Odpisovanie auta v roku 2021

Kedy je potrebné obstarané auto odpisovať? Ako dlho sa auto odpisuje? Všetko, čo treba vedieť o odpisovaní auta, sa dozviete v tomto článku.

Majetok sa postupom času opotrebúva a tým sa znižuje jeho výkonnosť a efektivita. Toto opotrebenie je vyjadrené odpismi, pomocou ktorých sa časť hodnoty majetku postupne prenáša do nákladov (výdavkov). Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu aj daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva, pomocou odpisov postupne prenáša do nákladov vstupnú cenu auta, ktoré obstaral na podnikateľskú činnosť.

Predmetom odpisovania sú autá, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 EUR a ich doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ak je cena automobilu 1 700 EUR alebo nižšia, daňovník sa môže rozhodnúť, či auto zaradí do dlhodobého majetku a bude ho odpisovať, alebo ho uplatní do nákladov jednorazovo.

Vstupná cesta auta pre výpočet odpisov

Vstupnou cenou auta môže byť:

 • obstarávacia cena auta nadobudnutého kúpou alebo finančným lízingom, pričom do obstarávacej ceny sa zahŕňajú okrem ceny auta aj iné náklady (výdavky) súvisiace s jeho obstaraním, napr. výdavky súvisiace s prepisom auta, dopravou auta,
 • reálna hodnota zistená posudkom znalca, prípadne zostatková cesta auta, ak ide o auto nadobudnuté darom,
 • v prípade preradenia auta z osobného používania do podnikania závisí od spôsobu, akým bolo auto nadobudnuté do osobného používania.

Dôležité je poznamenať, že daňovník môže odpisovať auto len v tom období, v ktorom ho používa na podnikateľskú činnosť. Ak daňovník automobil v niektorom období nepoužíva pri výkone podnikateľskej činnosti, je povinný odpisovanie prerušiť. Pri odpisovaní rozlišujeme účtovné a daňové odpisy.

Účtovné odpisy auta

Účtovné odpisy sú upravené v zákone o účtovníctve 431/2002 Z. z v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). O účtovných odpisoch sa účtuje mesačne a majú vplyv na výšku nákladov účtovnej jednotky. Metódy účtovných odpisov sú:

 • časové odpisové metódy,
 • výkonové odpisové metódy.

Časová metóda odpisovania vychádza z predpokladaného času, ktorý bude účtovná jednotka auto používať. Výška účtovného odpisu časovou metódou odpisovania sa vypočíta ako podiel obstarávacej ceny majetku a času, počas ktorého bude účtovná jednotka majetok využívať.

Na výpočet výšky odpisov výkonovou odpisovou metódou je potrebné určiť základňu, z ktorej sa bude vychádzať. V prípade áut je vhodnou základňou napríklad počet najazdených kilometrov.

Príklady na výpočet účtovných odpisov auta v roku 2021

Účtovná jednotka AUTO, s.r.o. v máji 2021 obstarala osobný automobil v sume 36 000 EUR. Účtovná jednotka predpokladá, že auto bude v spoločnosti využívať po dobu 6 rokov (72 mesiacov). Výška mesačného odpisu sa určí nasledovne: 36 000 EUR/ 72 mesiacov = 500 EUR.

Účtovná jednotka AUTO, s.r.o. v máji 2021 obstarala osobný automobil v sume 36 000 EUR a rozhodla sa pre výkonovú metódu účtovných odpisov. Predpokladaný počet prejazdených kilometrov, je 100 000 km. Za mesiac máj bolo podľa tachometra najazdených na automobile 1 500 km. Mesačný odpis sa mesiac máj vypočítame nasledovne: 36 000 EUR/ 100 000 km x 1 500 km = 540 EUR.

Daňové odpisy auta

Daňové odpisy sú upravené v zákone o dani z príjmov 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov). Rozlišujeme dve metódy výpočtu daňových odpisov, a to:

 • rovnomerné a 
 • zrýchlené odpisy

Zrýchlené odpisovanie je možné iba pri majetku zaradenom do 2. a 3. odpisovej skupiny, teda automobily nie je možné odpisovať zrýchlenou metódou odpisovania. Výška daňových odpisov sa nevyčísľuje mesačne, ako tomu je pri účtovných odpisoch, ale určuje sa za celé zdaňovacie obdobie. O daňových odpisoch sa neúčtuje, slúžia len na úpravu základu dane. Je potrebné poznamenať, že v prípade ak daňovník obstaral automobil v priebehu roka (teda nie v prvom mesiaci účtovného obdobia), daňový odpis sa musí vypočítať len na pomernú časť mesiacov. Teda napríklad ak daňovník obstaral automobil v máji 2021, daňový odpis bude v tomto prípade len 8 mesiacov.

Viac informácií o daňových a účtovných odpisoch sa dozviete v článku Daňové a účtovné odpisy majetku v roku 2021.

Príklady na výpočet daňových odpisov auta v roku 2021

Účtovná jednotka AUTO, s.r.o. v máji 2021 obstarala osobný automobil v sume 36 000 EUR Automobil bol v máji zaradený do majetku a účtovná jednotka ho začala odpisovať. Automobil bol zaradený do druhej odpisovej skupiny a odpisuje sa 4 roky. Ročné daňové odpisy auta sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Výpočet Daňový odpis Zostatková cena
1 36 000/4/12* 8 mesiacov 6 000 30 000
2 36 000/4 9 000 21 000
3 36 000/4 9 000 12 000
4 36 000/4 9 000 3 000
5 do výšky zostatkovej ceny 3 000 0

Porovnanie účtovných a daňových odpisov auta

Účtovné odpisy sa účtujú priamo do nákladov, zatiaľ čo daňové odpisy sa neúčtujú, ale majú vplyv na základ dane. Rozdiel účtovných a daňových odpisov, predstavuje „pripočítateľnú položku“, ak je rozdiel kladný alebo „odpočítateľnú položku“, ak je rozdiel záporný.

Z horeuvedených príkladov vyplýva, že ak účtovná jednotka AUTO, s.r.o. používa časovú metódu odpisovania má účtovné odpisy za rok 2021 vo výške 4 000 EUR (od mája do decembra je 8 mesiacov, teda 500 x 8) a daňové odpisy za rok 2021 sú vo výške 6 000 EUR. Rozdiel účtovných a daňových odpisov je 4 000 – 6 000 = - 2 000 EUR a ide o „odpočítateľnú položku“, ktorá znižuje základ dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpisovanie auta u mikrodaňovníka

Od 1. januára 2021 je možné stať sa mikrodaňovníkom a čerpať tak rôzne výhody. Jedna z výhod, ktoré majú mikrodaňovníci sa týka aj odpisovania. Podľa zákona o dani z príjmov si môže mikrodaňovník daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku zaradeného v odpisovej skupine 0 až 4 určiť v ľubovoľnej čiastke, do výšky vstupnej ceny majetku. Teda v prípade auta zaradeného do 0 alebo 1 odpisovej skupiny sa môže daňovník rozhodnúť, v akej výške daňový odpis auta uplatní.

Viac o tom, kto je mikrodaňovník si môžete prečítať v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?.

Aké autá zaraďujeme do odpisovej skupiny 0?

V odpisovej skupine 0 sú zaradené osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené: „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. V jednoduchosti povedané teda ide o elektrické alebo hybridné automobily. Autá zaradené v 0 odpisovej skupine sú odpisované 2 roky.

Aké autá zaraďujeme do odpisovej skupiny 1?

Podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov do 1 odpisovej skupiny zaraďujeme:

 • osobné automobily (okrem automobilov, ktoré sú odpisované v odpisovej skupine 0),
 • autobusy (okrem trolejbusov a elektrobusov),
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu.

Odpisovanie luxusných automobilov v roku 2021

Odpisovaním „luxusných automobilov“ rozumieme odpisovanie auta, ktorého vstupná cena je minimálne 48 000 EUR. Zákon o dani z príjmov za určitých podmienok obmedzuje zahrňovanie odpisov „luxusných automobilov“ do základu dane. Daňové odpisy „luxusných automobilov“ sa vypočítavajú z limitovanej vstupnej ceny 48 000 EUR.

Prečítajte si tiež

Ak je úhrn daňových odpisov z „luxusných automobilov“ za účtovné obdobie vyšší ako základ dane, daňovník je povinný tento základ dane upraviť. V takom prípade musí daňovník základ dane zvýšiť o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov z áut, ktorých vstupná cena je aspoň 48 000 EUR v čase jeho zaradenia do majetku a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur, pričom sa na výpočet odpisov použije lineárna odpisová metóda.

Príklad na odpisovanie luxusných automobilov v roku 2021

Spoločnosť AUTO, s.r.o. v januári 2021 obstarala automobil za 60 000 EUR a zaradila ho do 1. odpisovej skupiny, teda sa odpisuje 4 roky. Ročný odpis v roku 2021 je 60 000 EUR/ 4 roky = 15 000 EUR. Základ dane v roku 2021 bude napríklad 10 000 EUR. V takomto prípade je potrebné upraviť základ dane. Daňový odpis automobilu vypočítaný z jeho vstupnej ceny je 15 000 EUR a daňový odpis „luxusného automobilu“ vypočítaného len z limitovanej ceny, teda 48 000 EUR je 12 000 EUR (48 000 EUR/ 4 roky). Základ dane bude tak zvýšený o rozdiel 15 000 EUR a 12 000 EUR, čo predstavuje 3 000 EUR.

Viac informácií nájdete v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

Odpisy auta využívaného na súkromné účely

Ak daňovník používa auto aj na súkromné účely, je potrebné, aby sa odpisovalo len v tom období, kedy je používané na podnikanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť výšku odpisov, ak je automobil používaný aj na súkromné účely.

Ak ide o fyzickú osobu, napr. živnostníka, ktorý využíva auto aj na osobnú potrebu:

 • do daňových výdavkov sa zahrnie 80 % výdavkov spojených s autom (teda vrátane odpisov) alebo,
 • v preukázateľnej výške podľa využívania na podnikateľské a súkromné účely (podľa knihy jázd).

Ak ide o daňovníka (napríklad s.r.o.), ktorého zamestnanec alebo konateľ používa auto aj na súkromné účely, ide o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý je predmetom dane vo výške:

 • 1 % zo vstupnej ceny v každom mesiaci, v ktorom bolo auto poskytnuté aj na súkromné účely počas prvého roka,
 • 1 % zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5 % počas nasledujúcich 7 rokov.
Prečítajte si tiež

Ak spoločnosť dodaňuje nepeňažný príjem zamestnanca horeuvedeným spôsobom a odvádza za zamestnanca odvody, už nie je potrebné odpisy auta využívaného aj na súkromné účely upravovať a daňové odpisy nie je potrebné krátiť. Ak ide o ďalšie roky, kedy sa už zamestnancovi nezdaňuje príjem zo závislej činnosti, zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom je povinný uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti. Uvedené platí aj v prípade, ak by poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi bolo dohodnuté v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve ako zamestnanecký benefit, nakoľko už nedochádza k zdaňovaniu príjmu zo závislej činnosti.

Viac informácií o automobile používanom aj na súkromné účely sa dozviete v článku Firemný automobil používaný aj na súkromné účely a dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Autonómny robotický taxík ako chorvátska revolúcia dopravy

V Chorvátsku budú jazdiť taxíky bez volantu, pedálov a vodiča. Predstavený bol ich prototyp. Čaká nás revolúcia v doprave? V čom všetkom spočíva výnimočnosť vozidiel Verne?

Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky