Odpisovanie auta v roku 2020

Ako odpisovať automobil a do ktorej odpisovej skupiny ho zaradiť v roku 2020? Pozor aj na prerušenie daňových odpisov, ak sa auto nevyužíva na podnikanie.

Čo sa rozumie pod odpisovaním majetku?

V prvom rade je potrebné definovať, čo sa rozumie pod odpismi. Odpisy predstavujú peňažné vyjadrenie postupného opotrebenia dlhodobého majetku, t. j. aj auta. Uvedené znamená, že účtovná jednotka postupne zahŕňa do svojich nákladov obstarávaciu cenu, ktorú vynaložila na kúpu auta do podnikania, a to počas niekoľkých rokov.

Ide o odpisovanie majetku, t. j. aj auta, ktorý je účtovaný v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo evidovaný v daňovej evidencii a ktorý účtovná jednotka používa na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov.

Odpisy sa rozdeľujú na:

1. účtovné odpisy: ich výšku si určuje každá účtovná jednotka sama, a to na základe zostaveného odpisového plánu. Tento odpisový plán pritom zohľadňuje predovšetkým:

 • dobu použiteľnosti majetku,
 • očakávané použitie majetku,
 • intenzitu využitia majetku,
 • fyzické opotrebenie majetku,
 • technické a morálne zastaranie, a iné.

Účtovné odpisy upravuje § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a účtovná jednotka o nich účtuje mesačne.

2. daňové odpisy: ich výška je stanovená na základe zaradenia majetku do jednej z odpisových skupín, to znamená, že ich výšku si účtovná jednotka neurčuje sama, ale je stanovená príslušným predpisom. Daňové odpisy vyjadrujú výšku vstupnej ceny majetku, ktorú si môže účtovná jednotka v príslušnom roku uplatniť do daňových výdavkov.

Daňové odpisy upravuje § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a účtovná jednotka si ich uplatňuje len raz ročne (a neúčtuje o nich).

Viac informácií o odlišnostiach medzi účtovnými a daňovými odpismi si môžete prečítať v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť auto v roku 2020?

Pri obstaraní auta do podnikania, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a prevádzkovo-technické funkcie, t. j. doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, účtovná jednotka postupuje tak, že auto zaradí do majetku, konkrétne do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov.

Ako uvádzame vyššie, účtovná jednotka zaradí do majetku tie autá, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Čo však, ak účtovná jednotka obstará auto do podnikania, ktoré je ojazdené a má vstupnú cenu nižšiu ako 1 700 €? V takomto prípade sa môže účtovná jednotka rozhodnúť, či:

 • zaradí auto do majetku a bude ho odpisovať (daňovým výdavkom pritom budú účtovné odpisy), alebo
 • náklad na obstaranie auta si uplatní v danom zdaňovacom období v plnej výške do daňových výdavkov.

Zaradenie majetku do príslušnej odpisovej skupiny je veľmi dôležité, a to najmä pre správne určenie výšky daňových odpisov. Zákon o dani z príjmov určuje sedem odpisových skupín (začína sa odpisovou skupinou 0 – majetok sa odpisuje 2 roky a končí sa odpisovou skupinou 6 – majetok sa odpisuje 40 rokov), pričom autá sa spravidla zaradia do odpisovej skupiny 0 alebo odpisovej skupiny 1.

Viac informácií o správnom zaradení majetku do odpisových skupín nájdete v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2020.

Ako postupovať pri odpisovaní automobilu a do ktorej odpisovej skupiny ho zaradiť v roku 2021, nájdete v článku Odpisovanie auta v roku 2021.

Aké autá zaraďujeme do odpisovej skupiny 0 v roku 2020?

Do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky zaraďujeme:

 • len osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené:
 1. „BEV“ alebo
 2. „PHEV“, v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.
Prečítajte si tiež

Ide o novú odpisovú skupinu, kde sa zaraďujú len elektromobily a ktorá vstúpila do platnosti novelou zákona o dani z príjmov od roku 2020. Zmeny týkajúce sa novej odpisovej skupiny sa prvýkrát použijú už pri podaní daňového priznania po 31.12.2019. Podnikatelia sú povinní nové pravidlá uplatniť aj na automobily, ktoré odpisovali ešte podľa starých pravidiel účinných do 31.12.2018. Odpisy, ktoré však už boli uplatnené, sa spätne neupravujú.

Aké autá zaraďujeme do odpisovej skupiny 1 roku 2020?

Do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky zaraďujeme:

 • osobné automobily (KP 29.10.2),
 • motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov (KP 29.10.3),
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu (KP 29.10.4).

Účtovná jednotka teda bude 4 roky všetky osobné autá, nákladné vozidlá, autobusy, ako aj dodávky.

Upozorňujeme, že vozidlá, ktoré neboli vyššie spomenuté sa odpisujú šesť rokov a zaraďujú sa do druhej odpisovej skupiny (napr. bagre, motocykle a pod.).

Ako vypočítať výšku daňového odpisu auta v roku 2020?

V prvom rade je potrebné spomenúť, že pri odpisovaní majetku, musí účtovná jednotka okrem zaradenia auta do určitej odpisovej skupiny, vybrať aj metódu odpisovania tohto majetku. Poznáme 2 metódy odpisovania majetku, a to:

 • rovnomerná metóda,
 • zrýchlená metóda.

Zrýchlenú metódu je možné využiť však len pri odpisovaní majetku zaradeného do 2 a 3 odpisovej skupiny. Pri odpisovaní auta rovnomernou metódou vypočítame výšku daňového odpisu nasledovne:

vstupná cena auta
doba odpisovania

Vypočítaný ročný odpis následne zaokrúhlime matematicky (zmena platná od roku 2020, do konca roku 2019 platilo zaokrúhlenie odpisu na celé eurá nahor).

Je dôležité spomenúť, že v prípade, ak účtovná jednotka obstará auto do podnikania v priebehu roka, nemôže si uplatniť do daňových výdavkov celú výšku ročného odpisu, ale len jeho pomernú časť. Výška pomernej časti odpisu závisí od toho, koľko mesiacov ho bude účtovná jednotka používať v podnikaní (napr. ak účtovná jednotka obstará auto do podnikania v marci 2020 a v tom istom mesiaci ho aj zaradí do majetku, má nárok len na pomernú časť odpisu prislúchajúcu desiatim mesiacom z 1/4 ročného odpisu). Na základe uvedeného vznikne taká situácia, že účtovná jednotka bude odpisovať auto počas piatich rokov, pričom v poslednom piatom roku si uplatní do daňových výdavkov zostávajúcu časť odpisov, ktorú neuplatnila v prvom roku odpisovania.

Rovnako, ako výšku ročného daňového odpisu, aj výšku pomerného daňového odpisu zaokrúhlime matematicky.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na výpočet daňových odpisov auta v roku 2020

Príklad na výpočet výšky daňových odpisov auta obstaraného v januári 2020

Spoločnosť ABCX, s. r. o. obstarala v januári 2020 auto do podnikania, ktorého vstupná cena je 12 000 €. Spoločnosť toto auto začala používať na podnikanie v januári 2020 a v tom istom mesiaci ho aj zaradila do majetku. Výpočet výšky daňového odpisu uvádzame v tabuľke:

Rok Výška daňového odpisu Výpočet daňového odpisu Zostatková cena
2020 3 000 € 12 000 € / 4 roky 9 000 €
2021 3 000 € 12 000 € / 4 roky 6 000 €
2022 3 000 € 12 000 € / 4 roky 3 000 €
2023 3 000 € 12 000 € / 4 roky 0 €

Príklad na výpočet výšky daňových odpisov auta obstaraného v marci 2020

Spoločnosť ABCX, s. r. o. obstarala v marci 2020 auto do podnikania, ktorého vstupná cena je 12 000 €. Spoločnosť toto auto začala používať na podnikanie v marci 2020 a v tom istom mesiaci ho aj zaradila do majetku. Výpočet výšky daňového odpisu uvádzame v tabuľke:

Rok Výška daňového odpisu Výpočet daňového odpisu Zostatková cena
2020 2 500 € (12 000 € / 4 roky) / 12 * 10 mesiacov 9 500 €
2021 3 000 € 12 000 € / 4 roky 6 500 €
2022 3 000 € 12 000 € / 4 roky 3 500 €
2023 3 000 € 12 000 € / 4 roky 500 €
2024 500 € do výšky zostatkovej ceny 0 €

Ako určiť vstupnú cenu auta v roku 2020?

Určenie vstupnej ceny majetku, aj auta upravuje § 25 zákona o dani z príjmov. Výšku vstupnej ceny ovplyvňuje najmä spôsob obstarania auta do podnikania, a to nasledovne:

 • v prípade obstarania auta kúpou: vstupná cena = kúpna cena auta + náklady súvisiace s obstaraním (napr. poplatky za prihlásenie, či prepis vozidla),
 • v prípade obstarania auta formou lízingu, t. j. finančného prenájmu: vstupná cena = obstarávacia cena (môže byť zložená napr. z istiny, poplatku za uzatvorenie lízingovej zmluvy a pod.),
 • v prípade obstarania auta darovaním:  vstupná cena = obstarávacia cena, hodnota podľa znaleckého posudku, alebo zostatková cena,
 • v prípade obstarania auta preradením z osobného užívania do podnikania: vstupná cena závisí od spôsobu, akým bolo toto auto nadobudnuté do osobného užívania.

V prípade preradenia auta z osobného užívania do podnikania je potrebné upozorniť na to, že sa môže stať, že účtovná jednotka nebude odpisovať dané auto rovnomerne počas štyroch rokov. Ak podnikateľ využíval auto na súkromné účely napr. jeden rok a následne sa rozhodne, že auto preradí do podnikania, má nárok na uplatnenie odpisov už len na zvyšné tri roky.

Výška daňových odpisov pri tzv. luxusných autách môže byť limitovaná aj v roku 2020

Účtovné jednotky, ktoré majú v majetku zaradené tzv. luxusné automobily, t. j. autá so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €, môžu v určitých prípadoch zahrnúť do daňových výdavkov len limitovanú výšku daňových odpisov. Ide o tie účtovného jednotky, ktorých základ dane v príslušnom zdaňovacom období bude nižší ako úhrn odpisov z týchto luxusných áut vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €. Tieto vymedzené účtovné jednotky budú povinné upraviť základ dane.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak účtovnej jednotke vznikne povinnosť upraviť základ dane, zvýši základ dane o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných áut so vstupnou cenou 48 000 € a viac a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 € rovnomernou metódou odpisovania.

Viac informácií o obmedzení odpisovania luxusných automobilov spolu s praktickým príkladom nájdete v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015

Pozor na prerušenie daňových odpisov v roku 2020, ak sa auto nevyužíva na podnikanie

V prípade, ak účtovná jednotka nevyužíva auto na podnikanie, je povinná prerušiť daňové odpisovanie tohto auta, a to na jedno celé alebo viac zdaňovacích období, pričom v ďalšom zdaňovacom období pokračuje v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené. Povinnosť prerušiť uplatňovanie daňových odpisov u účtovnej jednotky vyplýva z § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov.

Účtovná jednotka však môže prerušiť daňové odpisovanie aj dobrovoľne, a to najmä, ak chce optimalizovať svoju daňovú povinnosť. Prerušenie odpisovania môže byť výhodné napríklad vtedy, ak v zdaňovacom období účtovná jednotka očakáva pomerne nízky základ dane alebo daňovú stratu (bez uplatnených daňových odpisov), tieto neuplatnené daňové odpisy následne účtovná jednotka uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom bude základ dane vyšší. Viac informácií o daňovej optimalizácii si môžete prečítať v článku Daňová optimalizácia za rok 2019 a v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky