Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2017

Každý rok sa legislatíva mení a mnohým podnikateľom sa naskytá otázka, či sa im oplatí viac živnosť alebo s.r.o. V článku nájdete základné porovnanie týchto právnych foriem podnikania.

Náklady na začatie podnikania sú rozdielne

Živnosť a s.r.o sa od seba odlišujú aj vo výške nákladov, ktoré treba vynaložiť na začatie takéhoto podnikania. V prípade živnosti je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pomernej jednoduchou, rýchlou a lacnou administratívnou záležitosťou. Všetko sa vykonáva ohlásením na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania (jednotnom kontaktnom mieste) alebo dokonca aj elektronicky. Správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je 5 eur za každú voľnú živnosť (elektronicky 0 eur) a 15 eur za každú viazanú alebo remeselnú živnosť (elektronicky 7,50 eura). V prípade živnosti je možné začať podnikať už dňom jej ohlásenia, netreba čakať na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

So živnosťou môžete začať podnikať lacno a rýchlo.

Začatie podnikania s s.r.o. je v porovnaní so živnosťou podstatne náročnejšie aj z hľadiska finančného aj z hľadiska časového. Založenie s.r.o. totižto predpokladá najskôr spísanie zakladateľských dokumentov, splatenie základného imania, získanie súhlasu daňového úradu, predloženie listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať firma sídlo a mnoho iného. S.r.o. pritom bude musieť tiež získať na svoje podnikanie nejaké oprávnenie, ktorým bude najčastejšie živnosť. Za zápis do obchodného registra sa platí poplatok 300 eur, pri elektronickom podaní je polovičný. Celý proces od založenia až po vznik s.r.o. tak trvá niekoľko týždňov. Vyžaduje si tiež väčšie investície napríklad aj v podobe minimálneho základného imania vo výške 5 000 eur.

Platenie daní a odvodov v prípade živnosti v roku 2017

Platenie daní a odvodov je vždy osobitnou kapitolou, ktorá každého podnikateľa rozhodujúceho sa pre konkrétnu právnu formu zaujíma azda najviac. Cieľom väčšinou je, aby pri vybranej právnej forme podnikania zostal podnikateľovi čo najvyšší čistý príjem, ktorý môže použiť na súkromné účely. Živnosť a s.r.o. sú v otázke daní a odvodov dve rozličné právne formy, u ktorých sa v prípade každej uplatňujú osobitné princípy.

V prípade živnosti má podnikateľ niekoľko možností, ako si bude uplatňovať výdavky, o ktoré sa mu znížia príjmy pri zisťovaní základu dane z príjmov a následne ovplyvnia aj výšku odvodov platených živnostníkom. V zásade môže ísť buď o vedenie podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva , daňovej evidencie alebo o uplatňovanie paušálnych výdavkov. Prvé tri možnosti sú založené na uplatňovaní skutočných výdavkov, tzn. výdavkov, ku ktorým má živnostník doklad, že ich skutočne vynaložil. Odlišujú sa od seba informačnou hodnotou a administratívnou náročnosťou. Veľmi zaujímavou možnosťou je uplatňovanie paušálnych výdavkov, ktorá spočíva v uplatňovaní si výdavkov percentom z príjmov bez ohľadu na to, aké mal podnikateľ skutočné príjmy (ide teda o fiktívne výdavky). V roku 2017 si živnostníci môžu uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov, najviac do výšky 20 000 eur ročne.

Živnostník si spôsob uplatňovania výdavkov môže vybrať.

Sadzba dane z príjmov je aj v roku 2017 odstupňovaná podľa príjmu živnostníka (progresívne zdaňovanie). Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (v roku 2017 je to suma 35 022,31 eura) a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima. Výhodou živnosti je, že pri zisťovaní základu dane si živnostník môže od neho odpočítať aj nezdaniteľné časti základu dane, napríklad na daňovníka (v roku 2017 je to suma 3 803,33 eura) alebo na manželku. S podnikaním formou živnosti sa však spája aj povinnosť platiť zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Ich výška sa odvíja od výšky príjmov podnikateľa, ale stanovená je aj ich minimálna výška. Minimálna výška zdravotných odvodov v roku 2017 je 61,91 eura. Sociálne odvody sa v prvý rok podnikania neplatia a potom sa platia až po prekročení istej hranice príjmu.

Daňové zaťaženie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2017

Spoločnosť s ručením obmedzeným, na rozdiel od živnostníka, zo svojho príjmu, resp. zisku, neplatí žiadne zdravotné poistenie, žiadne sociálne poistenie. Tie môže platiť za svojich zamestnancov. S.r.o. má však so živnosťou spoločné to, že jej zisk tiež podlieha zdaneniu. Pri vypočítavaní základu dane z príjmov si ale s.r.o. môže uplatniť len skutočné výdavky vedením podvojného účtovníctva. Za celý rok podnikania s.r.o. sa potom vypočíta výsledok hospodárenia, ktorý sa niekoľkými úpravami prevedie na základ dane. V prípade s.r.o. nie je možné základ dane znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, ako je to v prípade živnostníka. Zisk s.r.o. upravený na základ dane sa potom za rok 2017 zdaňuje 21 % sadzbou dane z príjmov. Treba však poznamenať, že za rok 2017 sa ešte budú platiť daňové licencie, ktoré predstavujú minimálnu daň z príjmov, aj keď firma bola stratová. Daňové licencie budú zrušené až s účinnosťou od roku 2018.

V prípade s.r.o. sa treba zaoberať otázkou, ako z nej poberať príjmy

Pomerne veľký rozdiel medzi s.r.o. a živnostníkom je aj v spôsobe získavania príjmov z tohto podnikania. Zisk dosiahnutý z podnikania živnostníka je okamžite jeho vlastný príjem, ktorý môže použiť na čokoľvek. Naopak, zisk dosiahnutý z podnikania s.r.o. je stále príjmom tejto obchodnej spoločnosti, nie jej spoločníka. V s.r.o. sa teda treba navyše zaoberať otázkou, akým spôsobom a v akej periodicite z nej chce spoločník poberať peniaze. Možností je niekoľko. Príjem v priebehu roka je možné získať tak, že spoločník sa vo vlastnej firme zamestná či už na pracovný pomer, na dohodu alebo bude poberať odmenu za výkon funkcie konateľa. Z týchto príjmov sa však platí aj zdravotné poistenie, sociálne poistenie a daň z príjmov.

Ak ale spoločníkovi v priebehu roka postačujú nízke alebo žiadne príjmy, po skončení príslušného roka si môže vyplatiť podiely na zisku (dividendy). Práve podiely na zisku, prípadne podiely na zisku v kombinácii s nižším pravidelným príjmom z pracovnoprávneho vzťahu, môžu byť optimálnou možnosťou, ako sa môže spoločník dostať k peniazom zo svojej s.r.o. s čo najvyššou úsporou na daniach a odvodoch. Dôležité je, že podiely na zisku nie je možné poberať skôr, ako sa skončí príslušné účtovné a zdaňovacie obdobie. Tzn. napríklad podiely na zisku za rok 2017 je možné vyplácať až v roku 2018. Dividendy vyplácané zo zisku vytvoreného za účtovné obdobie začaté po roku 2017 sa budú zdaňovať zrážkovou daňou pri použití sadzby 7 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Ručenie za záväzky vyplývajúce z podnikania je u živnosti a s.r.o. odlišné

Zásadným rozdielom, v ktorom sa podnikanie prostredníctvom živnosti a podnikanie prostredníctvom s.r.o. od seba odlišuje, je ručenie za záväzky vyplývajúce z podnikania. Pokiaľ ide o živnostníka, za záväzky vyplývajúce z podnikania ručí celým svojim majetkom. Čo je dôležité, myslí sa tým nielen obchodný majetok živnostníka, s ktorým podniká, ale aj jeho osobný majetok. V prípade, že podnikanie živnostníka sa dostane do problémov, môže živnostník prísť aj o svoj byt, dom, pozemok, auto, zariadenie domácnosti a teda aj všetko, čo má v bezpodielovom spoluvlastníctve so svojím manželom/manželkou.

Naopak je to v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, čo už priamo vyplýva z jej názvu. S.r.o. za záväzky vyplývajúce zo svojho podnikania ručí tiež celým svojim majetkom. Rozdiel je v tom, že spoločník tejto spoločnosti za záväzky spoločnosti neručí vôbec (len do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania). Ak by sa do platobnej neschopnosti alebo iných problémov dostala firma, môže byť siahnuté na jej majetok, ale nikdy nie na súkromný majetok jej spoločníkov. V prípade veľkého podnikania a s tým spojenou veľkou zodpovednosťou stojí teda za zváženie aj kritérium ručenia.

Živnostník ručí neobmedzene, spoločník vôbec.

Za zamyslenie pri rozhodovaní sa medzi živnosťou a s.r.o. stojí aj to, či chcete podnikať sami alebo plánujete podnikať s niekým. Ak plánujete podnikať s niekým, môže byť vhodnejšia s.r.o. Rovnako to platí aj v prípade, ak by ste v budúcnosti uvítali do vášho biznisu príchod nejakého investora. Za zmienku možno stojí aj porovnanie imidžu podnikania formou živnosti a podnikania formou s.r.o. V očiach obchodných partnerov, ale aj blízkeho okolia je predsa len s.r.o. stále vnímaná ako prestížnejšia právna forma podnikania.

Výdavky spojené s administratívou (účtovníctvom/evidenciou) pri živnosti a s.r.o.

Nezanedbateľným rozdielom medzi živnosťou a s.r.o. je aj výška výdavkov spojená s konkrétnym spôsobom uplatňovania výdavkov. Ako sme spomínali, v prípade živnosti je možné si vybrať spomedzi štyroch možností – paušálne výdavky, daňová evidencia, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo. S.r.o. takúto možnosť nemá a musí povinne viesť podvojné účtovníctvo. S týmito spôsobmi uplatňovania výdavkov sa spája aj rozdielna administratívna záťaž a prirodzene aj cena za účtovnícke služby.

Administratíva s.r.o. je drahšia ako v prípade živnostníka.

Najnižšie poplatky bude platiť živnostník pri uplatňovaní paušálnych výdavkov, potom pri vedení daňovej evidencie a následne pri vedení jednoduchého účtovníctva. Podvojné účtovníctvo, ktoré musí s.r.o. povinne viesť, je najdrahšou službou spomedzi všetkých. Rozdiel v spomínaných variantoch nákladoch spojených s administratívou môže na ročnej báze činiť aj niekoľko stoviek eur.

Je v roku 2017 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?

Odpoveď na otázku, či sa oplatí v roku 2017 viac živnosť alebo s.r.o., nemožno všeobecne vysloviť. Každá z týchto právnych foriem podnikania má svoje osobitosti a je medzi nimi mnoho zásadných odlišností. Obe formy podnikania, tak živnosť, ako aj s.r.o., majú svoje výhody aj nevýhody. Rozhodnutie pre výber vhodnejšej právnej formy podnikania sa odvíja skôr od konkrétnej situácie daného podnikateľa, než od všeobecného posúdenia. Situáciu každého podnikateľa je potrebné posudzovať individuálne, prepočítať ju na konkrétnych číslach a potom uskutočniť konečné rozhodnutie. V tomto smere je preto vhodné, aby ste sa v tejto otázke obrátili na odborníkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky