Koľko období možno odpočítať daňovú stratu po 1.1.2014?

Koľko období možno odpočítať daňovú stratu po 1.1.2014?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od základu dane možno daňovú stratu odpočítať za dve, tri alebo štyri zdaňovacie obdobia. Rozhoduje o tom daňovník.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 30 ods. 1 ustanovuje: „Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas najviac štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.“

Z uvedeného znenia ustanovenia zákona o dani z príjmov vyplývajú tieto skutočnosti:

  • právo odpočítať daňovú stratu od základ dane (nie povinnosť),
  • rovnomernosť výšky odpočítanej daňovej straty v určenom období,
  • určené obdobie nemôže presiahnuť štyri zdaňovacie obdobia v rade.

Daňovník je pri umorovaní daňovej straty obmedzený len maximálnym počtom zdaňovacích období. Ak sa tak rozhodne, daňovú stratu môže odpočítať od základu dane aj za dve, tri ale najviac štyri zdaňovacie obdobia, pričom musí rešpektovať podmienku rovnomernosti.

Príklad: S. r. o. má zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Za rok 2014 vykáže daňovú stratu 12 000 eur. Môže sa rozhodnúť, že daňovú stratu bude odpočítavať od základov dane rovnomerne počas dvoch, troch alebo štyroch zdaňovacích období v rade po roku 2014.

Zdaňovacie obdobie (rok) Daňová strata vzťahujúca sa na príslušné zdaňovacie obdobie vo výške
1/4 z 12 000 € 1/3 z 12 000 € 1/2 z 12 000 €
2015 3 000 € 4 000 € 6 000 €
2016 3 000 € 4 000 € 6 000 €
2017 3 000 € 4 000 € -
2018 3 000 € - -

Pri výbere dĺžky umorovania daňovej straty je dôležité zvažovať pravdepodobnosť dosiahnutia základu dane v konkrétnom zdaňovacom období aspoň vo výške príslušnej časti daňovej straty. Časť daňovej straty, ktorá presiahne zistený základ dane nemôže byť prenesená do ďalších zdaňovacích období, t. j. prepadne. Od roku 2014 je účinný inštitút daňovej licencie. Aj táto skutočnosť môže ovplyvniť rozhodovanie.

Kúpna sila peňazí sa v čase mení (spravidla klesá). Z tohto pohľadu daňová strata uplatnená skôr prinesie daňovníkovi vyšší úžitok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022

Aké pravidlá pre odpočet daňovej straty sa uplatnia v roku 2022? Do akej výšky je možné umoriť daňovú stratu u mikrodaňovníka a do akej výšky u ostatných daňovníkov?

Nesprávny odpočet daňovej straty: čas na nápravu je do 31.3.2022

Finančná správa kontaktuje daňovníkov, ktorí si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov či odpočet daňovej straty. Napraviť tieto chyby je možné do 31.3.2022.

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021

Nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty sa prvýkrát uplatnia pri podaní daňového priznania za rok 2021. Ako postupovať pri výpočte a umorení daňovej straty v roku 2021?

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky