Spotreba pohonných látok od 21.7.2020 – praktické príklady

Ako vypočítať spotrebu pohonných látok a nadspotrebu PHL v júli 2020 po novele zákona o dani z príjmov? Ovplyvnia zmeny len daň z príjmov alebo aj DPH?

V súlade s § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) si môže daňovník uplatniť výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky jedným z troch spôsobov:

  • podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze (preukazuje sa knihou jázd),
  • a základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (GPS),
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z nákupu pohonných látok.

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 21.7.2020 sa zmenil prvý spôsob uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky, t. j. spôsob, pri ktorom sa vedie kniha jázd

Spotreba PHL v daňových výdavkoch v mesiaci júl 2020 pri vedení knihy jázd

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1a. zákona o dani z príjmov účinného od 21.7.2020 sú daňovými výdavkami výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %.

Kľúčovým je, že spotreba v technickom preukaze sa od 21.7.2020 zvyšuje o 20 %. Uvedené platí pri vedení knihy jázd. Daňovník účtuje doklady o nákupe PHL vo výške 100 % do daňových výdavkov, pokiaľ automobil využíva výlučne na podnikanie. Následne raz mesačne alebo raz ročne odúčtuje nadspotrebu na základe údajov z knihy jázd, tzn. preúčtuje časť výdavkov vynaložených na PHL na nedaňový účet.

Zmenou zákona o dani z príjmov sa daňovníkom zníži nadspotreba, pretože “normovaná” spotreba (spotreba podľa technického preukazu) sa zvýši o 20 %. Daňovník si bude môcť dať do daňových výdavkov o 20 % viac výdavkov na spotrebované PHL v porovnaní so stavom platným do 20.7.2020.

Výpočet nadspotreby PHL v júli 2020 pri zmene zákona v priebehu mesiaca

Nadspotreba pohonných látok sa vypočíta nasledovným vzorcom:

nadspotreba = (skutočná spotreba - normovaná spotreba) * priemerná mesačná cena za liter PHL

Priemerná mesačná cena za liter PHL sa u platiteľa počíta bez DPH, tzn. priemernú mesačnú cenu za liter PHL vypočíta platiteľ DPH zo základov dane uvedených na dokladoch o kúpe PHL. Neplatiteľ DPH počíta priemernú mesačnú cenu za liter pohonnej látky s DPH, tzn. z celkovej zaplatenej sumy za pohonnej látky (vrátane DPH).

Skutočná spotreba sa vypočíta ako reálna spotreba PHL na 100 km /100*počet najazdených km v mesiaci júl.

Alebo jednoducho sa skutočná spotreba vypočíta nasledovne: počiatočný stav PHL v nádrži + nákupy PHL počas mesiaca - konečný stav PHL v nádrži

Prečítajte si tiež

Zmena nastala vo výpočte normovanej spotreby. Za mesiac júl je nutné vypočítať normovanú spotrebu do 20.7.2020 a osobitne normovanú spotrebu po 21.7.2020.

  • Normovaná spotreba do 20.7.2020 = spotreba uvedená v technickom preukaze/100*počet najazdených km do 20.7.2020 (vrátane)
  • Normovaná spotreba od 21.7.2020 = spotreba uvedená v technickom preukaze*1,2/100*počet najazdených km od 21.7.2020 (vrátane)
  • Normovaná spotreba za júl 2020 = normovaná spotreba do 20.7.2020 + normovaná spotreba od 21.7.2020

V nasledujúcich mesiacoch sa už normovaná spotreba vypočíta podľa nového znenia zákona o dani z príjmov, teda:

Normovaná spotreba = spotreba uvedená v technickom preukaze*1,2/100*počet najazdených km v mesiaci.

Poznámka: Vo vzorcoch je použitý výraz “v technickom preukaze”, ale podľa zákona o dani z príjmov sa môže použiť spotreba z osvedčenia o evidencii alebo spotreba uvedená v doplňujúcich údajoch výrobcu, resp. predajcu.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet nadspotreby PHL v júli 2020

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. vlastní automobil, ktorý využíva výlučne na podnikanie. Počas roka 2020 vedie knihu jázd.

Podľa technického preukazu má kombinovanú spotrebu 5,4 l/100 km. Reálna spotreba PHL je 7,1 l/100 km. Počas júla prejazdila firma na automobile 450 km do 20.7.2020 a 212 km po 21.7.2020. Priemerná mesačná cena za PHL je vo výške 1,09 eur/liter.

Skutočná spotreba = 7,1/100*662 = 47,002 litrov

Normovaná spotreba do 20.7.2020 = 5,4/100*450 = 24,3 litrov

Normovaná spotreba od 21.7.2020 = 5,4*1,2/100*212 = 13,7376 litrov

Normovaná spotreba spolu za júl = 24,3 + 13,7376 = 38,0376 litrov

Nadspotreba PHL za júl = (47,002 - 38,0376)*1,09 = 9,771196 eur. Zaokrúhlene = 9,77 eur.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. za júl odúčtuje nadspotrebu vo výške 9,77 eur.

Pokiaľ by sa nezmenil § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 zákona o dani z príjmov, tak výpočty by boli nasledovné:

Normovaná spotreba za júl = 5,4/100*662 = 35,748 litrov

Nadspotreba PHL za júl = (47,002 - 35,748)*1,09 = 12,26686. Zaokrúhlene = 12,27 eur.

Finančná správa SR uvádza nasledovné: Výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu zákona o dani z príjmov je potrebné preukázať dokladom o nákupe pohonnej látky (PHL), pričom zvýšenú potrebu PHL je možné uplatniť na jazdy vykonané počnúc 21.7.2020, a to aj vtedy, ak nákup PHL spotrebovaných pri jazdách realizovaných počnúc týmto dátumom daňovník, podľa dokladu o nákupe týchto PHL, uskutočnil ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona.

Spotreba PHL od 21.7.2020 a DPH

Zmena výpočtu normovanej spotreby PHL pri vedení knihy jázd nemá vplyv na odpočet DPH. Podľa § 49 zákona o DPH môže platiteľ odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.  Pokiaľ platiteľ DPH využíva automobil výlučne na podnikanie, môže si z dokladov o nákupe PHL odpočítať celú sumu DPH, ak vedie knihu jázd. Je splnená podmienka, že PHL spotreboval na podnikateľské účely - na pracovné cesty.

Prečítajte si tiež

Výpočet nadspotreby nemá vplyv na výšku odpočtu DPH z dokladov o nákupe PHL, keďže podľa zákona o DPH si môže platiteľ DPH (ak auto využíva 100 % na podnikanie) odpočítať celú výšku DPH. 

Spotreba PHL od 21.7.2020 vo forme paušálnych výdavkov

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) 3. bodu sú daňovými výdavkami výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Tento spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky sa od 21.7.2020 nemenil. Daňovník môže do daňových výdavkov uplatniť maximálne 80 % z dokladov o nákupe pohonných látok. Ak daňovník využíva automobil na podnikateľské aj na súkromné účely napr. v pomere 70 % na podnikanie a 30 % na súkromné účely, do daňových výdavkov si bude môcť uplatniť maximálne 70 % z dokladov o nákupe pohonných látok.

V prípade, že daňovník využíva automobil výlučne na podnikanie, môže z každého dokladu o nákupe PHL uplatniť v daňových výdavkoch 80 % z nákupu. Zvyšných 20 % z nákupu PHL bude stále nedaňovým výdavkom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky