Spotreba pohonných látok od 21.7.2020 – praktické príklady

Ako vypočítať spotrebu pohonných látok a nadspotrebu PHL v júli 2020 po novele zákona o dani z príjmov? Ovplyvnia zmeny len daň z príjmov alebo aj DPH?

V súlade s § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) si môže daňovník uplatniť výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky jedným z troch spôsobov:

  • podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze (preukazuje sa knihou jázd),
  • a základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (GPS),
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z nákupu pohonných látok.

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 21.7.2020 sa zmenil prvý spôsob uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky, t. j. spôsob, pri ktorom sa vedie kniha jázd

Spotreba PHL v daňových výdavkoch v mesiaci júl 2020 pri vedení knihy jázd

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1a. zákona o dani z príjmov účinného od 21.7.2020 sú daňovými výdavkami výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %.

Kľúčovým je, že spotreba v technickom preukaze sa od 21.7.2020 zvyšuje o 20 %. Uvedené platí pri vedení knihy jázd. Daňovník účtuje doklady o nákupe PHL vo výške 100 % do daňových výdavkov, pokiaľ automobil využíva výlučne na podnikanie. Následne raz mesačne alebo raz ročne odúčtuje nadspotrebu na základe údajov z knihy jázd, tzn. preúčtuje časť výdavkov vynaložených na PHL na nedaňový účet.

Zmenou zákona o dani z príjmov sa daňovníkom zníži nadspotreba, pretože “normovaná” spotreba (spotreba podľa technického preukazu) sa zvýši o 20 %. Daňovník si bude môcť dať do daňových výdavkov o 20 % viac výdavkov na spotrebované PHL v porovnaní so stavom platným do 20.7.2020.

Výpočet nadspotreby PHL v júli 2020 pri zmene zákona v priebehu mesiaca

Nadspotreba pohonných látok sa vypočíta nasledovným vzorcom:

nadspotreba = (skutočná spotreba - normovaná spotreba) * priemerná mesačná cena za liter PHL

Priemerná mesačná cena za liter PHL sa u platiteľa počíta bez DPH, tzn. priemernú mesačnú cenu za liter PHL vypočíta platiteľ DPH zo základov dane uvedených na dokladoch o kúpe PHL. Neplatiteľ DPH počíta priemernú mesačnú cenu za liter pohonnej látky s DPH, tzn. z celkovej zaplatenej sumy za pohonnej látky (vrátane DPH).

Skutočná spotreba sa vypočíta ako reálna spotreba PHL na 100 km /100*počet najazdených km v mesiaci júl.

Alebo jednoducho sa skutočná spotreba vypočíta nasledovne: počiatočný stav PHL v nádrži + nákupy PHL počas mesiaca - konečný stav PHL v nádrži

Prečítajte si tiež

Zmena nastala vo výpočte normovanej spotreby. Za mesiac júl je nutné vypočítať normovanú spotrebu do 20.7.2020 a osobitne normovanú spotrebu po 21.7.2020.

  • Normovaná spotreba do 20.7.2020 = spotreba uvedená v technickom preukaze/100*počet najazdených km do 20.7.2020 (vrátane)
  • Normovaná spotreba od 21.7.2020 = spotreba uvedená v technickom preukaze*1,2/100*počet najazdených km od 21.7.2020 (vrátane)
  • Normovaná spotreba za júl 2020 = normovaná spotreba do 20.7.2020 + normovaná spotreba od 21.7.2020

V nasledujúcich mesiacoch sa už normovaná spotreba vypočíta podľa nového znenia zákona o dani z príjmov, teda:

Normovaná spotreba = spotreba uvedená v technickom preukaze*1,2/100*počet najazdených km v mesiaci.

Poznámka: Vo vzorcoch je použitý výraz “v technickom preukaze”, ale podľa zákona o dani z príjmov sa môže použiť spotreba z osvedčenia o evidencii alebo spotreba uvedená v doplňujúcich údajoch výrobcu, resp. predajcu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet nadspotreby PHL v júli 2020

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. vlastní automobil, ktorý využíva výlučne na podnikanie. Počas roka 2020 vedie knihu jázd.

Podľa technického preukazu má kombinovanú spotrebu 5,4 l/100 km. Reálna spotreba PHL je 7,1 l/100 km. Počas júla prejazdila firma na automobile 450 km do 20.7.2020 a 212 km po 21.7.2020. Priemerná mesačná cena za PHL je vo výške 1,09 eur/liter.

Skutočná spotreba = 7,1/100*662 = 47,002 litrov

Normovaná spotreba do 20.7.2020 = 5,4/100*450 = 24,3 litrov

Normovaná spotreba od 21.7.2020 = 5,4*1,2/100*212 = 13,7376 litrov

Normovaná spotreba spolu za júl = 24,3 + 13,7376 = 38,0376 litrov

Nadspotreba PHL za júl = (47,002 - 38,0376)*1,09 = 9,771196 eur. Zaokrúhlene = 9,77 eur.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. za júl odúčtuje nadspotrebu vo výške 9,77 eur.

Pokiaľ by sa nezmenil § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 zákona o dani z príjmov, tak výpočty by boli nasledovné:

Normovaná spotreba za júl = 5,4/100*662 = 35,748 litrov

Nadspotreba PHL za júl = (47,002 - 35,748)*1,09 = 12,26686. Zaokrúhlene = 12,27 eur.

Finančná správa SR uvádza nasledovné: Výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu zákona o dani z príjmov je potrebné preukázať dokladom o nákupe pohonnej látky (PHL), pričom zvýšenú potrebu PHL je možné uplatniť na jazdy vykonané počnúc 21.7.2020, a to aj vtedy, ak nákup PHL spotrebovaných pri jazdách realizovaných počnúc týmto dátumom daňovník, podľa dokladu o nákupe týchto PHL, uskutočnil ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona.

Spotreba PHL od 21.7.2020 a DPH

Zmena výpočtu normovanej spotreby PHL pri vedení knihy jázd nemá vplyv na odpočet DPH. Podľa § 49 zákona o DPH môže platiteľ odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.  Pokiaľ platiteľ DPH využíva automobil výlučne na podnikanie, môže si z dokladov o nákupe PHL odpočítať celú sumu DPH, ak vedie knihu jázd. Je splnená podmienka, že PHL spotreboval na podnikateľské účely - na pracovné cesty.

Prečítajte si tiež

Výpočet nadspotreby nemá vplyv na výšku odpočtu DPH z dokladov o nákupe PHL, keďže podľa zákona o DPH si môže platiteľ DPH (ak auto využíva 100 % na podnikanie) odpočítať celú výšku DPH. 

Spotreba PHL od 21.7.2020 vo forme paušálnych výdavkov

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) 3. bodu sú daňovými výdavkami výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Tento spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky sa od 21.7.2020 nemenil. Daňovník môže do daňových výdavkov uplatniť maximálne 80 % z dokladov o nákupe pohonných látok. Ak daňovník využíva automobil na podnikateľské aj na súkromné účely napr. v pomere 70 % na podnikanie a 30 % na súkromné účely, do daňových výdavkov si bude môcť uplatniť maximálne 70 % z dokladov o nákupe pohonných látok.

V prípade, že daňovník využíva automobil výlučne na podnikanie, môže z každého dokladu o nákupe PHL uplatniť v daňových výdavkoch 80 % z nákupu. Zvyšných 20 % z nákupu PHL bude stále nedaňovým výdavkom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky