Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH a iné zmeny v zábezpeke na DPH od roku 2018

Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH a iné zmeny v zábezpeke na DPH od roku 2018
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zábezpeke na DPH bude od roku 2018 podliehať viac osôb, avšak zavádzajú sa jednoznačné postupy vrátenia zloženej peňažnej zábezpeky na DPH v špecifických prípadoch.

Zábezpeka na DPH je zálohou, ktorú spravidla platí žiadateľ (napr. podnikateľský subjekt), ktorý žiada o registráciu za platiteľa DPH. Okrem peňažnej zálohy, ktorá sa platí na účet daňového úradu, môže mať aj formou bankovej záruky.

Je dôležité upozorniť, že zábezpeku neplatí každý žiadateľ, ktorý sa má stať platiteľom DPH. Podliehajú jej len daňovo rizikové subjekty, pričom kritériá daňovej rizikovosti sú jednoznačne vymedzené v zákone o DPH. Zákon o DPH už v súčasnosti nerozlišuje typy žiadosti, t. j. či ide o dobrovoľnú alebo povinnú žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.

Rozšírenie okruhu osôb povinných zložiť zábezpeku na DPH od roku 2018

Od 1.1.2018 sa rozšíria kritériá daňovej rizikovosti tak, že zábezpeku na DPH bude mať povinnosť zložiť aj žiadateľ, ktorý je:

  • fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorámá nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac a ktorý nebol ku dňu podania žiadosti o registráciu pre DPH zaplatený,
  • fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností vymedzených v § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH.

Zákon o DPH v § 81 ods. 4 písm. b) druhom bode definuje nasledujúce povinnosti, ktorých opakované porušenie môže zakladať od 1.1.2018 povinnosť zložiť zábezpeku na DPH v prípade registrácie za platiteľa DPH:

  • podanie daňového priznania alebo kontrolného výkazu (testuje sa v období jedného kalendárneho roka),
  • zaplatenie vlastnej daňovej povinnosti (testuje sa v období jedného kalendárneho roka),
  • byť zastihnuteľný (kontaktný) na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne (bez časového ohraničenia),
  • dodržiavanie povinností pri daňovej kontrole (bez časového ohraničenia).

Podmienkou pre vznik povinnosti zložiť zábezpeku na DPH nie je opakované porušenie aspoň jednej z uvedených povinností, ale zrušenie registrácie pre DPH. V súčasnosti daňový úrad môže zrušiť registráciu platiteľovi DPH, ak dôjde k opakovanému porušeniu, t. j. v praxi môžu nastať aj situácie, že k zrušeniu registrácie nedošlo alebo nedôjde, aj napriek opakovanému porušeniu aspoň jednej z uvedených povinností, a tak povinnosť zložiť zábezpeku na DPH nevznikne.

Vrátenie (peňažnej) zábezpeky na DPH, ak dôjde k zastaveniu registračného konania od roku 2018

Ak je žiadateľ povinný zložiť zábezpeku na DPH, daňový úrad je povinný registráciu na DPH vykonať do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. V tomto období môže dôjsť k zastaveniu registračného konania, čo znamená, že žiadateľ nebude registrovaný ako platiteľ DPH. Rovnako v tomto relatívne dlhom období už môže byť vydané rozhodnutie o zložení zábezpeky a táto už môže byť zložená, napr. zaplatená peňažná zábezpeka na DPH. V súčasnosti zákon o DPH jednoznačne neupravuje postup, ako má daňový úrad so zloženou peňažnou zábezpekou naložiť.

Od 1.1.2018 bude zákon o DPH jasne definovať postup daňového úradu, ak dôjde k zastaveniu registračného konania. Rozhodnutie o zložení zábezpeky na DPH daňový úrad z úradnej moci zruší a zloženú sumu peňažnej zábezpeky, prípadne jej nepoužitú časť, žiadateľovi o registráciu bezodkladne vráti. Pred jej vrátením daňový úrad zistí ďalšie možnosti jej použitia, napr. na úhradu nedoplatku na dani z príjmov, na úhradu preddavku na daň z príjmov alebo na daň z motorových vozidiel.

Vrátenie zábezpeky na DPH, ak dôjde k zrušeniu registrácie platiteľa DPH od roku 2018

Od roku 2018 bude zákon o DPH obsahovať aj jednoznačný postup daňového úradu pre situácie, keď v období 12 mesiacov od zloženia peňažnej zábezpeky na DPH dôjde k zrušeniu registrácie pre DPH, t. j. odpadne dôvod na ponechanie financií v štátnom rozpočte.

Ak do uplynutia 12 mesiacov od zloženia peňažnej zábezpeky na DPH alebo jej časti bude fyzickej osobe (napr. živnostníkovi) alebo právnickej osobe (napr. s.r.o.) zrušená registrácia pre DPH, daňový úrad bude mať povinnosť bezodkladne vrátiť peňažnú zábezpeku alebo jej ostávajúcu časť.

Vrátenie peňažnej zábezpeky na DPH alebo jej ostávajúcej časti sa nebude týkať prípadov, keď registrácia pre DPH bude zrušená z dôvodu zániku právnickej osoby bez likvidácie, t. j. keď právny nástupca je alebo sa stáva platiteľom DPH (napr. v prípade rozdelenia s.r.o.).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky