„Patent Box“ prinesie výhodnejšie zdaňovanie licenčných príjmov

„Patent Box“ prinesie výhodnejšie zdaňovanie licenčných príjmov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2018 budú zavedené osobitné režimy zdaňovania príjmov v súvislosti s komerčným využívaním nehmotných aktív, vrátane softvéru. Oslobodená bude časť licenčných príjmov a príjmov z predaja výrobkov, na ktorých výrobu sa využíva patent alebo úžitkový vzor.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) má vytvoriť lepšie podmienky pre priemyselný výskum a vývoj. Daňové zvýhodnenia budú môcť využiť len právnické osoby zdaňované v SR, prípadne aj zahraničné právnické osoby, ak majú v SR stálu prevádzkareň a bude preukázané funkčné spojenie napr. patentu s touto stálou prevádzkarňou. Na fyzické osoby sa nové daňové režimy vzťahovať nebudú.

Od roku 2018 budú zavedené dva režimy výhodnejšieho zdaňovania:

 1. príjmov (výnosov) z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie udelených a registrovaných patentov a úžitkových vzorov,
 2. príjmov (výnosov) z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie počítačových programov (softvér), ktoré podliehajú autorskému právu,
 3. príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využíva registrovaný patent alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom.

Najskôr sa budeme venovať zmenám pri zdaňovaní licenčných príjmov (príjmy podľa prvého a druhého bodu uvedeného vyššie). Následne prejdeme doplnenia zákona o dani z príjmov týkajúce sa zvýhodneného daňového režimu pri predaji výrobkov uvedených v treťom bode.

Zdaňovanie licenčných príjmov z patentov, úžitkových vzorov a softvéru od roku 2018

Osobitný režim zdaňovania licenčných príjmov (t. j. odplát) spočíva v ich oslobodení od dane vo výške 50 %. Na ktoré odplaty sa bude oslobodenie vzťahovať ustanovuje doplnený § 13a ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Konkrétne ide o odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie: vynálezu chráneného patentom, vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru a počítačového programu (softvéru), ktorý podlieha autorskému právu.

Vynález a technické riešenie musí byť výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, t. j. právnickou osobou zdaňovanou v Slovenskej republike (napr. s.r.o. so sídlom alebo s miestom skutočného vedenia v SR). Obdobné pravidlo platí aj pre počítačové programy (softvér), ktoré musia byť výsledkom vlastnej činnosti daňovníka.

Z osobitného režimu zdaňovania licenčných príjmov sú vylúčené tie, ktoré právnickej osobe plynú z nakúpeného nehmotného majetku (napr. licencií). Ak by išlo len o čiastkový nákup výsledkov výskumu a vývoja (napr. časť projektu by s.r.o. outsourcovala), bude oslobodená len časť príjmov (výnosov). Subdodávkam a výpočtu koeficientu sa ešte budeme podrobnejšie venovať.

Oslobodenie sa uplatní počas zdaňovacích období (napr. kalendárnych rokov) zahrňovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) do daňových výdavkov. Keď právnická osoba (napr. s.r.o.) začne uplatňovať oslobodenie, je povinná ho uplatňovať počas nasledujúcich zdaňovacích období, v ktorých pokračuje daňovom odpisovaní aktivovaných nákladov na vývoj.

Právnická osoba (napr. s.r.o.) bude povinná výdavky (náklady) vynaložené na licenčné príjmy (výnosy) krátiť v rovnakom pomere, v akom sú licenčné príjmy (výnosy) od dane z príjmov oslobodené. V konečnom dôsledku bude môcť do základu dane zahrnúť len 50 % daňových výdavkov (nákladov). Nepôjde len o krátenie odpisov aktivovaných nákladov na vývoj, ale všetkých nákladov vynaložených na licenčné príjmy, napr. aj náklady na marketing alebo náklady na sprostredkovanie predaja.

Ak budú do aktivovaných nákladov na vývoj zahrňované aj náklady na subdodávky čiastkových výskumných, resp. vývojových aktivít, budú sa krátiť licenčné príjmy (výnosy), ktoré je možné od dane z príjmov oslobodiť. Celkové licenčné príjmy (výnosy) sa vynásobia koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel nákladov na vývoj znížených o náklady na subdodávky a celkových nákladov na vývoj.

Právnická osoba bude povinná viesť evidenciu o

 • nákladoch v druhovom členení na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér),
 • aktivovaných nákladoch (t. j. majetku) v druhovom členení na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér),
 • nákladoch v druhovom členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, ktoré boli vynaložené v súvislosti s vývojom vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér).

Forma evidencie nie je zákonom o dani z príjmov detailnejšie upravená. Zákon upravuje len rozsah tejto evidencie. Právnické osoby budú mať v tomto smere možnosť voľby, pričom môžu využiť funkcie účtovného softvéru (napr. analytické účty) alebo budú viesť evidenciu oddelenú od účtovníctva.

Dôležitou informáciou je predovšetkým povinnosťpredložiť túto evidenciu Finančnému riaditeľstvu SR alebo daňovému úradu najneskôr do ôsmych dní odo dňa doručenia výzvy. Výzvu môže právnická osoba dostať kedykoľvek, nie len v priebehu daňovej kontroly.

Ak budú daňovníkovi plynúť licenčné príjmy (výnosy) skôr, ako dôjde k aktivácii nákladov na vývoj, použije sa špecifický spôsob výpočtu príjmov (výnosov), ktoré budú od dane z príjmov oslobodené.

Licenčné príjmy môžu v praxi plynúť aj viacerým daňovníkom, napríklad ak existuje viacero spolupôvodcov softvéru. V tomto prípade oslobodenie uplatní každý daňovník v rozsahu, ktorý zodpovedá pomeru, akým sa podieľal na výskume a vývoji vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér).

Na internetovej stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bude verejný zoznam, ktorý bude obsahovať o právnickej osobe, ktorá uplatní oslobodenie licenčných príjmov (výnosov), nasledujúce údaje:

 • obchodné meno a sídlo,
 • daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • výška uplatneného oslobodenia,
 • zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia,
 • číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený
 • názov počítačového programu.

Právnická osoba bude do zoznamu zapísaná do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Právnická osoba (daňovník) stráca nárok na uplatnenie oslobodenia licenčných príjmov (výnosov), ak jej bol patent zrušený, odňatý alebo prepísaný na iného majiteľa alebo mu bola patentová prihláška zamietnutá, resp. úžitkový vzor vymazaný alebo prepísaný na iného majiteľa alebo mu bola prihláška úžitkového vzoru zamietnutá.

Nárok stráca v tom zdaňovacom období, v ktorom nastane vyššie uvedená skutočnosť (napr. v ktorom bude patentová prihláška zamietnutá). Strata nároku na oslobodenie bude mať vplyv aj na už uplatnené oslobodenia v minulosti. Za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom sa oslobodenie uplatnilo, bude právnická osoba povinná podať dodatočné daňové priznanie.

Zdaňovanie príjmov z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využíva registrovaný patent alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom od roku 2018

Obdobné pravidlá ako pri zdaňovaní licenčných príjmov sa budú vzťahovať aj na príjmy (výnosy) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využije vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom. Komplexná právna úprava tohto daňového režimu je upravená v § 13b zákona o dani z príjmov a v súvisiacom § 17 ods. 40 zákona o dani z príjmov.

Patent alebo technické riešenie použité na výrobu výrobkov musí byť výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou (napr. s.r.o.). Výrobky môže vyrábať a predávať právnická osoba, prípadne ich môže obstarať od zmluvného výrobcu. Aj keď bude výroba outsourcovaná, výrobca musí pri výrobe využívať vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktorého vlastníkom je právnická osoba.

Zahraničné právnické osoby budú môcť uplatniť toto daňové zvýhodnenie len v prípade, ak majú v SR stálu prevádzkareň a vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom je funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou. Na fyzické osoby sa nové daňové režimy vzťahovať nebudú.

Od dane z príjmov budú oslobodené príjmy (výnosy) vo výške 50 % z tej časti príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, ktorá pripadá na predajnú cenu výrobku p o znížení o skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy a odbytu vrátane k nim prislúchajúcich režijných nákladov a ziskových marží, ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám z hľadiska vykonávaných funkcií a trhových podmienok. Od dane tak nebude oslobodená polovica tržieb z predaja výrobkov, ale polovica z prípadného zisku vyčísleného podľa uvedenej kalkulácie.

Oslobodenie príjmov (výnosov) od dane spôsobí aj krátenie daňových výdavkov (nákladov). Tie budú znížené v rovnakom pomere, ako príjmy (výnosy) zahrňované do základu dane, ktoré sú od dane z príjmov (čiastočne) oslobodené.

Článok pokračuje pod reklamou

Oslobodenie bude možné uplatniť počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov z aktivovaných nákladov na zhotovenie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom do daňových výdavkov. Ak sa daňovník rozhodne začať s uplatňovaním oslobodenia, musí ho uplatňovať počas nasledujúcich zdaňovacích období, v ktorých bude aktivované náklady na vývoj daňovo odpisovať.

Ak budú do aktivovaných nákladov na vývoj zahrňované aj náklady na subdodávky čiastkových výskumných, resp. vývojových aktivít, budú sa krátiť príjmy (výnosy) z predaja výrobkov, ktoré je možné od dane z príjmov oslobodiť. Vo vzorci pre krátenie príjmov (výnosov) je zavedená logika, čím vyššia hodnota aktivovaného nehmotného majetku bude obstaraná formou outsourcingu, tým menšiu časť príjmov (výnosov) z predaja výrobku, resp. zisku, bude možné od dane z príjmov oslobodiť.

Ak budú právnickej osobe (napr. s.r.o.) plynúť príjmy (výnosy) z predaja výrobkov skôr, ako dôjde k aktivácii nákladov na vývoj, použije sa špecifický spôsob výpočtu príjmov (výnosov), ktoré budú od dane z príjmov oslobodené.

Na účely oslobodenia bude potrebné viesť evidenciu o

 • kalkulácii ceny výrobku,
 • nákladoch v druhovom členení na vývoj vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom,
 • aktivovaných nákladoch v druhovom členení na vývoj vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom a ich odpisový plán,
 • nákladoch v druhovom členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, ktoré boli vynaložené v súvislosti s vývojom vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom,
 • počte výrobkov, na ktorých príjmy (výnosy) z predaja je oslobodenie uplatňované,
 • technickom riešení s popisom využitia vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom pri výrobe výrobkov.

Daňový úrad alebo Finančné riaditeľstvo SR budú oprávnené kedykoľvek požiadať o predloženie uvedenej evidencie. Právnická osoba (napr. s.r.o.) ju bude povinná predložiť najneskôr do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy.

Vybrané údaje o právnických osobách (daňovníkoch) uplatňujúcich oslobodenie budú zverejnené v zozname na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR. Pôjde o nasledujúce údaje:

 • obchodné meno a sídlo,
 • daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • výšku uplatneného oslobodenia,
 • zdaňovacie obdobie uplatnenia oslobodenia,
 • číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený.

Finančné riaditeľstvo SR zverejní uvedené informácie do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Právnická osoba (napr. s.r.o.) stratí nárok na uplatnenie oslobodenia v zdaňovacom období, v ktorom jej bude patent zrušený, odňatý alebo prepísaný na iného majiteľa alebo patentová prihláška zamietnutá, resp. ak jej bude úžitkový vzor vymazaný alebo prepísaný na iného majiteľa alebo prihláška úžitkového vzoru zamietnutá. Po strate nároku na uplatnenie oslobodenia vzniká právnickej osobe (napr. s.r.o.) povinnosť podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatnila oslobodenie, t. j. bude jej dorubená daň.

Oslobodenie bude môcť uplatňovať aj viac právnických osôb. V takom prípade sa oslobodenie bude môcť uplatniť len v rozsahu, v akom sa konkrétna právnická osoba (napr. s.r.o.) podieľala na výskume a vývoji vynálezu alebo úžitkového vzoru.

Prevod patentov, úžitkových vzorov a softvéru na inú osobu

Užitočnou informáciou je vedieť, kedy nebude možné uplatniť oslobodenie či už licenčných príjmov (výnosov) alebo príjmov (výnosov) z predaja tovaru.

Zákon o dani z príjmov zamedzuje v uplatňovaní oslobodenia u právneho nástupcu nakoľko by sa jednalo o oslobodenie príjmov plynúcich z nehmotných aktív, ktoré neboli výsledkom vlastnej činnosti právneho nástupcu.

Rovnaký princíp sa uplatní aj u prijímateľa nepeňažného vkladu, ak jeho predmetom sú patent, úžitkový vzor alebo softvér a tieto sa využívajú na prenájom (poskytovanie licencií), resp. sú spojené s predajnom výrobkov, na ktoré sa oslobodenie vzťahuje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky