Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory)

Vzor dohody o nezdaňovaní autorských odmien a informácie o tom, ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien pre daňový úrad.

V súlade s § 43 ods. 3, písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa z príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu daň vyberá zrážkou vo výške 19 %, ak sa daňovník vopred písomne nedohodne s platiteľom dane, že sa daň zrážkou nevyberie.

Zjednodušene možno povedať, že primárne sa z autorskej odmeny zráža zrážková daň autorom (umelcom), pokiaľ sa s platiteľom honoráru nedohodne autor na tom, že mu nemá zraziť zrážkovú daň. V tom prípade platiteľ honoráru vyplatí autorovi celý honorár (znížený len o povinný príspevok do príslušného umeleckého fondu). Autor má následne povinnosť vysporiadať si daňovú povinnosť sám, vo svojom daňovom priznaní.

Viac informácií nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020.

Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien - vzor

Dohodu o nezdaňovaní autorských odmien je možné uzavrieť len vopred alebo najneskôr v deň výplaty autorskej odmeny. Dohodu uzatvára autor s platiteľom autorskej odmeny. Vzor dohody o nezdaňovaní autorskej odmeny nie je ustanovený žiadnym zákonom.

Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien môže byť v podobe jednej vety zakomponovanej do autorskej zmluvy alebo vo forme samostatného dokumentu, ktorého možný vzor prinášame na stiahnutie: Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien – vzor.

V rámci autorskej zmluvy môže byť dovetok k nezdanení autorskej odmeny napríklad v znení: „Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v súlade s § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dohodli na tom, že Objednávateľ nevyberie z odmeny daň z príjmov zrážkou.”

Oznámenie platiteľa dane o uzavretí dohody o nezdaňovaní autorských odmien

Podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov má platiteľ autorskej odmeny povinnosť oznámiť správcovi dane uzavretie dohody o nezdaňovaní autorskej odmeny. Oznámenie je povinný platiteľ dane podať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda o nezdaňovaní autorskej odmeny uzavretá, teda vždy do konca januára

Napríklad, platiteľ dane (platiteľ autorskej odmeny) musí do 31.1.2020 oznámiť správcovi dane všetky dohody o nezdaňovaní autorských odmien uzavreté v roku 2019. Vzor oznámenia nájde na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky, v časti Formuláre - Elektronické formuláre - Správa daní - Daň vyberaná zrážkou - Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou

Platiteľ dane (platiteľ autorskej odmeny) uvedie na 1. strane oznámenia svoje identifikačné údaje:

 • DIČ,
 • IČO, ak platiteľ dane nemá pridelené DIČ,
 • meno, priezvisko, titul - ak je platiteľom dane fyzická osoba,
 • obchodné meno, resp. názov - ak je platiteľom dane právnická osoba,
 • adresu trvalého pobytu u fyzickej osoby alebo adresu sídla u právnickej osoby,
 • adresu stálej prevádzkarne, resp. organizačnej zložky v SR (v prípade právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na území SR),
 • adresu pobytu v SR ( v prípade fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt v SR).

Na 2. strane oznámenia vyplní platiteľ dane svoje DIČ, resp. IČO (ak DIČ nemá pridelené). Následne vyplní údaje o autorovi (umelcovi), s ktorým uzavrel dohodu o nezdaňovaní autorskej odmeny zrážkou.

Platiteľ dane vyplní v oznámení údaje o dohode v tom kalendárnom roku, v ktorom došlo k vyplateniu autorskej odmeny (honoráru), pri ktorom sa zrážková daň nezrazila. Napríklad, ak uzavrie s autorom dohodu o nezdaňovaní autorskej odmeny dňa 23.12.2018, ale honorár vyplatí až 3.1.2019, uvedie túto dohodu až v oznámení za rok 2019, ktoré sa podáva do 31.1.2020.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ platiteľ dane uzavrie dohodu o nezdaňovaní zrážkou, ktorá sa vzťahuje k viacerým vyplateným autorským honorárom, uvedie údaje o dohode v oznámení len raz, a to vtedy, keď vyplatí autorovi honorár prvýkrát. Napríklad, ak s autorom uzavrie dohodu o nezdaňovaní zrážkou 3.2.2019, ktorá sa vzťahuje na honoráre vyplatené v júni 2019, auguste 2019, januári 2020, tak údaje o dohode uvedenie len v oznámení za rok 2019. Dohodu o nezdaňovaní zrážkou už nemusí oznamovať znovu v oznámení za rok 2020.

V oznámení o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou uvedie údaje o autorovi, a to:

 • DIČ,
 • rodné číslo - ak autor nemá pridelené DIČ, resp. ak v zmluve neuviedol platiteľovi dane svoje DIČ,
 • dátum narodenia - v prípade autora, ktorý nemá rodné číslo v Slovenskej republike,
 • adresu trvalého pobytu - v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
 • dátum uzavretia dohody.

V prípade, že platiteľ dane uzavrel viacero dohôd o nezdaňovaní autorskej odmeny zrážkou, uvedie údaje o ďalších dohodách na samostatnej strane oznámenia.

Na 2. strane tlačiva vyplní údaje o tom, kto vypracoval oznámenie, telefónne číslo, dátum vyplnenia oznámenia a počet priložených samostatných strán oznámenia o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou.

Pripravili sme pre Vás vyplnený vzor oznámenia platiteľa dane o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou aj so samostatnou stranou oznámenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky