Prepis (odhlásenie a prihlásenie) motorového vozidla

Prepis motorového vozidla spočíva v jeho odhlásení a následnom prihlásení. V článku vám podrobne povieme to, ako celý tento proces vybaviť a koľko vás to bude stáť.

Prepis motorového vozidla spočíva v dvoch evidenčných úkonoch

Takzvaný „prepis motorového vozidla“ je podľa správnej terminológie „prevod držby a/alebo vlastníctva motorového vozidla na inú osobu“. Prepis motorového vozidla je teda evidenčný úkon, ktorým sa mení držiteľ a/alebo vlastník motorového vozidla.

Každý prepis motorového vozidla pozostáva z dvoch evidenčných úkonov:

 • odhlásenie vozidla (žiadosť o prevod držby a/alebo vlastníctva vozidla na inú osobu),
 • prihlásenie vozidla (žiadosť o zápis nového držiteľa a/alebo vlastníka vozidla).

Pri prepise vozidla sa niekedy môže meniť len držiteľ (najčastejšie pri kúpe auta na leasing), inokedy len vlastník (najčastejšie po splatení auta kúpeného na leasing). Ak nejde o nákup vozidla na leasing, tak takmer vždy dochádza pri prepise motorového vozidla zároveň k zmene držiteľa aj vlastníka vozidla. Preto v tomto článku ďalej uvažujme len s prepisom motorového vozidla, pri ktorom sa mení aj držiteľ a aj vlastník vozidla.

Presný postup prepisu motorového vozidla závisí od viacerých okolností, napríklad od toho:

 • či ide o zmenu držiteľa a vlastníka vozidla v rámci rovnakého okresu alebo v rámci odlišných okresov (teda či pôvodný aj nový držiteľ vozidla majú alebo nemajú bydlisko a/alebo sídlo v tom istom okrese a či je alebo nie je potrebné navštíviť dva rôzne dopravné inšpektoráty a vymieňať na vozidle evidenčné čísla),
 • či sú pri odhlásení vozidla na dopravnom inšpektoráte osobne prítomné obe dotknuté strany – pôvodný držiteľ a vlastník vozidla a aj budúci držiteľ a vlastník vozidla,
 • či sa odhlásenie a prihlásenie vozidla vykoná na základe dvoch žiadostí (žiadosť o odhlásenie vozidla a žiadosť o prihlásenie vozidla) alebo na základe spojenej žiadosti o priamy prevod držby vozidla a žiadosti o zaevidovanie vozidla na nového držiteľa.

V tomto článku sa budeme venovať prepisu (odhláseniu a prihláseniu) motorového vozidla na základe klasických „papierových žiadostí“, tzn. že elektronická služba nebude použitá ani na jeden z evidenčných úkonov. Podrobnému návodu na podanie elektronickej žiadosti o prihlásenie vozidla (zápis nového držiteľa a vlastníka vozidla) sa venujeme v článku Prihlásenie motorového vozidla elektronicky cez internet (návod).

Poznámka: Ak sa bude odhlasovať alebo prihlasovať vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej osoby, musí tieto evidenčné úkony vykonať jej štatutárny orgán. To znamená, že ak ide napríklad o s. r. o., musí byť na dopranom inšpektoráte prítomný jej konateľ. Preukazovať svoj vzťah k právnickej osobe výpisom z obchodného registra už nie je nutné, polícia je povinná si vás overiť sama. Samozrejme platí, že aj člen štatutárneho orgánu právnickej osoby sa môže dať pri prihlasovaní alebo odhlasovaní vozidla nechať zastupovať na základe splnomocnenia.

Ako postupovať pri prihlasovaní alebo odhlasovaní auta elektronicky cez internet alebo osobne v roku 2020 približujeme v článku Prihlásenie a odhlásenie vozidla v roku 2020.

Všetko o dočasnom vyradení vozidla z evidencie a ako to urobiť elektronicky nájdete v článku Dočasné odhlásenie vozidla online.

Správne poplatky za prepis motorového vozidla

Odhlásenie motorového vozidla je bez poplatku. Poplatku podlieha až prihlásenie motorového vozidla do evidencie. Znamená to, že poplatky súvisiace s predajom a odhlásením motorového vozidla predajca neplatí, platí ich až kupujúci pri prihlásení vozidla.

Kupujúci pri prihlásení vozidla môže vo všeobecnosti platiť dva druhy poplatkov:

 • poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel (zahŕňa aj vykonanie úprav v dokladoch a vydanie nových dokladov) a
 • poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s evidenčným číslom (takzvané „ŠPZ-ky“).

Výšku týchto správnych poplatkov upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov a ich konkrétnu výšku nájdete v časti VI. Doprava (najmä položky 65 a 76).

Pri prepise vozidla poplatky platí len nový vlastník, a to za zápis a niekedy aj za ŠPZ-ky.

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla sa odvíja od výkonu motora a od veku vozidla (najmenej je 33 eur). Vypočítava sa podľa vzorca: sadzba poplatku v eurách podľa výkonu motora vozidla (z tabuľky č. 1) x koeficient zostatkovej hodnoty vozidla (z tabuľky č. 2).

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla sa znižuje:

 • o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol jej na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok,
 • o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je rodič nezaopatreného dieťaťa uplatňujúci si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku,
 • o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, hybridného elektrického vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon.

Tabuľka č. 1: Sadzba poplatku podľa výkonu motora

Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách
nad do
80 vrátane 33
80 86 vrátane 90
86 92 vrátane 110
92 98 vrátane 150
98 104 vrátane 210
104 110 vrátane 260
110 121 vrátane 360
121 132 vrátane 530
132 143 vrátane 700
143 154 vrátane 870
154 165 vrátane 1 100
165 176 vrátane 1 250
176 202 vrátane 1 900
202 228 vrátane 2 300
228 254 vrátane 2 700
254 a viac 3 900

Tabuľka č. 2: Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa odvíja od toho, z akého materiálu chcete mať tabuľku s evidenčným číslom a či samotné evidenčné číslo chcete mať pridelené náhodne alebo chcete vlastné evidenčné číslo. V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame výšku poplatkov súvisiacich s evidenčnými číslami.

Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom Poplatok za každú tabuľku
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov (náhodne prideľované evidenčné číslo) 16,50 eura
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla (evidenčné číslo, ktoré si zvolíte sami, napríklad v tvare LV NORO1) 165,50 eura
Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla 182 eur
Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla (tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú už vyrobené, ale vy si vyberiete, ktoré chcete, napríklad LV 000 FX) 165,50 eura

Príklad na výpočet celého poplatku za prihlásenie vozidla:

Predpokladajme, že žiadame o zápis nového držiteľa vozidla do evidencie z dôvodu, že sme si z iného okresu zakúpili štyri a pol roka staré motorové vozidlo s výkonom motora 96 kW (štandardný spaľovací motor, nie hybrid). Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla sa vypočíta ako 150 eur x 0,38 = 57 eur. Žiadame o vydanie klasických hliníkových tabuliek s evidenčným číslom, takže za obe zaplatíme spolu 33 eur (dve tabuľky po 16,50 eura za kus). Spolu teda za prihlásenie tohto vozidla do evidencie zaplatíme poplatok vo výške 90 eur.

Prepis motorového vozidla (zmena držiteľa) medzi odlišnými okresmi

Ak majú predávajúci a kupujúci vozidla bydlisko a/alebo sídlo v odlišných okresoch, musí sa prepis motorového vozidla vykonať na základe dvoch samostatných evidenčných úkonov v nasledujúcom poradí:

 1. odhlásenie vozidla pôvodným vlastníkom,
 2. prihlásenia vozidla novým vlastníkom.

Ak by ste chceli prihlásiť motorové vozidlo nadobudnuté z odlišného okresu elektronicky, v článku Prihlásenie motorového vozidla elektronicky cez internet (návod) nájdete na to podrobný návod.

Odhlásenie vozidla pôvodným vlastníkom (prepis medzi odlišnými okresmi)

Pôvodný vlastník na odhlásenie vozidla používa tlačivo Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, ktoré je dostupné na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo vo vytlačenej podobe na každom dopravnom inšpektoráte.

Prečítajte si tiež

Pri odhlasovaní vozidla nie je potrebná obhliadka motorového vozidla (zhoda VIN čísla v dokladoch od vozidla a na vozidle samotnom), preto s vyplnenou žiadosťou môžete ísť priamo na okresný dopravný inšpektorát. Poplatok za odhlásenie vozidla sa neplatí, takže postačuje, ak si na automate vydávajúcom poradové čísla zvolíte príslušnú službu – odhlásenie vozidla – a budete čakať na poradie.

Pri odhlásení vozidla do iného okresu bude musieť pôvodný vlastník predložiť:

 • platný občiansky preukaz,
 • vyplnenú Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel s údajmi nového vlastníka,
 • osvedčenie o evidencii časť II (papierový veľký technický preukaz), do ktorého sa poznačí zmena držiteľa a vlastníka vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz s elektronickým čipom) je potrebné pri odhlásení vozidla predložiť len vtedy, ak pri odhlásení vozidla je prítomná aj osoba, na ktorú sa držba a vlastníctvo vozidla previedli,
 • platné potvrdenie o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Všetky predkladané doklady okrem samotnej žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel vám zostávajú. Predávajúci musí po odhlásení vozidla kupujúcemu odovzdať osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ktoré potrebuje na prihlásenie vozidla.

Pri odhlasovaní vozidla sa vyžaduje, aby okrem pôvodného vlastníka (predávajúceho) bol osobne na dopravnom inšpektoráte prítomný aj nový vlastník vozidla (kupujúci). Ak nový vlastník vozidla pri odhlasovaní vozidla nie je osobne prítomný, musí pôvodný vlastník vozidla pre úspešné vykonanie odhlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte predložiť aj písomné plnomocenstvo nového vlastníka s jeho osvedčeným podpisom alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom nového vlastníka (napríklad kúpna zmluva). Vzor písomného plnomocenstva (súhlasu s prevodom držby vozidla na svoju osobu alebo organizáciu) je možné si stiahnuť aj na stránke ministerstva vnútra alebo nájsť vytlačené na dopravných inšpektorátoch.

Pri odhlásení musí byť prítomný predávajúci aj kupujúci, inak treba osvedčené dokumenty.

Vyššie uvedená povinnosť osobnej prítomnosti kupujúceho pri odhlásení vozidla alebo predkladanie písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu sa nevzťahuje na prípady, keď sa vozidlo prevádza na osobu blízku vlastníkovi vozidla (napríklad manžel/-ka, rodič, dieťa, súrodenec).

Aké dokumenty sú potrebné pre úspešné prepísanie automobilu z jedného vlastníka na druhého a ako postupovať približujeme v článku Splnomocnenia na prepis auta a návod na prepis.

Článok pokračuje pod reklamou

Prihlásenie vozidla novým vlastníkom (prepis medzi odlišnými okresmi)

Nový vlastník na prihlásenie vozidla používa Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie, ktorá je dostupná na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo na každom dopravnom inšpektoráte. Túto žiadosť vyplňte ako prvú.

Pri prihlasovaní vozidla sa vyžaduje kontrola motorového vozidla (zhoda VIN čísla v dokladoch od vozidla a na vozidle samotnom) príslušníkom Policajného zboru. Tento úkon je potrebné absolvovať ako druhý v poradí s už vyplnenou žiadosťou o prihlásenie vozidla do evidencie. Do nej vám bude zaznamenaná zhoda VIN čísla v dokladoch a na vozidle spolu s pečiatkou.

Prečítajte si tiež

Potom je potrebné ísť na okresný dopravný inšpektorát, na automate vydávajúcom poradové čísla zvoliť príslušnú službu – prihlásenie vozidla – a prevziať si lístok s poradovým číslom. Ak nemáte pochybnosti o druhoch poplatkov, ktoré budete platiť, môžete ich zaplatiť v hotovosti alebo kartou prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu, tzv. kiosku alebo kolkomatu. V opačnom prípade vám zamestnanci polície, keď budete vybavovaný, presne povedia, aký druh poplatku máte zaplatiť a zaplatíte ho až pri vybavovaní vašej žiadosti.

Pri prihlásení vozidla z iného okresu bude musieť nový vlastník predložiť:

 • platný občiansky preukaz,
 • vyplnenú Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II (papierový veľký technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz s elektronickým čipom),
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ-ky),
 • platné potvrdenie o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
 • doklad o zaplatení správnych poplatkov za zápis držiteľa motorového vozidla a za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuliek s evidenčným číslom.

Novému vlastníkovi vozidla bude vydané nové osvedčenie o evidencii časť II (papierový veľký technický preukaz) s novými údajmi a nové tabuľky s evidenčným číslom. Osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz s elektronickým čipom) mu do 30 dní buď bude doručený poštovým kuriérom alebo bude vyzvaný na základe SMS správy, aby si ho vyzdvihol osobne na dopravnom inšpektoráte podľa toho, ktorú z možností si zvolil v žiadosti.

Ako nový vlastník vozidla ešte nezabudnite oznámiť svojej poisťovni, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, aj číslo vášho osvedčenia o evidencii časť II a evidenčné číslo vášho vozidla (ŠPZ-ka), ktoré vám bolo pridelené.

Prepis motorového vozidla (zmena držiteľa) v rámci rovnakého okresu

Ak má predávajúci aj kupujúci bydlisko a/alebo sídlo v tom istom okrese, môže sa prepis motorového vozidla uskutočniť dvoma spôsobmi:

 • na základe žiadosti o priamy prevod držby a vlastníctva vozidla z pôvodného držiteľa a vlastníka vozidla na nového držiteľa a vlastníka vozidla,
 • na základe prvotnej žiadosti o odhlásenie vozidla vykonanej predávajúcim a následnej žiadosti o prihlásenie vozidla vykonanej kupujúcim.

Rozdiel medzi uvedenými možnosťami je najmä v tom, že pri priamom prevode držby a vlastníctva vozidla sa za osobnej prítomnosti predávajúceho aj kupujúceho na základe jednej spojenej žiadosti v ten istý deň vykoná zároveň aj odhlásenie a aj prihlásenie vozidla. Pri druhej možnosti proces pozostáva z dvoch samostatných úkonov (odhlásenie vozidla a prihlásenie vozidla), podávajú sa dve samostatné žiadosti a pri odhlásení vozidla musia byť predávajúci aj kupujúci osobne prítomní na dopravnom inšpektoráte (okrem prípadu, ak je k dispozícii splnomocnenie alebo doklad o kúpe s osvedčeným podpisom nového vlastníka).

Priamy prevod držby a vlastníctva vozidla je jednoduchší spôsob, keďže kupujúci musí ísť v tomto prípade na políciu len jedenkrát.

Priamy prevod držby vozidla v rámci rovnakého okresu

Pri priamom prevode držby vozidla pôvodný vlastník vypĺňa časť Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese uvedenú na jednom tlačive spolu s časťou Žiadosťou o zaevidovanie vozidla na nového držiteľa v aktuálnom okrese, ktorú vypĺňa nový vlastník. Tieto žiadosti spojené na jednom tlačive sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo na každom dopravnom inšpektoráte. Vyplňte ich ako prvé.

Pri priamom prevode držby vozidla sa vyžaduje kontrola motorového vozidla (zhoda VIN čísla v dokladoch od vozidla a na vozidle samotnom) príslušníkom Policajného zboru. Tento úkon je potrebné absolvovať s vyplnenou žiadosťou, do ktorej vám bude zaznamenaná zhoda VIN čísla v dokladoch a na samotnom vozidle spolu s pečiatkou polície.

Prečítajte si tiež

Následne na dopravnom inšpektoráte na automate vydávajúcom poradové čísla zvolíte príslušnú službu a prevezmete si vydaný lístok s poradovým číslom. Predávajúci poplatok neplatí, poplatok platí len kupujúci, a to len poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla (tabuľky s evidenčným číslom pri zmene držiteľa a vlastníka v rámci rovnakého okresu nie je nutné meniť). Poplatok je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu (kiosku, resp. kolkomatu). Ak neviete s istotou vybrať správnu výšku poplatku podľa výkonu a veku vozidla, poradia vám s jeho výberom zamestnanci polície vtedy, keď budete vybavovaný, a zaplatíte ho až neskôr.

Pri priamom prevode držby vozidla v rámci rovnakého okresu sa predkladá:

 • platný občiansky preukaz predávajúceho aj kupujúceho,
 • tlačivo, na ktorom je uvedená Žiadosť o priamy prevod držby vozidla v aktuálnom okrese a aj Žiadosť o zaevidovanie vozidla na nového držiteľa v aktuálnom okrese,
 • osvedčenie o evidencii časť II (papierový veľký technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz s elektronickým čipom),
 • nový vlastník predloží potvrdenie o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
 • nový vlastník predloží doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla.

Novému vlastníkovi vozidla bude vydané nové osvedčenie o evidencii časť II. Osvedčenie o evidencii časť I mu do 30 dní buď doručí poštový kuriér alebo bude vyzvaný si ho vyzdvihnúť osobne na dopravnom inšpektoráte podľa toho, ktorú z možností si zvolil v žiadosti.

Ďalšou povinnosťou, ktorú si nový vlastník vozidla bude musieť po úspešnom prevode držby a vlastníctva vozidla splniť, je oznámiť poisťovni, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné poistenie, číslo osvedčenia o evidencii časť II.

Prepis vozidla v rámci rovnakého okresu v dvoch krokoch (odhlásenie a prihlásenie)

Ak dochádza k prevodu vozidla v rámci rovnakého okresu (pôvodný aj nový vlastník majú bydlisko a/alebo sídlo v rovnakom okrese) a nebudú postupovať na základe priameho prevodu držby vozidla, musia absolvovať dva oddelené evidenčné úkony s dvoma samostatnými tlačivami. Prvým bude odhlásenie vozidla pôvodným vlastníkom a druhým bude prihlásenie vozidla novým vlastníkom.

Odhlásenie vozidla v rámci rovnakého okresu sa vykonáva úplne rovnako, ako odhlásenie vozidla v rámci odlišných okresov. Predkladá sa rovnaké tlačivo Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, na dopravnom inšpektoráte sa predkladajú rovnaké doklady a musí tam byť prítomný aj nový vlastník, inak sa vyžaduje splnomocnenie alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom nového vlastníka.

Prečítajte si tiež

V tomto prípade je aj prihlásenie vozidla v rámci rovnakého okresu podobné ako prihlásenie vozidla v rámci odlišných okresov, avšak existujú tu určité odlišnosti. Nový vlastník na prihlásenie vozidla tiež používa tlačivo Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie. Po jeho vyplnení, ešte pred samotným vybavovaním nových dokladov, musí absolvovať obhliadku vozidla. Na dopravnom inšpektoráte si potom z automatu vytlačí poradové číslo a prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu uhradí správny poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla (poplatok za pridelenie a vydanie evidenčných čísiel sa pri prepise v rámci okresu neplatí, keďže evidenčné čísla sa nemenia).

Pri prihlásení vozidla v rámci toho istého okresu bude musieť nový vlastník predložiť:

 • platný občiansky preukaz,
 • vyplnenú Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II (papierový veľký technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz s elektronickým čipom),
 • platné potvrdenie o uzatvorenom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla.

Po úspešnom spracovaní žiadosti bude novému vlastníkovi hneď vydané nové osvedčenie o evidencii časť II (papierový veľký technický preukaz). Osvedčenie o evidencii časť I (malý technický preukaz s elektronickým čipom) mu do 30 dní buď bude doručené poštovým kuriérom alebo bude vyzvaný na jeho osobné prevzatie na dopravnom inšpektoráte v závislosti od toho, ktorú z možností si zvolil vo svojej žiadosti.

Na záver bude musieť nový vlastník ešte oznámiť svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné poistenie, aj číslo osvedčenia o evidencii časť II.

Ako postupovať pri prepise vozidla elektronicky v roku 2020 nájdete v článku Prepis vozidla elektronicky v roku 2020.

Zákonné lehoty na odhlásenie a prihlásenie vozidla pri jeho predaji

Pri odhlasovaní a prihlasovaní vozidla je vhodné prihliadať aj na dôležité lehoty ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“ v príslušnom tvare), a to zo strany predávajúceho aj kupujúceho.

Prečítajte si tiež

Vlastník vozidla je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru prevod držby a vlastníctva vozidla na inú osobu do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala (zákon o cestnej premávke, § 116 ods. 3). Uvedené znamená, že ak dôjde k predaju vozidla napríklad 1. júla 2019, je predávajúci povinný najneskôr do 31. júla 2019 odhlásiť vozidlo.

Po tom, ako pôvodný vlastník na polícii odhlási vozidlo na nového vlastníka (oznámi prevod držby a vlastníctva vozidla na inú osobu), je nový vlastník vozidla povinný požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu, sídla alebo prevádzkarne o zápis nového držiteľa vozidla, a to do 30 dní odo dňa, keď sa na neho držba vozidla previedla (zákon o cestnej premávke, § 117 ods. 1). Znamená to, že do 30 dní od odhlásenia vozidla ste povinný toto vozidlo prihlásiť. Ak teda napríklad pôvodný vlastník odhlási vozidlo 16. júla 2019, je nový vlastník povinný ho prihlásiť najneskôr do 15. augusta 2019.

Prečítajte si tiež

Nový vlastník by si na dodržanie tejto lehoty mal dať pozor, pretože inak sa mu môže prihlasovanie vozidla podstatne predražiť alebo skomplikovať. V prípade, že nový vlastník vozidlo v 30-dňovej lehote od jeho odhlásenia neprihlási, je povinný pri prihlásení vozidla predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní (vtedy nie je potrebná obhliadka vozidla pred jeho prihlásením). Ak tak nespraví ani do 60 dní odo dňa, keď sa na neho držba vozidla previedla, polícia bude osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenia o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom evidovať ako odcudzené.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky