Príspevok na začatie podnikania (živnosť) v roku 2016

Aj v roku 2016 môžu začínajúci živnostníci po splnení podmienok požiadať úrad práce o príspevok na začatie podnikania. Jeho výška môže byť až 4 645,40 eura.

Príspevok na podnikanie je upravený v § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). V tomto predpise sa príspevok na podnikanie označuje ako „príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť“. Podľa informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bol v roku 2012 príspevok na podnikanie poskytnutý 8 537 žiadateľom, v roku 2013 bol poskytnutý 5 019 žiadateľom, v roku 2014 bol poskytnutý 2 749 žiadateľom a v roku 2015 bol príspevok na podnikanie poskytnutý 3 498 žiadateľom.

Príspevok na rozbeh podnikania nemusí dostať každý žiadateľ

Príspevok na podnikanie môže po splnení stanovených podmienok žiadateľovi poskytnúť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Znamená to, že tento príspevok nie je právne nárokovateľný a nemusí byť poskytnutý každému žiadateľovi, aj keď splní príslušné podmienky. Príspevok na podnikanie sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok na podnikanie sa však neposkytuje každej samostatne zárobkovo činnej osobe (zákon o službách zamestnanosti za ňu považuje napríklad aj spoločníka s.r.o.). Môže byť poskytnutý len tej samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (tzv. samostatne hospodáriaci roľník). Ak niekto teda plánuje podnikať ako slobodné povolanie alebo si plánuje založiť s.r.o., nemôže príspevok na takéto podnikanie dostať, pretože sa nejedná o živnostníka ani o samostatne hospodáriaceho roľníka.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je možné poskytnúť nielen bežným občanom, ale za výhodnejších podmienok aj občanom so zdravotným postihnutím. Viac o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť nájdete v článku Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) občanovi so zdravotným postihnutím.

Podmienky pre poskytnutie príspevku na začatie podnikania

Príspevok na podnikanie môže byť poskytnutý len tej fyzickej osobe, ktorá súčasne splní všetky štyri nasledujúce podmienky:

  1. považoval sa za uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
  2. bude samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá bude prevádzkovať živnosť alebo vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka,
  3. bude prevádzkovať živnosť alebo vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nepretržite najmenej tri roky a
  4. o príspevok na podnikanie písomne požiada miestne príslušný úrad práce podľa plánovaného miesta podnikania.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak chcete získať príspevok na podnikanie, musíte byť evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný najmenej tri mesiace, musíte mať v pláne prevádzkovať živnosť alebo vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nepretržite najmenej tri roky a musíte o tento príspevok požiadať. Ak ste už raz príspevok na podnikanie získali a splníte vyššie uvedené podmienky, môže vám byť príspevok na podnikanie poskytnutý aj opätovne, avšak najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie vám bol prvotný príspevok poskytnutý.

Naopak, príspevok na podnikanie nemôže byť poskytnutý tomu, kto je zdravotne postihnutý a bol mu poskytnutý „príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť“ podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti alebo tomu, komu bol poskytnutý „príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov“ podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti.

Ako získať príspevkov na štart podnikania od úradu práce, ako aj informácie o jeho výške v roku 2020 nájdete v článku Príspevok (dotácia) na podnikanie (SZČ) od úradu práce v roku 2020.

Ak ste v minulosti akokoľvek podnikali, podmienky pre získanie príspevku sú prísnejšie

Príspevok na podnikanie môže byť poskytnutý aj tomu, kto už v minulosti podnikal ako samostatne zárobkovo činná osoba. Podmienky pre jeho poskytnutie sú však o niečo náročnejšie. Na tomto mieste je vhodné upozorniť na to, že podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti sa za samostatne zárobkovo činnú osobu nepovažuje len živnostník a samostatne hospodáriaci roľník, ale aj ten kto vykonáva slobodné povolanie, vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania (personálnej agentúry), je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady s.r.o., členom predstavenstva alebo dozornej rady a.s. alebo prokuristom.

Prečítajte si tiež

Ak ste teda v minulosti boli niektorou z vyššie uvedených osôb, pre získanie príspevku na podnikanie musíte byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej dvanásť mesiacov a zároveň musí byť splnená podmienka, že v období šesť mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ste pozastavili, prerušili alebo skončili prevádzkovanie akejkoľvek z vyššie uvedenej samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť o príspevok na začatie podnikania a jej prílohy

V prípade, že spĺňate všetky podmienky pre poskytnutie príspevku na podnikanie, musíte oň písomne požiadať prostredníctvom oficiálneho tlačiva žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Žiadosť o príspevok na podnikanie je potrebné predložiť úradu práce, v ktorého územnom obvode budete podnikanie prevádzkovať. V žiadosti o príspevok na podnikanie okrem osobných údajov a predmetu plánovaného podnikania uvediete napríklad aj výšku požadovaného príspevku a informáciu o tom, či Vám bola za posledné dva roky poskytnutá nejaká forma štátnej pomoci alebo pomoci de minimis.

K žiadosti priložíte aj fotokópiu dokladu potvrdzujúceho oprávnenosť miesta podnikania (napríklad nájomná zmluva, list vlastníctva, zmluva o budúcej zmluve), fotokópiu dokladu oprávňujúceho žiadateľa k prevádzkovaniu podnikania (napríklad osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré postačuje predložiť pri podpise dohody o poskytnutí príspevku), fotokópiu zmluvy o založení samostatného bankového účtu, na ktorý má byť príspevok poskytnutý (musí sa predložiť pred podpisom dohody o poskytnutí príspevku) a fotokópiu dokladu o vzdelaní. Ďalším dokladom je aj čestné vyhlásenie o tom, či ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie podnikali alebo nepodnikali ako samostatne zárobkovo činná osoba (ak áno, prikladajú sa ďalšie doklady).

Rozhodujúcou súčasťou žiadosti o príspevok na podnikanie je podnikateľský zámer

Najdôležitejšou prílohou žiadosti o príspevok na podnikanie je podnikateľský zámer vypracovaný podľa predpísanej osnovy spolu s kalkuláciou predpokladaných nákladov súvisiacich s vykonávaním podnikania. Podnikateľský zámer je rozhodujúcim dokumentom, na základe ktorého sa rozhoduje o poskytnutí alebo neposkytnutí príspevku na podnikanie. Musí mať minimálne päť strán a obsahuje napríklad informácie o Vašom vzdelaní, charakteristiku zámeru, postup realizácie zámeru, miesto realizácie zámeru, marketingové informácie, finančnú prognózu, kalkuláciu predpokladaných nákladov. Úrady práce zabezpečujú aj tzv. prípravu na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorej súčasťou je aj pomoc pri vypracovaní podnikateľského zámeru.

Článok pokračuje pod reklamou

Efektívnosť, reálnosť a účelnosť podnikateľského zámeru vrátane kalkulácie nákladov bude predmetom posúdenia komisie zriadenej výborom pre otázky zamestnanosti. Výbor pre otázky zamestnanosti následne na základe toho odporučí alebo neodporučí úradu práce Vašu žiadosť o príspevok na podnikanie schváliť. Následne Vám môže byť príspevok na podnikanie poskytnutý na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi Vami a úradom práce.

Výška príspevku na podnikanie v roku 2016

Výška príspevku na podnikanie sa odvíja od niekoľkých faktorov:

  1. miesta, v ktorom plánujete podnikanie prevádzkovať,
  2. priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v mieste plánovaného podnikania voči celoslovenskému priemeru miery evidovanej nezamestnanosti v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a
  3. celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
Región v rámci Slovenska Výška príspevku na podnikanie v roku 2016 (výpočet) Maximálna výška príspevku na podnikanie v roku 2016 (v eurách)
Bratislavský kraj 2,5-násobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok 2015 2 903,38
Iný okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti najviac 11,50 % 3-násobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok 2015 3 484,05
Iný okres s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti viac ako 11,50 % 4-násobok celkovej ceny práce z priemernej mzdy zamestnanca na Slovensku za prvý až tretí štvrťrok 2015 4 645,40

Poznámky:

  • v roku 2015 bola na Slovensku podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky priemerná miera evidovanej nezamestnanosti 11,50 %,
  • priemerná mzda na Slovensku za obdobie január až september 2015 bola 859 eur,
  • celkovou cenou práce sa rozumie súčet hrubej mzdy zamestnanca, preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

Každoročné predkladanie správy o podnikaní a o čerpaní poskytnutého príspevku

Povinnosťou podnikateľa je predkladať správu o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku za každý rok prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti počas obdobia, na ktoré bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená. Príspevok na podnikanie sa neposkytuje naraz v plnej výške pri uzatvorení dohody o jeho poskytnutí. Najviac 60 % výšky schváleného príspevku je poskytnutých do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Zostávajúca časť príspevku na podnikanie je poskytnutá po predložení správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania podnikania. Okrem toho je povinnosťou podnikateľa na požiadanie predložiť úradu práce doklady preukazujúce náklady vynaložené na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.

V prípade, že v trojročnej lehote prestanete podnikať, musíte časť príspevku vrátiť

Ako bolo na začiatku článku uvedené, jednou z podmienok pre poskytnutie príspevku na podnikanie je prevádzkovanie živnosti alebo vykonávanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka nepretržite najmenej tri roky. Podnikateľ, ktorý si povinnosť prevádzkovať podnikanie nepretržite tri roky nesplnil, je povinný vrátiť úradu práce pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť (inak sa pristupuje v prípade, že dôvodom prerušenia boli zdravotné dôvody – vracajú sa nevyčerpané prostriedky, nie ich pomerná časť). Ak Vám bol napríklad poskytnutý príspevok vo výške 3 000 eur a po dvoch rokoch prestanete podnikať, budete musieť úradu práce vrátiť pomernú časť príspevku na podnikanie za jeden rok, v ktorom už podnikať nebudete, teda jeho jednu tretinu vo výške 1 000 eur.

Použité zdroje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky