Daňové výdavky pri používaní majetku na súkromné účely v roku 2019

Fyzická alebo právnická osoba môže využívať majetok, ktorý je zahrnutý do obchodného majetku aj na súkromné účely. Môže si však výdavky (náklady), ktoré súvisia s týmto obchodným majetkom uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019?

Čo sa považuje za daňový výdavok?

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si môže fyzická alebo právnická osoba uplatniť do daňových výdavkov tie výdavky (náklady), ktoré preukázateľne vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a ktoré sú zaúčtované v účtovníctve alebo zaevidované v daňovej evidencii osoby podľa § 6 ods. 11 zákona. Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (ak zákon neustanovuje inak).

Je potrebné však upozorniť, že niektoré výdavky (náklady) aj keď boli vynaložené v súvislosti s podnikateľskou činnosťou a splnili hore uvedené podmienky, fyzická alebo právnická osoba si ich môže uplatniť do daňových výdavkov až po ich zaplatení (napr. prenájom hmotného alebo nehmotného majetku).

O daňových výdavkoch fyzickej alebo právnickej osoby v roku 2019 si môžete prečítať v článkoch Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019 alebo Daňové výdavky s.r.o. v roku 2019.

Využívanie obchodného majetku na súkromné účely v roku 2019

V § 2 ods. i) zákona o dani z príjmov je uvedené, že fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov tie výdavky (náklady), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely, avšak výdavky (náklady), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely je možné uplatniť do daňových výdavkov len v takom pomere, v akom ich osoba využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Výdavky (náklady), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely v roku 2019

Medzi výdavky (náklady), ktoré súvisia s využívaním majetku na súkromné účely patria:

 • výdavky (náklady) na obstaranie majetku,
 • výdavky (náklady) technické zhodnotenie majetku,
 • výdavky (náklady) prevádzkovanie majetku,
 • výdavky (náklady) opravy a udržiavanie majetku.

Uvedené znamená, že fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov nielen odpisy tohto majetku využívaného aj na súkromné účely, ale aj výdavky súvisiace s jeho používaním, a to v takom pomere, v akom ich využíva daná osoba na podnikateľskú činnosť (ide napr. o odpisy automobilu, ale aj náklady na jeho opravu, výdavky na nákup mobil, ale aj na jeho paušál a pod.)

Spôsoby uplatnenia výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely do daňových výdavkov v roku 2019

Podľa § 19 ods. 2 písm. t) si môže fyzická alebo právnická osoba uplatniť výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku do daňových výdavkov nasledovnými dvoma možnými spôsobmi:

 • v preukázateľnej výške, a to v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu,
 • formou paušálnych výdavkov, a to vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely.

Tieto spôsoby uplatnenia výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely do daňových výdavkov však neplatí pre:

 • výdavky na osobnú potrebu fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami (napr. výdavky na nákup spoločenských odevov, na nákup dioptrických okuliarov a pod.),
 • výdavky, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami fyzickej alebo právnickej osoby,
 • výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým vozidlom, ktoré poskytol zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely (kedy je zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla),
 • výdavky zamestnávateľa na majetok, ktorý poskytol zamestnancovi ako zamestnanecký benefit (dohodnutý v pracovnej zmluve),
 • výdavky na spotrebované pohonné látky,
 • daň z motorových vozidiel.
Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené výdavky (náklady) sa teda podľa zákona o dani z príjmov neuplatňujú do daňových výdavkov buď vo forme paušálnych výdavkov (80 %) alebo v preukázateľnej výške, aj napriek tomu, že môžu súvisieť s majetkom, ktorý je využívaný na súkromné účely. Uvedené znamená, že napr. daň z motorových vozidiel bude daňovým výdavkom stále v plnej výške, a to bez ohľadu na rozsah použitia motorového vozidla na podnikateľské a súkromné účely, či výdavky na spotrebované pohonné látky sa uplatnia do daňových výdavkov takým spôsobom, ako keby boli využívané len na podnikateľské účely a pod.

Uplatnenie paušálnych výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely do daňových výdavkov v roku 2019

V prípade, ak fyzická alebo právnická osoba využíva majetok aj na súkromné účely a vyberie si možnosť uplatňovania výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov paušálne, t.j. vo výške 80 %, môže využívať majetok aj v inom pomere (napr. na 50 %), avšak stále a to bez ohľadu na pomer využívania majetku na súkromné účely si môže uplatniť výdavky vo výške 80 % do daňových výdavkov.

Pomer využívania obchodného majetku na súkromné účely fyzickej alebo právnickej osoby by teda nemal byť predmetom kontroly a ani predmetom dokazovania (pomeru využívania na súkromné účely) správcovi dane. Dôležité je to, že tento majetok bude využívaný na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi majetok, pri obstarávaní ktorého si uvedeným spôsobom kráti daňové výdavky o 20 %, a to z dôvodu používania aj na osobnú potrebu zamestnanca, nejde o zdaniteľný príjem na strane zamestnanca. Avšak, ak by tento benefit (používanie majetku na osobnú potrebu zamestnanca) bol dohodnutý aj v pracovnej zmluve a zamestnávateľ by mu tento príjem zdaňoval ako nepeňažné plnenie, potom podľa informácie FRSR je možné uplatniť výdavky (náklady) spojené s týmto majetkom bez akéhokoľvek obmedzenia (t. j. vo výške 100 %).

Ak fyzická alebo právnická osoba využíva osobný automobil zatriedený do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 tzv. „luxusný automobil“ so vstupnou cenou vyššou ako je 48 000 eur a viac aj na súkromné účely, táto osoba je povinná krátiť všetky výdavky súvisiace s obstaraním a prevádzkovaním tohto automobilu. Fyzická alebo právnická osoba je v tomto prípade povinná aj upraviť základ dane v závislosti od vykázaného základu dane. Viac informácií o odpisovaní tzv. „luxusných automobilov“ si môžete prečítať v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

Príklady na uplatňovanie paušálnych výdavkov, ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely

Príklad č. 1: Živnostník Peter zaradil do obchodného majetku v januári 2018 osobný automobil so vstupnou cenou 5 000 eur. Tento osobný automobil však v roku 2019 bude využívať aj na súkromné účely v pomere 70:30 (pomer zistený z evidencie jázd). V priebehu roka 2019 vykonal na osobnom automobile opravu vo výške 500 eur a na začiatku roka 2019 zaplatil daň z motorových vozidiel vo výške 55 eur. Výdavky na spotrebované pohonné látky uplatňuje vo forme paušálnych výdavkov. V akej výške si môže uplatniť odpisy, výdavky na spotrebované pohonné látky a ostatné výdavky spojené s týmto automobilom v roku 2019?

Napriek tomu, že Peter využíva osobný automobil na podnikanie len v pomere 70 : 30, môže si uplatniť výdavky do daňových výdavkov až vo výške 80 %, neplatí to však pre výdavky na spotrebované pohonné látky, nakoľko v tomto prípade si môže uplatniť výdavky len vo výške v takej ako ich používa na podnikanie, t.j. vo výške 70 %. Výdavky si môže teda Peter uplatniť nasledovne:

 • výdavky na opravu na automobile: 500 eur, daňový výdavok: 400 eur (80 % z 500 eur),
 • výdavok na daň z motorových vozidiel: 55 eur, daňový výdavok: 55 eur,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky: vo výške 70 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za rok 2019 primeraného počtu najazdených kilometrov (stav tachometra na začiatku roka 2019 – stav tachometra na konci roka 2019),
 • odpisy v roku 2019: 1 250 eur (ročná výška odpisu: 5000/4 roky), daňový výdavok: 1 000 eur (80 % z 1250).

Príklad č. 2: Živnostník Ján si v roku 2019 kúpil mobilný telefón v hodnote 800 eur. Mesačný paušál k telefónu je v hodnote 50 eur. V priebehu roka si kúpil aj nový notebook v hodnote 1 200 eur. V akej výške si môže v roku 2019 uplatniť výdavky na tento majetok, ktorý využíva okrem podnikateľského účely aj na súkromný účel?

Ján si môže uplatniť výdavky (náklady) v roku 2019 do daňových výdavkov nasledovne:

 • výdavok na nákup telefónu: 800 eur, daňový výdavok: 640 eur (80 % z 800 eur),
 • mesačný paušál k telefónu: 50 eur, daňový výdavok: 40 eur (80 % z 50 eur),
 • výdavok na nákup notebooku: 1 200 eur, daňový výdavok: 960 eur (80 % z 1200 eur).

Príklad č. 3: Spoločnosť ABCX, s.r.o. poskytla v roku 2019 svojmu zamestnancovi automobil, ktorý môže používať na služobné aj súkromné účely. Spoločnosť svojmu zamestnancovi zdaňuje tento nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny automobilu podľa zákona o dani z príjmov. Môže si spoločnosť ako zamestnávateľ uplatniť do daňových výdavkov len 80 % z celkových výdavkov na tento automobil?

Spoločnosť ako zamestnávateľ nemusí uplatňovať v tomto prípade paušálne výdavky na tie výdavky, ktoré súvisia s daným automobilom, nakoľko sa na takýto prípad paušálne výdavky vo výške 80 % nevzťahujú. Výdavky spojené s automobilom tak spoločnosť uplatní do daňových výdavkov v plnej výške.

Príklad. č. 4: Živnostník Peter má jedného zamestnanca, s ktorým má uzatvorenú pracovnú zmluvu. Pri uzatváraní pracovného pomeru, bol zamestnancovi odovzdaný mobilný telefón, ktorý môže využívať aj na súkromné účely. Mesačný paušál je v hodnote 50 eur. Môže si Peter uplatniť do daňových výdavkov celú sumu mesačného paušálu?

V prípade, ak by Peter mal v pracovnej zmluve uvedené, že používanie mobilu na súkromné účely sa považuje za nepeňažné plnenie a bude ho zamestnancovi zdaňovať ako príjem zo závislej činnosti, mohol by si uplatniť výdavky vo výške 50 eur do daňových výdavkov. Nakoľko v pracovnej zmluve zdaňovanie nepeňažného príjmu nebolo, Peter si môže uplatniť maximálne 80 % zo sumy paušálu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky