Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2016

Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Začať v roku 2016 podnikať ako živnostník alebo s.r.o.? Prejsť v roku 2016 zo živnosti na s.r.o.? Ktorá práva forma podnikania sa viac oplatí? Odpovede nájdete v našom porovnaní živnosť a s.r.o. v roku 2016.

Živnosť (podnikanie fyzickej osoby) a spoločnosť s ručením obmedzeným sú v Slovenskej republike stále najčastejšími právnymi formami podnikania. Potvrdzujú to aj údaje získané Štatistickým úradom SR za mesiac august 2015, podľa ktorých je podiel živnostníkov a spoločností s ručením obmedzeným na celkovom počte podnikateľov odhadom 92 %.

  August 2015
Podnikateľské subjekty* 553 522 100 %
Spol. s.r.o. 176 993 31,98 %
Živnostníci 331 790 59,94 %

* Spolu obchodné spoločnosti a fyzické osoby podnikatelia.

Aké kritériá zvažovať pri porovnávaní živnosti a s.r.o. v roku 2016

Podnikanie živnostníka (fyzickej osoby) sa často porovnáva s podnikaním “jednoosobovej” spoločnosti s ručením obmedzeným. Či jednotlivec podniká prostredníctvom živnosti (podniká fyzická osoba) alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, na podnikateľskú činnosť ako takú to nemá zásadný vplyv. Z právneho hľadiska sú tieto dve právne formy značne odlišné. Aby Vás neskôr nezaskočili komplikácie a obmedzenia, mali by ste pri výbere právnej formy podnikania, či už pri začatí podnikania alebo jej zmene, postupovať s náležitou starostlivosťou a zvážiť väčšinou týchto šesť kritérií:

 1. spôsob vyplácania príjmov z podnikania majiteľovi firmy,
 2. náklady na založenie podnikania a rýchlosť začatia podnikania,
 3. ručenie a ochrana osobného majetku podnikateľa,
 4. výška daňového a odvodového zaťaženia,
 5. náklady spojené s vedením účtovníctva a mzdovou agendou,
 6. možnosť vstupu investora, resp. spoločníka.

Individuálne situácie sa môžu často líšiť od zovšeobecnených bodov, preto výber alebo zmenu právnej formy podnikania odporúčame konzultovať s odborníkmi.

Spôsob vyplácania príjmov z podnikania majiteľovi firmy

Príjmy nadobudnuté podnikaním sú vlastníctvom podnikateľa. Toto, na prvý pohľad nepodstatné a ľahko prehliadnuteľné, kritérium je kameňom úrazu v mnohých malých s.r.o., napr. “jednoosobových”. Osoba, ktorá je podnikateľom, nie je v prípade podnikania prostredníctvom živnosti a prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným tá istá. Pre lepšie pochopenie rozdielu medzi živnostníkom a spoločnosťou s ručením obmedzeným použijeme ako príklad podnikateľa Matúša.

V prípade živnostníka je podnikateľom fyzická osoba - Matúš. Príjmy nadobudnuté podnikaním sú jeho vlastníctvom a kedykoľvek ich môže minúť na súkromné účely (osobnú spotrebu). Podnikateľ (firma) a majiteľ firmy je z právneho hľadiska ten istý subjekt.

Avšak, ak by sa Matúš rozhodol podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným - Podnikajte, s. r. o., firmou je táto spoločnosť a príjmy nadobudnuté podnikaním sú jej vlastníctvom. Matúš ich vlastní len nepriamo, a to tak, že vlastní podiel v spoločnosti Podnikajte, s. r. o. Firma a jej majiteľ sú v tomto prípade z hľadiska práva dva odlišné subjekty. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným tak vzniká prvá komplikácia, a to vyriešiť ako vyplácať zarobené peniaze majiteľovi. Ukážeme si tri často používané riešenia.

Najčastejším riešením je, že vlastník (spoločník) sa v svojej spoločnosti s ručením obmedzeným zamestná a bude si vyplácať mzdu. Matúš ako zamestnanec a Podnikajte, s. r. o. ako zamestnávateľ by uzavreli pracovnú zmluvu.

Druhým riešením je byť konateľom (štatutárnym orgánom) spoločnosti s ručením obmedzeným. Konateľ má nárok na odmenu za výkon funkcie. V tomto prípade by Matúš a Podnikajte, s. r. o. uzavreli zmluvu o výkone funkcie konateľa.

Ďalším často využívaným spôsobom je vyplatiť si podiel na zisku (dividendu). Pri vyplácaní podielu na zisku (dividendy) je potrebné brať ohľad na skutočnosť, že podiely na zisku (dividendy) sa spravidla vyplácajú raz ročne. Keď sa skončí účtovné obdobie, zistí sa výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) a ten sa následne môže rozdeliť. Spoločnosť s ručením obmedzeným má zo zákona zakázané vyplácať preddavky na zisk. Zisk za rok 2016 by si Matúš mohol vyplatiť až v roku 2017 - celý rok 2016 by musel žiť z úspor. Nenávratné výbery peňazí z pokladnice alebo bankového účtu spoločnosti s ručením obmedzeným na osobnú spotrebu nie sú možné.

Je potrebné myslieť aj na to, že mzdová agenda, rozdeľovanie zisku a súvisiace činnosti stoja majiteľa firmy (Matúša) nemalé množstvo času.

Náklady na založenie podnikania a rýchlosť začatia podnikania

Cenovo aj rýchlosťou začatia podnikania je dostupnejšie podnikanie živnostníka. Pokiaľ sú splnené zákonné požiadavky na ohlásenie živnosti, podnikanie možno začať ihneď. Živnostenské podnikanie sa ohlasuje na okresnom úrade odbore živnostenského podnikania. Poplatok za jednu voľnú živnosť je 5 Eur a za jednu viazanú živnosť 15 Eur. Ak sa ohlásenie živnosti vykoná elektronicky, poplatok za jednu voľnú živnosť je nulový a za jednou viazanú živnosť v polovičnej výške. Oznamovacie a registračné povinnosti (na daňový úrad, zdravotnú poisťovňu) vykoná jednotné kontaktné miesto (okresný úrad).

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba, ktorá musí vzniknúť. Vzniku predchádza založenie - v “jednoosobovej” s.r.o. podpísanie (resp. osvedčenie podpisu) zakladateľskej listiny. Po založení spoločnosti nasleduje podanie návrhu na zápis do Obchodného registra a so zápisom do Obchodného registra musí vyjadriť súhlas aj daňový úrad. Obvyklá dĺžka od založenia do vzniku s.r.o. sa pohybuje okolo 10 dní. Od roku 2016 mierne klesli súdne poplatky, ktoré sa viažu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Súdny poplatok za návrh na prvý zápis do Obchodného registra klesne z 331,50 na 300,00 Eur, resp. 150 Eur, ak bude návrh podaný elektronicky.

V niektorých prípadoch je už pri štarte (alebo pri úvahách o zmene právnej formy) podnikania potrebné uvažovať nad tým, čo ak podnikanie nebude úspešné a ako náročné bude podnikanie skončiť. Z pohľadu administratívnych úkonov, dĺžky a nákladov je výrazne jednoduchšie skončiť podnikanie živnostníka. Živnostník môže aj podnikanie prerušiť, čo má obdobné účinky ako jeho skončenie. Spoločnosť s ručením obmedzeným je takmer vždy nutné likvidovať. Likvidácia s.r.o. zaberie za ideálnych podmienok 5 mesiacov, zvyčajne však ide o proces, ktorý trvá približne rok.

Ručenie a ochrana osobného majetku podnikateľa

S každým podnikaním je, prirodzene, spojené riziko. Preto je potrebné uvažovať, ako ochrániť osobný majetok, ak podnikanie nebude úspešné. Živnostník ručí za záväzky z podnikania nielen obchodným majetkom, ale aj osobným majetkom (napr. automobilom v osobnom vlastníctve, rodinným domom, bytom, záhradou, elektronikou, zariadením). Ručí teda neobmedzene. Pokiaľ ide o podnikateľa, ktorý je v manželskom zväzku, majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže byť použitý na úhradu záväzkov vzniknutých podnikaním. Na návrh toho z manželov, ktorý nepodniká, môže súd bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušiť. Takto je možné čiastočne ochrániť súkromný majetok.

V prípade podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločník ručí osobným majetkom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Ak spoločník (majiteľ firmy) splatí celé základné imanie a rozsah splatenia je zapísaný v obchodnom registri, za záväzky nad rámec tejto sumy vloženej do s.r.o. neručí. Za záväzky vzniknuté podnikateľskou činnosťou ručí len spoločnosť, pričom od 1. januára 2016 sa upravuje aj trestná zopovednosť pre právnické osoby. Podnikaním prostredníctvom “jednoosobovej” spoločnosti s ručením obmedzeným dochádza k oddeleniu osobného majetku spoločníka (jej vlastníka) a obchodného majetku.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška daňového a odvodového zaťaženia

Spoločnosť s ručením obmedzeným v porovnaní so živnostníkom (fyzickou osobu) neplatí odvody, t. j. poistné na účely sociálneho poistenia a poistné na zdravotné poistenie. Platí “len” daň z príjmov, prípadne daňovú licenciu. Avšak zisk spoločnosti s ručením obmedzeným po zdanení nemožno použiť na osobné účely. Na osobné účely ho možno použiť až vtedy, keď sa rozdelí spoločníkom, resp. jedinému spoločníkovi.

K základným kategóriám porovnania daňového zaťaženia živnosti a s.r.o. patria:

 • sadzby dane z príjmov,
 • spôsoby uplatňovania daňových výdavkov,
 • možnosti zníženia základu dane o nezdaniteľné časti,
 • uplatnenie daňového bonusu.

Základ dane živnostníka (fyzickej osoby) sa zdaňuje progresívne. Daň z príjmov sa vyčísli vo výške

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok platného životného minima (35 022,31 Eur),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presahuje 176,8-násobok platného životného minima.

Základ dane spoločnosti s ručením obmedzeným sa zdaňuje sadzbou dane 22 % bez ohľadu na jeho výšku.

Živnostník si môže na účely zistenia základu dane uplatňovať paušálne výdavky alebo skutočné výdavky, ak vedie účtovníctvo (jednouché alebo podvojné) alebo daňovú evidenciuSpoločnosť s ručením obmedzením môže uplatňovať len skutočné výdavky, pretože je povinná viesť podvojné účtovníctvo.

Živnostník si môže znížiť základ dane o nezdaniteľné časti základu dane. Ide predovšetkým o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2016 vo výške 3 803,33 Eur a s rastúcim základom dane sa znižuje až na nulu. Ďalšie nezdaniteľné časti základu dane sú:

 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela alebo manželku,
 • dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Spoločnosť s ručením obmedzeným si nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane.

Živnostník si môže uplatniť daňový bonus. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemá na daňový bonus nárok.

  Živnostník (fyzická osoba) S.r.o. (právnická osoba)
Sadzba dane z príjmov 19/25% 22%
Uplatňovanie daňových výdavkov paušálne výdavky alebo skutočné výdavky len skutočné výdavky
Nezdaniteľné časti základu dane áno nie
Daňový bonus áno nie

Pri hodnotení daňového a odvodového zaťaženia živnostníka a spoločnosti s ručením obmedzeným pamätajte na prvé kritérium porovnávania živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným - spôsob vyplácania príjmov z podnikania majiteľovi firmy. Zdanený zisk spoločnosti s ručením obmedzeným ešte nie je majetkom jej vlastníka a nemožno ho použiť na úhradu osobných výdavkov. V prípade živnosti tomu tak je - zdanený zisk možno presunúť napr. na osobný bankový účet a použiť na osobné účely.

Užitočný článok: Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu daní a odvodov v roku 2016.

Náklady spojené s vedením účtovníctva a mzdovou agendou

Ak sa živnostník rozhodne viesť účtovníctvo, náklady na účtovníctvo živnostníka sú obvykle nižšie ako náklady na vedenie účtovníctva spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyplýva to nielen z dôvodu, že živnostníci často vedú jednoduché účtovníctvo, ktorého vedenie je v porovnaní s podvojným účtovníctvom menej náročné, ale aj z ďalších povinností, ktoré spoločnosti s ručením obmedzeným vyplývajú z osobitných zákonov a majú dopad aj na jej účtovníctvo (napr. povinnosti vyplývajúce z Obchodného zákonníka).

Pri zamestnaní sa v s.r.o. a vyplácaní mzdy je potrebné počítať s povinnosťami, ktoré vyplývajú z pracovného vzťahu (napr. správny výpočet čistej mzdy a zrážok zo mzdy ako poistné a preddavky na daň z príjmov, podávanie výkazov, hlásení). Spracovanie mzdovej agendy sa prejaví tak, že Vám bude ukrajovať z disponibilného času alebo zvyšovať náklady, ak tieto činnosti outsourcujete. Pokiaľ sa na účtovníctvo a mzdy pozrieme spoločne, mzdová agenda v spoločnosti s ručením obmedzeným zväčšuje rozsah účtovníctva a aj náklady na jeho vedenie.

Vstup investora

Ak plánujete získať kapitál na podnikanie od investorov, vhodnejšou právnou formou podnikania je s.r.o. Investor môže napríklad zvýšiť základné imanie a tak poskytnúť prostriedky na rozvoj podnikateľských aktivít, pričom sa nezvyšujú záväzky - nevzniká dlh. Vstup investora do “podniku živnostníka” možný nie je.

Výhody a nevýhody podnikania formou s.r.o. Výhody a nevýhody podnikania formou živnosti
obmedzené ručenie
možný predaj obchodného podielu
možný vstup investora
neplatí odvody
jedna sadzba dane
nemožnosť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane
nemožnosť uplatniť paušálne výdavky
nutnosť riešiť vyplácanie majiteľa firmy
verejne prístupná účtovná závierka
jednoduchý prístup k príjmom (zisku) z podnikania
možnosť uplatniť paušálne výdavky
výber z troch spôsobov uplatňovania skutočných výdavkov
možnosť uplatniť daňový bonus
prvý rok sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne
jednoduché skončenie podnikania
neverejná účtovná závierka
neobmedzené ručenie
povinnosť platiť zdravotné odvody
môže vzniknúť povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (závisí od výšky príjmov alebo výnosov)
progresívne zdaňovanie príjmov

TIP: Chystáte sa založiť firmu? Využite naše služby a nechajte si založiť firmu na kľúč alebo si vyberte z našich už predzaložených ready-made spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky