Sadzby dane z príjmov v SR v rokoch 2012 – 2014

Aké sú sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v SR v roku 2014 a aký bol vývoj týchto sadzieb v uplynulom období?

Sadzby dane z príjmov v roku 2012

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinný pre rok 2012 (§15 Sadzba dane) uvádza, že sadzba dane je 19 % pre fyzické aj právnické osoby.

Sadzby dane z prímov roku 2013

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinný od 1.1.2013 (§15 Sadzba dane) uvádza, že sadzba dane:

 • fyzickej osoby je:
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (v roku 2013 boa táto suma 34 401,74 €),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, (príjem nad hranicou 34 401,74 € sa zdaňuje 25 % sadzbou dane)
 • právnickej osoby je 23 %.
   

Zákon v roku 2013 však uvádza v § 15a ešte jednu, tzv. osobitnú sadzbu dane z príjmov pre vybraných ústavných činiteľov. Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi Slovenskej republiky, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády Slovenskej republiky, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vrátane príjmu z prostriedkov sociálneho fondu od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a vypláca vybranému ústavnému činiteľovi príjmy podľa osobitného predpisu okrem štandardnej sadzby dane z príjmov, podlieha navyše zdaneniu dodatočnou sadzbou dane vo výške 5 %.

Sadzby dane z príjmov v roku 2014

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1.1.2014 v §15 Sadzba dane uvádza, že sadzba dane:

 • fyzickej osoby je:
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (do 35 022,31€),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
 • právnickej osoby je 22 % (od roku 2014 však bola zavedená minimálna daň z príjmov vo forme daňovej licencie).
Článok pokračuje pod reklamou

Zároveň aj pre rok 2014 ostala zachovaná osobitná sadzba dane z príjmov vo výške 5 % pre vybraných ústavných činiteľov (napr. poslanci NRSR).

Prehľad sadzieb dane z príjmov v rokoch 2012 - 2014

Rok Daňovník Sadzba dane Poznámka
2012 Fyzická osoba 19 %  
Právnická osoba 19 %  
2013 Fyzická osoba 5 % osobitná sadzba dane pre vybraných ústavných činiteľov (§15a)
9,5 % zabezpečenie dane (§44 ods. 1 – môže uložiť rozhodnutím správca dane)
15 % vyplácanie starých podielov na zisku, ktorý vznikol pred r. 2004 a bol vyplatený v r. 2013 (§51d)
19 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2)
19 % zrážková daň (§43 ods. 1)
19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného  minima vrátane
25 % z časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima
Právnická osoba 9,5 % zabezpečenie dane (§44 ods. 1 – môže uložiť rozhodnutím správca dane)
19 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2)
19 % zrážková daň (§43 ods. 1)
23 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu
2014 Fyzická osoba 5 % osobitná sadzba dane pre vybraných ústavných činiteľov (§15a)
9,5 % osobitná sadzba dane pre vybraných ústavných činiteľov (§15a)
19 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2 – daňovník s obmedzenou daň. povinnosťou/ tvoriaceho EHP)
35 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2 – daňovník nezmluvného štátu , účinnosť od 1.3.2014)
19 % zrážková daň (§43 ods. 1)
35 % zrážková daň (§43 ods. 1 – daňovník nezmluvného štátu, účinnosť od 1.3.2014)
19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného  minima vrátane
25 % z časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima
Právnická osoba 9,5 % zabezpečenie dane (§44 ods. 1 – môže uložiť rozhodnutím správca dane)
19 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2 – daňovník s obmedzenou daň. povinnosťou/ tvoriaceho EHP)
35 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2 – daňovník nezmluvného štátu , účinnosť od 1.3.2014)
19 % zrážková daň (§43 ods. 1)
35 % zrážková daň (§43 ods. 1 – daňovník nezmluvného štátu, účinnosť od 1.3.2014)
22 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu

 

Sadzba dane pri účtovnom období, ktorým je hospodársky rok

Novela zákona o dani z príjmov z roku 2012, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2013 v §52t ods. 2 upravila, že sadzba dane z príjmov vo výške 23 % bude prvýkrát použitá na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2013 s výnimkou uvedenou v odseku 10. Podľa tejto výnimky daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť ako súčet:

 • dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 pri použití sadzby dane vo výške 19 % a
 • dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia pri použití sadzby dane vo výške 23 %.

Znamená to, že daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok v období rokov 2012 a 2013 (napr. od 1.10.2012 do 30.9.2013), použil za mesiace roku 2012 sadzbu 19 % a za mesiace roku 2013 sadzbu 23 %.

Situácia na prelome rokov 2013 a 2014 je však odlišná. Daňovník – právnická osoba, ktorý má hospodársky rok napríklad od 1.10.2013 do 30.9.2014, použije sadzbu dane 22 % až za zdaňovacie obdobie, ktoré začne po 1.1.2014, teda v uvedenom príklade by to bolo pre zdaňovacie obdobie začínajúce až 1.10.2014.

Zmeny a prehľad sadzieb dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby v roku 2020 nájdete v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky