Záväzné stanoviská budú od 1.1.2018 lacnejšie

Záväzné stanoviská budú od 1.1.2018 lacnejšie
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Za celú dobu od zavedenia inštitútu záväzných stanovísk pred tromi rokmi vydalo Finančné riaditeľstvo SR iba jediné. Využívaniu má pomôcť zníženie ceny za jeho vydanie na polovicu od roku 2018.

Jedným z problémov nevyužívania záväzných stanovísk je cena za jeho vydanie. Aby sa Finančné riaditeľstvo SR vôbec začalo daňovým problémom podnikateľa zaoberať, musí zložiť peňažnú úhradu, ktorá je v súčasnosti najmenej 4 000 eur.

Ak by stanovisko k daňovému problému vyžadovalo posúdenie dvoch a viacerých daňových predpisov, minimálna suma úhrady je 5 000 eur. Takéto situácie nie sú v praxi ojedinelé, najmä ak o vyriešenie daňového problému žiada platiteľ DPH. V takomto prípade sa posúdi uplatnenie minimálne zákona o dani z príjmov a zákona o DPH, čo sú hneď dva daňové predpisy.

V prípade poskytnutia záväzného stanoviska k opakovanému obchodnému prípadu, je úhrada za takéto záväzné stanovisko najmenej 6 000 eur.

Ako sa využívajú záväzné stanoviská od ich zavedenia do súčasnosti

Od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2017 Finančné riaditeľstvo SR prijalo tri žiadosti o vydanie záväzného stanoviska. V prvom roku účinnosti, t. j. od 01.09.2014 do 31.08.2015 nepodal žiadosť o vydanie záväzného stanoviska žiadny daňový subjekt. Od 01.09.2015 do 31.08.2016 prijalo Finančné riaditeľstvo SR jednu žiadosť o vydanie záväzného stanoviska. V nasledujúcom roku, t. j. do 31.08.2017 boli takéto žiadosti dve. Za celé obdobie účinnosti tohto opatrenia bolo vydané len jedno záväzné stanovisko.

Úhrada za vydanie záväzného stanoviska je splatná spolu s podaním žiadosti. Celková výška splatných úhrad bola k 31.08.2017 vo výške 20 641,10 eura, z toho Finančné riaditeľstvo SR vrátilo úhrady vo výške 16 141,10 eura, nakoľko záväzné stanoviská vydané neboli.

Cena záväzného stanoviska od 1.1.2018

S cieľom zatraktívniť inštitút záväzných stanovísk sa schválenou novelou daňového poriadku znížia minimálne sumy úhrad ich vydanie na polovicu. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad úhrad za záväzné stanovisko od 1.1.2018.

Záväzné stanovisko Výška úhrady v % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu Minimálna výška úhrady v € Maximálna výška úhrady v €
k uplatneniu jedného daňového predpisu 1 % 2 000,00 30 000,00
k uplatneniu dvoch a viacerých daňových predpisov 2 % 2 500,00 30 000,00
pre opakované obchodné prípady 3 % 3 000,00 30 000,00

Čo konkrétne sa rozumie obchodný prípadom nie je v daňovom poriadku definované. Je potrebné vychádzať z konkrétnych prípadov, ku ktorým sa záväzné stanovisko vydáva. Môže ísť napríklad o výšku príjmov zahraničnej osoby v SR, sumu (ne)daňového nákladu, výšku daňovej straty, sumu dodávaného tovaru bez DPH a pod.

K akým daňovým zákonom sa vydáva záväzné stanovisko?

Záväzné stanovisko sa v súčasnosti a aj v roku 2018 bude vydávať len k uplatneniu vybraných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Prečítajte si tiež

Pokiaľ ide o uplatňovanie zákona o dani z príjmov, záväzné stanoviska sa vydáva k posúdeniu:

  • zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. zahraničného daňovníka),
  • predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách,
  • úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti,
  • daňovej uznateľnosti výdavkov, resp. nákladov,
  • odpočtu daňovej straty,
  • správnosti zrazenia a odvedenia dane vyberanej zrážkou.

Pokiaľ ide o uplatňovanie zákona o DPH, záväzné stanovisko sa vydáva k posúdeniu:

  • vzniku daňovej povinnosti k DPH,
  • sadzby DPH za tovar,
  • osoby povinnej platiť DPH,
  • splnenia podmienok prevádzkarne v SR.

Podrobnejšie informácie k záväznému stanovisku nájdete v článku Záväzné stanoviská Finančného riaditeľstva SR.

O ďalších významných zmenách v zákone o správe daní (daňovom poriadku) od roku 2018 sa dočítate v článku 7 zmien v zákone o správe daní od roku 2018 (novela daňového poriadku).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.

Ministerstvo oznámilo pripravované zmeny v daňovej oblasti

Ministerstvo financií dnes oznámilo štyri novinky, ktoré plánuje zaviesť v oblasti zdaňovania. Týkajú sa záväzných stanovísk, oznamovacích povinností, registrovaných bankových účtov a elektronizácie účtovníctva.

Záväzné stanoviská sa rozširujú o ďalšie daňové predpisy

Finančné riaditeľstvo SR neeviduje po prvom roku od zavedenia možnosti vydávať záväzné stanoviská ani jednu žiadosť. Od 15. septembra 2015 sa rozšíril okruh daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko.

Záväzné stanoviská poskytuje Finančné riaditeľstvo SR od 1.9.2014

Od 1.9. 2014 môžu podnikatelia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o záväzné stanovisko pri neobvyklých obchodných prípadoch. Metodici z finančného riaditeľstva ho vydajú záujemcovi po podaní písomnej žiadosti a uhradení poplatku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky