Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory)

Vzor dohody o nezdaňovaní autorských odmien a informácie o tom, ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien pre daňový úrad.

V súlade s § 43 ods. 3, písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa z príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu daň vyberá zrážkou vo výške 19 %, ak sa daňovník vopred písomne nedohodne s platiteľom dane, že sa daň zrážkou nevyberie.

Zjednodušene možno povedať, že primárne sa z autorskej odmeny zráža zrážková daň autorom (umelcom), pokiaľ sa s platiteľom honoráru nedohodne autor na tom, že mu nemá zraziť zrážkovú daň. V tom prípade platiteľ honoráru vyplatí autorovi celý honorár (znížený len o povinný príspevok do príslušného umeleckého fondu). Autor má následne povinnosť vysporiadať si daňovú povinnosť sám, vo svojom daňovom priznaní.

Viac informácií nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020.

Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien - vzor

Dohodu o nezdaňovaní autorských odmien je možné uzavrieť len vopred alebo najneskôr v deň výplaty autorskej odmeny. Dohodu uzatvára autor s platiteľom autorskej odmeny. Vzor dohody o nezdaňovaní autorskej odmeny nie je ustanovený žiadnym zákonom.

Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien môže byť v podobe jednej vety zakomponovanej do autorskej zmluvy alebo vo forme samostatného dokumentu, ktorého možný vzor prinášame na stiahnutie: Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien – vzor.

V rámci autorskej zmluvy môže byť dovetok k nezdanení autorskej odmeny napríklad v znení: „Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v súlade s § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dohodli na tom, že Objednávateľ nevyberie z odmeny daň z príjmov zrážkou.”

Oznámenie platiteľa dane o uzavretí dohody o nezdaňovaní autorských odmien

Podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov má platiteľ autorskej odmeny povinnosť oznámiť správcovi dane uzavretie dohody o nezdaňovaní autorskej odmeny. Oznámenie je povinný platiteľ dane podať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda o nezdaňovaní autorskej odmeny uzavretá, teda vždy do konca januára

Napríklad, platiteľ dane (platiteľ autorskej odmeny) musí do 31.1.2020 oznámiť správcovi dane všetky dohody o nezdaňovaní autorských odmien uzavreté v roku 2019. Vzor oznámenia nájde na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky, v časti Formuláre - Elektronické formuláre - Správa daní - Daň vyberaná zrážkou - Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou

Platiteľ dane (platiteľ autorskej odmeny) uvedie na 1. strane oznámenia svoje identifikačné údaje:

 • DIČ,
 • IČO, ak platiteľ dane nemá pridelené DIČ,
 • meno, priezvisko, titul - ak je platiteľom dane fyzická osoba,
 • obchodné meno, resp. názov - ak je platiteľom dane právnická osoba,
 • adresu trvalého pobytu u fyzickej osoby alebo adresu sídla u právnickej osoby,
 • adresu stálej prevádzkarne, resp. organizačnej zložky v SR (v prípade právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na území SR),
 • adresu pobytu v SR ( v prípade fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt v SR).

Na 2. strane oznámenia vyplní platiteľ dane svoje DIČ, resp. IČO (ak DIČ nemá pridelené). Následne vyplní údaje o autorovi (umelcovi), s ktorým uzavrel dohodu o nezdaňovaní autorskej odmeny zrážkou.

Platiteľ dane vyplní v oznámení údaje o dohode v tom kalendárnom roku, v ktorom došlo k vyplateniu autorskej odmeny (honoráru), pri ktorom sa zrážková daň nezrazila. Napríklad, ak uzavrie s autorom dohodu o nezdaňovaní autorskej odmeny dňa 23.12.2018, ale honorár vyplatí až 3.1.2019, uvedie túto dohodu až v oznámení za rok 2019, ktoré sa podáva do 31.1.2020.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ platiteľ dane uzavrie dohodu o nezdaňovaní zrážkou, ktorá sa vzťahuje k viacerým vyplateným autorským honorárom, uvedie údaje o dohode v oznámení len raz, a to vtedy, keď vyplatí autorovi honorár prvýkrát. Napríklad, ak s autorom uzavrie dohodu o nezdaňovaní zrážkou 3.2.2019, ktorá sa vzťahuje na honoráre vyplatené v júni 2019, auguste 2019, januári 2020, tak údaje o dohode uvedenie len v oznámení za rok 2019. Dohodu o nezdaňovaní zrážkou už nemusí oznamovať znovu v oznámení za rok 2020.

V oznámení o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou uvedie údaje o autorovi, a to:

 • DIČ,
 • rodné číslo - ak autor nemá pridelené DIČ, resp. ak v zmluve neuviedol platiteľovi dane svoje DIČ,
 • dátum narodenia - v prípade autora, ktorý nemá rodné číslo v Slovenskej republike,
 • adresu trvalého pobytu - v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
 • dátum uzavretia dohody.

V prípade, že platiteľ dane uzavrel viacero dohôd o nezdaňovaní autorskej odmeny zrážkou, uvedie údaje o ďalších dohodách na samostatnej strane oznámenia.

Na 2. strane tlačiva vyplní údaje o tom, kto vypracoval oznámenie, telefónne číslo, dátum vyplnenia oznámenia a počet priložených samostatných strán oznámenia o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou.

Pripravili sme pre Vás vyplnený vzor oznámenia platiteľa dane o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou aj so samostatnou stranou oznámenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky