Predaj podniku fyzickej osoby vlastnej s.r.o. (prechod zo živnosti na s.r.o.)

Fyzická osoba môže svoje podnikanie aj predať vlastnej s.r.o. Tým sa všetok majetok a záväzky predtým patriace živnostníkovi stanú majetkom a záväzkami jeho novovzniknutej s.r.o.

Predaj podniku fyzickej osoby spoločnosti s ručením obmedzeným

Transformácia podnikania fyzickej osoby – živnostníka na s.r.o. má svoje výhody aj nevýhody a tiež sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, o čom ste sa mohli dočítať v článku Transformácia podnikania zo živnosti na s.r.o. Podnikom sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. A teda podnik má aj fyzická osoba – podnikateľ. Prechod zo živnosti na s.r.o. sa môže uskutočniť aj predajom podniku fyzickej osoby s tým, že kupujúcim podniku bude s.r.o., ktorej majiteľom bude tá istá osoba. Obchodný majetok a záväzky fyzickej osoby – živnostníka sa stanú majetkom a záväzkami s.r.o. V tomto článku sa dozviete o základných právnych, účtovných a daňových súvislostiach takéhoto prechodu zo živnosti na s.r.o.

Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným

Aby mohlo k nejakému predaju a kúpe podniku vôbec dôjsť, je potrebné aby najskôr došlo k vzniku s.r.o., ktorá bude v tejto transakcii vystupovať ako kupujúci podniku fyzickej osoby. Vzniku s.r.o. predchádza niekoľko krokov, pričom prvým je jej založenie. S.r.o. sa zakladá zakladateľskou listinou (ak spoločnosť zakladá jedna osoba) alebo spoločenskou zmluvou (ak má spoločnosť viac zakladateľov). Tieto dokumenty musia byť podpísané a podpisy zakladateľov na nich musia byť osvedčené. V tejto fáze je potrebné tiež určiť konateľa a správcu vkladov. Aby mohla s.r.o. vzniknúť, vyžaduje sa súhlas daňového úradu so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Takéto potvrdenie musí získať každý zakladateľ spoločnosti a bude mu bezplatne vydané vtedy, ak nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur.

Keďže s.r.o. bude pokračovať v rovnakých alebo podobných predmetoch podnikania ako fyzická osoba – živnostník, bude musieť tiež získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Na to bude musieť živnosť ohlásiť na okresnom úrade (jednotnom kontaktnom mieste) príslušnom podľa svojho sídla. Podrobne sa o získavaní živnostenského oprávnenia pre s.r.o. dočítate v článku Ako založiť živnosť v roku 2016. Dôležitým krokom je tiež splatenie základného imania peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi. Minimálna výška základného imania s.r.o. je 5 000 eur a ak je zakladateľ len jeden, musí byť splatené v plnej výške ešte pred vznikom spoločnosti. Nakoniec je potrebné podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, čím s.r.o. vznikne. Podrobnejší návod na založenie a vznik s.r.o. vrátane zoznamu všetkých potrebných dokumentov k tomu nájdete v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2016.

TIP:Chystáte sa zakladať s.r.o.? Využite naše služby a nechajte si založiť s.r.o. na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Zmluva o predaji podniku medzi fyzickou osobou - živnostníkom a jeho s.r.o.

Predaj a kúpu podniku z právneho hľadiska upravuje Obchodný zákonník v § 476 až 488. Predaj a kúpa podniku sa uskutočňujú na základe zmluvy o predaji podniku, ktorá musí mať písomnú formu a podpisy predávajúceho a kupujúceho na nej musia byť osvedčené. V našom prípade je predávajúcim podniku fyzická osoba – živnostník a kupujúcim podniku je právnická osoba, jeho vlastná s.r.o. Keďže tá istá osoba bude súčasne fyzickou osobou – živnostníkom a pravdepodobne aj konateľom s.r.o., bude tá istá osoba dvakrát podpisovať aj zmluvu o predaji podniku – raz ako predávajúci a raz ako kupujúci. Zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu. Kúpna cena je vecou dohody, ale keďže za predávajúceho aj kupujúceho v našom prípade koná tá istá osoba, tak si ju určuje podnikateľ sám.

Prechod pohľadávok sa spravuje ustanoveniami o postúpení pohľadávok. Na prechod záväzku sa nevyžaduje súhlas veriteľa, ale predávajúci ručí za splnenie prevedených záväzkov kupujúcim. Na druhej strane, s.r.o. ako kupujúci je povinná oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a fyzická osoba – živnostník ako predávajúci je povinná oznámiť dlžníkom prechod pohľadávok na kupujúceho. Rovnako podľa § 28 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho ku dňu účinnosti zmluvy aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom, ak nejaké existovali (zamestnancov je potrebné aspoň jeden mesiac vopred o tom informovať). Ku dňu účinnosti zmluvy je povinný predávajúci odovzdať a kupujúci prevziať veci zahrnuté do predaja, pričom o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do predaja sa spíše zápisnica.

Daňové aspekty predaja podniku z pohľadu fyzickej osoby (predávajúceho podniku)

Ak fyzická osoba – živnostník predá svojej s.r.o. podnik na základe zmluvy o predaji podniku, považuje sa tento príjem za príjem z podnikania podľa § 6 ods. 5 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý je predmetom dane z príjmov. Úpravy základu dane z príjmov predávajúceho podniku bližšie špecifikuje § 17a ods. 1, 3 a 4 zákona o dani z príjmov a majú sa vykonať v tom zdaňovacom období, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku. Konkrétne úpravy závisia od toho, akým spôsobom si fyzická osoba – živnostník uplatňovala svoje výdavky.

Ak fyzická osoba – živnostník predávajúci podnik vedie jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky, zahrnie do základu dane príjem z predaja podniku alebo jeho časti v dohodnutej kúpnej cene

  1. zvýšenej o záväzky prevzaté kupujúcim podniku (s.r.o.) a o nevyčerpané rezervy podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) až f) zákona o dani z príjmov,
  2. zníženej o hodnotu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom podniku, boli by u predávajúceho podniku daňovým výdavkom, o zostatkovú cenu predávaného hmotného majetku a nehmotného majetku a o hodnotu pohľadávok, ktoré by sa pri inkase nepovažovali za zdaniteľný príjem,
  3. zníženej o zostatkovú hodnotu aktívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku alebo zvýšenej o zostatkovú hodnotu pasívnej opravnej položky k nadobudnutému majetku.

Ak fyzická osoba – živnostník predávajúci podnik viedla podvojné účtovníctvo, upraví výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve pri zisťovaní základu dane z príjmov:

  • pri odpisovanom majetku o rozdiel vzniknutý medzi jeho účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou (ak je tento rozdiel kladný, základ dane sa zvýši a ak je tento rozdiel záporný, základ dane sa zníži) a
  • o rozdiel medzi reálnou hodnotou neodpisovaného majetku nadobudnutého darom a jeho vstupnou cenou podľa § 25 ods. 1 písm. a) a g) zákona o dani z príjmov (ak je tento rozdiel kladný, základ dane sa zvýši a ak je tento rozdiel záporný, základ dane sa zníži).

Okrem toho fyzická osoba – živnostník predávajúci podnik, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, základ dane zníži o

  1. sumu (výšku) rezervy prevzatej kupujúcim podniku, ktorej tvorba nebola zahrnutá do základu dane, ak náklad vzťahujúci sa k tejto rezerve by bol daňovým výdavkom,
  2. rozdiel medzi vytvorenými opravnými položkami v účtovníctve a opravnými položkami už zahrnutými do základu dane (súčasťou tohto rozdielu nie sú opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku),
  3. sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú zvýšil základ dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov (neuhradené záväzky po lehote splatnosti).
Článok pokračuje pod reklamou

Účtovné a daňové aspekty kúpy podniku z pohľadu s.r.o. (kupujúceho podniku)

V s.r.o., ktorá je kupujúcim podniku fyzickej osoby, sa jednotlivé zložky majetku a záväzkov nadobudnuté kúpou podniku ocenia reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Reálnou hodnotou majetku je jeho trhová cena, hodnota určená oceňovacím modelom alebo posudok znalca. V reálnej hodnote sa majetok nadobudnutý kúpou podniku ocení nielen v účtovníctve, ale aj na daňové účely, z ktorej sa odpisovaný majetok bude tiež odpisovať.

Prečítajte si tiež

Pri kúpe podniku môže vzniknúť rozdiel medzi kúpnou cenou a reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. Ak je kúpna cena podniku vyššia ako reálna hodnota nadobudnutého majetku a záväzkov, tento rozdiel sa označuje ako goodwill. V opačnom prípade hovoríme o zápornom goodwille. Z daňového hľadiska sa goodwill alebo záporný goodwill zahrnuje do základu dane až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne. Kladný goodwill základ dane znižuje, záporný goodwill základ dane zvyšuje. Postupné zahrnovanie goodwillu do základu dane sa začína zdaňovacím obdobím, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku.

Pri prechode zo živnosti na s.r.o. formou predaja a kúpy podniku netreba zabúdať ani na pravidlá transferového oceňovania , ktorá sa na Vás vzťahujú, pretože sa vo vzťahu k vlastnej s.r.o. považujete za závislé osoby. Z tohto dôvodu by sa predaj a kúpa podniku mali uskutočniť v obvyklých trhových cenách.

Ukončenie podnikania fyzickej osoby zrušením živnosti

Po tom, ako sa uskutoční predaj podniku fyzickej osoby – živnostníka jeho vlastnej s.r.o. a všetok majetok a záväzky prejdú na spoločnosť, je možno zavŕšiť transformáciu živnosti na s.r.o. ukončením podnikania fyzickej osoby. Zrušenie živnosti je potrebné oznámiť miestne príslušnému okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto) bydliska fyzickej osoby. To sa uskutočňuje prostredníctvom jednoduchého formulára „Oznámenie o ukončení podnikania“.

V tomto formulári uvediete svoje identifikačné údaje a dôležitým bude deň, ku ktorému má byť živnosť zrušená. Ak tento deň neuvediete, živnosť Vám živnostenský úrad zruší v nasledujúci deň po doručení oznámenia o ukončení podnikania. Okrem takéhoto spôsobu zrušenie živnosti môžete vykonať aj elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Na to však potrebujete elektronický občiansky preukaz, tzv. eID kartu a rovnako aj nejaké softvérové a hardvérové vybavenie.

Zrušenie živnosti je potrebné oznámiť daňovému úradu a zdravotnej poisťovni

Po zrušení živnosti budete musieť navštíviť aj daňový úrad, pretože zrušením živnosti ste ako fyzická osoba stratili oprávnenie na podnikanie. Preto musíte do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov. Je však možné pri zrušení živnosti požiadať živnostenský úrad, aby túto oznamovaciu povinnosť splnil namiesto Vás. V každom prípade však budete musieť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie na daň z príjmov vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii (biela kartička s DIČ).

Okrem daňového úradu bude potrebné podľa § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov zrušenie živnosti oznámiť aj Vašej zdravotnej poisťovni. Dochádza totižto u Vás k zmene platiteľa poistného. Zdravotné poistenie za Vás aj naďalej bude musieť niekto platiť a týmto platiteľom sa stanete napríklad Vy ako zamestnanec vlastnej s.r.o. alebo môžete byť aj samoplatiteľom. Lehota podania oznámenia je do ôsmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia živnosti. Napriek tomu, že zrušením živnosti ako živnostník prestanete platiť sociálne poistenie, ktoré Vám zanikne, nemusíte to Sociálnej poisťovni oznamovať.

Daňové priznanie živnostníka predávajúceho podnik po zrušení živnosti

Po zrušení živnosti vzniknú fyzickej osobe ešte isté povinnosti v súvislosti s účtovníctvom alebo daňovou evidenciou, ktorú viedla či už v plnom alebo v skrátenom rozsahu pri uplatňovaní paušálnych výdavkov. V prípade vedenia účtovníctva (jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva) je potrebné ku dňu zrušenia živnosti uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku.

O rozsiahlych úpravách základu dane fyzickej osoby v súvislosti s predajom jej podniku sme písali. Keďže predpokladáme úplnú transformáciu zo živnosti na s.r.o. predajom celého podniku, fyzická osoba po jej ukončení nebude mať žiadny majetok alebo záväzky. V prípade, že by to tak nebolo a nejaký majetok alebo záväzky by fyzickej osobe zostali, je potrebné vykonať ešte iné úpravy základu dane v súvislosti so zrušením živnosti, o ktorých sa dočítate v článku Daňové priznanie za rok 2015 pri ukončení živnosti (skončení podnikania). Nakoniec bude potrebné podať daňové priznanie v nezmenenej lehote, teda do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (spravidla do konca marca).

Aké možnosti má podnikateľ pri predaji s.r.o. a ako pri ňom postupovať v roku 2020 nájdete v článku Predaj s.r.o. v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Pri predaji firmy môžete prísť aj o 30 % ceny, ak sa nepripravíte

Ako sa pripraviť na predaj firmy a akých chýb by sa mal majiteľ pri rokovaniach vyvarovať? Odpovedá expert na predaj firiem Martin Borkovič zo spoločnosti ProRate.

Konkurz firmy a jej zamestnanci

Čo znamená vyhlásenie konkurzu na firmu pre jej zamestnancov? Čo môžu pri konkurze požadovať?

Predaj s.r.o. v roku 2020

Podnikateľ má viacero možností, ako predať s.r.o.. Aké sú, aké majú výhody a nevýhody a ako pri predaji s.r.o. postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky