Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?
Zdroj: Pixabay.com
Erika Farenzenová

Pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR ako odborná pracovníčka v oblasti propagácia tém ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií. V minulosti pôsobila ako odborná redaktorka a gestorka špecializovaných príloh vo viacerých médiách. Propagácii inovácií, ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií sa venuje už viac ako 11 rokov. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Hlavnou úlohou vysokých škôl je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé vedecké bádanie, no majú čo ponúknuť aj firmám. Štátne a verejné vysoké školy, spolu so Slovenskou akadémiou vied a rezortnými výskumnými ústavmi, tvoria sieť verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií (VVI). V rámci nej vedeckí zamestnanci dosahujú nové výsledky výskumu, ktoré majú často potenciál na uplatnenie v praxi, a to v rôznych inováciách. Vo VVI pôsobia zamestnanci, ktorí majú bohaté skúsenosti a odborné znalosti z oblasti vedy a výskumu. Verejné a štátne vedeckovýskumné inštitúcie súčasne disponujú unikátnym materiálovo-technologickým vybavením. Vďaka tomu sú prostredím, kde vznikajú rôzne inovácie a sú zdrojom výskumného zázemia, ktorý môžu pre svoje podnikanie využiť aj zástupcovia firiem.

Ako získať informácie o vedeckovýskumných inštitúciách

Súčasťou VVI sú špecializované pracoviská – centrá transferu technológií (CTT), ktoré sú zodpovedné za ochranu a komerčné zhodnocovanie výsledkov výskumu ako duševného vlastníctva VVI. Vďaka tomu majú odborní pracovníci CTT dobrý prehľad o tom, aké výskumné projekty sa v inštitúciách realizujú a sú vhodným partnerom pre zástupcov firiem, ktorí sa zaujímajú o spoluprácu s univerzitami a hľadajú partnerov pre vývoj a inovácie svojho produktového portfólia.

Vedeckovýskumné inštitúcie a ich jednotlivé pracoviská prezentujú svoju výskumnú činnosť a výskumný potenciál najmä prostredníctvom svojich internetových stránok. Vďaka nim môžu získať zástupcovia podnikateľského sektora všeobecný prehľad o tom, akú výskumnú činnosť jednotlivé pracoviská realizujú. Ak na základe dostupných informácií podnikateľ vyhodnotí, že sa výskumná činnosť VVI stretáva s jeho potrebami, môže kontaktovať centrum transferu technológií pôsobiace na danej VVI za účelom sprostredkovania výskumnej spolupráce s vytipovaným pracoviskom alebo sa obrátiť priamo na vedúceho pracovníka tohto pracoviska.

Pokiaľ zástupcovia podnikateľského sektora nenašli potrebné informácie na stránkach VVI alebo sa im nepodarilo nájsť vhodného partnera na výskum, môžu kontaktovať Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR. Je to pracovisko celonárodnou pôsobnosťou ([email protected], +421 2 69253 108), ktoré spolupracuje s jednotlivými inštitúciami a na základe svojich poznatkov a dlhodobých vzťahov môže pomôcť vyhľadať vhodné pracovisko na spoluprácu. 

V súčasnosti pripravuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR koncepčný nástroj, ktorý umožní centralizované vyhľadávanie ponuky VVI na komerčnú spoluprácu s podnikateľským sektorom na jednom mieste. O jeho spustení bude CVTI SR podnikateľskú verejnosť informovať.

Druhy spolupráce firiem s vedeckovýskumnými inštitúciami

Spolupráca firiem a vedeckovýskumných inštitúcií môže prebiehať v rôznych formách a na základe rôznych typov zmlúv. Vybrať tú najvhodnejšiu pomôže firmám v rámci konzultácií odborný pracovník CTT z VVI alebo odborný pracovník z CTT CVTI SR.

Jednou z vhodných foriem môže byť zákazkový výskum, teda výskum realizovaný vedeckovýskumnou inštitúciou na základe požiadaviek firmy, ktorá tento výskum spravidla financuje (výška nákladov závisí od toho, čomu je výskum venovaný, do akej hĺbky sa realizuje). Pri zákazkovom výskume sa predpokladá dosiahnutie výstupov vo forme nových technických riešení, pracovných postupov, prototypov a podobne. Tieto výstupy, vrátane práv k duševnému vlastníctvu, odovzdá VVI podnikateľskému subjektu, ako objednávateľovi výskumu, za vopred dohodnutých podmienok.

V rámci spoločného výskumu dochádza k uskutočňovaniu výskumných činností tak na strane firmy, ako aj na strane partnera – vedeckovýskumnej inštitúcie. Všetky subjekty zúčastňujúce sa spoločného výskumu majú zvyčajne právo využívať vytvorené duševné vlastníctvo, avšak existuje celá škála možností, ako konkrétne sa bude takýto výkon majetkových práv k duševnému vlastníctvu realizovať. Zákazkový a spoločný výskum sa realizujú na základe zmluvného vzťahu medzi vedeckovýskumnou inštitúciou a firmou.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať, ak firma chce spolupracovať s vedeckovýskumnou inštitúciou?

Ak firma v rámci svojej podnikateľskej činnosti zistí, že potrebuje nejaký produkt, činnosť alebo postup inovovať či od nuly vyvinúť, môže sa rozhodnúť pre spoluprácu s verejnou alebo štátnou VVI, teda vysokou školou, univerzitou alebo SAV. V prvom kroku musí identifikovať svoju inovačnú potrebu a následne môže osloviť Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ktoré disponuje komplexnými informáciami o výskumnom potenciáli VVI a vďaka dlhodobým vzťahom s lokálnymi centrami transferu technológií na jednotlivých VVI, vie pomôcť s identifikáciou správnych vedeckovýskumných pracovísk na spoluprácu.

Okrem sprostredkovania informácií o samotných možnostiach výskumu je CTT CVTI SR obom stranám nápomocné pri jednotlivých krokoch v priebehu rokovaní o spolupráci. Ide najmä o správne zadefinovanie predmetu spolupráce, jej špecifikáciu, miesto a čas realizácie, priebeh, finančné podmienky spolupráce a napokon vysporiadanie vlastníckych práv k vzniknutým výsledkom výskumu v podobe duševného vlastníctva. Následne môže byť zo strany CTT CVTI SR poskytnutá podpora dohodnutej výskumnej spolupráce, a to formou jej zmluvnej úpravy, prípadne môžu byť odborní konzultanti z radov CTT CVTI SR prítomní na rokovaniach o spolupráci a poskytnúť koordinačnú podporu zmluvným stranám.

Spolupráca s podnikateľskými subjektami nie je pre štátne a verejné VVI žiadnou novinkou. Slovenské VVI uzatvárajú každoročne stovky rôznych zmlúv o výskumnej spolupráci s podnikateľskými subjektami. Príkladom sú údaje, ktoré vo svojej výročnej správe zverejnila Slovenská technická univerzita v Bratislave. Za rok 2022 sa na STU riešilo 384 projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax a univerzita tým získala príjem vo výške 2 607 052 eur.  

Komercializácia výsledkov výskumu

Jednou zo základných úloh VVI je realizácia výskumu. Na vedeckovýskumné aktivity získavajú VVI zdroje formou inštitucionálnej podpory, z domácich a zahraničných grantových schém, zo štrukturálnych a investičných fondov a podobne. Dosiahnuté výsledky výskumu môžu VVI chrániť ako svoje duševné vlastníctvo patentami, úžitkovými vzormi,  dizajnami, prípadne inými vhodnými nástrojmi a postupmi.

Takto ochránené duševné vlastníctvo je určené na komercializáciu. VVI ho ponúkajú podnikateľským subjektom, ktoré ho môžu od VVI napríklad odkúpiť, kedy ide o prevod majetkových práv na podnikateľský subjekt alebo získať práva na jeho využívanie prostredníctvom rôznych typov licenčných zmlúv.

Ak pristúpi VVI k ochrane svojho duševného vlastníctva a k jeho následnej komercializácii, hovoríme o transfere technológií. Ten je odborne charakterizovaný ako prenos technológií z akademického prostredia do komerčnej sféry.

Podpora vytvárania funkčného prostredia pre realizáciu transferu technológií na Slovensku je hlavnou úlohou Centra transferu technológií pri CVTI SR. Preto sa usiluje poskytovať podporné služby v celom procese transferu technológií, teda ochrany a komercializácie duševného vlastníctva pre vedeckovýskumné inštitúcie, ako aj záujemcov o spoluprácu s VVI z podnikateľského sektora.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Erika Farenzenová
Erika Farenzenová

Pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR ako odborná pracovníčka v oblasti propagácia tém ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií. V minulosti pôsobila ako odborná redaktorka a gestorka špecializovaných príloh vo viacerých médiách. Propagácii inovácií, ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií sa venuje už viac ako 11 rokov. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky