10 faktov, ktoré by ste mali vedieť o odpisovaní majetku

Čo by ste mali vedieť o odpisovaní dlhodobého majetku? Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní sa dočítate v tomto článku.

1. Účtovný a daňový odpis nie je to isté

Účtovné odpisy dlhodobého majetku ako aj ich výšku si účtovná jednotka určuje sama v odpisovom pláne. Odpisový plán je zostavený na základe očakávaného použitia majetku, intenzity jeho využitia, ako aj na základe očakávaného fyzického opotrebovania majetku, či technického a morálneho zastarania. Odpisový plán zohľadňuje teda najmä dobu použiteľnosti dlhodobého majetku.

Daňové odpisy nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku. Vyjadrujú výšku vstupnej ceny dlhodobého majetku, ktorú si v danom roku môže účtovná jednotka uplatniť do daňových výdavkov.

Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi je aj v tom, žeo účtovných odpisoch má účtovná jednotka povinnosť účtovať mesačne a daňové odpisy si môže uplatniť účtovná jednotka raz ročne.

V priebehu zdaňovacieho obdobia sa môže teda doba odpisovania a výška jednotlivých typov odpisov dlhodobého majetku v značnej miere líšiť.

O odpisovaní dlhodobého majetku s praktickými príkladmi sa dočítate v článku Daňové odpisy majetku v roku 2018.

2. Odpisových skupín je šesť

Od roku 2015 sa zmenil počet odpisových skupín z pôvodných štyroch skupín na šesť. V tabuľke vám prinášame ich prehľad:

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Hmotný majetok, ktorý by nebolo možné zaradiť ani do jednej z vyššie uvedených odpisových skupín a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa zaradí do 2 odpisovej skupiny a odpisuje sa teda 6 rokov.

Viac o odpisových skupinách a metódach odpisovania sa dočítate v článku Daňové odpisy majetku v roku 2018.

3. Nehmotný majetok nemá odpisové skupiny

Nehmotný majetok sa podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) nezaraďuje do odpisových skupín ako dlhodobý hmotný majetok. Zákon určuje iba to, že dlhodobý nehmotný majetok sa musí odpísať do výšky vstupnej ceny (okrem goodwillu) a v súlade s účtovnými predpismi.

To, aké účtovné odpisy zvolí účtovná jednotka, je na jej rozhodnutí. Účtovné odpisy zvolené účtovnou jednotkou budú použité aj na daňové účely.

Výnimkou sú náklady na vývoj, ktoré podľa zákona musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

4. Luxusné automobily majú v odpisoch obmedzenia

Od roku 2015 sa zaviedlo obmedzenie zahrňovania daňových odpisov do základu dane pri „luxusných“ osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 Eur. Týka sa to osobných automobilov, ktoré sú zatriedené do Klasifikácie produktov 29.10.2.

Základ dane musí účtovná jednotka upraviť vtedy, ak v príslušnom zdaňovacom období bude vypočítaný základ dane nižší ako úhrn odpisov týchto osobných automobilov, ktoré boli vypočítané z limitovanej vstupnej ceny 48 000 Eur. V prípade úpravy základu dane sa základ dane zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov (z limitovanej vstupnej ceny) a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov (vypočítaných metódou rovnomerného odpisovania) týchto osobných automobilov.

Táto úprava základu dane sa nevykonáva u prenajímateľa, ktorý takéto „luxusné“ osobné automobily poskytuje na operatívny prenájom.

Obmedzenie pri luxusných automobiloch sa však týka nájomného pri operatívnom lízingu takýchto automobilov. Obmedzenie sa týka zahrňovania nákladov (výdavkov) v podobe nájmu do základu dane u nájomcu.

O obmedzení odpisov luxusných automobilov sa dočítate bližšie v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

5. Prerušiť účtovné odpisy nie je možné

Účtovná jednotka nemôže prerušiť účtovné odpisy dlhodobého majetku. Účtovná jednotka však môže podľa meniacich sa podmienok prehodnotiť odpisový plán a upraviť zostatkovú dobu odpisovania alebo sadzbu odpisovania.

Je dôležité si dať pozor na úpravu odpisového plánu pri nákladoch na vývoj, nakoľko tento nehmotný majetok je povinná účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

6. Daňové odpisy hmotného majetku musíte prerušiť, ak sa nevyužíva na podnikanie

Daňové odpisovanie sa môže prerušiť len na jedno celé, alebo viac celých zdaňovacích období (v ďalšom zdaňovacom období účtovná jednotka pokračuje v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené), avšak celková doba odpisovania sa tým pádom predlžuje o dobu prerušenia.

Účtovná jednotka je povinná podľa zákona o dani z príjmov prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období:

 • v ktorom hmotný majetok nevyužívala na zabezpečenie zdaniteľných príjmov (okrem hmotného majetku, ktorý má poistný a rezervný charakter a je nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku, ktorý sa používa),
 • ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak (ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov),
 • v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku (účtovná jednotka preruší odpisovanie až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia alebo vydá kolaudačné rozhodnutie).
 • Bližšie informácie o prerušení daňových odpisov sa dočítate v článku Prerušenie daňových odpisov.
Článok pokračuje pod reklamou

7. Pozemky a iný hmotný a nehmotný majetok je vylúčený z odpisovania

V § 23 zákona o dani z príjmov je definovaný majetok, ktorý je vylúčený z odpisovania. Ide najmä o:

 • pozemky,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
 • ochranné hrádze,
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
 • predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne (napr. know-how, obchodná značka),
 • a iné.

8. Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom sa môžu uplatniť len do výšky príjmu z jeho prenájmu

Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom si môže účtovná jednotka uplatniť do daňových výdavkov najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, účtovná jednotka môže zahrnúť do daňových výdavkov výšku odpisov, ktorá sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.

Prečítajte si tiež

Ak účtuje daňovník v sústave podvojného účtovníctva, príjem (výnos) z prenájmu určí na základe časovo rozlíšeného výnosu, ktorý prislúcha na príslušné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na úhradu nájomného v danom zdaňovacom období.

Ak účtuje daňovník v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu určí príjem (výnos) z prenájmu na základe časovo rozlíšeného výnosu, ktorý prislúcha na príslušné zdaňovacie obdobie (výnos – príjem fyzicky prijatý).

V prípade, že nájomca uhrádza prenajímateľovi aj prevádzkové náklady je potrebné pri určení výšky príjmu (výnosu) z prenájmu hmotného majetku brať do úvahy:

 • dohodnutý spôsob úhrady za spotrebu energií a za poskytovanie služieb súvisiacich s prenájmom,
 • kto má uzatvorený zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb.

Viac informácií o odpisovaní hmotného majetku poskytnutého na prenájom spolu s praktickými príkladmi nájdete v článku Odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom.

9. Zrýchlená metóda odpisovania sa môže uplatniť len na majetok zaradený v druhej a tretej odpisovej skupine

Zrýchlená metóda odpisovania sa môže uplatniť len na dlhodobý majetok, ktorý je zaradený v druhej a tretej odpisovej skupine, teda odpisuje sa 6 a 8 rokov.

Dlhodobý majetok je tiež možné odpisovať aj rovnomernou metódou odpisovania.

O zmene odpisových skupín spolu s praktickými príkladmi sa bližšie dočítate v článku Zmeny v odpisových skupinách a metódach odpisovania od roku 2015.

10. Odpisy majetku využívaného aj na osobnú spotrebu sa krátia

Odpisy majetku, ktorý sa využíva aj na osobnú spotrebu, môže zahrnúť účtovná jednotka do daňových výdavkov v rovnakej percentuálnej výške, v akej si uplatňuje výdavky (náklady) s ním súvisiace.

Podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov si môže daňovník vybrať jeden z dvoch variantov uplatňovania výdavkov (nákladov) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, ktorý má charakter osobnej spotreby a bude využívaný aj na súkromné alebo akékoľvek iné účely, než na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Účtovná jednotka sa môže pri majetku, ktorý má charakter osobnej spotreby rozhodnúť medzi uplatnením výdavkov (nákladov):

 • vo forme paušálnych výdavkov, a to vo výške 80 %, ak je majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
 • v preukázateľnej výške, a to v závislosti od pomeru používania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

V plnej výške, teda 100 % výdavkov (nákladov) súvisiacich s majetkom charakteru osobnej spotreby si bude môcť uplatniť len ten daňovník, ktorý preukáže, že tento majetok využíva výlučne na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Daňovník, ktorý používa majetok aj na osobnú spotrebu bude musieť zvýšiť základ dane z príjmov o časť výdavkov (nákladov), ktoré nebude môcť zahrnúť do daňových výdavkov.

Zákon stanovuje výnimku z tohto obmedzenia na výdavky na osobnú potrebu, ktoré nie sú daňovo uznaným výdavkom podľa § 21 ods. 1 písm. i) a na výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami.

Viac informácií o krátení odpisov sa dočítate v článku Krátenie odpisov majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky