Odpisovanie auta v roku 2021

Kedy je potrebné obstarané auto odpisovať? Ako dlho sa auto odpisuje? Všetko, čo treba vedieť o odpisovaní auta, sa dozviete v tomto článku.

Majetok sa postupom času opotrebúva a tým sa znižuje jeho výkonnosť a efektivita. Toto opotrebenie je vyjadrené odpismi, pomocou ktorých sa časť hodnoty majetku postupne prenáša do nákladov (výdavkov). Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu aj daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva, pomocou odpisov postupne prenáša do nákladov vstupnú cenu auta, ktoré obstaral na podnikateľskú činnosť.

Predmetom odpisovania sú autá, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 EUR a ich doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ak je cena automobilu 1 700 EUR alebo nižšia, daňovník sa môže rozhodnúť, či auto zaradí do dlhodobého majetku a bude ho odpisovať, alebo ho uplatní do nákladov jednorazovo.

Vstupná cesta auta pre výpočet odpisov

Vstupnou cenou auta môže byť:

 • obstarávacia cena auta nadobudnutého kúpou alebo finančným lízingom, pričom do obstarávacej ceny sa zahŕňajú okrem ceny auta aj iné náklady (výdavky) súvisiace s jeho obstaraním, napr. výdavky súvisiace s prepisom auta, dopravou auta,
 • reálna hodnota zistená posudkom znalca, prípadne zostatková cesta auta, ak ide o auto nadobudnuté darom,
 • v prípade preradenia auta z osobného používania do podnikania závisí od spôsobu, akým bolo auto nadobudnuté do osobného používania.

Dôležité je poznamenať, že daňovník môže odpisovať auto len v tom období, v ktorom ho používa na podnikateľskú činnosť. Ak daňovník automobil v niektorom období nepoužíva pri výkone podnikateľskej činnosti, je povinný odpisovanie prerušiť. Pri odpisovaní rozlišujeme účtovné a daňové odpisy.

Účtovné odpisy auta

Účtovné odpisy sú upravené v zákone o účtovníctve 431/2002 Z. z v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). O účtovných odpisoch sa účtuje mesačne a majú vplyv na výšku nákladov účtovnej jednotky. Metódy účtovných odpisov sú:

 • časové odpisové metódy,
 • výkonové odpisové metódy.

Časová metóda odpisovania vychádza z predpokladaného času, ktorý bude účtovná jednotka auto používať. Výška účtovného odpisu časovou metódou odpisovania sa vypočíta ako podiel obstarávacej ceny majetku a času, počas ktorého bude účtovná jednotka majetok využívať.

Na výpočet výšky odpisov výkonovou odpisovou metódou je potrebné určiť základňu, z ktorej sa bude vychádzať. V prípade áut je vhodnou základňou napríklad počet najazdených kilometrov.

Príklady na výpočet účtovných odpisov auta v roku 2021

Účtovná jednotka AUTO, s.r.o. v máji 2021 obstarala osobný automobil v sume 36 000 EUR. Účtovná jednotka predpokladá, že auto bude v spoločnosti využívať po dobu 6 rokov (72 mesiacov). Výška mesačného odpisu sa určí nasledovne: 36 000 EUR/ 72 mesiacov = 500 EUR.

Účtovná jednotka AUTO, s.r.o. v máji 2021 obstarala osobný automobil v sume 36 000 EUR a rozhodla sa pre výkonovú metódu účtovných odpisov. Predpokladaný počet prejazdených kilometrov, je 100 000 km. Za mesiac máj bolo podľa tachometra najazdených na automobile 1 500 km. Mesačný odpis sa mesiac máj vypočítame nasledovne: 36 000 EUR/ 100 000 km x 1 500 km = 540 EUR.

Daňové odpisy auta

Daňové odpisy sú upravené v zákone o dani z príjmov 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov). Rozlišujeme dve metódy výpočtu daňových odpisov, a to:

 • rovnomerné a 
 • zrýchlené odpisy

Zrýchlené odpisovanie je možné iba pri majetku zaradenom do 2. a 3. odpisovej skupiny, teda automobily nie je možné odpisovať zrýchlenou metódou odpisovania. Výška daňových odpisov sa nevyčísľuje mesačne, ako tomu je pri účtovných odpisoch, ale určuje sa za celé zdaňovacie obdobie. O daňových odpisoch sa neúčtuje, slúžia len na úpravu základu dane. Je potrebné poznamenať, že v prípade ak daňovník obstaral automobil v priebehu roka (teda nie v prvom mesiaci účtovného obdobia), daňový odpis sa musí vypočítať len na pomernú časť mesiacov. Teda napríklad ak daňovník obstaral automobil v máji 2021, daňový odpis bude v tomto prípade len 8 mesiacov.

Viac informácií o daňových a účtovných odpisoch sa dozviete v článku Daňové a účtovné odpisy majetku v roku 2021.

Príklady na výpočet daňových odpisov auta v roku 2021

Účtovná jednotka AUTO, s.r.o. v máji 2021 obstarala osobný automobil v sume 36 000 EUR Automobil bol v máji zaradený do majetku a účtovná jednotka ho začala odpisovať. Automobil bol zaradený do druhej odpisovej skupiny a odpisuje sa 4 roky. Ročné daňové odpisy auta sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Výpočet Daňový odpis Zostatková cena
1 36 000/4/12* 8 mesiacov 6 000 30 000
2 36 000/4 9 000 21 000
3 36 000/4 9 000 12 000
4 36 000/4 9 000 3 000
5 do výšky zostatkovej ceny 3 000 0

Porovnanie účtovných a daňových odpisov auta

Účtovné odpisy sa účtujú priamo do nákladov, zatiaľ čo daňové odpisy sa neúčtujú, ale majú vplyv na základ dane. Rozdiel účtovných a daňových odpisov, predstavuje „pripočítateľnú položku“, ak je rozdiel kladný alebo „odpočítateľnú položku“, ak je rozdiel záporný.

Z horeuvedených príkladov vyplýva, že ak účtovná jednotka AUTO, s.r.o. používa časovú metódu odpisovania má účtovné odpisy za rok 2021 vo výške 4 000 EUR (od mája do decembra je 8 mesiacov, teda 500 x 8) a daňové odpisy za rok 2021 sú vo výške 6 000 EUR. Rozdiel účtovných a daňových odpisov je 4 000 – 6 000 = - 2 000 EUR a ide o „odpočítateľnú položku“, ktorá znižuje základ dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpisovanie auta u mikrodaňovníka

Od 1. januára 2021 je možné stať sa mikrodaňovníkom a čerpať tak rôzne výhody. Jedna z výhod, ktoré majú mikrodaňovníci sa týka aj odpisovania. Podľa zákona o dani z príjmov si môže mikrodaňovník daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku zaradeného v odpisovej skupine 0 až 4 určiť v ľubovoľnej čiastke, do výšky vstupnej ceny majetku. Teda v prípade auta zaradeného do 0 alebo 1 odpisovej skupiny sa môže daňovník rozhodnúť, v akej výške daňový odpis auta uplatní.

Viac o tom, kto je mikrodaňovník si môžete prečítať v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?.

Aké autá zaraďujeme do odpisovej skupiny 0?

V odpisovej skupine 0 sú zaradené osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené: „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. V jednoduchosti povedané teda ide o elektrické alebo hybridné automobily. Autá zaradené v 0 odpisovej skupine sú odpisované 2 roky.

Aké autá zaraďujeme do odpisovej skupiny 1?

Podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov do 1 odpisovej skupiny zaraďujeme:

 • osobné automobily (okrem automobilov, ktoré sú odpisované v odpisovej skupine 0),
 • autobusy (okrem trolejbusov a elektrobusov),
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu.

Odpisovanie luxusných automobilov v roku 2021

Odpisovaním „luxusných automobilov“ rozumieme odpisovanie auta, ktorého vstupná cena je minimálne 48 000 EUR. Zákon o dani z príjmov za určitých podmienok obmedzuje zahrňovanie odpisov „luxusných automobilov“ do základu dane. Daňové odpisy „luxusných automobilov“ sa vypočítavajú z limitovanej vstupnej ceny 48 000 EUR.

Prečítajte si tiež

Ak je úhrn daňových odpisov z „luxusných automobilov“ za účtovné obdobie vyšší ako základ dane, daňovník je povinný tento základ dane upraviť. V takom prípade musí daňovník základ dane zvýšiť o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov z áut, ktorých vstupná cena je aspoň 48 000 EUR v čase jeho zaradenia do majetku a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur, pričom sa na výpočet odpisov použije lineárna odpisová metóda.

Príklad na odpisovanie luxusných automobilov v roku 2021

Spoločnosť AUTO, s.r.o. v januári 2021 obstarala automobil za 60 000 EUR a zaradila ho do 1. odpisovej skupiny, teda sa odpisuje 4 roky. Ročný odpis v roku 2021 je 60 000 EUR/ 4 roky = 15 000 EUR. Základ dane v roku 2021 bude napríklad 10 000 EUR. V takomto prípade je potrebné upraviť základ dane. Daňový odpis automobilu vypočítaný z jeho vstupnej ceny je 15 000 EUR a daňový odpis „luxusného automobilu“ vypočítaného len z limitovanej ceny, teda 48 000 EUR je 12 000 EUR (48 000 EUR/ 4 roky). Základ dane bude tak zvýšený o rozdiel 15 000 EUR a 12 000 EUR, čo predstavuje 3 000 EUR.

Viac informácií nájdete v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

Odpisy auta využívaného na súkromné účely

Ak daňovník používa auto aj na súkromné účely, je potrebné, aby sa odpisovalo len v tom období, kedy je používané na podnikanie. Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť výšku odpisov, ak je automobil používaný aj na súkromné účely.

Ak ide o fyzickú osobu, napr. živnostníka, ktorý využíva auto aj na osobnú potrebu:

 • do daňových výdavkov sa zahrnie 80 % výdavkov spojených s autom (teda vrátane odpisov) alebo,
 • v preukázateľnej výške podľa využívania na podnikateľské a súkromné účely (podľa knihy jázd).

Ak ide o daňovníka (napríklad s.r.o.), ktorého zamestnanec alebo konateľ používa auto aj na súkromné účely, ide o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý je predmetom dane vo výške:

 • 1 % zo vstupnej ceny v každom mesiaci, v ktorom bolo auto poskytnuté aj na súkromné účely počas prvého roka,
 • 1 % zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5 % počas nasledujúcich 7 rokov.
Prečítajte si tiež

Ak spoločnosť dodaňuje nepeňažný príjem zamestnanca horeuvedeným spôsobom a odvádza za zamestnanca odvody, už nie je potrebné odpisy auta využívaného aj na súkromné účely upravovať a daňové odpisy nie je potrebné krátiť. Ak ide o ďalšie roky, kedy sa už zamestnancovi nezdaňuje príjem zo závislej činnosti, zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom je povinný uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti. Uvedené platí aj v prípade, ak by poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi bolo dohodnuté v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve ako zamestnanecký benefit, nakoľko už nedochádza k zdaňovaniu príjmu zo závislej činnosti.

Viac informácií o automobile používanom aj na súkromné účely sa dozviete v článku Firemný automobil používaný aj na súkromné účely a dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


ESG vykazovanie – čo treba vedieť

Čo je ESG, aké informácie o udržateľnosti bude potrebné vykazovať a ako sa bude povinnosť ESG vykazovania postupne zavádzať?

Používanie elektromobilu v praxi: otázky a odpovede

Treba elektromobil nabíjať vždy do 100 %? Kde nájsť nabíjačky a ako sa za nabíjanie platí? Praktické informácie pre každého, kto si chce kúpiť či nedávno kúpil elektrické auto.

Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Ako vyradiť auto z s. r. o. – účtovanie a dane

Firma môže motorové vozidlo, ktoré má vo svojom majetku, vyradiť z účtovníctva rôznymi spôsobmi. Aké to sú a ako sa jednotlivé typy vyradenia zaznamenajú v účtovníctve, vrátane praktických príkladov, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky