Prvá pomoc plus pre zamestnávateľov – príklady

Ako si zamestnávateľ vypočíta výšku príspevku z opatrenia č. 1, opatrenia č. 3A alebo opatrenia č. 3B? Ktorý príspevok sa mu viac oplatí, ak má možnosť výberu? Prinášame praktické príklady.

Vláda SR prijala dňa 28.10.2020 rozšírenie projektu Prvá pomoc a nazvala ho Prvá pomoc plus. Jeho súčasťou sú rovnaké opatrenia, o ktoré mohli SZČO aj zamestnávatelia žiadať doteraz, avšak ide o vyššiu finančnú pomoc a nastala aj zmena niektorých podmienok nároku na jednotlivé opatrenia.

Prvá pomoc plus pre zamestnávateľov od októbra 2020

Za mesiac október 2020 a neskôr môže zamestnávateľ žiadať o príspevok z projektu Prvá pomoc plus na základe týchto opatrení:

  • opatrenie č. 1 – nárok na príspevok z tohto opatrenia majú zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky alebo obmedziť svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“),
  • opatrenie č. 3A – nárok na príspevok z tohto opatrenia majú zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli zatvoriť svoje prevádzky v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, ale mali zamestnancov na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa,
  • opatrenie č. 3B – nárok na príspevok z tohto opatrenia majú zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli zatvoriť svoje prevádzky v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, ale majú v príslušnom mesiaci pokles tržieb najmenej o 20 %.

V tomto článku sa budeme venovať príkladom, a teda výpočtu výšky finančného príspevku, ktoré môže zamestnávateľ, ako aj SZČO zamestnávateľ, získať po splnení podmienok, ktoré musí dodržať pre priznanie tejto pomoci.

Viac informácií o jednotlivých podmienkach sa dočítate v článkoch:

Príklad na výpočet príspevku pre zamestnávateľov na základe opatrenia č. 1 v projekte Prvá pomoc plus od októbra 2020

Prečítajte si tiež

Firma Napoli, s.r.o. prevádzkuje jednu pizzériu, v ktorej zamestnáva 9 ľudí. Predstavme si situáciu, že táto prevádzka musela ostať počas polovice mesiaca november povinne zatvorená na základe rozhodnutia ÚVZ SR. Štruktúra zamestnancov je nasledujúca:

  • 5 ľudí pracuje na pozícií čašník s hodinovou mzdou  6,00 €, avšak jeden z nich je celý november na OČR,
  • 3 ľudia pracujú ako kuchári s hodinovou mzdou 9,00 €,
  • 1 človek pracuje ako manažér s hodinovou mzdou 17,00 €.

Všetci zamestnanci už pracujú v pizzérii viac rokov na základe pracovnej zmluvy. Počas obdobia, v ktorom bola pizzéria zatvorená, nemal zamestnávateľ žiadnu pracovnú náplň pre svojich zamestnancov, a tak ich nechal doma na prekážke v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Zamestnanci ostali doma na prekážkach na strane zamestnávateľa 80 hodín.

Zamestnávateľ požiadal o príspevok z opatrenia č. 1, na základe ktorého má nárok na úhradu 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal tento zamestnanec prekážku v práci na strane zamestnávateľa, najviac však v sume 1 100 €.

Zamestnávateľ zaplatí čašníkovi náhradu mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa v sume 80 % z 6,00 € = 4,80 €. Na prekážkach boli zamestnanci doma 80 hodín, a tak celková suma je 4,80 € x 80 hodín = 384 €. Prvá pomoc plus zahŕňa aj cenu práce, ktorú zo sumy 384 € dostaneme, keď k nej prirátame 35,20 %, a teda 384 € x 1,352 = 519,17 €. Príspevok na čašníka je v sume 80 % z 519,17 € = 415,34 €.

Pri zamestnancovi kuchárovi sa postupuje obdobne, a teda výpočet bude vyzerať nasledovne: 80 % z 9,00 € = 7,20 €, následne 7,20 € x 80 hodín = 576 €, a spolu s cenou práce je to 576 € x 1,352 = 778,75 €. Príspevok na kuchára je v sume 80 % zo 778,75 € = 623,00 €.

Pri manažérovi bude výpočet vyzerať nasledovne: 80 % zo 17,00 € = 13,60 €, následne 13,60 € x 80 hodín = 1 088,00 € a 1 088,00 € x 1,352 = 1 470,98 €. Zamestnávateľ však nedostane 80 % z 1 470,98 € = 1 176,78 €, pretože ako sme uviedli vyššie, maximálna suma príspevku je 1 100 € na zamestnanca. Za vedúceho zamestnanca teda zamestnávateľ dostane maximálny príspevok v sume 1 100, 00 €.

Celková finančná pomoc firmy Napoli, s.r.o. získaná na základe opatrenia č. 1 bude v sume 415,34 € x 4 čašníci (jeden je na OČR, a teda nie je na prekážkach na strane zamestnávateľa) + 623,00 € x 3 kuchári + 1 100,00 € za manažéra = 4 630,36 €.

Príklad na výpočet príspevku pre zamestnávateľov na základe opatrenia č. 3A v projekte Prvá pomoc plus od októbra 2020

Prečítajte si tiež

Zuzana Kovaľová je živnostníčkou a prevádzkuje malé kvetinárstvo, v ktorom zamestnáva dvoch zamestnancov. Obaja zamestnanci sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na 40 hodín týždenne, a to od 1.12.2019, pričom im neplynie výpovedná doba. Kvetinárstva mohli byť počas októbra otvorené, avšak zamestnávateľ nemal pre oboch zamestnancov pracovnú náplň, ktorá by im zabezpečila odpracovaný plný pracovný fond.

Zuzana sa rozhodla nechať oboch zamestnancov doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce, a to 40 hodín z mesiaca október.

Zamestnávateľ požiadal o príspevok z opatrenia č. 3A, na základe ktorého má nárok na úhradu 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal tento zamestnanec prekážku v práci na strane zamestnávateľa, najviac však v sume 1 100 €. Rozdiel medzi opatrením č. 1 a opatrením č. 3A je iba ten, že opatrenie č. 1 sa týka povinne zatvorených prevádzok a opatrenie č. 3A sa týka prevádzok, ktoré môžu byť otvorené. Výška príspevku a postup výpočtu je rovnaký.

Hrubá mzda oboch zamestnancov je v sume 4,50 €/hod. Zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi náhradu mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa v sume 80 % zo 4,50 € = 3,60 €. Zamestnanci boli doma na prekážkach na strane zamestnávateľa 40 hodín, a tak celková suma je 3,60 € x 40 hodín = 144 €. Prvá pomoc plus zahŕňa aj cenu práce, ktorú dostaneme ako 144 € x 1,352 = 194,69 €. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške 80 % z 194,69 € = 155,75 €.

Celková finančná pomoc pre živnostníčku Zuzanu Kovaľovú získaná na základe opatrenia č. 3A bude v sume 155,75 € x 2 zamestnanci = 311,50 €.

Ak mala Zuzana v danom mesiaci aj pokles tržieb vyšší ako 20 %, môže požiadať aj o príspevok z opatrenia č. 2 (pre SZČO) a zároveň porovnať výšku pomoci získanú z opatrenia č. 3A s pomocou, ktorú by získala z opatrenia č. 3B.

Príklad na výpočet príspevku pre zamestnávateľov na základe opatrenia č. 3B v projekte Prvá pomoc plus od októbra 2020

Firma Záhradníctvo, s.r.o. má jednu prevádzku, v ktorej prevádzkuje záhradníctvo. Firma zamestnáva 10 zamestnancov, z toho všetci pracujú na základe pracovnej zmluvy a vo firme sú zamestnaní už viacero rokov.

V mesiaci október 2020 bola prevádzka otvorená a zaznamenala pokles tržieb, a tak sa rozhodla požiadať o príspevok z projektu Prvá pomoc plus – opatrenie č. 3B. Ide o firmu fungujúcu už viacero rokov, a tak sa rozhodla preukazovať pokles tržieb prvým spôsobom, a to porovnaním tržieb mesiaca október 2020 s októbrom 2019. Tržba v októbri 2019 bola vo výške 80 000 €. Tržba v októbri 2020 bola vo výške 42 000 €, čo predstavuje pokles 52,50 %.

Zamestnávateľ má pri opatrení č. 3B nárok na príspevok vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb, ktorý sa nachádza nižšie v tabuľke:

Pokles tržieb v % Výška príspevku na základe opatrenia č. 3B
od 20,00 % do 39,99 % 270 €
od 40,00 % do 59,99 % 450 €
od 60,00 % do 79,99 % 630 €
od 80,00 % a viac 810 €

Tento príspevok však nemôže zamestnávateľ čerpať na zamestnanca, ktorý viac ako 50 % pracovného mesačného fondu mal prekážky na strane zamestnanca, napríklad bol na PN, OČR alebo čerpal dovolenku.

Štruktúra zamestnancov v tejto firme bola v mesiaci október nasledujúca:

  • dvaja zamestnanci boli viac ako 50 % pracovného fondu na prekážkach na strane zamestnanca – boli na PN,
  • jeden zamestnanec mal tri týždne dovolenku, čo tvorí viac ako 50 % pracovného fondu,
  • šiesti zamestnanci pracovali celý mesiac s hrubou mzdou 800,00 €,
  • jeden  zamestnanec je zamestnaný na polovičný úväzok, odpracoval svoj pracovný fond a má hrubú mzdu 350,00 €.

Nárok na príspevok bude pri šiestich zamestnancoch nasledujúci: Cena práce takéhoto zamestnanca sa vypočíta ako 800,00 € x 1,352 = 1 081,60 €. Výška príspevku na základe opatrenia č. 3B môže byť najviac 80 % ceny práce, čo by bolo 80 % z 1 081,60 € = 865,28 €. Keďže zamestnávateľ mal pokles tržieb vo výške 52,50 %, má nárok na príspevok v sume 450 €, čo je menej ako 80 % ceny práce zamestnanca.

Príspevok pri zamestnancovi s polovičným príspevkom bude nasledujúci: Cena práce je 350 € x 1,352 = 473,20 €. Výška príspevku na základe opatrenia č. 3B môže byť najviac 80 % ceny práce, čo by predstavovalo 80 % zo 473,20 € = 378,56 €. Príspevok na tohto zamestnanca bude v sume 378,56 €, a nie 450 € ako pri ostatných zamestnancoch, a to preto, že príspevok podľa tohto opatrenia je vo výške 80 % ceny práce zamestnanca, najviac do výške paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb.

Celková finančná pomoc pre firmu Záhradníctvo, s.r.o. získaná na základe opatrenia č. 3B bude vo výške 450 € x 6 = 2 700 € + 378,56 € = 3 078,56 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na porovnanie príspevku pre zamestnávateľov podľa opatrenia č. 3A a 3B v projekte Prvá pomoc plus od októbra 2020

Príklad na porovnanie výšky príspevkov podľa opatrenia č. 3A s opatrením č. 3B – výhodnejšie je opatrenie č. 3B

Pokračujme s príkladom č. 2 so Zuzanou Kovoľovou, ktorá zamestnáva dvoch zamestnancov s hodinovou mzdou 4,50 €. Oboch zamestnancov nechala doma na prekážkach na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce 40 hodín z mesiaca október.

Ak by Zuzana požiadala o opatrenie č. 3A, získala by pomoc vo výške 155,75 € na zamestnanca, a teda 311,50 € na oboch zamestnancov (podrobnejší postup výpočtu sa nachádza vyššie).

Zuzana mala pokles tržieb za mesiac október 70 %, čo predstavuje paušálnu náhradu vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb, a teda v tomto prípade 630 €.

Podľa opatrenia č. 3B by zamestnávateľ získal príspevok v nasledujúcej výške: Hodinová mzda zamestnanca je 4,50 €, pri odpracovaní celého októbra je to 792 € a cena práce je 792 € x 1,352 = 1 070,78 €. Výška príspevku na základe opatrenia č. 3B môže byť najviac 80 % ceny práce, čo by bolo 80 % z 1 070,78 € = 856,63 €, avšak paušálna náhrada je iba 630 €. Za oboch zamestnancov by zamestnávateľ dostal príspevok v sume 630 € x 2 = 1 260 €.

V tomto prípade sa zamestnávateľovi oplatí požiadať o príspevok na základe opatrenia č. 3B.

Príklad na porovnanie výšky príspevkov podľa opatrenia č. 3A s opatrením č. 3B – výhodnejšie je opatrenie č. 3A

Firma Kaderníctvo, s.r.o. má jednu prevádzku. Zamestnáva 5 kaderníčok na základe pracovnej zmluvy, ktoré nie sú vo výpovednej lehote a sú zamestnané v tejto firme od roku 2018.

V mesiaci november bola prevádzka otvorená, avšak zaznamenala pokles tržieb o 23 %, čo predstavuje paušálnu náhradu vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb, a teda v tomto prípade 270 €.

Ak by firma využila opatrenie č. 3A, príspevok by sa vypočítal nasledovne: Všetkých päť kaderníčok bolo v novembri na prekážkach na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce, a to každá 80 hodín. Všetky majú rovnakú mzdu. Hodinová mzda je 6,00 €. Zamestnávateľ zaplatí zamestnancovi náhradu mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa v sume 80 % z 6,00 € = 4,80 €. Zamestnanec bol na prekážkach 80 hodín, t. j. 4,80 € x 80 hodín = 384,00 €. Cena práce je potom 384 € x 1,352 = 519,17 €. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške 80 % z 518,17 € = 415,33 €. Príspevok na oboch zamestnancov spolu je 830,66 €.

Ak by firma využila opatrenie č. 3B, príspevok by sa vypočítal nasledovne: Hodinová mzda je 6,00 €, november má pracovný fond 160 hodín, a teda 6,00 € x 160 hodín = 960 €. Cena práce je potom 1 297,92 €. Príspevok by bol v maximálnej sume 80 % z 1 297,92 € = 1 038,34 €. Výška príspevku pre pokles tržieb 23 % je však iba 270 €. Príspevok na oboch zamestnancov spolu je 540 €.

V tomto prípade sa firme Kaderníctvo, s.r.o. oplatí požiadať o príspevok podľa opatrenia č. 3A.

Viac aj o tom, kedy je výhodnejšie požiadať o príspevok z opatrenia č. 3A a kedy príspevok z opatrenia č. 3B sa dočítate v článku Prvá pomoc plus pre zamestnávateľov od októbra 2020.

Najnovšie schválené zmeny v projekte Prvá pomoc nájdete v článku Prvá pomoc pre SZČO a zamestnávateľov v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky