Dovolenka v roku 2021 – na koľko dní má zamestnanec nárok?

Aká je výmera dovolenky a na koľko dní voľna má zamestnanec nárok v roku 2021?

Kto má nárok na dovolenku v roku 2021?

Nárok na dovolenku upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Podľa tohto zákona vzniká nárok na dovolenku zamestnancovi, a teda osobe zamestnanej na základe pracovnej zmluvy, ktorá splnila ďalšie podmienky Zákonníka práce.

Zamestnancovi vzniká podľa Zákonníka práce nárok na:

  • dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
  • dovolenku za odpracované dni,
  • dodatkovú dovolenku.

Nárok na dovolenku tak nemajú osoby, ktoré pracujú na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta).

Základná výmera dovolenky v roku 2021

Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne, t. j. 20 pracovných dní. Táto výmera je však v niektorých prípadoch vyššia a v iných prípadoch sa naopak kráti. Minimálnu výmeru dovolenky však môže zamestnávateľ navýšiť.

Na dovolenku v trvaní najmenej päť týždňov má nárok:

  • zamestnanec, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku,
  • zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa.

Na dovolenku v trvaní najmenej osem týždňov majú nárok napríklad pedagógovia, vysokoškolskí učitelia alebo rôzni výskumní pracovníci.

Dovolenka pre zamestnancov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa v roku 2021

Od roku 2020 je zvýšená základná výmera dovolenky pre zamestnancov trvalo sa starajúcich o dieťa. Zamestnanci, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku a trvalo sa starajú o dieťa majú nárok na minimálne 5 týždňov dovolenky, t. j. 25 pracovných dní.

Prečítajte si tiež

Tento nárok by však automaticky nemal vznikať každému rodičovi, ktorý má pod 33 rokov a má dieťa, pretože musí byť splnená podmienka trvalého sa starania o dieťa. Zákonník práce po novom aj presne definuje štatút zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa. Podľa tohto zákona sa teda zamestnancom trvale sa starajúcim o dieťa rozumie zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Toto postavenie vzniká zamestnancovi dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa. Zánik trvalej starostlivosti je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.

Trvalú starostlivosť musí zamestnanec preukázať zamestnávateľovi, napríklad rodným listom dieťaťa, rozhodnutím súdu o striedavej starostlivosti alebo čestným vyhlásením zamestnanca.  

Za dieťa sa považuje dieťa rodiča alebo náhradného rodiča v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trvalým staraním sa rozumejú aktivity vykonávané smerom k dieťaťu a výdavky naň vynakladané, ktoré majú dlhodobý charakter.

Prečítajte si tiež

Pri tomto druhu dovolenky vznikli aplikačné problémy najmä pri vzniku alebo zániku trvalého sa starania o dieťa v priebehu roka, ktoré sme bližšie rozobrali v článku 5 týždňov dovolenky pre mladých rodičov – aké sú problémy v praxi? Išlo najmä o to, či má zamestnanec napríklad pri narodení dieťaťa v priebehu roka nárok rovno na 5 týždňov dovolenky alebo iba na jej pomernú časť. Od roku 2021 je tento problém už upravený priamo v Zákonníku práce takto: Zamestnancovi, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok nad rámec základnej výmery dovolenky patrí v pomernom rozsahu vychádzajúceho z podielu počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka. Znamená to, že ak sa v priebehu roka zamestnancovi narodí dieťa o ktoré sa trvalo stará, nemá automaticky nárok na 5 týždňov dovolenky, ale na 4 týždne dovolenky plus nárok na pomernú časť dodatočného 1 týždňa dovolenky.

Príklad na pomernú časť dovolenky zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa v 2021:

David má 27 rokov a pracuje vo firme 5 rokov. K 1.1.2021 má nárok na dovolenku za kalendárny rok v základnej výmere 4 týždne, t. j. 20 pracovných dní. Dňa 25.8.2021 sa mu narodilo dieťa, pričom túto skutočnosť neodkladne oznámil svoju zamestnávateľovi. Znamená to, že sa mu zvýšil aj nárok na dovolenku, ale nie na 5 týždňov dovolenky, ale na 4 týždne + pomerná časť dodatočného 1 týždňa dovolenky. Od narodenia dieťaťa ostáva do konca augusta 5 dní a do konca roka 4 mesiace. Je to spolu 127 dní, kedy sa David trvale staral o dieťa. Pomerná časť dovolenky sa vypočíta ako 127 dní/365 dní x 5 dní dodatočnej dovolenky = 1,74 dňa, čo zamestnávateľ zaokrúhlil na 2 dni dovolenky. Celková výmera dovolenky je tak 22 dní.

Viac o dovolenke pre mladých rodičov sa dozviete v článku 5 týždňov dovolenky pre mladých rodičov – aké sú problémy v praxi?.

Dovolenka pre pedagogických a výskumných a vývojových zamestnancov v roku 2021

Nárok na najvyššiu výmeru dovolenky osem týždňov majú títo zamestnanci:

  • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci podľa osobitného predpisu,
  • vysokoškolskí učitelia,
  • výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
  • zamestnanci s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Ide napríklad o učiteľov na základných, stredných a vysokých školách, riaditeľov škôl, majstrov odbornej výchovy, trénerov športovej školy alebo triedy, ale aj vychovávateľov a výskumných pracovníkov Slovenskej akadémie vied.

Článok pokračuje pod reklamou

Dovolenka za kalendárny rok a jej pomerná časť v roku 2021

Zamestnancovi, ktorý bol počas celého roka zamestnaný u rovnakého zamestnávateľa a vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, prislúcha mu nárok na dovolenku za kalendárny rok.

V prípade nároku na dovolenku za kalendárny rok platí základná výmera, t. j. najmenej 4 týždne dovolenky pre zamestnancov pod 33 rokov, ktorí sa trvale nestarajú o dieťa, najmenej 5 týždňov pre zamestnancov, ktorí do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a pre zamestnancov mladších ako 33 rokov, ktorí sa trvale starajú o dieťa a najmenej 8 týždňov pre pedagogických, výskumných alebo vývojových zamestnancov.

Prečítajte si tiež

Zamestnancovi pripadá nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok v prípade, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka, t. j. zmluva u zamestnávateľa netrvalá celý rok. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Príklad na pomernú časť dovolenky v roku 2021:

Júlia má 23 rokov, je bezdetná a nastúpila do nového zamestnania 26.6.2021. Keďže neodpracuje u jedného zamestnávateľa celý rok 2021, ale viac ako 60 dní, má nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok. Pomerná časť dovolenky sa vypočíta ako 6 mesiacov, ktoré ostávajú do konca roka 2021/12 mesiacov x základná výmera dovolenky 20 dní = 10 dní. Ak by mala Júlia dieťa, tak by jej pomerná dovolenka bola 12,5 dňa (6 mesiacov/12 mesiacov x 25 dní).

Dovolenka za odpracované dni v roku 2021

V prípade, ak zamestnancovi nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok a ani na jej pomernú časť (pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní), patrí mu dovolenka za odpracované dni v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Príklad na dovolenku za odpracované dni v roku 2021:

Silvia má 35 rokov a odpracuje u zamestnávateľa 50 dní. Dovolenka za odpracované dni sa vypočíta ako 2/12 dovolenky za kalendárny rok, ktorá je v Silviinom prípade 25 dní = 4,16 dňa, čo zamestnávateľ zaokrúhlil na 4 dni.

Dodatková dovolenka v roku 2021

Špecifickým druhom dovolenky je dodatková dovolenka. Dodatková dovolenka sa týka zamestnancov, ktorí pracujú po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo razení tunelov a štôlní, a zamestnanci, ktorí vykonávajú práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé. Títo zamestnanci majú nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke 1 týždňa.

Ak by zamestnanec pracoval v týchto podmienkach iba časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní 1/12 dodatkovej dovolenky.

Presne vymedzení zamestnanci, ktorých sa dodatková dovolenka týka sú vymedzení v § 106 Zákonníka práce.

Čerpanie dovolenky v roku 2021

Čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Dovolenku si však môže zamestnanec aj preniesť do ďalšieho kalendárneho roka, avšak nesmie si ju prenášať cez dva kalendárne roky.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ môže určiť aj hromadné čerpanie dovolenky, ktoré však nesmie prekročiť viac ako 2 týždne. Ak by išlo o hromadné čerpanie spojené s vážnymi prevádzkovými dôvodmi, ktoré sa zamestnancov oznámia najmenej 6 mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené až na 3 týždne. Zároveň zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, počas ktorého je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo je zamestnanec na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Viac informácií o čerpaní dovolenky sa dočítate v článkoch:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poistenie auta (nielen) do zahraničia v kocke

Čo povinné zmluvné a havarijné poistenie (ne)kryje doma a v zahraničí, čo treba vedieť o asistenčných službách, ako sa rieši poistné plnenie a ako postupovať v prípade nehody?

Reklamácia dovolenky v roku 2024

Aké povinnosti má cestovná kancelária, ak zájazd nezodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve, čo si všímať pred jej uzatvorením a ako nenaletieť podvodníkom?

Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Cestovanie s deťmi do zahraničia: čo treba vedieť?

Kedy (ne)musia deti sedieť v autosedačke a na podsedáku, ako je to s prepravou na sedadle spolujazdca a na aké doklady nezabudnúť pri ceste do zahraničia? Prehľad pravidiel v susedných krajinách a Chorvátsku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky