Transformácia podnikania zo živnosti na s.r.o.

Mnoho živnostníkov sa rozhoduje, že začnú podnikať prostredníctvom s.r.o. Má to svoje výhody aj nevýhody. Prechod zo živnosti na s.r.o. sa tiež môže uskutočniť rôznymi spôsobmi.

Prečo niekto uvažuje nad prechodom zo živnosti na s.r.o.

Najpočetnejšími právnymi formami podnikania na Slovensku sú podnikanie fyzickej osoby – živnostníka a podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným ako právnickej osoby. Založenie podniku fyzickej osoby – živnostníka je finančne omnoho menej náročnejšie ako založenie s.r.o. Výhodou je tiež, že v prípade neúspechu podnikania je možné živnosť pozastaviť a znovu obnoviť alebo dokonca natrvalo zrušiť s takmer okamžitou účinnosťou a nízkymi nákladmi na správne poplatky. Podobne aj spravovanie podnikania živnostníka je väčšinou jednoduchšie a menej nákladné ako spravovanie podnikania s.r.o. Aj z týchto dôvodov si mnoho začínajúcich podnikateľov vyberie živnosť ako právnu formu podnikania.

Fyzické osoby – živnostníci však častokrát uvažujú aj nad tým, že svoje podnikateľské aktivity budú ďalej vykonávať nie ako fyzická osoba, ale ako právnická osoba prostredníctvom vlastnej s.r.o. Najčastejšími dôvodmi, ktoré podnikateľov k uvažovaniu nad transformáciou právnej formy podnikania zo živnosti na s.r.o. vedú, sú prípadná výhodnosť podnikania prostredníctvom s.r.o. z hľadiska výšky disponibilného príjmu. Pre väčšinu živnostníkov sa myšlienka prechodu na s.r.o. stáva aktuálnou hlavne vtedy, ak živnostník začne platiť vysoké zdravotné odvody a sociálne odvody alebo dokonca mu ešte vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. Častým dôvodom prechodu zo živnosti na s.r.o. je, že podnikateľ tým prestane ručiť celým svojím osobným majetkom za záväzky vyplývajúce z podnikania, ale bude za ne ručiť svojím majetkom len s.r.o. Inými dôvodmi je lepšie znejúce obchodné meno, nárast podnikania alebo záujem podnikať spoločne s iným spoločníkom, prípadne príchod investora.

Nevýhody prechodu zo živnosti na s.r.o.

Ak sa podnikateľ fyzická osoba – živnostník rozhodne prejsť zo súčasnej právnej formy podnikania na s.r.o., mal by brať do úvahy aj všetky výhody a nevýhody, ktoré s tým súvisia.

Medzi nevýhody prechodu zo živnosti na s.r.o. možno spomenúť predovšetkým nasledujúce. Na začiatku podnikania je potrebné počítať s vyššími nákladmi na samotné založenie a vznik s.r.o. ako aj s minimálnym vkladom do základného imania vo výške 5 000 eur. Na rozdiel od začínajúceho živnostníka novovzniknutá s.r.o. nemôže získať ani príspevok na podnikanie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Spoločnosť s ručením obmedzeným musí povinne viesť podvojné účtovníctvo, ktorého vedenie je náročnejšie a sú s ním spojené aj vyššie náklady. Z daňového hľadiskapodlieha s.r.o. vyššej sadzbe dane z príjmov, vzťahujú sa na ňu ustanovenia o minimálnej dani z príjmov tzv. daňovej licencii, s.r.o. si nemôže znížiť základ dane o nezdaniteľné časti základu dane a daňovú povinnosť si nemôže znížiť o daňový bonus. S.r.o. si pri zisťovaní základu dane musí uplatňovať skutočné daňové výdavky a nemôže si uplatňovať paušálne výdavky.

Pomerne veľkou nevýhodou je komplikované „vyberanie peňazí“ z s.r.o. Živnostník môže kedykoľvek počas roka peniaze získané z podnikania použiť aj na súkromné účely, ale u s.r.o. to možné nie je, keďže tieto peniaze patria práve firme. Zisk si môže spoločník s.r.o. rozdeliť až po skončení roka, keď z neho zaplatí 14 % zdravotné odvody. V priebehu roka si môže spoločník vyplácať mzdu ako zamestnanec alebo poberať odmenu ako konateľ, ale s tým súvisí aj povinnosť platiť z týchto príjmov zdravotné a sociálne odvody.

Výhody prechodu zo živnosti na s.r.o.

Prechod zo živnosti na s.r.o. však samozrejme nemá len nevýhody, ale aj niekoľko výhod.

Medzi výhody prechodu zo živnosti na s.r.o. patria predovšetkým nasledovné. S rastom podnikania spravidla súvisí nielen nárast príjmov a majetku, ale aj nárast zodpovednosti a záväzkov z neho vyplývajúcich. Podnikateľ fyzická osoba - živnostník ručí za záväzky vyplývajúce zo svojho podnikania celým svojim osobným majetkom (napríklad aj nehnuteľnosťou v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov). Transformáciou právnej formy podnikania zo živnosti na s.r.o. prechádza ručenie za záväzky vyplývajúce z podnikania na spoločnosť a v prípade neschopnosti ich splácať nemôže byť siahnuté na osobný majetok spoločníka. Inou výhodou prechodu zo živnosti na s.r.o. je, že aj keď sa zisk s.r.o. zdaní, spoločník z neho zaplatí len 14 % zdravotné odvody, ale žiadnu daň ani sociálne odvody z tohto zisku platiť nebude, ako je to pri živnosti (tento príjem nie je predmetom dane z príjmov).

Článok pokračuje pod reklamou

Najväčšou výhodou transformácie právnej formy podnikania zo živnosti na s.r.o. môže byť, že podnikateľ za určitých okolností môže dosiahnuť vyšší disponibilný príjem, ako by mu zostal v prípade živnosti po zaplatení zdravotných a sociálnych odvodov a dane z príjmov. S tým však súvisí voľba vhodnej kombinácia poberania príjmov z s.r.o. spolu s vyplácaním podielov na zisku. Ako sme spomínali, spoločník sa môže vo svojej firme zamestnať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu s výškou mzdy podľa vlastného uváženia. Výhodou je, že tieto náklady (a zároveň príjmy spoločníka) sú daňovo uznaným výdavkom a znižujú základ dane z príjmov s.r.o. Osobitným spôsobom odmeňovania je poberanie odmeny za výkon funkcie konateľa, ktorá môže byť v ľubovoľnej výške a teda aj v nulovej. Vtedy bude konateľ (ak nie zdravotne poistený napríklad ako zamestnanec) za seba platiť len minimálne zdravotné odvody ako samoplatiteľ, čím ušetrí na daniach a odvodoch, a nechá si zo svojej firmy vyplatiť celý zisk. Pri len takomto spôsobe odmeňovania, z ktorého sa neplatia sociálne odvody, je ale vhodné myslieť na dôchodkové zabezpečenie alternatívnym zdrojom príjmov.

Podrobnejšie sa o výhodách a nevýhodách podnikania prostredníctvom živnosti a s.r.o. vrátane porovnania týchto foriem podnikania dočítate v článku Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2016.

Prechod zo živnosti na s.r.o. nie je vyslovene legislatívne upravený

Postavenie podnikateľov upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a živnostenské podnikanie je upravené zákonom č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Zmena právnej formy podnikania je v § 69b Obchodného zákonníka upravená len v súvislosti s obchodnými spoločnosťami a družstvami. Živnostenský zákon zmenu právnej formy podnikania fyzických osôb neupravuje vôbec.

Žiadny predpis na Slovensku tak vyslovene neupravuje zmenu právnej formy z podnikania fyzickej osoby na právnickú osobu , a teda ani zmenu právnej formy z fyzickej osoby – živnostníka na právnickú osobu s.r.o. Medzi podnikaním fyzických osôb a právnických osôb totižto existujú z hľadiska právneho, účtovného a daňového isté rozdiely, preto nemôže k zmene právnej formy podnikania zo živnosti na s.r.o. dôjsť priamo. Z tohto dôvodu sa musia živnostníci uvažujúci nad prechodom na s.r.o. riadiť niekoľkým ustanoveniami upravujúcimi právne, účtovné a daňové aspekty, ktoré s touto transformáciou podnikania súvisia. Ich konkretizácia závisí od toho, ktorým variantom prechodu zo živnosti na s.r.o. sa transformácia právnej formy podnikania uskutoční.

TIP:Chystáte sa zakladať s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť s.r.o. na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Možností prechodu zo živnosti na s.r.o. je niekoľko

Transformácia právnej formy podnikania zo živnosti na s.r.o. sa môže v zásade uskutočniť niektorým z nasledujúcich spôsobov, z ktorých každý obnáša osobitné právne, účtovné a daňové aspekty.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným po ukončení podnikania fyzickej osoby – pri tomto spôsobe prechodu podnikania fyzickej osoby – živnostníka na s.r.o. najskôr fyzická osoba ukončí svoje podnikanie a následne založí právnickú osobu, s.r.o. Prevod majetku do novej právnej formy podnikania, ktorý predtým slúžil na podnikanie fyzickej osoby, sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi. Napríklad formou vkladu do základného imania pri zakladaní spoločnosti, po jej vzniku pri zvyšovaní základného imania, prípadne jeho predajom alebo darovaním. Fyzickej osobe – živnostníkovi v súvislosti s ukončením podnikateľských aktivít vznikne niekoľko povinností, najmä účtovných a daňových. Na druhej strane, založenie s.r.o. si vyžaduje tiež splnenie niekoľkých povinností a ďalšie účtovné a daňové aspekty závisia predovšetkým od toho, akým spôsobom sa prevod majetku pochádzajúceho z podnikania fyzickej osoby na s.r.o. uskutoční. Bližšie sa o všetkých aspektoch takejto formy prechodu zo živnosti na s.r.o. dočítate v článku Založenie s.r.o. po ukončení živnosti (prechod zo živnosti na s.r.o.).

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným počas podnikania fyzickej osoby v porovnaní s predchádzajúcim variantom prechodu zo živnosti na s.r.o. dochádza k založeniu a vzniku s.r.o. súbežne počas podnikania fyzickej osoby – živnostníka. Najskôr sa uskutoční založenie a vznik s.r.o., s ktorým sa spájajú rôzne povinnosti. Keď s. r. o . zápisom do obchodného registra vznikne, dochádza k prevodu obchodného majetku dovtedy patriaceho podniku fyzickej osoby na s.r.o. Prevod majetku sa môže uskutočniť napríklad vkladom do základného imania, predajom alebo darovaním, pričom každý spôsobom prevodu majetku má rôzne účtovné a daňového následky. Po uskutočnení prevodu majetku z podnikania živnostníka do podnikania s.r.o. dochádza k ukončeniu podnikania fyzickej osoby s niekoľkými povinnosťami. Bližšie sa o všetkých aspektoch takejto formy prechodu zo živnosti na s.r.o. dočítate v článku Založenie s.r.o. počas vykonávania živnosti (prechod zo živnosti na s.r.o.).

Predaj podniku fyzickej osoby spoločnosti s ručením obmedzeným – jednou z možností transformácie podnikania fyzickej osoby – živnostníka na s.r.o. je aj predaj podniku fyzickej osoby novovzniknutej s.r.o., ktorá podnik fyzickej osoby kúpi. Takýmto spôsobom sa všetok obchodný majetok a záväzky fyzickej osoby – živnostníka prevádzajú predajom na s.r.o. na základe písomnej zmluvy o predaji podniku. Potom môže dôjsť k ukončeniu podnikania fyzickej osoby. S predajom podniku vzniká predávajúcemu (fyzickej osobe – živnostníkovi) niekoľko účtovných a daňových povinností, rovnako aj pri skončení podnikania. Pre kupujúceho podniku (s.r.o.) je dôležité ocenenie nadobudnutého majetku a záväzkov na účtovné a daňové účely. Bližšie sa o všetkých aspektoch takejto formy prechodu zo živnosti na s.r.o. dočítate v článku Predaj podniku fyzickej osoby vlastnej s.r.o. (prechod zo živnosti na s.r.o.).

Vklad podniku fyzickej osoby do spoločnosti s ručením obmedzeným – osobitnou možnosťou prechodu zo živnosti na s.r.o. je, že podnik fyzickej osoby sa stane predmetom vkladu do základného imania s.r.o. Rozdielom v porovnaní s predchádzajúcim variantom je, že fyzická osoba – podnikateľ nezískava ako protihodnotu predajnú cenu, ale získava podiel na základnom imaní vlastnej s.r.o. Obchodný majetok a záväzky fyzickej osoby – podnikateľa prechádzajú na s.r.o. Dôležité je aj ocenenie tohto nepeňažného vkladu na účtovné a daňové účely. Predpokladá sa však úplná transformácia právnej formy podnikania, preto aj ukončenie živnosti si bude vyžadovať splnenie určitých povinností. Bližšie sa o všetkých aspektoch takejto formy prechodu zo živnosti na s.r.o. dočítate v článku Vklad podniku fyzickej osoby do vlastnej s.r.o. (prechod zo živnosti na s.r.o.).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

Otázku, či sa viac oplatí podnikať formou s.r.o. alebo je výhodnejšie si založiť živnosť, si kladú mnohí podnikatelia pri začatí, ale aj v priebehu podnikania. Čo je potrebné zvažovať?

Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2017

Každý rok sa legislatíva mení a mnohým podnikateľom sa naskytá otázka, či sa im oplatí viac živnosť alebo s.r.o. V článku nájdete základné porovnanie týchto právnych foriem podnikania.

Povinnosti konateľa s.r.o.

Konateľ „eseročky“ je osobou, ktorá sa stará o jej každodenný chod, jeho pôsobenie má teda najväčší bezprostredný dopad na stav, v akom sa spoločnosť nachádza. Zákon preto konateľom ukladá povinnosti, ktoré zdôrazňujú zodpovednosť za spravovanú spoločnosť, a ktoré majú zabrániť poškodzovaniu spoločnosti a jej spoločníkov. V nasledujúcom článku predstavíme tie najdôležitejšie z nich.

Založenie s.r.o. po ukončení živnosti (prechod zo živnosti na s.r.o.)

Jednou z možností prechodu zo živnosti na s.r.o. je ukončenie podnikania fyzickej osoby - živnostníka a následné založenie s.r.o., na ktorú sa neskôr prevedie majetok predtým slúžiaci na podnikanie fyzickej osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky