Výhody a nevýhody s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je najobľúbenejšia forma podnikania v rámci obchodných spoločností na Slovensku. Pozrite si prehľad výhod a nevýhod podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Výhody s.r.o.:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba – verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť musia založiť aspoň dvaja spoločníci,
 • za porušenie svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá len do výšky svojho majetku – znamená to, že v najhoršom prípade by s.r.o. mohla napríklad pri konkurze prísť najviac o celý svoj majetok, ale súkromný majetok jej spoločníkov zostane nepostihnutý,
 • spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu, tzn. neručí za záväzky spoločnosti svojim súkromným majetkom, ale len svojím podielom na základnom imaní s.r.o., čo rovnako platí aj napríklad v prípade konkurzu spoločnosti, ktorý by spoločníka stál maximálne jeho vklad do spoločnosti,
 • hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne nízka – 5 000 eur, napríklad pri akciovej spoločnosti sa vyžaduje hodnota základného imania minimálne vo výške 25 000 eur,
 • minimálny vklad spoločníka do základného imania je pomerne nízky – 750 eur,
 • ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladajú aspoň dve osoby, postačuje pri jej zápise do obchodného registra splatiť polovicu základného imania, teda 2 500 eur,
 • spoločník môže postupne splácať zvyšok svojho vkladu do základného imania až do piatich rokov od vzniku spoločnosti – ak má spoločnosť aspoň dvoch spoločníkov, podmienky a lehoty splácania ich vkladov do základného imania si určia v spoločenskej zmluve, ale maximálna lehota päť rokov musí byť dodržaná,
 • podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným je u fyzickej osoby predmetom dedenia a u právnickej osoby prechádza na právneho nástupcu – ak by teda spoločník s.r.o. ako fyzická osoba zomrel, spoločníkom tejto spoločnosti sa môže stať jeho manžel, manželka, deti, príbuzní a podobne,
 • s.r.o. nemá povinnosť tvoriť zákonný rezervný fond už pri svojom vzniku, ale tvorí ho prvýkrát až zo svojho čistého zisku vo výške 5 % a dopĺňa ho do dosiahnutia výšky 10 % základného imania – napríklad akciová spoločnosť zákonný rezervný fond povinne vytvára už pri svojom vzniku,
 • jednoduchá organizačná štruktúra – povinnými orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným je len valné zhromaždenie a konatelia, zriadenie dozornej rady nie je povinné a ak má spoločnosť len jediného spoločníka ako fyzickú osobu, môže táto osoba sama vykonávať funkciu valného zhromaždenia aj konateľa zároveň,
 • na konateľov a členov dozornej rady s.r.o. sa vzťahuje zákaz konkurencie – znamená to, že konateľ a člen dozornej rady nemôže vo vlastnom mene, na vlastný účet alebo v prospech inej osoby uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej na týchto funkciách pôsobí.
Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhody s.r.o.:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať najviac 50 spoločníkov – počet spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a akciovej spoločnosti nie je obmedzený,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej s.r.o. – ak ste napríklad jediným spoločníkom s.r.o., tak táto spoločnosť si z tohto dôvodu nemôže založiť ďalšiu spoločnosť s ručením obmedzeným, ak by ale s.r.o. mala zakladateľov aspoň dvoch, môže táto spoločnosť založiť neobmedzene veľa iných spoločností s ručením obmedzeným,
 • fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom v najviac troch spoločnostiach s ručením obmedzeným – ako fyzická osoba môžete mať najviac tri rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorých budete figurovať ako jediný spoločník a ak si chcete založiť aj viac ako tri s.r.o., potrebujete k tomu aspoň jedného ďalšieho spoločníka,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur – verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť a akciovú spoločnosť môžu založiť aj osoby s daňovým nedoplatkom a nedoplatkom na cle bez ohľadu na jeho výšku,
 • ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, musí byť pri jej zápise do obchodného registra splatené celé základné imanie – znamená to, že ak sa rozhodnete s.r.o. založiť sami, musíte už pri zápise do obchodného registra do tejto spoločnosti vložiť minimálne 5 000 eur vo forme peňažných alebo nepeňažných vkladov, ale ak budú zakladatelia aspoň dvaja, postačuje na jej založenie len 2 500 eur,
 • spoločník nemôže zo spoločnosti s ručením obmedzeným vystúpiť jednostranným právnym úkonom – ak sa chce niekto svojej s.r.o. zbaviť, môže požiadať súd, aby zrušil jeho účasť v spoločnosti, môže sa rozhodnúť napríklad pre jej likvidáciu, ak nemá už viac spoločníkov alebo jednoduchšou a výhodnejšou možnosťou môže byť svoj podiel v s.r.o. ponúknuť inému spoločníkovi alebo predať celú s.r.o. inej osobe, ak ste jej jediným spoločníkom.
Výhody s.r.o. Nevýhody s.r.o.
spoločnosť môže založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba, za porušenie svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá len do výšky svojho majetku, spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu, tzn. neručí za záväzky spoločnosti svojim súkromným majetkom, ale len podielom na základnom imaní s.r.o. hodnota základného imania je pomerne nízka – 5 000 eur, minimálny vklad spoločníka do základného imania je pomerne nízky – 750 eur, ak spoločnosť zakladajú aspoň dve osoby, postačuje pri jej zápise do obchodného registra splatiť polovicu základného imania, teda 2 500 eur, spoločník môže postupne splácať zvyšok svojho vkladu do základného imania až do piatich rokov od vzniku spoločnosti, podiel v spoločnosti je u fyzickej osoby predmetom dedenia a u právnickej osoby prechádza na právneho nástupcu, nemá povinnosť tvoriť zákonný rezervný fond už pri svojom vzniku, ale tvorí ho prvýkrát až zo svojho čistého zisku vo výške 5 % a dopĺňa ho do dosiahnutia výšky 10 % základného imania, jednoduchá organizačná štruktúra - orgánmi spoločnosti je len valné zhromaždenie a konatelia, zriadenie dozornej rady nie je povinné, na konateľov a členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie. môže mať najviac 50 spoločníkov, spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej s.r.o., fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom v najviac troch s.r.o., spoločnosť nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur, ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, musí byť pri jej zápise do obchodného registra splatené celé základné imanie, spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť jednostranným právnym úkonom.

Dobrá rada: Ak sa chystáte zakladať s.r.o., využite službu asistovaného založenia s.r.o. s pomocou profesionálov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky