Prepis vozidla elektronicky v roku 2020

Odhlásenie a prihlásenie vozidla elektronicky v roku 2020 už prebieha bez akejkoľvek návštevy dopravného inšpektorátu. Prečítajte si viac o tom, ako vybaviť prepis auta online.

Zoznam krokov pre elektronický prepis vozidla v roku 2020

Prepis motorového vozidla je evidenčný úkon, na základe ktorého dochádza k zmene držiteľa a/alebo vlastníka motorového vozidla. Pri bežnom predaji auta dochádza k prevodu držby aj vlastníctva motorového vozidla zároveň (inak je to napríklad pri finančnom leasingu), preto v tomto článku budeme uvažovať súčasne so zmenou držiteľa a aj so zmenou vlastníka auta.

Online prepis motorového vozidla pozostáva z týchto krokov:

  1. odhlásenie motorového vozidla (žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu),
  2. prihlásenie motorového vozidla (žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla).

Lehoty na odhlásenie a prihlásenie vozidla sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (pôvodný držiteľ a vlastník vozidla) má odo dňa, kedy k zmene držiteľa a vlastníka vozidla došlo (napr. odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy) 30 dní na to, aby vozidlo odhlásil. Po odhlásení vozidla predávajúcim má potom kupujúci (nový držiteľ a vlastník vozidla) 30 dní na to, aby toto vozidlo prihlásil. Ak to kupujúci v tejto lehote nestihne bude musieť pri prihlasovaní vozidla predložiť aj odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní.

Ak náhodou hľadáte návod na prepis (odhlásenie a prihlásenie) motorového vozidla osobne, nájdete ho v článku Prihlásenie a odhlásenie vozidla v roku 2020.

Čo potrebujete na odhlásenie a prihlásenie vozidla elektronicky

Ak chcete vykonať prihlásenie alebo dočasné odhlásenie vozidla elektronicky (oznámiť zmenu držiteľa a vlastníka vozidla), budete v prvom rade potrebovať elektronický občiansky preukaz, tzv. eID kartu. Elektronický občiansky preukaz musíte mať aktivovaný pre elektronickú komunikáciu, čiže musíte mať na ňom zadaný BOK kód. Na podpísanie elektronických žiadostí sa vyžaduje, aby ste mali na eID karte nahraté aj certifikáty pre vytváranie elektronického podpisu a poznali svoj kód pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP PIN).

Potrebujete mať elektronický občiansky preukaz a aktivovanú elektronickú schránku.

Z hardvéru ešte prirodzene budete potrebovať čítačku čipových kariet, do ktorej sa vkladá elektronický občiansky preukaz. Pokiaľ ide o softvér, vyžaduje sa aplikácia na prihlásenie (Aplikácia pre eID) a aplikácia pre vytváranie elektronického podpisu (D.Suite/eIDAS), ktoré si môžete stiahnuť a nainštalovať z jedného inštalačného súboru zo stránky www.slovensko.sk.

Jednou z veľmi dôležitých podmienok pre vykonanie elektronického prihlásenia a odhlásenia vozidla je nutnosť mať elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk aktivovanú na elektronické doručovanie.

Odhlásenie vozidla elektronicky v roku 2020

Pre odhlásenie vozidla elektronicky je potrebné spustiť službu s názvom „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“.

Túto službu nájdete na portáli www.slovensko.sk v časti Doprava a následne v rámci zložky Evidencia vozidla. Alebo túto elektronickú žiadosť môžete spustiť priamo so stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (elektronické služby – životné udalosti – vozidlá).

Vyplnenie žiadosti o odhlásenie vozidla elektronicky

V rámci samotného formuláru elektronickej služby „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ je potrebné postupovať podľa jednotlivých krokov.

Najskôr bude potrebné zadať evidenčné číslo vozidla, ktoré je predmetom predaja. Malo by to fungovať aj tak, že do čítačky čipových kariet vložíte elektronické osvedčenie o evidencii časť I a následne by si systém mal údaje o vozidle načítať sám. Potom sa zadávajú osobné údaje kupujúceho (nového držiteľa a vlastníka vozidla).

Po postúpení na ďalší krok sa vyznačí, že dochádza aj k zmene vlastníckeho práva k vozidlu. V ďalšej otázke je potrebné označiť „Áno“, ak je nový vlastník totožný s novým držiteľom vozidla. V opačnom prípade sa zvolí „Nie“ a uvedú sa údaje nového vlastníka. Keďže v našom prípade – štandardný predaj vozidla – sa mení držiteľ aj vlastník vozidla a sú rovnakou osobou, volíme si prvú z uvedených z možností.

Postup pri odhlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk
Postup pri odhlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk

V predposlednom kroku budete musieť k žiadosti priložiť (nahrať do formuláru žiadosti) naskenovaný dokument vo formáte PDF, ktorým musí byť:

  • buď plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza (kupujúceho), alebo
  • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (napríklad kúpna zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza (kupujúceho).

Tento doklad pre Políciu predstavuje, zjednodušene povedané, súhlas danej osoby s tým, aby na ňu súčasný držiteľ a vlastník previedol držbu a vlastníctvo k motorovému vozidlu. Na tomto doklade musia byť uvedené identifikačné údaje osoby, na ktorú sa držba a vlastníctvo vozidla majú previesť (kupujúceho), evidenčné číslo vozidla a VIN číslo vozidla.

Uvedenému kroku žiadosti je možné sa vyhnúť (žiadosť ho nebude obsahovať) vtedy, ak kupujúci (osoba, na ktorú sa držba a vlastníctvo vozidla prevádza), zašle Polícii plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Splnomocnenie na tento účel sa udeľuje prostredníctvom elektronickej služby s názvom „Súhlas kupujúceho s prevodom držby vozidla na svoju osobu alebo organizáciu“.

Postup pri odhlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk
Postup pri odhlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk

Posledným krokom v žiadosti o odhlásenie vozidla je jej potvrdenie a odoslanie. Teraz budete vyzvaný na podpísanie elektronickej žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Keď následne zadáte váš KEP PIN, vaša žiadosť bude definitívne odoslaná do elektronickej podateľne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Správy o odhlásení vozidla zasielané do elektronickej schránky

Po úspešnom odoslaní žiadosti o odhlásenie vozidla vám bude do elektronickej schránky doručená správa o jej prijatí. Následne, po spracovaní vašej žiadosti, obdržíte do elektronickej schránky aj informáciu o tom, že žiadosti bolo vyhovené. Až po úspešnom spracovaní žiadosti si môže nový vlastník motorové vozidlo prihlásiť.

Zrušenie povinného zmluvného poistenia po odhlásení vozidla

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zaniká aj zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. Preto po prepise vozidla pôvodný držiteľ a vlastník vozidla svojej poisťovni oznámi predaj vozidla za účelom zrušenia povinného zmluvného poistenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Prihlásenie vozidla elektronicky v roku 2020

Po tom, ako bude spracovaná žiadosť o odhlásenie vozidla, si môže nový vlastník motorové vozidlo prihlásiť. Pre prihlásenie vozidla elektronicky je potrebné spustiť službu s názvom „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“.

Túto službu nájdete na portáli www.slovensko.sk v časti Doprava a následne v rámci zložky Evidencia vozidla. Rovnako túto elektronickú službu môžete spustiť aj priamo so stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (elektronické služby – životné udalosti – vozidlá).

Vyplnenie žiadosti o prihlásenie vozidla elektronicky

Formulárom elektronickej služby „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“ budete prechádzať postupne, prostredníctvom niekoľkých krokov.

Na úplnom začiatku bude potrebné zadať aktuálne evidenčné číslo vozidla, ktoré sa bude prihlasovať. Tento krok je možné absolvovať aj tak, že do čítačky čipových kariet vložíte elektronické osvedčenie o evidencii časť I a následne by si mal systém údaje o vozidle načítať sám, ale z našich skúseností vieme, že nie vždy to musí takto fungovať.

V ďalšom kroku elektronickej žiadosti bude nasledovať vyplnenie rôznych informácií.

Najskôr v rámci rôznych možností zvolíte to, aký druh poplatku za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel vám (resp. vášmu vozidlu) prislúcha. K jednotlivým možnostiam vám ako pomôcka pomerne dobre poslúži nápoveda, ktorá sa vám zobrazí po prejdení kurzora myši nad otáznik prislúchajúci danej možnosti.

Prečítajte si tiež

Potom si vyberiete pracovisko Polície, ktoré vám miestne prislúcha podľa trvalého pobytu (ak ste fyzická osoba) alebo podľa sídla (ak ste právnická osoba). Spomedzi ponúkaných možností si potom vyberiete spôsob pridelenia tabuliek s evidenčným číslom. Aj v tomto prípade vám k jednotlivým možnostiam ako pomôcka môže poslúžiť nápoveda zobrazujúca sa na otáznikoch. Aj od toho, z akého materiálu a akým spôsobom chcete mať pridelené evidenčné číslo, závisí výška poplatku. Žiadny správny poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s evidenčným číslom sa neplatí vtedy, ak prepisujete auto v rámci rovnakého okresu a evidenčné číslo sa nemení.

Prečítajte si tiež

Podrobné informácie o poplatku za prihlásenie vozidla (v závislosti od výkonu motora a veku vozidla) a za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s evidenčným číslom nájdete v osobitnej časti článku Prihlásenie a odhlásenie vozidla v roku 2020. Prehľad poplatkov za odhlásenie a prihlásenie vozidla pri osobnom aj elektronickom podaní žiadosti nájdete v článku Poplatky za prepis auta.

Okrem pohodlnosti je veľkou výhodou elektronického prihlásenia vozidla aj to, že všetky poplatky sa platia len vo výške 50 % zo štandardnej výšky poplatku používanej pri osobnom prihlasovaní vozidla. Obmedzením je zase to, že poplatky sa znižujú najviac o 70 eur, avšak len jednotlivo (najviac o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za prihlásenie vozidla, najviac o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za vydanie prvej tabuľky s evidenčným číslom, a najviac o 70 eur sa osobitne zníži poplatok za vydanie druhej tabuľky s evidenčným číslom).

Postup pri prihlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk
Postup pri prihlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk
Postup pri prihlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk
Postup pri prihlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk

Formulár elektronickej žiadosti o prihlásenie vozidla potom pokračuje vypĺňaním údajov, ktoré sú potrebné k doručeniu nových dokladov od vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a časť II) a aj tabuliek s evidenčným číslom, ak dochádza k ich vydaniu. Pri využití elektronickej služby na prihlásenie vozidla vám totižto od 1. decembra 2019 všetky doklady (a prípadne aj tabuľky s evidenčným číslom) bezplatne doručí poštový kuriér a zároveň od vás prevezme tie pôvodné. Na príslušnom mieste teda uveďte adresu, na ktorý si želáte, aby vám poštový kuriér doručil nové doklady od vozidla a aj tabuľky s evidenčným číslom, ak dochádza k ich vydaniu. Môže ísť o akúkoľvek adresu na území Slovenskej republiky, nemusí ísť o adresu vášho trvalého pobytu alebo sídla.

Ďalej v žiadosti zadajte e-mailovú adresu a telefónne číslo, prostredníctvom ktorých budete v súvislosti s doručovaním dokladov od vozidla a tabuliek s evidenčným číslom poštovým doručovateľom kontaktovaný.

Ďalším údajom, ktorý je potrebné v žiadosti uviesť, je informácia o tom (možnosti „Áno“ alebo „Nie“), či bolo vozidlo zakúpené na finančný leasing, alebo nie. Kde a dokedy je potrebné prepísať vozidlo po skončení leasingu nájdete v článku Prepis vozidla po skončení leasingu.

Na spodnej časti tejto stránky vypĺňania elektronickej žiadosti o prihlásenie vozidla nájdete informáciu o celkovej výške správneho poplatku za prihlásenie vozidla. Kedykoľvek počas vypĺňania žiadosti si výšku tohto poplatku môžete prepočítať stlačením tlačidla „Prepočítať poplatok“ (neprepočítava sa totižto vždy automaticky).

Postup pri prihlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk
Postup pri prihlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk

V poslednom kroku pred samotným odoslaním žiadosti bude potrebné k žiadosti priložiť (nahrať do formuláru žiadosti) naskenovaný dokument vo formáte PDF, ktorý preukazuje uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. „povinné zmluvné poistenie“).

Postup pri prihlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk
Postup pri prihlasovaní vozidla elektronicky. Zdroj: www.slovensko.sk

Záverečným krokom je potvrdenie a odoslanie žiadosti. Po kliknutí na príslušné tlačidlo budete vyzvaný na podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Po zadaní vášho KEP PIN kódu bude vaša žiadosť podpísaná a odoslaná do elektronickej podateľne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zaplatenie poplatkov za prihlásenie vozidla a správy zasielané do elektronickej schránky

Bezprostredne po odoslaní žiadosti o prihlásenie vozidla vám do elektronickej schránky príde potvrdzujúca správa. O celom spracovaní vašej žiadosti budete informovaný už len cez správy odosielané do vašej elektronickej schránky.

Prečítajte si tiež

Onedlho vám do elektronickej schránky príde správa, v ktorej budú platobné inštrukcie pre zaplatenie správneho poplatku. Pri jeho platení použite nielen správne číslo účtu, ale nezabudnite ani na variabilný symbol, prostredníctvom ktorého sa páruje vaša platba s vašou žiadosťou o prihlásenie vozidla. Platiť môžete akýmkoľvek spôsobom. Najrýchlejšie spárovanie vašej žiadosti a vašej platby zabezpečuje platba platobnou kartou, ktorá sa realizuje po stlačení tlačidla „Zaplatiť“, ktoré sa nachádza priamo v elektronickej správe.

Po úspešnom uhradení poplatku za prihlásenie vozidla (a prípadne aj poplatku za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s evidenčným číslom) vám do elektronickej schránky príde správa potvrdzujúca uhradenie správnych poplatkov.

Po spárovaní vašej platby s vašou žiadosťou vám do elektronickej schránky už len príde záverečná informácia o tom, že vám boli odoslané doklady k vozidlu (a prípadne aj tabuľky s evidenčným číslom, ak dochádza k ich zmene).

Doručenie dokladov od vozidla a tabuliek s evidenčným číslom

Na základe novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. decembra 2019 pred prihlásením motorového vozidla už nevykonáva jeho obhliadka (overenie zhody údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii vozidla a na vozidle samotnom).

Ďalšou veľkou zmenou od 1. decembra 2019 je tá, že pri prihlasovaní vozidla (zápise držiteľa a vlastníka vozidla) prostredníctvom elektronickej služby okresný dopravný inšpektorát zasiela osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom na adresu určenú držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla. Zároveň je držiteľ vozidla povinný pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuliek s evidenčným číslom pôvodné osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom odovzdať doručovacej službe. Ak tak nespraví, nebudú mu osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom poštovým kuriérom odovzdané.

Pri elektronickej žiadosti už nemusíte chodiť na inšpektorát, všetko vybavíte s kuriérom.

Vďaka uvedeným zmenám už pri elektronickom prihlasovaní vozidla nie je potrebné osobne navštevovať okresný dopravný inšpektorát.

Po úspešnom spracovaní vašej žiadosti vám budú najneskôr do 30 dní poštovým kuriérom na vami zadanú adresu uvedenú v žiadosti doručené:

  • osvedčenie o evidencii časť I (tzv. „papierový veľký technický preukaz“),
  • osvedčenie o evidencii časť II (tzv. „polykarbonátový malý technický preukaz“) a
  • tabuľky s evidenčným číslom.

Poznámka: Vzhľadom na dlhšiu dobu vyhotovenia osvedčenia o evidencii časť II je možné, že vám najskôr bude doručené len papierové osvedčenie o evidencii časť I a tabuľky s evidenčným číslom a až neskôr vám bude doručené elektronické osvedčenie o evidencii časť I.

Prečítajte si tiež

Pri preberaní osvedčenia o evidencii časť I (papierového veľkého technického preukazu) a tabuliek s evidenčným číslom budete musieť poštovému doručovateľovi odovzdať staré osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a aj tabuľky s evidenčným číslom.

Oznámenie údajov poisťovni, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie

Po úspešnom absolvovaní celého procesu prihlásenia vozidla vašej poisťovni, v ktorej máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, oznámte číslo vášho osvedčenia o evidencii časť II. Ak prepisom vozidla došlo aj k zmene evidenčného čísla vozidla, je potrebné poisťovni oznámiť aj nové evidenčné číslo, ktoré vám bolo pridelené.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky