Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov). Ako zdaňovať honoráre, licencie a licenčné poplatky v roku 2018

Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov). Ako zdaňovať honoráre, licencie a licenčné poplatky v roku 2018
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Viete ako zdaniť rôzne druhy príjmov z umeleckej činnosti? Zákon o dani z príjmov dáva umelcom na výber. Pozrite si výhody a nevýhody rôznych režimov zdanenia v roku 2018.

Umelci, autori rôznych umeleckých diel, môžu mať rôzne druhy príjmov. Ide predovšetkým o príjmy za vytvorenie diela, za podanie umeleckého výkonu, za poskytnutie licencie alebo za použitie licencovaného diela.

Uvedené príjmy sú zdaniteľnými príjmami a umelci (autori) ich musia zdaniť. Pre rozhodovanie o zdanení príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti je pre umelcov (autorov) kľúčovou informáciu, či ide o príjem aktívny alebo o príjem pasívny.

Aktívnymi príjmami sú príjmy za vytvorenie diela alebo za podanie umeleckého výkonu. Pasívnymi príjmami sú príjmy za poskytnutie práva na použitie diela alebo na použitie umeleckého výkonu (poskytnutie licencie) a príjmy z použitia diel alebo umeleckých výkonov (použitie licencie).

Pri zdanení aktívnych aj pasívnych príjmov majú umelci (autori) na výber z dvoch režimov zdanenia, a to zdanenie zrážkou alebo zdanenie v daňovom priznaní. Jednotlivé režimy zdanenia príjmov z umeleckej (autorskej činnosti) majú výhody aj nevýhody. Pre každého umelca (autora) môže byť výhodný iný spôsob zdanenia.

Režim zdanenia príjmov má dopad aj na platenie poistného do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne. Nižšie daňové zaťaženie tak môže byť v konečnom dôsledku zvýšené o odvody poistného.

Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov) v daňovom priznaní za rok 2018

Ako po minulé roky, aj v roku 2018 bude potrebné, aby umelec (autor) mal s platiteľom príjmov podpísanú písomnú dohodou, ktorej obsahom bude, že umelec (autor) a platiteľ príjmov (napr. vydavateľstvo, organizátor podujatia) sa dohodli na tom, že príjem z umeleckej (autorskej) činnosti si umelec (autor) zdaní sám na vlastnú zodpovednosť.

Dôležitý je aj čas uzavretia dohody. Musí byť uzavretá ešte pred vyplatením príjmov, inak by sa príjem z autorskej činnosti musel zdaniť jeho platiteľ zrážkou. Zdaneniu zrážkou sa budeme venovať ďalej v článku.

Uzavretie vyššie uvedenej dohody musí platiteľ príjmov (napr. vydavateľstvo, organizátor podujatia) oznámiť svojmu miestne príslušnému daňovému úradu. Od roku 2018 nastáva zmena v lehote na splnenie oznamovacej povinnosti. Z 15. januára sa lehota predlžuje na 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola dohoda uzavretá.

Príklad: Dohodu umelca (autora) a platiteľa príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti uzavretú v roku 2018 musí platiteľ oznámiť svojmu miestne príslušnému daňovému úradu do 31.01.2019.

Oznamovacia povinnosť sa bude od roku 2018 plniť na tlačive, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke. Do tlačiva bude potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, resp. dátum narodenia, ak je umelcom (autorom) daňovník, ktorý nemá v SR pridelené rodné číslo. Do roku 2018 neboli forma ani obsah oznámenia ustanovené.

Predĺžená lehota a nový spôsob oznámenia uzavretia dohody sa bude vzťahovať aj na dohody uzavreté v roku 2017.

Pri uplatnení spôsobu zdanenia príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti v daňovom priznaní je potrebné rozdeliť príjmy na aktíve a pasívne. Zároveň aktívne príjmy z umeleckej (autorskej) činnosti majú vplyv na (ne)platenie odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nároky a povinnosti.

  Aktívny príjem Pasívny príjem
Uplatnenie skutočných daňových výdavkov (napr. vedením účtovníctva) áno áno
Uplatnenie paušálnych výdavkov áno áno
Vykázanie daňovej straty áno nie
Odpočítanie daňovej straty áno nie
Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane áno nie
Uplatnenie daňového bonusu na dieťa áno áno
Uplatnenie daňového bonusu na kúpu bytu alebo domu áno áno
Platenie odvodov poistného do Sociálnej poisťovne môže vzniknúť nie
Platenie odvodov poistného do zdravotnej poisťovne áno nie

Umelec (autor) môže viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, na ktorých základe môže následne v daňovom priznaní uviesť sumu skutočne vynaložených výdavkov na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie zdaniteľných príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti. Daňová kontrola sa v tomto prípade zameriava na kontrolu toho, či umelec (autor) priznal všetky zdaniteľné príjmy a či si uplatniť len tie daňové výdavky, ktoré si podľa zákona o dani z príjmov uplatniť môže.

Ako alternatívu môže uplatniť paušálne výdavky, čo znamená, že ako daňový výdavok si uplatní sumu 60 % zo zdaniteľných príjmov (max. 20 000 €), prípadne aj odvody poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, ak boli do konca príslušného kalendárneho roka zaplatené. V tomto prípade odpadá povinnosť preukazovať prepojenie daňových výdavkov a zdaniteľných príjmov. Daňová kontrola v tomto prípade kontroluje predovšetkým to, či umelec (autor) priznal všetky zdaniteľné príjmy a v správnej výške.

Prečítajte si tiež

Ak budú skutočné daňové výdavky (napr. účtované výdavky) vyššie ako zdaniteľné príjmy umelca (autora), rozdiel predstavuje daňovú stratu, o ktorú si môže v nasledujúcich kalendárnych rokoch znížiť základ dane. Umelci (autori), ktorí súčasne podnikajú napr. ako živnostníci, môžu daňovú stratu z umeleckej (autorskej) činnosti odpočítať od základu dane zo živnosti. Prípadne naopak, ak bola živnosť v minulosti stratová, o daňovú stratu zo živnosti je možné znížiť zisk z umeleckej (autorskej) činnosti.

Pri zdanení aktívnych príjmov v daňovom priznaní si môže umelec (autor) uplatniť rôzne nezdaniteľné časti základu dane (napr. nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ročnej sume 3 830,02 €). Pri výpočte dane z príjmov, t. j. v konečnom dôsledku sa čiastkové základy dane z aktívnych aj pasívnych príjmov spočítajú a daň sa počíta z jednej sumy. Znamená to však aj možnosť progresívneho zdanenia.

Sadzba dane z príjmov je 19 %, avšak len z tej časti základu dane, ktorá je nižšia ako 176,8-násobok sumy životného minima. Pre rok 2018 je to suma 35 268,06 eura. Časť presahujúca uvedenú sumu sa zdaní 25 % sadzbou dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Od dane z príjmov, bez ohľadu na to či je vyčíslená z aktívnych alebo pasívnych príjmov, môže umelec (autor) odpočítaťdaňový bonus na dieťa (v ročnej sume 258,72 €) a daňový bonus na kúpu bytu alebo domu (v ročnej sume do 400 €).

V súvislosti s daňovými povinnosťami nepeňažnej povahy upozorňujeme, že umelec (autor), ktorý zdaňuje svoje príjmy v daňovom priznaní, má povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Ide o rovnakú povinnosť, ako majú napr. živnostníci. Musí podať žiadosť o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom začne vykonávať zárobkovú činnosť ako umelec (autor). Na Štatistickom úrade SR sa umelci (autori) neregistrujú, t. j. na rozdiel od živnostníkov nemajú pridelené IČO.

Ak umelci (autori) budú v daňovom priznaní zdaňovať aktívne príjmy z umeleckej (autorskej) činnosti, môže im vzniknúť povinnosť platiť odvody poistného do Sociálnej poisťovne a vznikne im povinnosť platiť odvody poistného na zdravotné poistenie. K plateniu odvodov poistného, ktorý sa vzťahuje aj na aktívne príjmy z umeleckej (autorskej) činnosti, odporúčame článok Odvody živnostníkov a iných SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne od 1.1.2018.

Zdanenie príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti v daňovom priznaní má svoje výhody aj nevýhody, avšak vhodným rozdelením príjmov je možné maximalizovať využitie výhod pri ich zdaňovaní. V tomto prípade je nezastupiteľné včasné daňové plánovanie.

Ktoré príjmy sa považujú za aktívne príjmy autorov v roku 2020 a aký spôsob zdanenia je pre autorov najvýhodnejší nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020.

Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov) v zrážkou v roku 2018

Ak sa umelec (autor) rozhodne zdaňovať svoje príjmy zrážkou, zdaňovanie má na starosti platiteľ príjmov (napr. vydavateľstvo, organizátor podujatia). Umelcovi (autorovi) vyplatí už zdanený, čistý, príjem. Rovnako musí postupovať aj ten platiteľ príjmov, ktorý sa výslovne s umelcom (autorom) nedohodne na zdanení príjmov zrážkou, nakoľko tento spôsob zdanenia určuje zákon ako základný. Platiteľ príjmov sa nemôže jednostranne zbaviť povinností súvisiacich s ich zdanením, avšak pripomíname, že predmetom zdanenia sú príjmy umelca (autora).

Pri zdaňovaní príjmov z umeleckej (autorskej) činnosti zrážkou nie je rozhodujúce, či sa zdaňuje aktívny alebo pasívny príjem. Príjem zdanený zrážkou sa považuje za zdanený, neuvádza sa do daňového priznania a nepodlieha ani odvodom poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nároky a povinnosti pri zdanení príjmov zrážkou.

  Aktívny príjem Pasívny príjem
Uplatnenie skutočných daňových výdavkov (napr. vedením účtovníctva) len príspevok do umeleckého fondu
Uplatnenie paušálnych výdavkov nie nie
Vykázanie daňovej straty nie nie
Odpočítanie daňovej straty nie nie
Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane nie nie
Uplatnenie daňového bonusu na dieťa nie nie
Uplatnenie daňového bonusu na kúpu bytu alebo domu nie nie
Platenie odvodov poistného do Sociálnej poisťovne nie nie
Platenie odvodov poistného do zdravotnej poisťovne nie nie

Zdanenie prebieha tak, že zo sumy príjmu (napr. licenčného poplatku) sa vypočíta povinný príspevok do príslušného umeleckého fondu (napr. Literárneho fondu), ktorý je vo výške 2 %. Z rozdielu sumy príjmu a povinného príspevku do príslušného umeleckého fondu sa vypočíta suma dane, pričom sa vždy použije 19 % sadzba dane.

Vydavateľ o povinný príspevok do príslušného umeleckého fondu a daň zníži príjem umelca. Táto suma bude umelcovi vyplatená, napr. na bankový účet.

Daň je platiteľ príjmu (napr. vydavateľstvo, organizátor podujatia) povinný odviesť daňovému úradu do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem vyplatený. V rovnakej lehote musí daňovému úradu na predpísanom tlačive oznámiť výšku zrazenej a odvedenej dane.

Umelec (autor) nemá v tomto prípade, t. j. v prípade zdanenia príjmu z umeleckej (autorskej) činnosti, voči daňovému úradu žiadne povinnosti.

Príklad: Evka prispieva v roku 2018 svojimi skúsenosťami do časopisu o motorizme. Na základe licenčnej zmluvy jej vydavateľstvo vyplatí za január 2018 licenčnú odmenu vo výške 500 eur, ktorú jej zdaní zrážkou.

Vydavateľstvo licenčnú odmenu najskôr zníži o 2 % (príspevok do Literárneho fondu). Z rozdielu, t. j. z čiastky 490 eur, jej vydavateľstvo vypočíta a zrazí daň z príjmov vyberanú zrážkou vo výške 93,10 eura.

Vydavateľstvo daň z príjmov odvedie do 15. februára 2018 na účet daňového úradu. V rovnakej lehote túto skutočnosť daňovému úradu oznámi na príslušnom tlačive a spôsobom, ktorým s daňovým úradom komunikuje.

Ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien, ako aj vzor dohodyo nezdaňovaní autorských odmien nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

Zhrnutie: Porovnanie výhod a nevýhod režimov zdanenia príjmov umelcov (autorov) v roku 2018

Zdaňovanie v daňovom priznaní Zdaňovanie zrážkou
Výhody
- výber medzi uplatnením paušálnych výdavkov alebo skutočných výdavkov
- možnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane
- možnosť uplatnenia daňových bonusov
- zdanenie 19 % sadzbou dane
- zrážkou sú splnené všetky daňové povinnosti
- za správnosť zdanenia zodpovedá platiteľ príjmov, nie umelec (autor)
- u umelca (autora) sa nevykonáva daňová kontrola
- nevzniká odvodová povinnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie
Nevýhody
- povinnosť registrácie na daňovom úrade (žiadosť o pridelenie DIČ)
- riziko progresívneho zdanenia (sadzbou dane 19 % aj 25 %)
- riziká spojené s daňovou kontrolou
- podávanie daňového priznania (ak by sa inak podať nemuselo)
- povinnosť v súvislosti s odvodovou povinnosťou poistného na sociálne a zdravotné poistenie
- nie je možné uplatniť daňové bonusy
- nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti
- nie je možné uplatniť paušálne výdavky
- daňovým výdavkom je len povinný príspevok do príslušného umeleckého fondu

Nie je jedno akým spôsobom sa príjmy z umeleckej (autorskej) činnosti zdania. Umelec (autor) môže získať nemalé finančné úspory, ak sa na svoju situáciu pozrie v súvislostiach, prípadne si nechá poradiť od odborníka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky