Jednoduché účtovníctvo – príklady súvisiace s automobilom

Ako v jednoduchom účtovníctve účtovať o nákupe automobilu? Ako sa automobil odpisuje v jednoduchom účtovníctve? Ako sa v jednoduchom účtovníctve účtujú rôzne spôsoby uplatňovania pohonných látok v daňových výdavkoch?

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie fyzická osoba účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Jednoduché účtovníctvo je podriadené zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). V jednoduchom účtovníctve sa príjmy delia na príjmy ovplyvňujúce základ dane a príjmy neovplyvňujúce základ dane. Rovnako aj výdavky sa v jednoduchom účtovníctve členia na výdavky ovplyvňujúce základ dane a výdavky neovplyvňujúce základ dane.

O účtovaní príjmoch a výdavkoch súvisiacich s predajom tovaru, služieb, s nákupom tovaru, služieb, krátkodobého majetku sa dozviete v článku Jednoduché účtovníctvo -  príklady na faktúry a preddavky. Pripravili sme si pre vás aj článok Jednoduché účtovníctvo – príklady na stravné, odvody a mzdy, v ktorom sa dozviete, ako v jednoduchom účtovníctve účtovať o stravnom živnostníka (SZČO), o odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne za SZČO a o mzdách zamestnancov.

1. Nákup a odpisovanie automobilu v jednoduchom účtovníctve

V jednoduchom účtovníctve je obstarávacia cena automobilu nedaňovým výdavkom. Do daňových výdavkoch vstupuje cena automobilu postupne, prostredníctvom daňových odpisov automobilu.

Nákup automobilu sa v jednoduchom účtovníctve zaúčtuje medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane. V Peňažnom denníku sa obstarávacia cena automobilu zaúčtuje do stĺpca Nákup DM. Obstaraný automobil zaeviduje účtovná jednotka do Knihy dlhodobého majetku. Zaradí ho do príslušnej odpisovej skupiny podľa § 26 zákona o dani z príjmov. Vyhotoví daňový aj účtovný odpisový plán.

Účtovné odpisy sa v jednoduchom účtovníctve nezapisujú do Peňažného denníka. Evidujú sa len v Knihe dlhodobého majetku. V Peňažnom denníku sa účtujú daňové odpisy vždy na konci zdaňovacieho obdobia ako uzávierkové účtovné operácie, v stĺpci Ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane.

Ako postupovať pri odpisovaní automobilu a do ktorej odpisovej skupiny ho zaradiť v roku 2020, nájdete v článku Odpisovanie auta v roku 2020.

2. Finančný prenájom (lízing) automobilu v jednoduchom účtovníctve

Finančný prenájom (lízing) dlhodobého hmotného majetku sa podľa zákona o DPH posudzuje dvojako. Pokiaľ pri skončení finančného prenájmu existuje povinnosť prenajímateľa predať a povinnosť nájomcu kúpiť predmet prenájmu, nahliada sa na predmet prenájmu ako na dodanie tovaru. V tom prípade môže nájomca odpočítať DPH z prenajatého majetku už pri obstaraní predmetu finančného prenájmu (lízingu). V splátkach na základe splátkového kalendára už DPH nevstupuje do výpočtu splátky.

Nájomca zaeviduje prijatú faktúru za obstaranie dlhodobého hmotného majetku v Knihe záväzkov, v časti Faktúry. Odpočet DPH z faktúry zaeviduje do Knihy DPH. Zároveň zaeviduje predmet prenájmu aj do Knihy dlhodobého majetku vo výške obstarávacej ceny vrátane nákladov na jeho obstaranie. Na základe preberacie protokolu k predmetu lízingu zaradí majetok do obchodného majetku. Zaradenie predmetu lízingu do dlhodobého majetku eviduje v Knihe dlhodobého majetku.

Prečítajte si tiež

Na základe splátkového kalendára eviduje nájomca jednotlivé splátky v Knihe záväzkov medzi Inými záväzkami. Faktúru za nákup automobilu vysporiada len v Knihe záväzkov. Úhrada faktúry neprebehne, lebo faktúra je “uhradená” splátkovým kalendárom. Do Knihy záväzkov zaeviduje istinu predmetu nájmu. Pri každej splátke predmetu nájmu zaeviduje do Knihy záväzkov splátku úroku a osobitne splátku poistenia.

Pri úhrade splátky zaúčtuje nájomca v Peňažnom denníku splátku:

  • istiny medzi výdavkami neovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci Nákup DM,
  • úroku medzi výdavkami ovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
  • poistenia medzi výdavkami ovyplyvňujúcimi základ dane v stĺpci Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

V prípade, že pri skončení predmetu prenájmu existuje právo (nie povinnosť) nájomcu kúpiť predmet prenájmu, posudzuje sa  finančný lízing ako opakované poskytnutie služby. Nájomca nemá právo pri obstaraní predmetu finančného lízingu odpočítať DPH. DPH odpočítava postupne pri každej splátke predmetu prenájmu.

Obstaranie a zaradenie predmetu finančného lízingu do obchodného majetku eviduje tak isto, ako vo vyššie uvedenom prípade. Jediný rozdiel je v tom, že DPH eviduje na základe splátkového kalendára v Knihe záväzkov. Zároveň eviduje odpočet DPH aj v Knihe DPH pri každej splátke. Pri úhrade splátky zaúčtuje nájomca v Peňažnom denníku okrem vyššie uvedených vecí aj DPH zo splátky medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane v stĺpci Zaplatená DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Pohonné látky automobilu v obchodnom majetku v jednoduchom účtovníctve

Daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2, písm. l) zákona o dani z príjmov sú výdavky na spotrebované pohonné látky v rozsahu a za podmienok ustanovenom v zákone o dani z príjmov. Daňovník, ktorý má automobil v obchodnom majetku, si môže zvoliť jeden z 3 možností uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky.

Prvou možnosťou je uplatnenie daňových výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Vyžaduje sa vedenie knihy jázd. V Peňažnom denníku sa nákup pohonných látok zaúčtuje medzi výdavky ovplyvňujúce základ dane, do stĺpca Zásoby. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a normovanou spotrebou (tzv. nadspotreba) patrí v jednoduchom účtovníctve medzi uzávierkové operácie. V rámci uzávierkových operácií je nutné odúčtovať nadspotrebu. Odúčtovanie nadspotreby sa vykoná záporným zápisom v stĺpci Zásoby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Druhou možnosťou je evidovanie výdavkov na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného sledovania prevádzky vozidiel. Táto možnosť si vyžaduje prístroj satelitného sledovania, ktorý by automaticky sledoval aj spotrebu automobilu a zaznamenával evidenciu jázd.

V Peňažnom denníku sa nákup pohonných látok zaúčtuje medzi daňové výdavky maximálne do výšky údajov vykázaných z prístrojov satelitného sledovania prevádzky vozidiel do stĺpca Zásoby. Nákup pohonných látok nad stanovený limit sa zaúčtuje v peňažnom denníku v stĺpci Iné výdavky neovplyvňujúce základ dane.

Treťou možnosťou je uplatnenie paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. V jednoduchom účtovníctve sa zaúčtuje 80 % z každého nákupu pohonných látok ako daňový výdavok. V Peňažnom denníku sa zaeviduje do stĺpca Zásoby, medzi výdavky ovplyvňujúce základ dane. Nedaňovým nákladom je 20 % z nákupu pohonných látok. V jednoduchom účtovníctve sa 20 % z nákupu pohonných látok zaúčtuje v Peňažnom denníku medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane, do stĺpca Iné výdavky neovplyvňujúce základ dane.

4. Pohonné látky automobilu nezaradenom v obchodnom majetku v jednoduchom účtovníctve

V prípade, že daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti použije na pracovnú cestu vlastný osobný automobil nezahrnutý do obchodného majetku, má dve možnosti, ako uplatniť nakúpené pohonné látky v daňových výdavkoch.

Prvou možnosťou pri vlastnom súkromnom osobnom automobile je uplatnenie nákupu pohonných látok do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu. SZČO (živnostník) pri tomto spôsobe uplatňovania pohonných látok účtuje o nákupe pohonných látok tak isto, ako by účtoval o prvom spôsobe uplatňovania pohonných látok pri automobile zahrnutom v obchodnom majetku. V Peňažnom denníku sa nákup pohonných látok zaúčtuje medzi výdavky ovplyvňujúce základ dane, do stĺpca Zásoby. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a normovanou spotrebou (tzv. nadspotreba) sa vykoná záporným zápisom v stĺpci Zásoby.

Podľa § 19 ods. 2, písm. e) druhého bodu zákona o dani z príjmov ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia.

V Peňažnom denníku zaeviduje účtovná jednotka 50 % z nákupu pohonnej látky do stĺpca Zásoby, medzi výdavky ovplyvňujúce základ dane. Zvyšných 50 % z nákupu pohonnej látky zaúčtuje účtovná jednotka v Peňažnom denníku medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane, do stĺpca Iné výdavky neovplyvňujúce základ dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky