Daňová licencia a príklady na jej započítavanie

Praktický pohľad na daňovú licenciu, započítavanie daňovej licencie alebo účtovanie daňovej licencie.

Daňovou licenciou sa rozumie minimálna daň právnickej osoby, po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a, 30b alebo 52 ods. 3 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 zákona o dani z príjmov, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Výška daňovej licencie

V nasledujúcej tabuľke uvádzame výšku daňovej licencie v závislosti od veľkosti obratu účtovnej jednotky.

Daňovník Výška daňovej licencie v €
Nie je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 € 480
Je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 € 960
S ročným obratom viac ako 500 000 €   2 880
S priemerným evidenčným počtom zamestnancov vo FO so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie minimálne 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo FO Obrat neprevyšujúci 500 000 € 240
Obrat vyšší ako 500 000 € 1 440

Poznámka: Obrat pre účely daňovej licencie sa zisťuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona o dani z príjmov, prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2014.

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 výšky daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Kto neplatí daňovú licenciu

Daňovú licenciu neplatí daňovník:

  • ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
  • podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov (napr. záujmové združenia právnických osôb, vysoké školy, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, verejná obchodná spoločnosť),
  • ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
  • za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9 zákona o dani z príjmov (napr. zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii, zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz).

Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu podľa § 46b zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.

Započítanie daňovej licencie

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42 zákona o dani z príjmov) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Nárok na zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou zaniká:

  • ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia (v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona o dani z príjmov),
  • ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.

Príklad na započítanie daňovej licencie

Daňovník, ktorým je s. r. o., vznikol v roku 2010. Je platiteľom DPH s obratom nižším ako 500 000 eur . Uplatňuje zdaňovacie obdobie kalendárny rok. V zdaňovacích obdobiach 2014 až 2018 nastanú skutočnosti uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Rok Vypočítaná daň v € Splatná daň v € Započítateľná daňová licencia v € Započítaná daňová licencia v €
2014 0 960 960 -
2015 500 960 960 (2014) 460 (2015) 0
2016 2 190 960 190 (2015) 1 230
2017 990 960 160 (2015) 30
2018 1 010 960 0 50

V roku 2014 nevznikla daňovníkovi daňová povinnosť. Je povinný za rok 2014 zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960 eur (je platiteľ DPH s obratom nižším ako 500 000 eur). Keďže 960 eur nebola jeho skutočná daňová povinnosť, má nárok na započítanie tejto sumy na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (§ 42 zákona o dani z príjmov) v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. V našom prípade sú to roky 2015, 2016 a 2017.

V roku 2015 vypočítal daňovník v daňovom priznaní daňovú povinnosť 500 eur. I keď mu daňová povinnosť vznikla, nedosiahla však výšku daňovej licencie a preto je daňovník povinný opäť zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960 eur. V tomto prípade zaplatil nad skutočnú daňovú povinnosť sumu 460 eur. Túto si bude môcť započítať v rokoch 2016, 2017 a 2018.

V roku 2016 vypočítaná daňová povinnosť prevýšila výšku daňovej licencie. Daňovník má naakumulovanú započítateľnú daňovú licenciu vo výške 1 420 eur. Suma daňovej povinnosti prevyšujúca daňovú licenciu je vo výške 1 230 eur (2 190 eur – 960 eur). Po započítaní daňovej licencie z roku 2014 (960 eur) a časti z roku 2015 (270 eur), daňovník zaplatí za rok 2016 splatnú daň len vo výške daňovej licencie (960 eur). Započítateľná daňová licencia mu ostane vo výške 190 eur z roku 2015.

Aj v roku 2017 vypočítaná daňová povinnosť prevýšila výšku daňovej licencie, avšak len o 30 eur. Daňovník využil možnosť započítať ostávajúcu časť daňovej licencie z roku 2015. Daňovník zaplatí len sumu daňovej licencie (960 eur).

V roku 2018 vypočítaná daňová povinnosť v porovnaní s rokom 2017 mierne vzrástla. Rozdiel daňovej povinnosti a daňovej licencie je vo výške 50 eur. Keďže rok 2018 je posledným zdaňovacím obdobím, kedy si daňovník môže započítať ostávajúcu časť daňovej licencie z roku 2015, nárok na započítanie zvyšnej sumy daňovej licencie platenej v roku 2015 (110 eur) zaniká.

Daňová licencia a preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 42 zákona o dani z príjmov vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je:

  • vyššia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
  • nižšia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať.

Príklad na započítanie daňovej licencie, ak daňovník platil preddavky

Daňovník je s. r. o. a vznikol v roku 2012. Je platiteľom DPH s obratom nižším ako 500 000 € . Uplatňuje zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Z podaného daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2013 vyplynula daňovníkovi povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 000 eur. V rokoch 2014 a 2015 nastali skutočnosti uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Popis / Rok 2014 2015
Vypočítaná daň 350 1 850
Splatná daň (min. vo výške daňovej licencie) v € 960 1 240
Zaplatené preddavky na príslušné zdaňovacie obdobie v € 4 000 -
Zápočet preddavkov na daňovú licenciu (kladný rozdiel vypočítanej dane a daňovej licencie) v € 610 -
Daň na úhradu (daňový preplatok) v € (3 040) 1 240
Započítateľná daňová licencia v € 610 0
Započítaná daňová licencia v € - 610

V roku 2014 zaplatil daňovník preddavky na daň z príjmov právnickej osoby 4 000 eur. V daňovom priznaní vypočítal daňovú povinnosť vo výške len 350 eur. Podľa § 46b ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov je povinný platiť daňovú licenciu vo výške 960 eur. Keďže zaplatené preddavky sú vyššie ako vypočítaná daň (4 000 eur > 350 eur) a taktiež je táto daň nižšia ako daňová licencia (350 eur < 960 eur), preddavky sa použijú na úhradu splatnej dane, resp. daňovej licencie (960 eur).

Kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane (daňovou licenciou) sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníka vráti. V našom prípade ide o sumu 3 040 eur.

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a vypočítanou daňou (610 eur) bude možné započítať v rokoch 2015, 2016 a 2017.

V roku 2015 predstavovala vypočítaná daň sumu 1 850 eur. Časť presahujúca daňovú licenciu je vo výške 890 eur a je možné na ňu započítať daňovú licenciu platenú v roku 2014 (610 eur). Splatná daň daňovníka v roku 2015 bude vo výške 1 240 eur.

Poukázanie zaplatenej daňovej licencie

Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Daňová licencia a zmena zdaňovacieho obdobia v roku 2014

Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí daňovú licenciu podľa § 46b zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s daňovou licenciou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Účtovanie daňovej licencie

Ide o minimálnu výšku dane, nie o preddavok na daň. Zápočet daňovej licencie v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach je podmienený dosiahnutím daňovej povinnosti presahujúcej minimálnu výšku dane v podobe daňovej licencie.

Ide o iné aktívum v podobe potenciálnej možnosti znížiť si splatnú daň z príjmov v budúcich 3 zdaňovacích obdobiach (z uvedeného vplýva nutnosť zohľadnenia započítateľnej sumy daňovej licencie na podsúvahovej evidencii).

Ide o dočasný rozdiel, ktorý je považovaný za odpočítateľný dočasný rozdiel a v zmysle § 10 ods. 6 písm. c) postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je nutné zvážiť zaúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky.

Príklad účtovania uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Text Suma v € Predkontácia
MD D
Predpis dane vo výške daňovej licencie v sume 960 591 341
Platba dane z bankového účtu vo výške daňovej licencie 960 341 221


 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Právnické osoby musia od 1.1.2024 platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane – koho sa táto povinnosť netýka, aká je výška minimálnej dane a aké sú možnosti zápočtu zaplatenej daňovej licencie, sa dočítate v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky