Daňové výdavky pri používaní majetku na súkromné účely v roku 2019

Fyzická alebo právnická osoba môže využívať majetok, ktorý je zahrnutý do obchodného majetku aj na súkromné účely. Môže si však výdavky (náklady), ktoré súvisia s týmto obchodným majetkom uplatniť do daňových výdavkov v roku 2019?

Čo sa považuje za daňový výdavok?

Podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si môže fyzická alebo právnická osoba uplatniť do daňových výdavkov tie výdavky (náklady), ktoré preukázateľne vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a ktoré sú zaúčtované v účtovníctve alebo zaevidované v daňovej evidencii osoby podľa § 6 ods. 11 zákona. Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (ak zákon neustanovuje inak).

Je potrebné však upozorniť, že niektoré výdavky (náklady) aj keď boli vynaložené v súvislosti s podnikateľskou činnosťou a splnili hore uvedené podmienky, fyzická alebo právnická osoba si ich môže uplatniť do daňových výdavkov až po ich zaplatení (napr. prenájom hmotného alebo nehmotného majetku).

O daňových výdavkoch fyzickej alebo právnickej osoby v roku 2019 si môžete prečítať v článkoch Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019 alebo Daňové výdavky s.r.o. v roku 2019.

Využívanie obchodného majetku na súkromné účely v roku 2019

V § 2 ods. i) zákona o dani z príjmov je uvedené, že fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov tie výdavky (náklady), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely, avšak výdavky (náklady), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely je možné uplatniť do daňových výdavkov len v takom pomere, v akom ich osoba využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Výdavky (náklady), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely v roku 2019

Medzi výdavky (náklady), ktoré súvisia s využívaním majetku na súkromné účely patria:

 • výdavky (náklady) na obstaranie majetku,
 • výdavky (náklady) technické zhodnotenie majetku,
 • výdavky (náklady) prevádzkovanie majetku,
 • výdavky (náklady) opravy a udržiavanie majetku.

Uvedené znamená, že fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov nielen odpisy tohto majetku využívaného aj na súkromné účely, ale aj výdavky súvisiace s jeho používaním, a to v takom pomere, v akom ich využíva daná osoba na podnikateľskú činnosť (ide napr. o odpisy automobilu, ale aj náklady na jeho opravu, výdavky na nákup mobil, ale aj na jeho paušál a pod.)

Spôsoby uplatnenia výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely do daňových výdavkov v roku 2019

Podľa § 19 ods. 2 písm. t) si môže fyzická alebo právnická osoba uplatniť výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku do daňových výdavkov nasledovnými dvoma možnými spôsobmi:

 • v preukázateľnej výške, a to v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu,
 • formou paušálnych výdavkov, a to vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely.

Tieto spôsoby uplatnenia výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely do daňových výdavkov však neplatí pre:

 • výdavky na osobnú potrebu fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami (napr. výdavky na nákup spoločenských odevov, na nákup dioptrických okuliarov a pod.),
 • výdavky, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami fyzickej alebo právnickej osoby,
 • výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým vozidlom, ktoré poskytol zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely (kedy je zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla),
 • výdavky zamestnávateľa na majetok, ktorý poskytol zamestnancovi ako zamestnanecký benefit (dohodnutý v pracovnej zmluve),
 • výdavky na spotrebované pohonné látky,
 • daň z motorových vozidiel.
Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené výdavky (náklady) sa teda podľa zákona o dani z príjmov neuplatňujú do daňových výdavkov buď vo forme paušálnych výdavkov (80 %) alebo v preukázateľnej výške, aj napriek tomu, že môžu súvisieť s majetkom, ktorý je využívaný na súkromné účely. Uvedené znamená, že napr. daň z motorových vozidiel bude daňovým výdavkom stále v plnej výške, a to bez ohľadu na rozsah použitia motorového vozidla na podnikateľské a súkromné účely, či výdavky na spotrebované pohonné látky sa uplatnia do daňových výdavkov takým spôsobom, ako keby boli využívané len na podnikateľské účely a pod.

Uplatnenie paušálnych výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely do daňových výdavkov v roku 2019

V prípade, ak fyzická alebo právnická osoba využíva majetok aj na súkromné účely a vyberie si možnosť uplatňovania výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov paušálne, t.j. vo výške 80 %, môže využívať majetok aj v inom pomere (napr. na 50 %), avšak stále a to bez ohľadu na pomer využívania majetku na súkromné účely si môže uplatniť výdavky vo výške 80 % do daňových výdavkov.

Pomer využívania obchodného majetku na súkromné účely fyzickej alebo právnickej osoby by teda nemal byť predmetom kontroly a ani predmetom dokazovania (pomeru využívania na súkromné účely) správcovi dane. Dôležité je to, že tento majetok bude využívaný na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi majetok, pri obstarávaní ktorého si uvedeným spôsobom kráti daňové výdavky o 20 %, a to z dôvodu používania aj na osobnú potrebu zamestnanca, nejde o zdaniteľný príjem na strane zamestnanca. Avšak, ak by tento benefit (používanie majetku na osobnú potrebu zamestnanca) bol dohodnutý aj v pracovnej zmluve a zamestnávateľ by mu tento príjem zdaňoval ako nepeňažné plnenie, potom podľa informácie FRSR je možné uplatniť výdavky (náklady) spojené s týmto majetkom bez akéhokoľvek obmedzenia (t. j. vo výške 100 %).

Ak fyzická alebo právnická osoba využíva osobný automobil zatriedený do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 tzv. „luxusný automobil“ so vstupnou cenou vyššou ako je 48 000 eur a viac aj na súkromné účely, táto osoba je povinná krátiť všetky výdavky súvisiace s obstaraním a prevádzkovaním tohto automobilu. Fyzická alebo právnická osoba je v tomto prípade povinná aj upraviť základ dane v závislosti od vykázaného základu dane. Viac informácií o odpisovaní tzv. „luxusných automobilov“ si môžete prečítať v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

Príklady na uplatňovanie paušálnych výdavkov, ktoré súvisia s používaním majetku na súkromné účely

Príklad č. 1: Živnostník Peter zaradil do obchodného majetku v januári 2018 osobný automobil so vstupnou cenou 5 000 eur. Tento osobný automobil však v roku 2019 bude využívať aj na súkromné účely v pomere 70:30 (pomer zistený z evidencie jázd). V priebehu roka 2019 vykonal na osobnom automobile opravu vo výške 500 eur a na začiatku roka 2019 zaplatil daň z motorových vozidiel vo výške 55 eur. Výdavky na spotrebované pohonné látky uplatňuje vo forme paušálnych výdavkov. V akej výške si môže uplatniť odpisy, výdavky na spotrebované pohonné látky a ostatné výdavky spojené s týmto automobilom v roku 2019?

Napriek tomu, že Peter využíva osobný automobil na podnikanie len v pomere 70 : 30, môže si uplatniť výdavky do daňových výdavkov až vo výške 80 %, neplatí to však pre výdavky na spotrebované pohonné látky, nakoľko v tomto prípade si môže uplatniť výdavky len vo výške v takej ako ich používa na podnikanie, t.j. vo výške 70 %. Výdavky si môže teda Peter uplatniť nasledovne:

 • výdavky na opravu na automobile: 500 eur, daňový výdavok: 400 eur (80 % z 500 eur),
 • výdavok na daň z motorových vozidiel: 55 eur, daňový výdavok: 55 eur,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky: vo výške 70 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za rok 2019 primeraného počtu najazdených kilometrov (stav tachometra na začiatku roka 2019 – stav tachometra na konci roka 2019),
 • odpisy v roku 2019: 1 250 eur (ročná výška odpisu: 5000/4 roky), daňový výdavok: 1 000 eur (80 % z 1250).

Príklad č. 2: Živnostník Ján si v roku 2019 kúpil mobilný telefón v hodnote 800 eur. Mesačný paušál k telefónu je v hodnote 50 eur. V priebehu roka si kúpil aj nový notebook v hodnote 1 200 eur. V akej výške si môže v roku 2019 uplatniť výdavky na tento majetok, ktorý využíva okrem podnikateľského účely aj na súkromný účel?

Ján si môže uplatniť výdavky (náklady) v roku 2019 do daňových výdavkov nasledovne:

 • výdavok na nákup telefónu: 800 eur, daňový výdavok: 640 eur (80 % z 800 eur),
 • mesačný paušál k telefónu: 50 eur, daňový výdavok: 40 eur (80 % z 50 eur),
 • výdavok na nákup notebooku: 1 200 eur, daňový výdavok: 960 eur (80 % z 1200 eur).

Príklad č. 3: Spoločnosť ABCX, s.r.o. poskytla v roku 2019 svojmu zamestnancovi automobil, ktorý môže používať na služobné aj súkromné účely. Spoločnosť svojmu zamestnancovi zdaňuje tento nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny automobilu podľa zákona o dani z príjmov. Môže si spoločnosť ako zamestnávateľ uplatniť do daňových výdavkov len 80 % z celkových výdavkov na tento automobil?

Spoločnosť ako zamestnávateľ nemusí uplatňovať v tomto prípade paušálne výdavky na tie výdavky, ktoré súvisia s daným automobilom, nakoľko sa na takýto prípad paušálne výdavky vo výške 80 % nevzťahujú. Výdavky spojené s automobilom tak spoločnosť uplatní do daňových výdavkov v plnej výške.

Príklad. č. 4: Živnostník Peter má jedného zamestnanca, s ktorým má uzatvorenú pracovnú zmluvu. Pri uzatváraní pracovného pomeru, bol zamestnancovi odovzdaný mobilný telefón, ktorý môže využívať aj na súkromné účely. Mesačný paušál je v hodnote 50 eur. Môže si Peter uplatniť do daňových výdavkov celú sumu mesačného paušálu?

V prípade, ak by Peter mal v pracovnej zmluve uvedené, že používanie mobilu na súkromné účely sa považuje za nepeňažné plnenie a bude ho zamestnancovi zdaňovať ako príjem zo závislej činnosti, mohol by si uplatniť výdavky vo výške 50 eur do daňových výdavkov. Nakoľko v pracovnej zmluve zdaňovanie nepeňažného príjmu nebolo, Peter si môže uplatniť maximálne 80 % zo sumy paušálu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky