Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

Otázku, či sa viac oplatí podnikať formou s.r.o. alebo je výhodnejšie si založiť živnosť, si kladú mnohí podnikatelia pri začatí, ale aj v priebehu podnikania. Čo je potrebné zvažovať?

Často sa (nielen budúci) podnikatelia rozhodujú, či budú podnikať formou živnosti alebo si založia spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Pri výbere vhodnej právnej formy podnikania je potrebné zaoberať sa viacerými otázkami, ako napríklad: Ako dlho trvá a stojí založenie? Ako je to s ručením? Je potrebné viesť účtovníctvo a ako je to s paušálnymi výdavkami? Ktoré informácie o mojom podnikaní budú verejné? A samozrejme, dôležité otázky týkajúce sa daní a odvodov – koľko si zoberie na daniach a odvodoch štát a ako sa dostanem k peniazom na súkromné použitie? Alebo čo v prípade, ak vo firme chýbajú peniaze. Stručne si na tieto otázky zodpovieme v tomto článku.

1. Ako dlho trvá a koľko stojí založenie živnosti a s.r.o.?

Rýchlejšie a lacnejšie si založíte živnosť. Cena však závisí od skutočnosti, či založenie vykonáte elektronicky alebo listinne na príslušnom úrade alebo či využijete služby poradenských spoločností, ktoré vám živnosť alebo s.r.o. založia. V prípade elektronického (online) založenia živnosti a s.r.o. sú poplatky v polovičnej výške, prípadne sú úplne odpustené.

Upozorňujeme však, že vyplnenie online registračných formulárov nie je jednoduché. Ak nesprávne vyplníte podanie, príslušná inštitúcia Vám ho vráti. Oddiali sa tak začiatok podnikania a poplatok za podanie musíte pri opakovanom podaní zaplatiť ešte raz.

Živnosti sa členia na voľné, remeselné a viazané. Podnikateľ si z nich vyberá predmety podnikania. Výška poplatku, za každý predmet podnikania, ktorý je

  • voľnou živnosťou, je 5 € (0 € pri online založení),
  • remeselnou živnosťou, je 15 € (7,50 € pri online založení),
  • viazanou živnosťou, je 15 € (7,50 € pri online založení).

K založeniu s.r.o. je potrebné vypracovať zakladateľské dokumenty, vyžiadať súhlas daňového úradu a zapísať s.r.o. do obchodného registra. Poplatky za predmety podnikania sú rovnaké ako v prípade živnosti. Poplatok za návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra je 300 €, resp. 150 € pri online založení.

Ak spĺňate podmienky vyžadované právnymi predpismi, založenie živnosti môže trvať aj jeden deň. Založenie s.r.o. v praxi trvá v rozmedzí 10 až 20 dní.

2. Ručenie - ako je to s ochranou majetku v živnosti a s.r.o.?

Pri podnikaní formou živnosti ručí živnostník celým obchodným majetkom, ako aj osobným majetkom. Platí to aj v prípade, ak je majetok zahrnutý do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

S.r.o. ručí celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky s.r.o. svojím osobným majetkom, resp. majetkom v BSM len do výšky nesplateného vkladu do základného imania zapísaného v obchodnom registri. Ak spoločník splatil celý upísaný vklad do základného imania, za záväzky s.r.o. vlastným majetkom už neručí.

3. Je potrebné viesť účtovníctvo v živnosti a v s.r.o.?

Živnostník má na výber z niekoľkých možností – viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, ak si chce uplatniť preukázateľné (skutočné) výdavky spojené s jeho podnikaním. Ak nie je platiteľom DPH, má aj tretiu, administratívne najmenej náročnú možnosť, a to uplatnenie paušálnych výdavkov. V taktom prípade sa vyhne účtovníctvu úplne, výdavky nemusí nijako dokladovať, uplatní si ich vo výške 60 % z príjmov (plus zaplatené odvody vo výške, v akej boli skutočne zaplatené).

Obvykle živnostníci nevedú podvojné účtovníctvo, aj keď im to zákon nezakazuje. Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie alebo uplatnenie paušálu, je obvykle nižšia ako za podvojné účtovníctvo.

S.r.o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo a nemôže sa tejto povinnosti vyhnúť. Spoločnosti si túto povinnosť bežne plnia tak, že im vedenie účtovníctva zabezpečuje účtovná alebo konzultačná spoločnosť.

Upozornenie: Neberte účtovníctvo a dane na ľahkú váhu. Takmer každá druhá daňová kontrola končí pokutou. Zákony sú komplikované, často nejednoznačné a parlament mení niektorý z podnikateľských zákonov približne každých 10 dní. Šetriť na odborníkoch sa v tejto oblasti nevypláca. Kvalitný účtovník alebo šikovný daňový poradca vám v konečnom dôsledku vie ušetriť peniaze aj nervy.

4. Ktoré informácie o živnosti alebo s.r.o. budú verejné a kde ich konkurenti či obchodní partneri nájdu?

Aké dosahuje zisky alebo straty? V akej sume platí dane? V akej sume vlastní majetok, aké má záväzky či dlhy? Aká je výška mzdových nákladov či počet zamestnancov? Tieto informácie je možné zistiť z účtovnej závierky firmy a môžu byť verejne dostupné pre kohokoľvek s prístupom na internet a základným ekonomickým rozhľadom.

S.r.o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo a účtovná závierka s.r.o. je verejne dostupná na internete. Podľa veľkosti s.r.o. sú v nej zverejnené informácie v rôznej miere podrobnosti.

Ako sme už spomínali, živnostník nie je povinný viesť účtovníctvo. Ak sa však účtovníctvo rozhodne viesť, účtovná závierka živnostníka nie je ani v tomto prípade verejne dostupná.

Článok pokračuje pod reklamou

5. Daň z príjmov - koľko si zoberie na dani štát z príjmov živnosti a s.r.o.?

Základný porovnávací ukazovateľ pri meraní daňového zaťaženia príjmov je sadzba dane.

Pre fyzické osoby, teda aj živnostníkov, platia v súčasnosti dve sadzby dane. Základná sadzba dane z príjmov pre živnostníkov je 19 %. Vzťahuje sa na základ dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima. Pre rok 2017 je to suma 35 022,31 eura. Živnostníci, ktorých zdaniteľný základ dane prevýši túto sumu, budú z prevyšujúcej časti platiť daň z príjmov vo výške 25 %.

Sadzba dane z príjmov s.r.o. od roku 2017 je 21 %, a to bez ohľadu na výšku zdaniteľného základu dane.

Na oblasť zdanenia je však potrebné nahliadať komplexnejšie, nielen cez sadzbu dane. Svoju úlohu zohráva možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov u živnostníka, nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu. Rozdiel je tiež vo výpočte základu, z ktorého sa počíta daň v prípade živnosti a v prípade s.r.o..

6. Odvody poistného do zdravotnej a Sociálnej poisťovne - dá sa im vyhnúť?

Odvody poistného do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne sa týkajú hlavne živnostníkov. Ak začne živnostník podnikať (a nie je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, napr. študent), hneď si začne platiť preddavky na zdravotné poistenie. Tie sú pre rok 2017 v minimálnej výške 61,81 eura. Je však dôležité upozorniť, že po skončení roka sa tieto preddavky porovnajú so sumou poistného, ktorá vyšla na základe dosiahnutého základu dane a živnostníkovi tak môže vyjsť nedoplatok. Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa netýka začínajúceho živnostníka hneď. Viac si prečítajte v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017.

S.r.o. odvody platí len v prípade, ak má zamestnancov (spoločník či konateľ môže byť zároveň zamestnancom), alebo si konateľ vypláca odmenu za výkon funkcie (v takom prípade ide taktiež o príjem zo závislej činnosti a podlieha dani z príjmov aj odvodom). Viac si prečítajte v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2017.

Náš tip: Pripravili sme pre vás praktickú pomôcku, ktorá po zadaní minimálneho množstva finančných údajov poskytne podnikateľovi základnú informáciu o tom, akú sumu zaplatí štátu na daniach a odvodoch a koľko peňazí mu zostane pri podnikaní formou živnosti a s.r.o. v roku 2018. Podnikateľ vďaka nášmu produktu síce nevyrieši každý detail, ktorý je potrebné zohľadniť výbere právnej formy podnikania, no za prijateľnú cenu a krátky čas sa dozvie, ktorá právna forma je pre neho výhodnejšia alebo či sa nachádza v situácii, kedy je pre neho zmena právnej formy aktuálnou témou, ktorou by sa mal podrobnejšie zaoberať. Súčasťou je aj ebook, ktorý podrobnejšie rozoberá otázky načrtnuté v tomto článku, ale aj niektoré ďalšie.

7. Ako sa dostať k peniazom na súkromné použitie a čo ak peniaze v živnosti alebo s.r.o. chýbajú?

Živnostník si môže vyplácať zarobené peniaze zisk kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka.

Spoločníkovi alebo konateľovi s.r.o. môže byť vyplatený podiel na zisku (dividenda). Dividendu je možné vyplatiť po skončení účtovného obdobia, po zostavení účtovnej závierky, jej schválení a schválení rozdelenia zisku, čiže napr. za kalendárny rok 2017 napr. v marci 2018. Podiel na zisku od roku 2017 podlieha zdaneniu zrážkovou daňou pri výplate. Sadzba zrážkovej dane je 7 %. Iným spôsobom je priebežné vyplácanie prostredníctvom mzdy alebo odmeny. Tieto spôsoby je možné kombinovať.

Naopak, môže nastať aj situácia, že peniaze v podnikaní chýbajú. Živnostník môže kedykoľvek vložiť osobný vklad do pokladnice alebo na podnikateľský bankový účet. Tento príjem živnostník nezdaňuje, nie je výsledkom podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ (ako majiteľ s.r.o.) a s.r.o. sú dva samostatné právne subjekty, preto musí každá transakcia mať určitú právnu formu. Podnikateľ nemôže len tak vkladať a vyberať majetok z s.r.o., aj keď ju vlastní. Ak s.r.o. potrebuje finančnú výpomoc, podnikateľ (ako spoločník alebo konateľ) jej môže poskytnúť finančný dar, pôžičku alebo môže zvýšiť jej základné imanie dodatočnými vkladmi.

Praktická pomôcka doplnená o ebook z našej dielne

Pre tých z vás, ktorí sa chcú zorientovať, zohľadniť tie najčastejšie faktory a zatiaľ nepotrebujú detailné a komplexné daňové poradenstvo, sme pripravili ebook, ktorý ľudskou rečou popisuje kľúčové body, ktoré by mal podnikateľ pri výbere medzi s.r.o. a živnosťou zvažovať.

Jeho dôležitou súčasťou je aj praktická pomôcka, ktorá po zadaní minimálneho množstva finančných údajov poskytne podnikateľovi základnú informáciu o tom, akú sumu zaplatí štátu na daniach a odvodoch a koľko peňazí mu zostane pri podnikaní formou živnosti a s.r.o. v roku 2018. Nájdete ju v našom eshope.

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky