Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2019

Akým spôsobom je možné zdaniť príjmy z autorských honorárov v roku 2019? A ktorý spôsob je najvýhodnejší pre samotného autora?

Zdaňovanie príjmov autorov upravuje § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Aktívne a pasívne príjmy autorov v roku 2019

Príjmy autorov upravuje zákon, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1.1.2016, a to zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Zdaňovanie príjmov autorov však závisí od toho, či ide o:

  • aktívny príjem: t.j. príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Patria tu napríklad príjmy z vytvorenia diela (napr. dielo z oblasti literatúry), podania umeleckého výkonu (napr. prednes umeleckého diela), či vytvorenie zvukového záznamu a pod. Môže ísť napríklad o príjmy vyplatené autorovi na základe zmluvy o dielo.
  • pasívny príjem: t.j. príjem podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Patria tu príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a taktiež aj príjmy za poskytnutie práva na použitie diela a umeleckého výkonu. Ide o príjmy vyplatené autorovi spravidla na základe licenčnej zmluvy.

Autor, ktorý dosahuje aktívny alebo pasívny príjem má na výber z dvoch variant zdaňovania jeho príjmu v roku 2019, a to:

  • zdaňovanie zrážkovou daňou priamo pri vyplatení autorského honoráru,
  • zdaňovanie v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov po skončení zdaňovacieho obdobia.

Každý variant zdaňovania však prináša výhody aj nevýhody a nie je možné jednoznačne určiť, ktorý je pre autora ten výhodnejší, kým daný autor neposúdi viaceré okolnosti, ako napríklad výšku svojich autorských honorárov, skutočnosť, či nie je poistencom štátu (napr. je študent), či bude mať aj iné zdaniteľné príjmy v danom zdaňovacom období a v akej výške a pod.

To, aký režim zdanenia svojich autorských honorárov v roku 2019 si vyberie autor, bude mať vplyv aj na možný vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne, či zdravotnej poisťovne.

Ktoré príjmy sa považujú za aktívne príjmy autorov v roku 2020 a aký spôsob zdanenia je pre autorov najvýhodnejší nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2019 - zrážkou

Zdaňovanie autorských honorárov zrážkovou daňou upravuje § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.

V prípade, ak si autor vyberie zdaňovanie jeho príjmu zrážkou (nezávisí či má aktívny alebo pasívny príjem), platiteľ príjmu mu vyplatí autorský honorár už znížený o daň. Platiteľ príjmu vyplatí autorovi honorár znížený o sadzbu dane, ktorá je vždy 19 %. Základom pre výpočet dane je však honorár znížený o príspevok do umeleckých fondov (napr. Literárny fond vo výške 2 %), to znamená, že pri výpočte autorského honoráru bude platiteľ príjmu postupovať nasledovne:

Základ dane = autorský honorár - príspevok do umeleckých fondov
Daň = základ dane * 0,19
Autorský honorár na vyplatenie = autorský honorár - príspevok do umeleckých fondov - daň

Tento variant zdaňovania autorského honoráru je pre autora najjednoduchší, nakoľko v prípade uplatňovania tohto režimu nemá voči daňovému úradu žiadne povinnosti a taktiež neplatí z tohto príjmu sociálne ani zdravotné poistenie.

Platiteľ príjmu sa však bez povinností nezaobíde, nakoľko je povinný oznámiť daňovému úradu, že sa stal platiteľom dane vyberanej zrážkou (ak ešte také oznámenie nepodával), vypočítať a zraziť daň z príjmov autora, oznámiť túto skutočnosť o zrazení daňovému úradu a nakoniec aj odviesť túto daň.

Ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien, ako aj vzor dohodyo nezdaňovaní autorských odmien nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

Príklad na výpočet zrážkovej dane z autorského honoráru v roku 2019

Katarína prispieva do časopisu o záhrade svojimi odbornými článkami. Autorský honorár je jej vyplácaný mesačne v priemere 200 eur. Autorský honorár jej platiteľ príjmu zdaní zrážkou. Aká bude jej výška autorského honoráru po zdanení?

Vydavateľstvo časopisu o záhrade, ako jej platiteľ príjmu jej zrazí z autorského honoráru príspevok vo výške 2 % do Literárneho fondu. Po znížení autorského honoráru o príspevok do Literárneho fondu (200-4 = 196 eur), jej vypočíta a zrazí daň z príjmov vyberanú zrážkou vo výške 37,24 eur (196*0,19). Autorský honorár po zdanení bude Kataríne vyplatený vo výške 158,76 eur.

Vydavateľstvo je povinné odviesť daň z príjmov do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, t.j. napr. pri vyplatení honoráru za január, do 15. februára daňovému úradu a taktiež je aj povinné oznámiť túto zrážku dane z príjmov.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2019 - v daňovom priznaní k dani z príjmov

V prípade, ak si autor vyberie variantu zdaňovania príjmu prostredníctvom podaného daňového priznania, musí sa písomne dohodnúť s platiteľom príjmu o nezdaňovaní autorského honoráru zrážkou.

Platiteľ príjmu je následne povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že uzavrel dohodu o nevyberaní dane zrážkou, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda o nezdaňovaní zrážkou s autorom uzatvorená. Napríklad ak v roku 2019 autor podpíše dohodu o nezdaňovaní príjmu zrážkou, tak platiteľ príjmu je povinný do 31.1.2020 oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo.

Prečítajte si tiež

Autor, ktorý nebude zdaňovať svoj honorár prostredníctvom zrážky, a bude dosahovať aktívny príjem, t.j. príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) je povinný sa zaregistrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ), a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom začne vykonávať túto zárobkovú činnosť.

V prípade autora, ktorý bude dosahovať pasívny príjem, podľa § 6 ods. 4 zákona, povinnosť registrácie na daňovom úrade nevzniká.

Ak si autor vyberie variant zdaňovania autorského honoráru prostredníctvom daňového priznania, musí rozlíšiť, či dosahuje aktívny alebo pasívny príjem. To, aký príjem dosahuje má totiž vplyv na platenie sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj na uplatnenie daňových zvýhodnení, ako je napríklad uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Článok pokračuje pod reklamou

To, aké nároky a povinnosti má autor v jednotlivých prípadoch aktívneho alebo pasívneho príjmu v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019, či pri (ne)platení sociálneho a zdravotného poistenia si môžete pozrieť v nasledovných bodoch:

  • uplatnenie skutočných preukázateľných výdavkov: tieto výdavky si môže uplatniť rovnako autor, ktorý má aktívny ako aj pasívny príjem. V prípade, ak sa autor rozhodne v daňovom priznaní uplatniť preukázateľné výdavky, ktoré skutočne vynaložil na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov z autorskej (umeleckej) činnosti, je potrebné aby viedol účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, kde budú tieto výdavky evidované alebo účtované,
  • uplatnenie paušálnych výdavkov: aj tieto výdavky si môže uplatniť rovnako autor, ktorý dosahuje aktívny alebo pasívny príjem. V tomto prípade si môže autor uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do výšky 20 000 eur. Ak je pre autora výhodnejšie uplatňovanie paušálnych výdavkov, tak tieto výdavky sa ešte zvýšia aj o možné zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Viac informácií o tom, pre koho je výhodnejšie uplatňovanie paušálnych výdavkov si môžete prečítať v článku Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?
Prečítajte si tiež
  • sadzba dane z príjmov: sadzba dane z príjmov je pre autora, ktorý dosahuje aktívny alebo pasívny príjem 19 % , avšak len do výšky základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok životného minima na rok 2019, t.j. sumu 36 256,37 eur. V prípade, ak základ dane presiahne uvedenú hranicu, sadzba dane z príjmov za zvyšuje na 25 %, či už v prípade aktívneho alebo pasívneho príjmu,
  • uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane: autor, ktorý dosahuje aktívny príjem si môže znížiť základ dane pre výpočet daňovej povinnosti aj o nezdaniteľné časti základu dane (napr. o ročnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3 937,35 eur). Avšak autor, ktorý dosahuje pasívny príjem si nezdaniteľné časti základu dane nemôže uplatniť, a tým si znížiť základ dane. Viac informácií o nezdaniteľných častiach základu dane si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019,
  • vykázanie daňovej straty: v prípade autora, ktorý dosahuje aktívne príjmy, je možné za dané zdaňovacie obdobie vykázať daňovú stratu (t.j. vtedy, keď suma uplatnených výdavkov prevyšuje sumu zdaniteľných príjmov) a taktiež si môže v nasledujúcich obdobiach aj odpočítať výšku daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období od daňovej povinnosti (ak mu vznikne). Naopak autor, ktorý dosahuje pasívne príjmy nemôže vykázať daňovú stratu a v prípade, ak by suma výdavkov prevyšovala sumu zdaniteľných príjmov, môže si uplatniť výdavky len do výšky zdaniteľných príjmov,
  • vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne: v prípade aktívnych príjmov vzniká autorovi povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (rovnako ako v prípade SZČO), avšak odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne mu môže, ale nemusí vzniknúť, závisí to od výšky príjmov, ktoré dosiahne v roku 2019. V prípade pasívnych príjmov odvodová povinnosť do Sociálnej ani zdravotnej poisťovne nevzniká. Viac o odvodoch si môžete prečítať v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019.

Výhody a nevýhody troch režimov zdanenia príjmov autorov v roku 2019 – súhrn

Zdaňovanie zrážkou Zdaňovanie v daňovom priznaní (aktívny príjem) Zdaňovanie v daňovom priznaní (pasívny príjem)
Výhody
sadzba dane je vždy 19 %, nevzniká odvodová povinnosť do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne, vykonaním zrážky (platiteľom príjmu) sú splnené všetky povinnosti autora, nie je potrebné, aby sa autor registroval na daňovom úrade. uplatnenie preukázateľných alebo paušálnych výdavkov, uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, uplatnenie daňového bonusu na dieťa alebo na zaplatené úroky.   uplatnenie preukázateľných alebo paušálnych výdavkov, nevzniká odvodová povinnosť do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne, nie je potrebná registrácia na daňovom úrade a žiadosť o pridelenie DIČ.
Nevýhody
nie je možné uplatniť preukázateľne ani paušálne výdavky (výdavkom je len odvod do umeleckého fondu), nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, nie je možné uplatniť daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky. sadzba dane môže byť aj 25 %, možný vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne, potrebná registrácia autora na daňovom úrade a žiadosť o pridelenie DIČ, riziko daňovej kontroly. nie je možné uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane, sadzba dane môže byť aj 25 %, nie je možné vykázať daňovú stratu, nie je možné uplatniť daňový bonus na dieťa.  

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky