Zdravotné odvody z dividend v roku 2013 a od roku 2014

Zdravotné odvody z dividend v roku 2013 a od roku 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vyplatené podiely spoločníkom z čistého zisku (dividendy) nie sú predmetom dane z príjmov. Je z nich ale potrebné odviesť zdravotné poistenie. Predpisy sa za rok 2013 niekoľkokrát zmenili.

V roku 2013 nastali v zákone o zdravotnom poistení (zákon č. 580/2004 Z. z.) zmeny, ktoré nadobudli účinnosť celkovo päťkrát. Zákon o zdravotnom poistení bol nepriamo novelizovaný koncom roka 2013 aj zákonom č. 463/2013 Z. z., ktorým sa priamo novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zmeny sú síce účinné až od nového roka, ale taktiež sa dotýkajú skutočností, ktoré nastali v priebehu roka 2013. Od 1. januára 2014 sa zjednotí maximálny vymeriavací základ pre príjmy zo všetkých zárobkových činností, a to do výšky 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch kalendárnych rokov. Príjmy z dividend nebudú tvoriť výnimku. Rok 2013 bol čo sa týka platenia povinného verejného zdravotného poistenia z dividend mierne roztržitý a legislatívne zmeny priniesli v priebehu roka niekoľko zásadných zmien. Prinášame Vám článok, v ktorom sú zosumarizované zmeny a doplnenia za rok 2013.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení v súvislosti s dividendami od 1. januára 2013

Je tomu takmer rok, kedy nadobudli účinnosť zákon č. 421/2012 Z. z. a zákon č. 252/2012, ktorými sa novelizoval zákon o zdravotnom poistení. Tieto zákony priniesli v súvislosti so zaťažením dividend zdravotným poistením aj tieto zmeny:

  • zvýšenie sadzby poistného na 14 % bez zvýhodnenia osôb so zdravotným postihnutím,
  • zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu o 120-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, ak má poistenec príjmy aj z dividend,
  • zrušenie minimálneho základu, do výšky ktorého dividendy nepodliehali poistnému,
  • zvýšenie hranice pre minimálny základ na 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov,
  • zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov,
  • zavedenie nového platiteľa poistného – platiteľ dividend,
  • zavedenie platenia preddavkov na poistné z dividend pri sadzbe poistného 14 % (výška maximálneho základu bola určená na 120-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov) a so splatnosťou do 8 dní po skončení mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Nové podmienky pre platenie poistného na povinné verejné zdravotné poistenie z dividend sú plánované prvýkrát použiť až na dividendy vyplatené zo zisku vykázaného v účtovnej závierke za účtovné obdobie kalendárny rok 2013. Na platenie poistného z rozdeleného zisku (dividend), ktorý bol dosiahnutý v účtovných obdobiach, ktoré sa začali od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (t. j. posledné účtovné obdobie je hospodársky rok od 12/2012 do 11/2013) sa mali pôvodne vzťahovať ustanovenia zákona o zdravotnom poistení, ktoré boli účinné do 31. 12. 2012. Problémom boli nekonzistentné maximálne vymeriavacie základy. Maximálny vymeriavací základ do 31. 12. 2012 bol ustanovený na 36-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení v súvislosti s dividendami od 1. októbra 2013

Poriadok v určení spôsobu zahrnovania dividend za účtovné obdobia od roka 2011 až po hospodárky rok začínajúci decembrom 2012, ktoré boli vyplatené v roku 2013, do vymeriavacieho základu (a teda aj v platení poistného) ustanovil zákon č. 220/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2013. Uvedený zákon doplnil znenie § 38b ods. 9, ktorý je súčasťou prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2013. Jednoznačne sa ustanovilo, že minimálny základ aj maximálny celkový (spoločný) vymeriavací základ sa určí podľa predpisov platných v čase vyplatenia príjmu z dividend zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012. Keďže po celý rok 2013 sa určenie týchto veličín nezmenilo, použije sa minimálny základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov a celkový vymeriavací základ maximálne vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Výslovne sa ustanovilo, že sa neuplatní osobitné pravidlo zvyšovania maximálneho vymeriavacieho základu o 120-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, ak má poistenec príjem aj z dividend. Použitie nových veličín, ktoré boli zavedené od 1. januára 2013 sa nedotkne použitia sadzieb poistného, a síce sadzba poistného sa vo všeobecnosti uplatní vo výške 10 % a pre osoby so zdravotným postihnutím sa použije sadzba o polovicu nižšia, čiže 5 %. Poistné bude poistencovi (príjemcovi príjmu z dividend) vyúčtované až v ročnom zúčtovaní za rok 2013, ktoré je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vykonať do konca septembra 2014. Oznamovacia povinnosť o výške príjmu z dividend zostáva zachovaná a poistenec, teda príjemca príjmu z dividend si ju musí splniť do konca mája 2014 na predpísanom tlačive. Mierne sa tak zvýši časť dividend, ktorá je oslobodená od zaťaženia poistným, a síce poistnému nebude podliehať dividenda, ktorá neprekročí sumu 393 eur. Do maximálneho (celkového) vymeriavacieho základu sa zahrnie suma presahujúca minimálny základ.

Tá skutočnosť, že sa použijú veličiny pre minimálny a maximálny vymeriavací základ, ktoré sa zaviedli s účinnosťou od 1. januára 2013 potvrdzuje aj ostatná nepriama novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá bola schválená koncom roka 2013 a účinnosť nadobudne 1. januára 2014, tzn. mierne zvýšenie na 50 % miesto 44,2 % pri minimálnom základe a zotrvanie na úrovni 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov pri maximálnom vymeriavacom základe. V prechodných ustanoveniach sa určuje povinnosť poisťovniam použiť pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013 celkový vymeriavací základ v maximálnej výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, tzn. všetky druhy príjmov budú zaťažené poistným maximálne do výšky 47 160 eur.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení v súvislosti s dividendami od 1. januára 2014

Od 1. januára 2014 sa jednoznačne a jasne zavádza spoločný maximálny vymeriavací základe pre všetky druhy zárobkových činností na úrovni 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (tzv. priemerná mesačná mzda spred dvoch rokov). Rovnakou sumou je ohraničená aj maximálna suma, z ktorej bude platiteľ dividend odvádzať za poistenca preddavok na poistné. Sadzba pre poistné (ako aj pre preddavok) zostáva vo výške 14 %.

Platiteľovi dividend sa predlžuje lehota na vykazovanie výšky vyplatených dividend a preddavkov na poistné. Dividendy a preddavky na poistné po 1. 1. 2014 bude platiteľ vykazovať v lehote do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Do 31. 12. 2013 sa jednalo o veľmi krátku dobu, a to 8 dní odo dňa vyplatenia dividend.

Za rok 2013 sa musia v daňovom priznaní zdaňovať aj výnosy (napr. kupóny) z dlhopisov a pokladničných poukážok (za prvý polrok len zo štátnych), čím automaticky u fyzických osôb podliehajú naviac zaťaženiu pre účely odvodu poistného na povinné verejné zdravotné poistenie. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa ustanovuje v prechodných ustanoveniach výnimka pre výnosy z dlhopisov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2013. Výnosy (príjmy) z dlhopisov sa nebudú považovať za príjmy zo zárobkovej činnosti pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013. Fyzické osoby tak nezaplatia poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a v prípade ak by sa tak rozhodli, nebudú musieť  podávať dodatočné daňové priznanie.

Pripomíname, že uvedenou novelou zákona o dani z príjmov (ktorou sa zaviedla aj novela zákona o zdravotnom poistení) budú od 1. 1. 2014 v daňovom priznaní zdaňovať fyzické osoby len výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. Ostatné výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok (napr. z hypotekárnych záložných listov alebo podnikových obligácií) budú fyzickej osobe vyplatené už zdanené zrážkovou daňou.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad pre výpočet odvodu z dividend vyplatených v roku 2013 zo zisku za rok 2012

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným si v roku 2013 vyplatil podiel na zisku (dividendu), ktorý bol dosiahnutý za účtovné obdobie kalendárneho roka 2012. Suma vyplatenej dividendy bola vo výške 50 000 eur.

Do vymeriavacieho základu sa zahrnuje len suma, ktorá prevyšuje minimálny základ (t. j. sumu 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2011 = 50 % z 786 eur). Vymeriavací základ je 49 607 eur (= 50 000 – 393). Je potrebné rešpektovať zákonom ustanovenú sumu maximálneho vymeriavacieho základu, čo je pre rok 2013 suma 47 160 eur. Poistné sa vypočíta teda len z maximálneho vymeriavacieho základu s použitím sadzby 10 %, resp. 5 %.

Typ poistenca Vymeriavací základ (maximálny) v eur Sadzba poistného v % Poistné zaokrúhlené na eurocenty nadol v eur
Osoba bez zdravotného postihnutia 47 160 10 4 716  
Osoba so zdravotným postihnutím 47 160 5 2 358

Sumu poistného 4 716 eur alebo 2 358 eur vyrubí príslušná zdravotná poisťovňa ako nedoplatok do konca septembra 2014 pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2013 (ak by spoločník nemal za tento rok žiadne iné príjmy). Povinnosťou príjemcu príjmu z dividend je oznámiť svojej zdravotnej poisťovni na tlačive „Oznámenie o príjmoch za rok 2013“ výšku prijatej dividendy (ktorá presahuje minimálny základ) do 31. mája 2014.

Príklad pre výpočet odvodu z dividend vyplatených v roku 2014 zo zisku za rok 2013

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným si v roku 2014 vyplatí podiel na zisku (dividendu), ktorý bol dosiahnutý za účtovné obdobie kalendárneho roka 2013. Suma vyplatenej dividendy bude vo výške 50 000 eur.

Vymeriavacím základom bude v tomto prípade celá suma vyplatených dividend. Zákon o zdravotnom poistení však obmedzuje horný limit vymeriavacieho základu pre rok 2014 sumou 48 300 eur. Z dividend za rok 2013 platí platiteľ dividend (spoločnosť s ručením obmedzeným) preddavok na poistné, ktorý zúčtuje príslušná zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní za rok 2014 v roku 2015 (ide o zúčtovací vzťah voči príslušnej zdravotnej poisťovni) už priamo s príjemcom príjmu z dividend, teda poistencom. Preddavok na poistné sa vypočíta len z maximálneho vymeriavacieho základu s použitím 14 % sadzby pre všetky typy poistencov.

Typ poistenca Vymeriavací základ (maximálny) v eur Sadzba poistného v % Poistné zaokrúhlené na eurocenty nadol v eur
Osoba bez zdravotného postihnutia 48 300 14 6 762
Osoba so zdravotným postihnutím 48 300 14 6 762

Poistencovi (príjemcovi) bude dividenda pripísaná na bankový účet (pozor na zákon o obmedzení platieb v hotovosti) už znížená o preddavok na poistné. Vykazovať celkovú výšku vyplatených dividend a zrazených preddavkov na poistné  (a teda znášať náklady administratívnej záťaže) bude platiteľ dividend, ktorým je spoločnosť s ručením obmedzeným (v tomto prípade). Výkaz musí byť príslušnej zdravotnej poisťovni podaný najneskôr v lehote do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Napríklad, ak by boli dividendy vyplatené 14. apríla 2014, výkaz bude potrebné podať najneskôr do 8. mája 2014. Elektronicky budú povinní vykazovať celkovú výšky vyplatených dividend a zrazených preddavkov na poistné z nich platitelia dividend, ak dividendy budú vyplácať najmenej trom osobám (t. j. trom a viac).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky