Sadzby dane z príjmov v SR v rokoch 2012 – 2014

Aké sú sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v SR v roku 2014 a aký bol vývoj týchto sadzieb v uplynulom období?

Sadzby dane z príjmov v roku 2012

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinný pre rok 2012 (§15 Sadzba dane) uvádza, že sadzba dane je 19 % pre fyzické aj právnické osoby.

Sadzby dane z prímov roku 2013

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinný od 1.1.2013 (§15 Sadzba dane) uvádza, že sadzba dane:

 • fyzickej osoby je:
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (v roku 2013 boa táto suma 34 401,74 €),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, (príjem nad hranicou 34 401,74 € sa zdaňuje 25 % sadzbou dane)
 • právnickej osoby je 23 %.
   

Zákon v roku 2013 však uvádza v § 15a ešte jednu, tzv. osobitnú sadzbu dane z príjmov pre vybraných ústavných činiteľov. Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi Slovenskej republiky, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády Slovenskej republiky, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vrátane príjmu z prostriedkov sociálneho fondu od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a vypláca vybranému ústavnému činiteľovi príjmy podľa osobitného predpisu okrem štandardnej sadzby dane z príjmov, podlieha navyše zdaneniu dodatočnou sadzbou dane vo výške 5 %.

Sadzby dane z príjmov v roku 2014

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1.1.2014 v §15 Sadzba dane uvádza, že sadzba dane:

 • fyzickej osoby je:
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (do 35 022,31€),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
 • právnickej osoby je 22 % (od roku 2014 však bola zavedená minimálna daň z príjmov vo forme daňovej licencie).
Článok pokračuje pod reklamou

Zároveň aj pre rok 2014 ostala zachovaná osobitná sadzba dane z príjmov vo výške 5 % pre vybraných ústavných činiteľov (napr. poslanci NRSR).

Prehľad sadzieb dane z príjmov v rokoch 2012 - 2014

Rok Daňovník Sadzba dane Poznámka
2012 Fyzická osoba 19 %  
Právnická osoba 19 %  
2013 Fyzická osoba 5 % osobitná sadzba dane pre vybraných ústavných činiteľov (§15a)
9,5 % zabezpečenie dane (§44 ods. 1 – môže uložiť rozhodnutím správca dane)
15 % vyplácanie starých podielov na zisku, ktorý vznikol pred r. 2004 a bol vyplatený v r. 2013 (§51d)
19 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2)
19 % zrážková daň (§43 ods. 1)
19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného  minima vrátane
25 % z časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima
Právnická osoba 9,5 % zabezpečenie dane (§44 ods. 1 – môže uložiť rozhodnutím správca dane)
19 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2)
19 % zrážková daň (§43 ods. 1)
23 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu
2014 Fyzická osoba 5 % osobitná sadzba dane pre vybraných ústavných činiteľov (§15a)
9,5 % osobitná sadzba dane pre vybraných ústavných činiteľov (§15a)
19 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2 – daňovník s obmedzenou daň. povinnosťou/ tvoriaceho EHP)
35 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2 – daňovník nezmluvného štátu , účinnosť od 1.3.2014)
19 % zrážková daň (§43 ods. 1)
35 % zrážková daň (§43 ods. 1 – daňovník nezmluvného štátu, účinnosť od 1.3.2014)
19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného  minima vrátane
25 % z časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima
Právnická osoba 9,5 % zabezpečenie dane (§44 ods. 1 – môže uložiť rozhodnutím správca dane)
19 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2 – daňovník s obmedzenou daň. povinnosťou/ tvoriaceho EHP)
35 % zabezpečenie dane (§44 ods. 2 – daňovník nezmluvného štátu , účinnosť od 1.3.2014)
19 % zrážková daň (§43 ods. 1)
35 % zrážková daň (§43 ods. 1 – daňovník nezmluvného štátu, účinnosť od 1.3.2014)
22 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu

 

Sadzba dane pri účtovnom období, ktorým je hospodársky rok

Novela zákona o dani z príjmov z roku 2012, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2013 v §52t ods. 2 upravila, že sadzba dane z príjmov vo výške 23 % bude prvýkrát použitá na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2013 s výnimkou uvedenou v odseku 10. Podľa tejto výnimky daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť ako súčet:

 • dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 pri použití sadzby dane vo výške 19 % a
 • dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia pri použití sadzby dane vo výške 23 %.

Znamená to, že daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok v období rokov 2012 a 2013 (napr. od 1.10.2012 do 30.9.2013), použil za mesiace roku 2012 sadzbu 19 % a za mesiace roku 2013 sadzbu 23 %.

Situácia na prelome rokov 2013 a 2014 je však odlišná. Daňovník – právnická osoba, ktorý má hospodársky rok napríklad od 1.10.2013 do 30.9.2014, použije sadzbu dane 22 % až za zdaňovacie obdobie, ktoré začne po 1.1.2014, teda v uvedenom príklade by to bolo pre zdaňovacie obdobie začínajúce až 1.10.2014.

Zmeny a prehľad sadzieb dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby v roku 2020 nájdete v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Daňová reforma EÚ: súčasťou je nový program zdaňovania podnikov

Nadčasové zdaňovanie – Komisia navrhuje novinky v systéme zdaňovania podnikov v Európskej únii.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

Pre správne vyplnenie daňového priznania fyzických či právnických osôb za rok 2020 (v roku 2021) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, daňového bonusu a ďalšie čísla, či termíny.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky