Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aký spôsob zdanenia je pre autorov v roku 2020 najvýhodnejší? Je možné pri príjmoch autorov využiť novú 15 % sadzbu dane z príjmov?

Autorský príjem môže vymedzovať pomerne široký okruh príjmov. Tieto príjmy upravuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Ak máte príjmy napríklad z vytvorenia videa (obrazového záznamu), nahrávky (zvukového záznamu), článku, blogu, knihy či iného literárneho diela, alebo príjem za herecký výkon, za vytvorenie alebo zhotovenie iného predmetu duševného vlastníctva a z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva, tak ste poberateľom autorského príjmu, resp. príjmu autora. Hromadne je možné všetky tieto príjmy zhrnúť pod názov príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.  V závislosti od toho, či patrí príjem do prvej kategórie (tzv. aktívne príjmy) alebo druhej skupiny (tzv. pasívne príjmy) závisí napríklad aj možnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane, odpočítavania daňovej straty, možnosť uplatnenia 15 % sadzby dane, ako aj iné skutočnosti.

Zdaňovanie  príjmov autorov upravuje § 6 ods. 2 písm. a) alebo § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

O zdaňovaní príjmov autorov v roku 2021 si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021.

Ktoré príjmy sa považujú za aktívne príjmy autorov v roku 2020?

Medzi aktívne autorské príjmy patria nasledujúce:

 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (t. j. uzavrel dohodu s platiteľom dane – osobou vyplácajúcou príjem o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou).
 • príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady
 • príjmy z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva
 • príjmy z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Tieto príjmy, ak nejde o príjmy zo závislej činnosti, sa považujú za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Pri tomto druhu príjmu je autor povinný sa zaregistrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ), a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom začne vykonávať túto zárobkovú činnosť. Ak však autor nechce absolvovať všetky potrebné oficiality pri registrácii na daňovom úrade, má možnosť rozhodnúť sa, že jeho daňová povinnosť bude vysporiadaná zrážkovou daňou a v tom prípade sa registrovať na daň z príjmov len z titulu vyplatenia takéhoto príjmu nemusí.

Ktoré príjmy sa považujú za pasívne príjmy autorov v roku 2020?

Medzi pasívne autorské príjmy patria príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4, ktorými sú:

 • príjmy za udelenie súhlasu na použitie umeleckého diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. ak sa vopred  písomne dohodne s platiteľom dane (osobou vyplácajúcou príjem), že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní, ak  nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Ide o príjmy vyplatené autorovi spravidla na základe licenčnej zmluvy. Ak má autor príjem výlučne z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu, o registráciu na daňovom úrade žiadať nemusí.

Zdaňovanie aktívnych a pasívnych príjmov zrážkovou daňou – spoločné pravidlá, výhody a nevýhody

Aktívne aj pasívne príjmy sa primárne zdaňujú daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, ale len v prípade, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona t. j. ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane (osobou vyplácajúcou príjem) o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou.

Ak sa uplatní zrážková daň, použije sa jednotná sadzba dane vo výške 19 %, a to v prípade aktívnych aj pasívnych príjmov. Takýto príjem sa potom už považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa v daňovom priznaní. Pred uplatnením zrážkovej dane sa príjem ešte zníži o príspevok podľa zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov vo výške 2 %, tzv. príspevok do Literárneho fondu.

V prípade, ak si autor zvolí spôsob uplatnenia zrážkovej dane, vzniknú pre autora (daňovníka) tieto výhody:

 • autor už nemusí tieto príjmy vysporiadať cez daňové priznanie, čiže ak má už napr. len príjmy zo závislej činnosti, môže mu byť urobené iba ročné zúčtovanie a autor (daňovník) nemá starosti s prípravou priznania,
 • nie je nutná registrácia na daňovom úrade (pri aktívnych príjmoch § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov),
 • oveľa menej administratívnych povinností (spravidla sú prenesené na vydavateľa, resp. toho, kto príjem vypláca),
 • nevznikne povinnosť platiť odvody (čo v prípade aktívnych príjmov vysporiadaných cez daňové priznanie vzniknúť môže).

Naopak, možnosť uplatnenia zrážkovej dane môže znamenať aj nasledujúce nevýhody:

 • k autorským príjmom nie je možné uplatniť žiadne daňové výdavky,
 • nie je možné vykázať daňovú stratu, ktorá sa následne umoruje (odpočítava),
 • neuplatnia sa nezdaniteľné časti základu dane,
 • neuplatnia sa daňové bonusy.
Prečítajte si tiež

Pozor na príjmy získané bez autorskej zmluvy (nakladanie samotným autorom), ako príjmy z vydávania diel na vlastné náklady a príjmy z rozmnožovania a rozširovania diel na vlastné náklady. V týchto prípadoch sa daň vyberaná zrážkou neuplatňuje. Tieto príjmy si bude daňovník zdaňovať sám, prostredníctvom podaného daňového priznania. 

Príklad na výpočet výšky príjmu autora pri uplatnení zrážkovej dane:

Autor píše pravidelne články pre online magazín, pričom sa so spoločnosťou, ktorá mu za jeho články vypláca honorár, vopred nedohodne na nezrazení dane vyberanou zrážkou. Príjem za autorove príspevky sú vyplácané mesačne. Za mesiac január mu patrí dohodnutá (brutto) odmena vo výške 200 eur. Aká suma príjmu bude autorovi vyplatená na účet?

Spoločnosť vyplácajúca príjem najskôr zrazí autorovi príspevok do Literárneho fondu vo výške 2 %, t.j. 200 x 0,02 = 4 eura. Zo zvyšnej sumy sa zrazí daň vo výške 19 %, t.j. 196 x 0,19 = 37,24 eur. Autorovi bude vyplatený čistý príjem vo výške 158,76 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdaňovanie aktívnych autorských príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov

Aktívne a pasívne autorské príjmy nemusia podliehať zrážkovej dani, ak autor (daňovník) uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov a vopred sa písomne dohodne s platiteľom dane (osobou vyplácajúcou príjem), že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Autor v takomto prípade autorský príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne, a teda výška jeho celkových príjmov za rok 2020 presiahne sumu 2 207,10 eur).

Prečítajte si tiež

Platiteľ dane (osoba vyplácajúca príjem, napr. spoločnosť v príklade vyššie) je následne povinný dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá a v ktorom na základe uzatvorenej písomnej dohody zrážku dane nevykonal. Oznámenie musí byť podané na predpísanom tlačive (OZN4314v17 - Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov).

Vzor dohody o nezdaňovaní autorských odmien a informácie o tom, ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien pre daňový úrad nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory)

Ak má autor aktívny autorský príjem, t. j. príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a rozhodne sa uzavrieť dohodu o nevyberaní dane zrážkou a tak zdaňuje autorský príjem cez daňové priznanie, vzniknú pre autora (daňovníka) tieto výhody:

 • je možné uplatniť daňové výdavky (preukázateľné alebo percentom z príjmov),
 • možnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane,
 • možnosť uplatnenia daňových bonusov,
 • je možné vykázať daňovú stratu a umorovať stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období,
 • od roku 2020 je prvýkrát možné uplatniť aj na tieto príjmy novú 15 % sadzbu dane, ak celkové príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 100 000 eur.

Na druhej strane, pri vysporiadaní dane prostredníctvom daňového priznania vznikajú napr. nasledujúce nevýhody:

 • administratívna náročnosť,
 • registrácia na daň z príjmov (autor musí požiadať o registráciu v termíne do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom začal vykonávať túto činnosť),
 • z dosahovania aktívnych príjmov sa platia odvody do zdravotnej poisťovne,
 • po dosiahnutí určitej výšky príjmov sa platia aj odvody do Sociálnej poisťovne
 • v prípade, ak príjmy autora presiahnu hranicu príjmov 37 163,36 eur, na príjmy presahujúce túto hranicu sa uplatní až 25 % sadzba dane,
 • autorovi môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahne 5 000 eur.

Zdaňovanie pasívnych autorských príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov

Za predpokladu uzatvorenia dohody o nevyberaní dane zrážkou, je možné aj pasívne príjmy, t. j. príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov vysporiadať prostredníctvom daňového priznania. Ak teda autorovi povinnosť podať daňové priznanie vznikne, čiže výška jeho celkových príjmov za rok 2020 presiahne sumu 2 207,10 eur.

Pri pasívnych autorských príjmoch vysporiadaných prostredníctvom podania daňového priznania vznikajú nasledujúce výhody:

 • možnosť uplatnenia daňových výdavkov (právo výberu spôsobu uplatnenia výdavkov - preukázateľné alebo percentom z príjmov),
 • v prípade pasívnych príjmov odvodová povinnosť do Sociálnej ani zdravotnej poisťovne nevzniká.

Pri pasívnych príjmoch platia zároveň tieto pravidlá:

 • nie je možné použiť novú zvýhodnenú 15 % sadzbu dane z príjmov (tá sa uplatňuje len v prípade príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov),
 • nie je možné vykázať daňovú stratu a umorovať stratu z predchádzajúcich období,
 • nemožno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane,
 • nie je právo na uplatnenie daňového bonusu.
Prečítajte si tiež

Ak sa autor rozhodne, že si svoje pasívne autorské príjmy vysporiada podaním daňového priznania, vzniká tak výhoda v tom, že si môže uplatniť aj daňové výdavky, či už preukázateľné alebo percentom z príjmov, na rozdiel od prípadu, kedy by sa odviedla z príjmov zrážková daň. Avšak ak príjmy autora presiahnu hranicu príjmov 37 163,36 eur, na príjmy presahujúce túto hranicu sa uplatní až 25 % sadzba dane, čo by neplatilo v prípade vysporiadania zrážkovou daňou, ktorá je vždy vo výške 19 %.

Nie je možné presne určiť, ktorý spôsob vysporiadania daňových povinností je najvýhodnejší. Vždy záleží od konkrétneho prípadu daňovníka, či už výšky jeho celkových príjmov alebo od iných skutočností (či vôbec má nárok pri podaní daňového priznania uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, daňové bonusy a pod.).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky