Automobil v podnikaní s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko)

Akým spôsobom môže právnická osoba (napríklad s.r.o.) obstarať automobil na podnikanie? A aké výdavky (náklady) si môže pri jednotlivých formách obstarania uplatniť do daňových výdavkov?

To, aké výdavky (náklady) si môže účtovná jednotka – napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) uplatniť do daňových výdavkov pri používaní automobilu v podnikaní, závisí od typu jeho obstarania. Účtovná jednotka môže obstarať automobil na podnikateľské účely najmä týmito spôsobmi:

 • obstaranie kúpou (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru),
 • obstaranie formou finančného prenájmu – lízing,
 • obstaranie formou operatívneho prenájmu,
 • ďalším iným spôsobom (napr. vkladom automobilu do základného imania a pod.).

Automobil obstaraný kúpou využívaný na podnikanie v roku 2018 (z vlastných prostriedkov alebo pomocou úveru)

Ak má účtovná jednotka dostatok peňažných prostriedkov na kúpu automobilu, tak práve obstaranie automobilu na základe kúpnej zmluvy sa zaradzuje medzi najjednoduchší spôsob získania automobilu do podnikania.

V prípade automobilu obstaraného kúpou je možné uplatniť si tieto výdavky (náklady) do daňových výdavkov:

 • odpisy,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na prevádzku automobilu a jeho údržbu,
 • daň z motorových vozidiel,
 • výdavky na poistenie (povinné zmluvné, havarijné),
 • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
 • iné výdavky súvisiace s automobilom (napr. diaľničná známka).

Odpisovanie môžeme definovať ako postupné zahrňovanie odpisov automobilu do daňových výdavkov účtovnej jednotky, o ktorom aj účtovná jednotka účtuje vo svojom účtovníctve. Uvedené znamená, že automobil je možné odpisovať len, ak účtovná jednotka bude mať automobil zaradený aj vo svojom účtovníctve. Automobil je možné zaradiť do majetku účtovnej jednotky v prípade, ak vstupná cena automobilu je vyššia ako je suma 1 700 Eur (kúpna cena automobilu + súvisiace výdavky).

Prečítajte si tiež

V prípade, ak vstupná cena automobilu je nižšia ako 1 700 Eur, účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či automobil zaradí do majetku a bude ho odpisovať alebo naopak, výdavok (náklad) na kúpu automobilu zahrnie do daňových výdavkov jednorazovo.

Je dôležité spomenúť, že poznáme daňové a účtovné odpisy. Výšku účtovného odpisu automobilu si určí účtovná jednotka sama v odpisovom pláne. Zostavený odpisový plán účtovnou jednotkou zohľadňuje najmä dobu použiteľnosti automobilu a je zostavený na základe očakávaného použitia automobilu a intenzity jeho využitia. Daňový odpis vyjadruje výšku vstupnej ceny automobilu, ktorú si účtovná jednotka môže v danom zdaňovacom období uplatniť do daňových výdavkov.

Automobil zaradí účtovná jednotka do prvej odpisovej skupiny, čo znamená, že doba odpisovania automobilu bude 4 zdaňovacie obdobia a pri odpisovaní použije účtovná jednotka rovnomernú metódu odpisovania (t.j. ¼ vstupnej ceny rovnomerne v každom zdaňovacom období). Ak účtovná jednotka zaradí automobil do majetku v priebehu zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť do daňových výdavkov len odpisy prislúchajúce počtu mesiacov, v ktorých bol automobil v majetku zaradený.

Viac informácií o daňových odpisoch majetku si môžete prečítať v článku Daňové odpisy majetku v roku 2018.

V prípade uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov si môže účtovná jednotka podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vybrať jeden z týchto spôsobov uplatnenia preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované pohonné látky:

 • výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet najazdených kilometrov (povinnosťou je viesť knihu jázd),
 • výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 • výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie (účtovná jednotka nemusí viesť knihu jázd, ale je potrebné, aby účtovná jednotka vedela preukázať pri tomto type uplatňovania výdavkov stav tachometra automobilu na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia, primeraný počet najazdených kilometrov a aby preukázala nákup pohonných látok dokladmi, ktoré bude mať zaúčtované v účtovníctve).

Ak je automobil obstaraný kúpou pomocou úveru, účtovná jednotka si môže zahrnúť do daňových výdavkov náklady (výdavky) súvisiace s týmto úverom, napríklad úroky.

V prípade, ak účtovná jednotka, ktorá je platiteľom DPH bude používať automobil výlučne na účely svojho podnikania, môže si pri nákupe automobilu ako aj pri ostatných výdavkoch (nákladoch) odpočítať DPH. Ak bude automobil používaný aj na iné účely ako na podnikanie, účtovná jednotka si môže odpočítať len pomernú časť dane, a to podľa § 49 ods. 5 zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

No druhej strane ako správne zdaniť príjem z predaja auta u podnikateľa bližšie približujeme v článku Zdaňovanie príjmov z predaja auta u podnikateľa

Automobil obstaraný formou finančného prenájmu – lízingu v roku 2018

V prípade obstarania automobilu do svojho podnikania si účtovná jednotka môže uplatniť rovnaké výdavky (náklady) do daňových výdavkov ako u automobilu získaného kúpou. Tak ako sme uviedli, že pri obstaraní automobilu kúpou pomocou úveru si môže účtovná jednotka zahrnúť do daňových výdavkov úrok, platí to aj v tomto prípade.

Automobil účtovná jednotka zaradí do prvej odpisovej skupiny a bude ho rovnomerne odpisovať 4 zdaňovacie obdobia, a to bez ohľadu na výšku lízingových splátok. Suma odpisu bude vo výške 1/4 zo vstupnej ceny automobilu, teda nie vo výške lízingovej splátky.

Prečítajte si tiež

V prípade odpočítania DPH z obstaraného automobilu formou finančného prenájmu – lízingu si musí dať účtovná jednotka pozor na to, že si nemôže odpočítať DPH pri kúpe automobilu na lízing hneď na začiatku v plnej výške, ale robí tak pri každej splátke, podľa vydaného splátkového kalendára. V tejto súvislosti je plánovaná od 1.1.2019 novela zákona o DPH, ktorá pravdepodobne toto upraví a DPH bude možné odpočítať jednorazovo.

Informácie o tom, ako viesť jednoduché účtovníctvo v súvislosti s automobilom nájdete v článku Jednoduché účtovníctvo – príklady súvisiace s automobilom

Automobil obstaraný formou operatívneho prenájmu v roku 2018

Obstaranie automobilu formou operatívneho prenájmu znamená to, že prenajímateľ dáva nájomcovi automobil do užívania, a to na základe uzavretého zmluvného vzťahu a za vopred dohodnutú odplatu.

V prípade uzatvorenia zmluvy na operatívny prenájom automobilu, účtovná jednotka bude stále len užívateľom tohto automobilu, vlastníkom a držiteľom bude prenajímateľ. Uvedené znamená, že po ukončení operatívneho prenájmu, automobil bude stále majetkom prenajímateľa a nie nájomcu.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňovým výdavkom je v prípade operatívneho prenájmu:

 • nájomné,
 • výdavky na pohonné látky,
 • výdavky na parkovanie, či diaľničné známky,
 • iné výdavky, ktoré platí účtovná jednotka na základe uzatvorenej zmluvy (napr. udržiavanie automobilu, umývanie a pod.)

Je potrebné upozorniť na to, že nájomné za prenájom automobilu je možné si uplatniť do daňových výdavkov až po zaplatení. Uvedené znamená, že účtovná jednotka si môže nájomné zahrnúť do základu dane až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k jeho zaplateniu. Je samozrejmé, že pri zahrňovaní zaplateného nájomného do základu dane, sa musí toto zaplatené nájomné časovo rozlišovať, t.j. uplatní sa len tá časť zaplateného nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie

Viac informácií o daňových výdavkoch po zaplatení, medzi ktoré patrí aj nájomné, si môžete prečítať v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2018.

V prípade obstarania luxusného automobilu formou operatívneho prenájmu si môžete prečítať článok Daňové výdavky a operatívny prenájom (lízing) osobných automobilov od 1.1.2015.

V prípade, ak je účtovná jednotka platiteľom DPH, môže si odpočítať DPH z nájomného, ak je jeho súčasťou. Rovnako platí, že aj pri iných typoch výdavkoch si môže účtovná jednotka odpočítať DPH (napr. pri nákupe pohonných látok a pod.)

Aké výdavky na automobil, prípadne pohonné látky si môže podnikateľ - fyzická osoba zahrnúť do daňových výdavkov sa dočítate v článkoch Automobil v podnikaní fyzickej osoby v roku 2018 (daňové hľadisko) alebo Pohonné látky ako daňové výdavky v roku 2019 

Súkromný automobil zamestnanca používaný na pracovnú cestu v roku 2018

Účtovná jednotka môže pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti využívať aj súkromný automobil zamestnanca, a to najmä v prípade pracovnej cesty. Ide o to, že v prípade ak je zamestnanec vyslaný svojim zamestnávateľom na pracovnú cestu, môže pri jej výkone po dohode so zamestnávateľom použiť aj vlastný automobil, ktorého nemusí byť vlastníkom (zamestnanec ho môže mať požičaný od kohokoľvek – otca, matky, kamaráta a pod.)

Prečítajte si tiež

Pracovnú cestu môžeme chápať ako čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste, do skončenia tejto cesty.

Účtovná jednotka si môže do daňových výdavkov v súvislosti s používaním súkromného automobilu zamestnanca na pracovnej ceste uplatniť:

 • základnú náhradu za každý jeden km jazdy,
 • náhradu za spotrebované pohonné látky,
 • daň z motorových vozidiel,
 • iné výdavky súvisiace s pracovnou cestou (napr. diaľničná známka, či parkovací lístok).

Viac informácií o náhradách za použitie súkromného automobilu na pracovnej ceste si môžete prečítať v článku Náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste v roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky