živností touto cestou ušetriť čas a peniaze. Odborníci totiž disponujú zaručeným elektronickým podpisom, pri využití ktorého, neplatia poplatky za vydanie voľných živností a majú 50% zľavu z poplatku za vydanie remeselných a viazaných živností. Ak chcete ohlásiť napr. 10 voľných živností – na živnostenskom úrade by ste zaplatili v správnych poplatkoch sumu 50,- Eur. Pri využití našich služieb zaplatíte len 29,- Eur z pohodlia domova a ušetríte čas navštevovaním úradov a čakaním na vybavenie v zástupoch ľudí. Využite preto nami ponúkanú službu – založenie živnosti na kľúč.

Ako postupovať pri zakladaní živnosti online a na úrade v roku 2020 nájdete v článkoch Založenie živnosti online v roku 2020 alebo Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky