Vklad podniku fyzickej osoby do vlastnej s.r.o. (prechod zo živnosti na s.r.o.)

Fyzická osoba – živnostník môže uskutočniť prechod na s.r.o. aj tak, že vloží svoj podnik fyzickej osoby ako vklad do vlastnej s.r.o. a neskôr živnosť zruší.

Vklad podniku fyzickej osoby do spoločnosti s ručením obmedzeným

Ak sa fyzická osoba – živnostník rozhodne prejsť na právnu formu podnikania s.r.o., mala by poznať výhody, nevýhody a rovnako aj možnosti tejto transformácie právnej formy podnikania. Dočítate sa o tom viac v článku Transformácia podnikania zo živnosti na s.r.o. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) definuje podnik ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Z toho vyplýva, že o podniku je možné hovoriť aj v prípade fyzických osôb – podnikateľov. Jednou z možností prechodu zo živnosti na s.r.o. je, že fyzická osoba – podnikateľ vloží svoj podnik do novozaloženej s.r.o. Tým všetok obchodný majetok a záväzky fyzickej osoby - podnikateľa prejdú na s.r.o. O prechode zo živnosti na s.r.o. prostredníctvom vkladu podniku fyzickej osoby sa dozviete viac v tomto článku.

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným, do ktorej sa vloží podnik

Keď sa fyzická osoba – živnostník rozhodne podnikať prostredníctvom svojej s.r.o, bude ju musieť najskôr založiť. Založenie s.r.o. sa uskutočňuje zakladateľskou listinou. V prípade, že firmu nebudete zakladať sami, použije sa spoločenská zmluva. Podpisy zakladateľov na týchto dokumentoch musia byť úradne osvedčené. Už pri založení s.r.o. je potrebné určiť konateľov spoločnosti a správcu vkladov (všetky funkcie môže vykonávať jedna a tá istá osoba). Od daňového úradu bude musieť každý zakladateľ získať súhlas so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Takéto potvrdenie sa vydá na žiadosť tomu, kto nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur. Ďalej bude v tejto fáze potrebné aj pre s.r.o. získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, k čomu sa vykoná ohlásenie živnosti odboru živnostenského podnikania okresného úradu (jednotnému kontaktnému miestu) miestne príslušného podľa sídla firmy. Viac o získavaní živnostenského oprávnenia pre s.r.o. nájdete v článku Ako založiť živnosť v roku 2016.

Osobitnou fázou založenia a vzniku s.r.o. je splatenie základného imania s.r.o., ktorého minimálna výška je 5 000 eur. Ak bude spoločnosť zakladať jedna osoba, musí splatiť ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra celé základné imanie. Základné imanie je možno splatiť peňažnými a nepeňažnými vkladmi, avšak pri prechode zo živnosti na s.r.o. sa predpokladá splatenie základného imania práve podnikom fyzickej osoby. Splateniu základného imania týmto spôsobom sa podrobne venujeme v ďalších častiach článku. Po tom, ako bude základné imanie splatené, podá sa návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a po jej zápise spoločnosť oficiálne vznikne. Viac o jednotlivých krokoch zakladania s.r.o. vrátane dokumentov k tomu potrebných nájdete v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2016.

TIP:Chystáte sa zakladať s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť s.r.o. na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Vklad podniku živnostníka do vlastnej s.r.o. z právneho hľadiska

Vklad podniku sa považuje za nepeňažný vklad do základného imania. Hodnota nepeňažného vkladu sa podľa Obchodného zákonníka určuje znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia a údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. Nepeňažný vklad do s.r.o. a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka (môže byť nižšia ako hodnota určená znaleckým posudkom), sa musia uviesť v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine. Podľa § 59 Obchodného zákonníka sa na vklad podniku alebo jeho časti majú vo vzťahu k prechodu práv a povinností primerane uplatniť ustanovenia o zmluve o predaji podniku.

Vkladom podniku fyzickej osoby – živnostníka do s.r.o. prechádzajú z vkladateľa (fyzická osoba) na prijímateľa vkladu (s.r.o.) vlastnícke práva k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili na prevádzkovanie podniku fyzickej osoby. Zároveň prechádzajú na prijímateľa vkladu záväzky vkladateľa, ktoré súvisia s podnikom. Jednoducho povedané, ak fyzická osoba – živnostník vloží celý svoj podnik do základného imania s.r.o., všetok obchodný majetok a záväzky vyplývajúce z podnikania fyzickej osoby sa stanú majetkom a záväzkami s.r.o. Na prechod pohľadávok sa použijú ustanovenia o postúpení pohľadávok a na prechod záväzkov sa nevyžaduje súhlas ich veriteľa (fyzická osoba však ručí za ich splnenie, ak by tak neurobila s.r.o.). S.r.o. je povinná oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a fyzická osoba je povinná oznámiť dlžníkom prechod pohľadávok na s.r.o. Ak fyzická osoba mala nejakých zamestnancov, podľa § 28 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov prechádzajú z vkladateľa na prijímateľa vkladu aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom. Je však o tom aspoň mesiac vopred potrebné informovať zamestnancov.

Daňové a účtovné hľadisko vkladu podniku do základného imania u prijímateľa (s.r.o.)

Podľa § 25 ods. 1 písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa na účtovné účely majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti do základného imania ocenia reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou je trhová cena, hodnota zistená oceňovacím modelom alebo posudok znalca, ktorý bude musieť byť podľa Obchodného zákonníka vyhotovený (v účtovníctve však bude potrebný nielen na podnik ako celok, ale aj na všetky jeho zložky).

Oveľa zložitejšou problematikou je ocenenie nepeňažného vkladu u jeho prijímateľa (v našom prípade s.r.o.) na daňové účely. Podľa zákona o dani z príjmov môže prijímateľ nepeňažného vkladu oceniť tento nepeňažný vklad na daňové účely v reálnych hodnotách alebo v pôvodných cenách. Presný spôsob ocenenia konkrétneho majetku na daňového účely závisí od viacerých okolností. V prípade, že sa rozhodne s.r.o. ako prijímateľ vkladu podniku tento nepeňažný vklad oceniť v reálnych hodnotách, postupuje pri tom podľa § 17b zákona o dani z príjmov. V prípade ocenenia nepeňažného vkladu v pôvodných cenách postupuje podľa § 17d zákona o dani z príjmov. Viac o tejto zložitej téme sa môžete dočítať v článku Nepeňažné vklady z účtovného hľadiska.

Článok pokračuje pod reklamou

Úprava základu dane vkladateľa podniku (fyzickej osoby – živnostníka)

Z pohľadu fyzickej osoby – živnostníka, ktorá je vkladateľom nepeňažného vkladu, je tiež potrebné v tejto súvislosti vykonať isté úpravy základu dane z príjmov. Rozdielne sa pri nich postupuje v závislosti od toho, či prijímateľ vkladu ocení nepeňažný vklad v reálnych hodnotách alebo v pôvodných cenách. V prípade, že prijímateľ vkladu ocení nepeňažný vklad v reálnych hodnotách, vzťahujú sa na fyzickú osobu ako vkladateľa nepeňažného vkladu úpravy základu dane uvedené v § 17b zákona o dani z príjmov. Ak prijímateľ vkladu ocení nepeňažný vklad v pôvodných cenách, fyzická osoba vykoná úpravy základu dane uvedené v § 17d zákona o dani z príjmov.

Uvedené úpravy základu dane sa vzťahujú na vkladateľov podniku, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva a primerane sa majú uplatniť aj na tých, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, vedú daňovú evidenciu alebo si uplatňujú paušálne výdavky. Zároveň je dôležité povedať, že vklad podniku do základného imania nie je pre fyzickú osobu – živnostníka daňovým výdavkom (vklad alebo obstarávacia cena podielu by podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z príjmov boli výdavkom až pri jeho predaji).

Zrušenie živnosti fyzickej osoby a ukončenie jej podnikania

Keď fyzická osoba – živnostník vloží celý svoj podnik do vlastnej s.r.o. a tým všetok jej obchodný majetok a záväzky prejdú na právnickú osobu, je možné transformáciu právnej formy podnikania zavŕšiť ukončením podnikania fyzickej osoby. Živnosť bude zrušená na základe „Oznámenia o ukončení podnikania“, ktoré sa podá živnostenskému úradu, resp. jednotnému kontaktnému miestu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby.

Oznámenie o ukončení podnikania je jednoduchý formulár, ktorý má jednu stranu. Okrem identifikačných údajov o Vás ako o podnikateľovi v ňom bude potrebné uviesť aj deň, ku ktorému má byť živnosť zrušená. Ak tento údaj nebude vyplnený, živnosť Vám bude zrušená v nasledujúci deň po doručení oznámenia o ukončení podnikania. Ak máte elektronický občiansky preukaz, tzv. eID kartu, môžete živnosť zrušiť aj elektronicky, cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

Oznámenie o zrušení živnosti daňovému úradu a zdravotnej poisťovni

Zrušením živnosti strácate oprávnenie na podnikanie a to je dôvodom pre zrušenie registrácie na daň z príjmov. Z tohto dôvodu musíte do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov. Môžete na to využiť aj služby jednotného kontaktného miesta, ktoré, ak o to požiadate pri zrušení živnosti, splní túto oznamovaciu povinnosť namiesto Vás. Napriek tomu bude potrebné, aby ste daňovému úradu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie na daň z príjmov vrátili osvedčenie o registrácii na daň z príjmov (biela kartička s DIČ).

Ďalšia oznamovacia povinnosť Vám vyplýva z § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia budete musieť zrušenie živnosti oznámiť aj svojej zdravotnej poisťovni, a to do ôsmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia živnosti. Dôvodom je, že u Vás dochádza k zmene platiteľa poistného, ktorým ste doteraz boli Vy ako fyzická osoba – živnostník. Zdravotné poistenie za Vás bude musieť aj naďalej niekto platiť a týmto platiteľom poistného sa stanete napríklad Vy ako zamestnanec vlastnej s.r.o. alebo budete samoplatiteľom. Zrušenie živnosti má za následok aj zánik nemocenského a dôchodkového poistenia, ktoré ste si ako živnostník platili. V tomto prípade však túto skutočnosť Sociálnej poisťovni oznamovať nemusíte.

Daňové priznanie živnostníka, ktorý vložil svoj podnik do vlastnej s.r.o.

Posledné povinnosti živnostníka, ktorý vložil svoj podnik do vlastnej s.r.o., súvisia s účtovníctvom alebo s jeho daňovou evidenciou, ktorú viedol či už v plnom alebo v skrátenom rozsahu pri uplatňovaní paušálnych výdavkov. Ak ste ako fyzická osoba – živnostník viedli jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, musíte ku dňu zrušenia živnosti uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku, ktorú potom vložíte do registra účtovných závierok (najneskôr v termíne na podanie daňového priznania).

Vychádzame z predpokladu, že transformácia zo živnosti na s.r.o. sa uskutočnila tak, že do Vašej novej firmy ste vložili všetok svoj obchodný majetok a záväzky vyplývajúce z podnikania. V súvislosti s tým ste boli tiež povinný vykonať úpravy základu dane, ktoré sme spomenuli vyššie v článku. V prípade, že ste do s.r.o. nevložili celý svoj podnik a teda nejaký majetok alebo záväzky Vám ešte z tohto podnikania ku dňu zrušenia živnosti zostali, budete musieť v súvislosti s tým vykonať iné úpravy základu dane, o ktorých sa viac dočítate v článku Daňové priznanie za rok 2015 pri ukončení živnosti (skončení podnikania). Poslednou povinnosťou bude podanie daňového priznania, pričom lehota na jeho podanie sa zrušením živnosti nijak nemení - do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (spravidla do konca marca).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Oplatí sa viac živnosť alebo s.r.o.?

Otázku, či sa viac oplatí podnikať formou s.r.o. alebo je výhodnejšie si založiť živnosť, si kladú mnohí podnikatelia pri začatí, ale aj v priebehu podnikania. Čo je potrebné zvažovať?

Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2017

Každý rok sa legislatíva mení a mnohým podnikateľom sa naskytá otázka, či sa im oplatí viac živnosť alebo s.r.o. V článku nájdete základné porovnanie týchto právnych foriem podnikania.

Povinnosti konateľa s.r.o.

Konateľ „eseročky“ je osobou, ktorá sa stará o jej každodenný chod, jeho pôsobenie má teda najväčší bezprostredný dopad na stav, v akom sa spoločnosť nachádza. Zákon preto konateľom ukladá povinnosti, ktoré zdôrazňujú zodpovednosť za spravovanú spoločnosť, a ktoré majú zabrániť poškodzovaniu spoločnosti a jej spoločníkov. V nasledujúcom článku predstavíme tie najdôležitejšie z nich.

Založenie s.r.o. po ukončení živnosti (prechod zo živnosti na s.r.o.)

Jednou z možností prechodu zo živnosti na s.r.o. je ukončenie podnikania fyzickej osoby - živnostníka a následné založenie s.r.o., na ktorú sa neskôr prevedie majetok predtým slúžiaci na podnikanie fyzickej osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky