Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Životné minimum – čo je to a kedy sa mení?

Životné minimum upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom platí, že ide o spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Výška životného minima sa mení vždy k 1. júlu a platí do 30. júna nasledujúceho roka. Suma životného minima nemôže klesnúť, môže len ostať na rovnakej výške ako za prechádzajúce obdobie. Od výšky životného minima sa odvíjajú rôzne ďalšie veličiny, a to buď s účinnosťou od 1. júla alebo od 1. januára, niektoré si uvedieme v článku ďalej.

Upozornenie: Sumy životného minima pre konkrétny rok stanovuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov SR. Toto opatrenie ešte v čase vydania článku nebolo zverejnené v Zbierke zákonov - aktuálne sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ako sa určuje výška životného minima?

Úprava súm životného minima k 1. júlu sa vykoná tak, že doterajšie platné sumy sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie. Ide o obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.

Prečítajte si tiež

Štatistický úrad SR dňa 14.5.2024 zverejnil, že index spotrebiteľských cien sa v apríli 2024 medziročne zvýšil za nízkopríjmové domácnosti o 1,9 % a tento koeficient je smerodajný pri úpravách súm životného minima od 1.7.2024. Sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Výška životného minima od 1.7.2024 do 30.6.2025

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je od 1.7.2024 do 30.6.2025 suma alebo úhrn súm:

 • 273,99 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 191,14 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 125,11 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Zmena súm životného minima od 1.7.2024 – porovnanie s minulým obdobím

Zmenu súm životného minima od 1.7.2024 oproti minulému obdobiu (do 30.6.2024) uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024 od 1.7.2024 do 30.6.2025
ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu 268,88 € 273,99 €
ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 187,57 € 191,14 €
ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa 122,77 € 125,11 €

V prípade základnej sumy životného minima ide o nárast o 5,11 eura mesačne, ktorý je pomerne malý – v predchádzajúcom období bol nárast až o 34,46 eura mesačne. Životné minimum ovplyvňuje viaceré ďalšie veličiny, a to v oblasti dane z príjmov, dávok či príspevkov pre rodičov. Ako sa zmenia niektoré takéto sumy a odkedy, uvádzame v článku ďalej.

Článok pokračuje pod reklamou

Veličiny naviazané na výšku životného minima v oblasti dane z príjmov od 1.1.2025

Od výšky životného minima sa odvíjajú aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov, ako napríklad:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka aj na manžela/manželku,
 • hranica základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane,
 • hranica základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb (25 %),
 • výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania a iné.

Veličiny v oblasti dane z príjmov sa vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2024 menia od 1.1.2025 nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima na veličiny v oblasti dane z príjmov od 1.1.2025
Veličina Suma Platnosť od - do Spôsob výpočtu
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) 479,48 € mesačne
5 753,79 € ročne
1.1.2025 - 31.12.2025 21-násobok životného minima
základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej NČZD na daňovníka 25 426,27 € 1.1.2025 - 31.12.2025 92,8-násobok životného minima
nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku (maximálna) 5 260,61 € 1.1.2025 - 31.12.2025 19,2-násobok životného minima
základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane 4 046,79 € mesačne
48 441,43 € ročne
1.1.2025 - 31.12.2025 176,8-násobok životného minima
daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu sumu (alebo ak daň za rok 2025 nepresiahne 17 eur) 2 876,90 € 1.1.2025 - 31.12.2025 1/2 ročnej NČZD

Výška rodičovského príspevku v nadväznosti na životné minimum od 1.1.2025

Mimo daňovej oblasti životné minimum ovplyvňuje aj rodičovský príspevok, ktorý sa zvyšuje rovnakým koeficientom ako životné minimum, teda o 1,9 %. Upravená suma rodičovského príspevku sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. Upravenú sumu rodičovského príspevku ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Suma rodičovského príspevku sa tak od 1.1.2025 mení nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima na rodičovský príspevok od 1.1.2025
Veličina Suma Platnosť od - do
rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) 351,80 € 1.1.2025 - 31.12.2025
rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské) 482,30 € 1.1.2025 - 31.12.2025

Minimálne odvody zamestnanca v nadväznosti na životné minimum od 1.1.2025

Podľa zákona o zdravotnom poistení platí, že minimálne zdravotné odvody zamestnanca musia byť na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Minimálny mesačný preddavok zamestnanca je súčet:

 • preddavku zamestnanca určeného zo sumy životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka vo výške určenej sadzbou poistného 4 %, bez zohľadnenia odpočítateľnej položky (273,99  eur x 4 % = 10,95 eur), a
 • preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného 11 % zo sumy životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka, bez zohľadnenia odpočítateľnej položky (273,99 eur x 11 % = 30,13 eur).

Minimálne ročné poistné sa potom vypočíta príslušnou sadzbou z vymeriavacieho základu 3 287,88 eur (12 x 273,99 eur). Sumy sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima na minimálne odvody zamestnanca od 1.1.2025
Veličina Suma Platnosť od - do
minimálny preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca (mesačný) 41,08 € 1.1.2025 - 31.12.2025
minimálne poistné na zdravotné poistenie zamestnanca (ročné) 493,17 € 1.1.2025 - 31.12.2025

Dodávame, že minimálny preddavok zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

 • bol poistenec samostatne zárobkovo činná osoba,
 • bol poistenec osobou, za ktorú platí poistné štát,
 • bol poistenec osobou so zdravotným postihnutím,
 • bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu alebo
 • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Ak vypočítaný zdravotný odvod nedosiahne požadovanú minimálnu výšku (napr. u zamestnanca bez vyššie uvedených výnimiek), zamestnanec musí doplatiť sumu rozdieluvrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Povinnosť doplatku sa týka iba zamestnanca, odvodová povinnosť zamestnávateľa ostáva nezmenená a nezvyšuje cenu práce zamestnanca.

Iné veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.7.2024

Na výšku životného minima sú naviazané aj ďalšie veličiny, napríklad:

 • nepostihnuteľná (základná) suma pri exekúcii,
 • suma predčasného starobného dôchodku pre účely nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • maximálna odmena, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie.

Tieto sumy sa na rozdiel od predchádzajúcich, menia k rovnakému dátumu, ako sa mení suma životného minima, teda od 1. júla 2024. Ich prehľad uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2024 na iné veličiny
Veličina Suma Platnosť od - do Spôsob výpočtu
nepostihnuteľná základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy 383,58 € 1.7.2024 - 30.6.2025 140 % životného minima
suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok (pri splnení ďalších podmienok) 483,40 € 1.7.2024 - 30.6.2025 1,6-násobok životného minima
maximálna odmena nezamestnaného, aby nebol vyradený z evidencie uchádzačov (pri splnení ďalších podmienok) 273,99 € 1.7.2024 - 30.6.2025 suma životného minima

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky