Registrácia pre DPH od roku 2025

Registrácia pre DPH od roku 2025
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zmeny v registrácii pre DPH od roku 2025 súvisia najmä s povinnosťou transpozície smernice Európskej únie a harmonizáciou pravidiel v štátoch EÚ s cieľom znížiť administratívne zaťaženie malých podnikov. Z tohto dôvodu vyplynula povinnosť zaviesť zmeny aj v slovenskej legislatíve – v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o DPH“).

Prehľad zmien v zákone o DPH si prečítajte v článku Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny.

Zmeny v registrácii od januára 2025 sa týkajú tuzemských zdaniteľných osôb aj zahraničných zdaniteľných osôb. Zmeny nastávajú aj v prístupe nadobudnutia statusu platiteľa DPH. Nie každá zdaniteľná osoba, ktorá bude mať pridelené IČ DPH bude automaticky platiteľom DPH, resp. osobou identifikovanou pre DPH (tak ako to je teraz) a rovnako sa od roku 2025 mení aj proces registrácie pre DPH.

Základný prehľad zmien v registrácii pre DPH od roku 2025 nájdete ďalej v článku.

Registrácia pre DPH v prípade tuzemských zdaniteľných osôb od roku 2025

Pri tuzemských osobách hovoríme o registrácii pre DPH zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom na Slovensku (napr. „bežná“ s.r.o. sídliaca na Slovensku).

Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2024 je tuzemská zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Následne daňový úrad vykoná registráciu pre DPH najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registrácii. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom DPH dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre DPH.

Hlavné zmeny nastávajú práve v prípade registrácie pre DPH na základe dosiahnutia stanoveného obratu – nič z uvedeného už od 1.1.2025 nebude platiť.

Je dôležité spomenúť, že registrácia tuzemskej zdaniteľnej osoby ostáva stále v platnosti tak ako naďalej v nasledujúcich prípadoch, a to dňom:

 • kedy sa stala právnym nástupcom platiteľa zaniknutého bez likvidácie;
 • nadobudnutia hmotného či nehmotného majetku v rámci nadobudnutého podniku či jeho časti,
 • dodania stavby alebo stavebného pozemku (ale pozor, zvyšuje sa limit na 62 500 eur),
 • v ktorom prijme platbu pred dodaním stavby alebo stavebného pozemku podľa bodu vyššie,
 • uľahčenia dodania tovaru pre osobu neusadenú na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania (§ 8 ods. 7 zákona o DPH).

Novelou zákona o DPH v súvislosti s premenami obchodných spoločností sa ale dopĺňa aj povinnosť registrácie za platiteľa DPH dňom účinnosti premeny pri odštiepení či cezhraničnom odštiepení.

Ďalej sa dopĺňa aj povinnosť registrácie, ktorá vzniká dodaním tovaru alebo služby, ktoré je predmetom DPH v tuzemsku, uskutočneným zdaniteľnou osobou, ktorá má na Slovensku výlučne prevádzkareň, ak nejde o malý podnik zahraničnej osoby, ktorý uplatňuje oslobodenie od DPH podľa nového ustanovenia § 68f ods. 2 zákona o DPH.

Prečítajte si tiež

Poznámka: Podstata novej osobitnej úpravy podľa § 68f spočíva v tom, že malý podnik zahraničnej osoby je po tom, ako mu je v členskom štáte usadenia pridelené individuálne identifikačné číslo s príponou EX a toto číslo mu je príslušným orgánom oznámené pre SR, oprávnený dodávať tovary alebo služby v tuzemsku s oslobodením od DPH, podobne ako tuzemská zdaniteľná osoba. Ak malý podnik zahraničnej osoby uplatňuje v tuzemsku túto osobitnú úpravu, nie je povinný v súvislosti s výkonom predmetnej ekonomickej činnosti podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 (týka sa výlučne prípadu, ak zahraničná osoba má v tuzemsku zriadenú prevádzkareň pre DPH, avšak táto osoba nedosiahla ani ustanovený ročný obrat v tuzemsku a ani ročný obrat v Európskej únii vo výške 100 000 eur) ani podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 5 zákona o DPH.

Naďalej ostáva v platnosti aj možnosť dobrovoľnej registrácie pre DPH v predošlom znení.

Povinná registrácia za platiteľa DPH na základe dosiahnutia obratu od roku 2025

Podľa novelizovaného § 4 zákona o DPH sa zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň či bydlisko v tuzemsku, alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, stáva platiteľom DPH:

 • prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý hodnota bez DPH dodaných tovarov alebo služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do obratu presiahla 50 000 eur,
 • dodaním tovaru alebo služby, ktorým hodnota bez DPH dodaných tovarov alebo služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do obratu, v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahne 62 500 eur.

Od 1. januára 2025 sa teda tuzemská zdaniteľná osoba stane platiteľom DPH prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom presiahla obrat 50 000 eur, ibaže by v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahla obrat v tuzemsku 62 500 eur, kedy by sa stala platiteľom DPH už týmto dodaním tovaru a služby, alebo by sa stala platiteľom DPH skôr na základe ďalších zákonných skutočností.

Obrat sa už po novom nebude sledovať sa 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ale za jeden kalendárny rok, t. j. od 1. januára do 31. decembra, a po uplynutí tohto kalendárneho roka sa opäť „vynuluje“.

V praxi to znamená aj to, že prekročenie obratu bude potrebné sledovať naozaj striktnejšie s každou jednou faktúrou, pretože lehoty na povinnosť podania žiadosti o registráciu sa novelou zákona o DPH skrátili. V prípade, keď napríklad podnikateľ prinesie doklady svojmu účtovníkovi 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, pričom účtovník zistí, že sa obrat v priebehu tohto obdobia už prekročil, môže byť pravdepodobne neskoro na dodržanie zákonnej lehoty.

Zdaniteľná osoba je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH do piatich pracovných dní odo dňa:

 • v ktorom bol presiahnutý obrat 50 000 eur,
 • v ktorom bol presiahnutý obrat 62 500 eur, ak nebola ešte pred tým povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH z dôvodu dosiahnutia obratu 50 000 eur podľa predchádzajúceho bodu.

Daňový úrad potom zaregistruje zdaniteľnú osobu, ktorá bola povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH, pridelí jej identifikačné číslo pre DPH a vydá rozhodnutie o registrácii pre DPH najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre DPH, avšak identifikačné číslo pre DPH nadobúda platnosť:

 • prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol presiahnutý obrat 50 000 eur,
 • dodaním tovaru alebo služby, ktorým bol presiahnutý obrat 62 500 eur, ak k tomuto dodaniu došlo pred 1. januárom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol presiahnutý obrat 50 000 eur.

Rozdiel medzi dvomi prípadmi dosiahnutia obratu spomínanými vyššie spočíva najmä v tom, že v prípade, ak zdaniteľná osoba dosiahne obrat 50 000 eur v prebiehajúcom kalendárnom roku, je povinná podať žiadosť o registráciu správcovi dane do 5 pracovných dní, avšak nestáva sa hneď platiteľom  DPH a pridelené IČ DPH má „zmrazené“, až do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Až po 1. januári nasledujúceho kalendárneho roka tak začne vystavovať faktúry s DPH a oznamovať ho aj svojim dodávateľom či odberateľom. Zákon o DPH jej tak dáva dostatočný časový priestor pripraviť sa na získanie postavenia platiteľa DPH.

V druhom prípade, ak zdaniteľná osoba presiahne obrat 62 500 eur, stáva sa platiteľom DPH už týmto dodaním, ktorým presiahla obrat 62 500 eur, mala by tak čím skôr, najneskôr však do 5 pracovných dní požiadať o registráciu (ak už nepožiadala pred tým z dôvodu dosiahnutia obratu 50 000 eur).

Ak by nastala situácia, že zdaniteľná osoba dosiahne najskôr obrat 50 000 eur, požiada o registráciu a následne dosiahne obrat 62 500 eur, nepodáva žiadosť o registráciu znova, daňovému úradu už len oznámi túto skutočnosť a jej IČ DPH, ktoré má daňovým úradom pridelené, ale ešte nenadobudlo platnosť (je len zmrazené) sa stane automaticky platné dňom dodania, ktorým dosiahla obrat 62 500 eur.

V praxi môže dôjsť k situácii, že zdaniteľná osoba „nedosiahne obrat 50 000 eur“, ale rovno až 62 500 eur, čiže nebude sa registrovať kvôli presiahnutiu hranice 50 000 eur, avšak rovno presiahne až 62 500 eur vtedy, keď dosahuje obrat napr. 30 000 eur a následne uskutoční naraz dodávku v hodnote napr. 35 000 eur.

Je určite potrebné spomenúť, že novela zákona o DPH od roku 2025 dáva zdaniteľnej osobe aj možnosť:

 • vyznačiť v žiadosti o registráciu, že sa chce stať platiteľom dodaním, ktorým presiahla obrat 50 000 eur, t. j. hneď a nečaká na 1. január nasledujúceho roka. Vtedy IČ DPH nadobúda platnosť dňom, keď sa osoba stala platiteľom;
 • oznámiť daňovému úradu hocikedy po podaní žiadosti, kde si neuplatní možnosť stať sa platiteľom hneď dodaním podľa bodu vyššie, že si túto voľbu rozmyslela a chce sa stať platiteľom DPH pred 1. januárom nasledujúceho kalendárneho roka. V tomto prípade sa stáva platiteľom a IČ DPH nadobúda platnosť dňom, ktorý nasleduje po dni oznámenia.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na povinnosť registrácie tuzemskej osoby od roku 2025 po dosiahnutí obratu:

Spoločnosť X so sídlom na Slovensku, ktorá nie je neregistrovaná pre DPH, dodá od 1. januára 2025 do 15. októbra 2025 tovary a služby v tuzemsku, ktoré sa zahŕňajú do obratu v hodnote 50 000 eur. Do 22. októbra 2025 je spoločnosť X povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH. V tejto žiadosti zároveň uvedie deň, kedy presiahla obrat. V žiadosti zároveň neuvedie, že sa chce stať platiteľom DPH dodaním tovaru, ktorým presiahla obrat 50 000 eur.

Daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom jej pridelí IČ DPH (s platnosťou od 1.1.2026). Spoločnosť X dňa 5. decembra 2025 dodá tovar za 15 000 eur inému platiteľovi DPH na Slovensku. Spoločnosť X týmto dodaním presiahne obrat 62 500 eur, stane sa platiteľom DPH týmto dodaním, pričom pred tým pridelené IČ DPH nadobúda platnosť týmto dodaním. Zároveň je povinná už z tohto dodania zaplatiť DPH. Túto skutočnosť X je povinná bezodkladne oznámiť daňovému úradu.

Dosiahnutie obratu výlučne z oslobodených dodaní podľa § 37 až § 39 zákona o DPH

Zmena od roku 2025 nastáva aj pri skutočnosti, ak bol presiahnutý obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb oslobodených od DPH podľa § 37 až § 39 zákona o DPH (t. j. poisťovacie služby, finančné služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti). Do 31. decembra 2024 totiž platí, že ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až § 39 zákona o DPH, nemusí sa registrovať za platiteľa DPH. Po novom sa však do obratu započítavajú aj uvedené oslobodené služby. Znamená to, že aj subjekty, ktoré si vplyvom nedávnych zmien zákona o DPH zrušili registráciu pre PDH, sa budú musieť opätovne zaregistrovať.

Zjednodušenie pre podnikateľov však spočíva aspoň v tom, že zdaniteľná osoba v podávanej žiadosti o registráciu vyznačí skutočnosť, že presiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb oslobodených od DPH podľa § 37 až § 39 zákona o DPH, ak teda nerealizuje obchody, z ktorých jej vznikne reálna povinnosť platiť DPH.  Následne jej daňový úrad síce pridelí IČ DPH, ale nebude musieť podávať daňové priznanie a kontrolný výkaz, len bude mať povinnosť vedenia záznamov.

Registrácia pre DPH v prípade zahraničných zdaniteľných osôb od roku 2025

Od 1. januára 2025 platí rovnako povinnosť registrácie zahraničnej zdaniteľnej osoby, čiže osoby so sídlom, miestom podnikania, či bydliska mimo územia Slovenska, tak, ako to bolo aj v doterajšej právnej úprave, začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom DPH na Slovensku, t. j. dodaním tovaru alebo služby bez ohľadu na dosiahnutý obrat, ak nejde o zákonom o DPH vymedzené výnimky, napr. dodanie prepravných služieb, dodanie tovarov a služieb ak osobou povinnou platiť DPH je príjemca, či dodanie tovaru a služby oslobodené od DPH podľa § 28 až § 42 zákona o DPH.

Medzi tieto výnimky však pribudlo vymedzenie dodania tovarov alebo služieb, ktoré sú oslobodené od DPH podľa novej osobitnej úpravy uplatňovania oslobodenia od DPH pre malý podnik zahraničnej osoby, uvedený v § 68f zákona o DPH spomínaného už vyššie v článku.

Zahraničná osoba bude od 1. januára 2025 povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 5 pracovných dní daňovému úradu Bratislava, ktorý vydá rozhodnutie do 10 dní a pridelí zahraničnej osobe IČ DPH, ktoré nadobúda platnosť dňom, keď sa stala platiteľom DPH.

Na rozdiel od platného právneho stavu do 31.12.2024 nemusí zahraničná osoba žiadať o registráciu pre DPH pred uskutočnením zdaniteľnej transakcie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky