Automobil v podnikaní fyzickej osoby v roku 2018 (daňové hľadisko)

Aké náklady (výdavky) si môže podnikateľ – fyzická osoba zahrnúť do daňových výdavkov pri obstaraní automobilu na podnikateľské účely? Je rozdiel v tom, či má podnikateľ automobil zahrnutý do obchodného majetku alebo ak automobil zahrnutý do obchodného majetku nie je?

Podnikateľ – fyzická osoba môže využívať automobil v podnikaní, ktorý je zaradený do obchodného majetku alebo do obchodného majetku zaradený nie je.

V prípade automobilu nezaradeného do obchodného majetku ide vlastne o využívanie vlastného súkromného automobilu, t.j. podnikateľ, ktorý ho využíva ho má vo svojom osobnom vlastníctve.

Ak chce podnikateľ využívať automobil v podnikaní a chce ho mať zaradené do obchodného majetku, môže si ho obstarať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • obstaranie kúpou (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru),
 • obstaranie formou finančného prenájmu – lízing,
 • obstaranie formou operatívneho prenájmu,
 • ďalším iným spôsobom (napr. preradením automobilu z osobného užívania do podnikania a pod.).

To, aké výdavky si môže podnikateľ zahrnúť do daňových výdavkov pri jednotlivých formách obstarania automobilu si popíšeme bližšie v článku.

Automobil v súkromnom (osobnom) vlastníctve podnikateľa využívaný na podnikanie – nezaradený do obchodného majetku v roku 2018

Podnikateľ (živnostník alebo iná SZČO) môže v súvislosti s vykonávaním svojej podnikateľskej činnosti využiť aj súkromný automobil. Ide pritom o využívanie súkromného automobilu, ktorého vlastníkom musí byť daný podnikateľ alebo môže byť vo vlastníctve jeho manželky (ak je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov).

Prečítajte si tiež

Súkromný automobil v podnikaní sa využíva najmä v prípade pracovnej cesty živnostníka alebo inej SZČO.

Pracovnou cestou sa rozumie vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorou si podnikateľ zabezpečuje a udržuje príjem v inom mieste, než ju pravidelne vykonáva.

Podnikateľ (živnostník alebo iná SZČO) si môže do daňových výdavkov v súvislosti s používaním súkromného automobilu na pracovnej ceste uplatniť:

 • náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu alebo náhrady vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra,
 • základnú náhradu za každý jeden km jazdy,
 • daň z motorových vozidiel,
 • iné výdavky súvisiace s pracovnou cestou (napr. diaľničná známka, či parkovací lístok).

Je dôležité upozorniť, že základnú náhradu si môže podnikateľ uplatniť do výdavkov, len ak jeho auto nebolo zahrnuté do obchodného majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Viac informácií o pracovných cestách živnostníka a iných SZČO si môžete prečítať v článku Pracovné cesty živnostníkov a iných SZČO v roku 2018.

Automobil obstaraný kúpou využívaný na podnikanie fyzickej osoby v roku 2018 (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru)

V prípade, že daný podnikateľ má dostatok peňažných prostriedkov, obstaranie automobilu na základe kúpnej zmluvy patrí medzi najjednoduchší spôsob získania automobilu do podnikania.

V prípade automobilu obstaraného kúpou je možné uplatniť si tieto výdavky (náklady) do daňových výdavkov:

 • odpisy,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na prevádzku automobilu a jeho údržbu,
 • daň z motorových vozidiel,
 • výdavky na poistenie (povinné zmluvné, havarijné),
 • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
 • iné výdavky súvisiace s automobilom (napr. diaľničná známka).

Pod pojmom odpisovanie rozumieme postupné zahrňovanie odpisov automobilu do daňových výdavkov podnikateľa, ktorý je účtovaný (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný (v daňovej evidencii). Uvedené znamená, že automobil je možné odpisovať len, ak bude zaradený v obchodnom majetku podnikateľa. Zaradenie do obchodného majetku podnikateľa je podmienené vstupnou cenou vyššou ako je suma 1 700 Eur (kúpna cena automobilu + súvisiace výdavky).

Je dôležité upozorniť, že ak vstupná cena automobilu bude nižšia ako je suma 1 700 Eur, podnikateľ si môže výdavok (náklad) na kúpu automobilu zahrnúť do daňových výdavkov jednorazovo, a to v prípade, ak sa nerozhodne, že bude tento automobil odpisovať.

V praxi sa stretávame s účtovnými a daňovými odpismi. Výšku účtovného odpisu automobilu si určí podnikateľ sám v odpisovom pláne. Tento odpisový plán zohľadňuje najmä dobu použiteľnosti automobilu a je zostavený na základe očakávaného použitia automobilu a intenzity jeho využitia. Avšak daňový odpis vyjadruje výšku vstupnej ceny automobilu, ktorú si podnikateľ môže v danom zdaňovacom období uplatniť do daňových výdavkov.

Pri odpisovaní automobilu použije podnikateľ rovnomernú metódu odpisovania a zaradí ho do prvej odpisovej skupiny, čo znamená, že automobil bude rovnomernou čiastkou odpisovať 4 zdaňovacie obdobia. Ak bol automobil zaradený do obchodného majetku podnikateľa v priebehu roka, je možné si uplatniť do daňových výdavkov len odpisy prislúchajúce počtu mesiacov, v ktorých bol automobil v majetku zaradený.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o daňových odpisoch majetku si môžete prečítať v článku Daňové odpisy majetku v roku 2018.

V prípade uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov si môže podnikateľ podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vybrať jeden z týchto spôsobov uplatnenia preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované pohonné látky:

 • výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet najazdených kilometrov (je potrebné viesť tzv. knihu jázd),
 • výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 • výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie (pri tomto type výdavkov podnikateľ nie je povinný viesť knihu jázd, iba je potrebné, aby preukázal stav tachometra vozidla na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia a primeraný počet najazdených kilometrov a aby preukázal nákup pohonných látok dokladmi, ktoré sú zaúčtované v účtovníctve podnikateľa).

Ak je automobil obstaraný kúpou pomocou úveru, môže si podnikateľ zahrnúť do daňových výdavkov náklady (výdavky) súvisiace s týmto úverom, napríklad úroky.

Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH, môže si pri nákupe automobilu ako aj pri ostatných výdavkoch (nákladoch) odpočítať DPH, a to v prípade ak uvedený automobil bude používať na účely svojho podnikania. Ak bude automobil používať aj na iný účel ako na podnikanie, platiteľ dane odpočíta len časť dane v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia automobilu na podnikanie podľa § 49 ods. 5 zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Článok pokračuje pod reklamou

Automobil obstaraný formou finančného prenájmu – lízingu v roku 2018

Ak si podnikateľ obstará automobil na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti formou lízingu – finančného prenájmu má nárok na uplatnenie si rovnakých výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov ako je to u automobilu obstaraného kúpou (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru). Rovnako ako pri nadobudnutí automobilu kúpou pomocou úveru, aj tu platí, že do daňových výdavkov si môže podnikateľ zahrnúť aj úrok.

Prečítajte si tiež

Bez ohľadu na výšku lízingových splátok, podnikateľ aj v tomto prípade zaradí automobil do prvej odpisovej skupiny a bude ho rovnomerne odpisovať. Uvedené znamená, že výška odpisu sa bude rovnať 1/4 zo vstupnej ceny automobilu a tá bude daňovým výdavkom podnikateľa (nie výška lízingovej splátky).

Je potrebné však, aby si podnikateľ (platiteľ DPH) dal pozor pri odpočte DPH z automobilu získaného lízingom, kde je osobitne upravené odpočítanie DPH. Podnikateľ si nemôže odpočítať DPH pri kúpe automobilu na lízing hneď na začiatku v plnej výške, ale robí to tak postupne pri každej splátke, podľa vydaného splátkového kalendára. V tejto súvislosti je plánovaná od 1.1.2019 novela zákona o DPH, ktorá pravdepodobne toto upraví a DPH bude možné odpočítať jednorazovo.

Informácie o tom, ako viesť jednoduché účtovníctvo v súvislosti s automobilom nájdete v článku Jednoduché účtovníctvo – príklady súvisiace s automobilom

Automobil obstaraný formou operatívneho prenájmu v roku 2018

Pri obstaraní automobilu formou operatívneho prenájmu platí to, že prenajímateľ dá nájomcovi na základe uzavretého zmluvného vzťahu do užívania automobil, a to za vopred dohodnutú odplatu.

Je potrebné upresniť, že v prípade uzatvorenia zmluvy na prenájom automobilu, podnikateľ je len užívateľom tohto automobilu, vlastníkom a držiteľom je stále prenajímateľ.

Daňovým výdavkom je v prípade operatívneho prenájmu:

 • nájomné,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na parkovanie, či diaľničné známky,
 • iné výdavky, ktoré platí podnikateľ na základe uzatvorenej zmluvy (napr. udržiavanie automobilu, umývanie a pod.)

V nájomnom môžu byť zahrnuté rôzne náklady, ako sú napríklad odpisy a iné náklady, ktoré vznikajú prenajímateľovi na prevádzku automobilu.  Nájomné za prenájom automobilu je možné si uplatniť do daňových výdavkov až po zaplatení, to znamená, že podnikateľ si ich môže zahrnúť do základu dane až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k jeho zaplateniu. Je samozrejmé, že pri zahrňovaní zaplateného nájomného do základu dane, sa musí toto zaplatené nájomné časovo rozlišovať, t.j. uplatní sa len tá časť zaplateného nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie.

Viac informácií o daňových výdavkoch po zaplatení, medzi ktoré patrí aj nájomné, si môžete prečítať v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2018.

V prípade obstarania luxusného automobilu formou operatívneho prenájmu si môžete prečítať článok Daňové výdavky a operatívny prenájom (lízing) osobných automobilov od 1.1.2015.

Ak je podnikateľ platiteľom DPH, môže si odpočítať DPH z nájomného, ak je jeho súčasťou. Platí, že DPH si môže v tomto prípade podnikateľ odpočítať aj pri iných typoch výdavkoch (napr. pri nákupe pohonných látok a pod.).

Ako je to s automobilom v s.r.o.-čke sa dočítate v článku Automobil v podnikaní s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky