Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2014

V závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2013 je potrebné posúdiť, či má živnostník (SZČO) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a tiež prepočítať si k 1. 7. 2014 výšku odvodov.

Vznik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2014

Vznik povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) sa posudzuje vždy k 1. 7. (resp. 1. 10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním za minulý rok. K 1. 7. 2014 sa posudzujú tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2013.

Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne má za obdobie od 1. júla 2014 SZČO, ktorá dosiahla za rok 2013 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 4 830 eur (12 x 402,50 eur).

Povinnosť prihlásiť sa na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie má takáto osoba najneskôr do 9. júla 2014 prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby. Prvýkrát bude musieť poistné do Sociálnej poisťovne zaplatiť za júl 2014 do 8. augusta 2014.

Ak SZČO nepresiahla hranicu príjmov 4 830 eur za rok 2013, nie je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to až do 30. 6. 2015. Ak takáto SZČO bola doteraz povinne poistená, v Sociálnej poisťovni sa musí odhlásiť prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby (rovnako do 9. júla 2014).

Poznámka: Ak ste si založili novú živnosť v roku 2014, odvody do Sociálnej poisťovne nie ste povinní platiť. Či budete musieť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, sa bude posudzovať až k 1. 7. 2015 v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2014.

Zánik povinného sociálneho poistenia

Od 1. júla 2014 platia nové pravidlá pre zánik povinného sociálneho poistenia. V prípade SZČO je potrebné rozlišovať, či ide o osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti, alebo bez oprávnenia.

Ak ide o osobu, ktorá má oprávnenie (napríklad živnostenské oprávnenie, zápis v príslušnej komore, ktorá ho oprávňuje vykonávať slobodné povolanie a pod.), povinné poistenie jej zaniká odo dňa, kedy nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti. Ak teda prerušíte alebo zrušíte živnosť, nie ste povinní platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Nezabudnite však tieto skutočnosti Sociálnej poisťovni oznámiť.

Tej SZČO, ktorá nemá na činnosť oprávnenie (ide predovšetkým o autorov a umelcov), povinné poistenie zaniká odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni. Ak táto osoba opätovne začne vykonávať činnosť, predloží Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti a od tohto dňa je znovu povinne poistenou SZČO (ak v tomto období má byť povinne poistenou osobou).

Príklad:
Martin začal v roku 2013 vykonávať autorskú činnosť, pričom za tento rok dosiahol príjmy z autorských honorárov vo výške 5 000 eur. Keďže prekročil hranicu 4 830 eur, od 1. 7. 2014 mu vznikne povinné poistenie v Sociálnej poisťovni. Dňa 31. 7. 2014 doručí Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, že už autorskú činnosť nevykonáva, preto mu povinné poistenie k tomuto dňu zaniká. Ak by činnosť nevykonával už skôr a čestné vyhlásenie by podal pred 1. 7. 2014, povinné poistenie by mu ani nevzniklo. Ak by však napríklad od 1. 1. 2015 začal opätovne vykonávať autorskú činnosť, je povinný doručiť Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie a začať platiť odvody na sociálne poistenie.

Vymeriavací základ SZČO od 1. 7. 2014

Živnostníci, ale aj ďalšie SZČO si musia každoročne k 1. júlu prepočítať svoj vymeriavací základ podľa údajov z daňového priznania za minulý rok a od júla začať platiť odvody z tohto nového vymeriavacieho základu.

V tomto roku sa však mení viacero skutočností. Od 1. 7. 2014 sa mení výpočet vymeriavacieho základu povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO takto:

  • Vymeriavací základ sa nebude deliť počtom mesiacov vykonávania činnosti, ale vždy sa bude deliť dvanástimi, čo je výhoda pre SZČO, ktoré nepodnikajú počas celého roka.
  • Spresňuje sa, že na účely výpočtu vymeriavacieho základu sa k čiastkovému základu dane okrem povinného poistného na zdravotné poistenie pripočítava povinné sociálne poistenie, teda nie dobrovoľné.
  • Čiastkový základ dane sa tiež upraví o prípadné príjmy a výdavky z činnosti osobného asistenta alebo príjmy a výdavky dosiahnuté v zahraničí.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie SZČO sa teda v období od 1. 7. 2014 (príp. 1. 10. 2014) určí ako podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmu SZČO nezníženého o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na starobné poistenie z povinného dôchodkového poistenia; poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej SZČO a upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu a koeficientu na jeho výpočet (1,6). Od 1. 7. 2015 bude tento koeficient ešte nižší, a to 1,486.

Príklad:

Živnostník dosiahol v roku 2013 príjmy z podnikania vo výške 102 704 eur, teda je aj od 1. 7. 2014 povinne poistenou osobou na účely sociálneho poistenia. Po odpočítaní výdavkov je jeho čiastkový základ dane z podnikania vo výške 47571,34 eura. Počas roka 2013 zaplatil preddavky na zdravotné poistenie vo výške 727,78 eura a poistné na sociálne poistenie vo výške 1 580,19 eura. Aká bude výška odvodov do Sociálnej poisťovne od júla 2014?

Odvody do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2014
A Čiastkový základ dane z podnikania za rok 2013 (riadok 43 daňového priznania k dani z príjmov FO) 47 571,34
B Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2013 727,78
C Zaplatené poistné na účely sociálneho poistenia v roku 2013 1 580,19
D Spolu zaplatené odvody  (B+C) 2 307,97
E Upravený základ dane z príjmov za rok 2013 (A+D) 49 879,31
F Koeficient platný pre obdobie od 1.7.2014 – 30.6.2015 1,6
G Mesačný vymeriavací základ (E/F)/12 2 597,88

 

Rozpis poistného Sadzba Suma v €
I. Poistné na nemocenské poistenie 4,4 % 114,30
II. Dôchodkové - starobné 18 % 467,61
III. Dôchodkové - invalidné 6 % 155,87
IV. Poistné do rezervného fondu solidarity 4,75% 123,39
V. Odvody celkom 33,15 % 861,17

Minimálne a maximálne sociálne odvody SZČO v roku 2014

Pripomíname, že od 1. januára 2014 je SZČO (živnostník) povinný platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 133,42 eura. Naopak, maximálne sociálne odvody sú vo výške 1 334,28 eura mesačne.

Viac informácií o sumách sociálnych aj zdravotných odvodov od 1. 1. 2014 nájdete v tomto článku.

Nová definícia SZČO pre sociálne poistenie od 1. 7. 2014

Pripomíname tiež, že od 1. 7. 2014 sa mení definícia samostatne zárobkovo činnej osoby. Za SZČO sa bude považovať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá v kalendárnom roku, ktorý je rozhodujúci pre vznik alebo trvanie povinného sociálneho poistenia, dosahovala príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Postavenie SZČO sa po novom nebude posudzovať v závislosti od registrácie na daňovom úrade (teda či osoba má alebo nemá pridelené DIČ), ale v závislosti od toho, či dosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov. Za SZČO sa naďalej nepovažuje fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj osoba, ktorá dosahuje príjem z prenájmu nehnuteľností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky