Podanie daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022)

Povinnosť podania daňového priznania vyplýva fyzickým i právnických osobám zo zákona o dani z príjmov. Kedy je to potrebné, aké sú termíny v roku 2022 či aké tlačivá použiť, nájdete v článku.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 (v roku 2022)

Fyzické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, ktorý označujeme ako zdaňovacie obdobie. V daňovom priznaní uvádzajú všetky zdaniteľné príjmy, ktoré sú predmetom dane a ktoré nie sú od dane oslobodené.

V závislosti od druhu dosiahnutých príjmov, fyzické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov na dvoch typoch tlačív:

 • typu A, ktoré je určené pre tie fyzické osoby, ktoré dosiahli iba príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • typu B, ktoré je určené pre tie fyzické osoby, ktoré v roku 2021 dosiahli aj iné alebo len iné zdaniteľné príjmy (§ 6 - § 8 zákona o dani z príjmov).

Medzi iné zdaniteľné príjmy zaraďujeme príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) a ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).

Vzory tlačív daňových priznaní určuje Ministerstvo financií SR a uverejňuje ich na svojom webe, dostupné sú následne aj na portáli finančnej správy. Pre rok 2021 boli vzory tlačív vydané oznámením MF SR č. MF/014762/2021-721 v prílohe č. 1 a 2. Použijú ich tí daňovníci, u ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2021. Oba typy daňových priznaní podávajú daňovníci miestne príslušnému správcovi dane podľa miesta trvalého pobytu. Fyzická osoba môže mať počas roka viacero druhov príjmov, ale podáva vždy len jedno daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, kde príjmy vyčísli prostredníctvom viacerých čiastkových základov dane.

Existuje niekoľko výnimiek z povinnosti podať daňové priznanie. V roku 2022 nemá povinnosť podať daňové priznanie fyzická osoba, ktorá:

 • dosiahla príjmy oslobodené od dane (napr. materské a rodičovský príspevok),
 • dosiahla príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. úver, pôžička),
 • dosiahla príjmy, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou (napr. podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia),
 • dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, ktorých výška nepresahuje sumu 2 255,72 eur.

Do celkových zdaniteľných príjmov zahŕňame akékoľvek príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Patria sem aj príjmy zo zdrojov v zahraničí u rezidenta SR. Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou sa do sumy celkových zdaniteľných príjmov nezahŕňajú, pretože vybratím takejto dane je daňová povinnosť splnená.

Fyzická osoba-podnikateľ je povinná podať daňové priznanie vždy, keď vykazuje daňovú stratu.

Daňové priznanie podáva aj daňovník, ktorého na to vyzve správca dane. Vo výzve ho poučí o následkoch nepodania.

Fyzické osoby podávajú daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok.

Príklad na povinnosť podania daňového priznania u daňovníka s daňovou stratou:

Príjmy živnostníka Petra boli v roku 2021 vo výške 2 000 €, výdavky vo výške 2 500 €. Peter si uplatňuje preukázateľné výdavky. Síce jeho príjmy nepresahujú hranicu 2 255,72 eur, ale dosiahnutím daňovej straty vo výške 500 € (2 000 € - 2 500 €) mu vzniká povinnosť podať za rok 2021 daňové priznanie typu B.

Fyzické osoby s príjmami len zo závislej činnosti (zo zamestnania) nepodávajú daňové priznanie, ak požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a predložia príslušné doklady v termíne do 15.02.2022. V prípade nepodania žiadosti o ročné zúčtovanie sú tieto fyzické osoby povinné podať daňové priznanie typu A, ak ich celková hrubá mzda za rok 2022 presiahla sumu 2 255,72 eur.

Prečítajte si tiež

Medzi povinné prílohy daňového priznania najčastejšie patria potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (zo zamestnania), kópie rodných listov detí (predkladajú sa iba raz), potvrdenia o návšteve školy v zahraničí, kópie potvrdení vydané bankou o úveroch na bývanie (pre účely daňového bonusu na zaplatené úroky) alebo písomné potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti (pri darovaní 3 % z dane).

O výške sadzieb dane, či nezdaniteľnej časti základu dane sa dočítate v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021.

V článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to? približujeme, ako na vyplnenie daňového priznania v desiatich krokoch.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 (v roku 2022)

Podanie daňového priznania je upravené zákonom o dani z príjmov a zákonom o správe daní (daňový poriadok). Právnické osoby podávajú daňové priznanie za kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak došlo k zmene účtovného obdobia.

Povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb plynie právnickým osobám, ktoré majú na území SR svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia, bez ohľadu na výšku príjmov. Povinnosť sa týka aj zahraničných právnických osôb s príjmami zo zdrojov na území SR. Na rozdiel od zdaňovania príjmov fyzických osôb, právnické osoby založené s cieľom podnikania majú povinnosť podať daňové priznanie vždy, t. j. aj za také zdaňovacie obdobia, v ktorých dosiahli nízke, resp. žiadne príjmy.

Výnimka z povinnosti podať daňové priznanie sa týka právnických osôb nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (napr. občianske združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie), ak majú spravidla len príjmy:

 • ktoré nie sú predmetom dane,
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Predmetom dane právnickej osoby je podľa § 2 zákona o dani z príjmov príjem (výnos) z jej činnosti a z nakladania s jej majetkom.

Právnická osoba podáva daňové priznanie vecne príslušnému daňovému úradu. V súvislosti s podaním daňového priznania je právnická osoba povinná zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia – kalendárneho alebo hospodárskeho roka. V termíne na podanie ju uloží do registra účtovných závierok prostredníctvom samostatného podania. Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania. Prílohami sú doklady, ktoré potvrdzujú skutočnosti uvedené v daňovom priznaní.

Daňové priznanie má minimálne 3 prílohy, ktoré sú už súčasťou samotného tlačiva a uvádzajú sa aj keď sa nevypĺňajú. Ide o:

 • prílohu k § 13a a § 13b zákona o dani z príjmov (uvádza sa v nej výška oslobodenia výnosov, napr. pri použití vynálezu chráneného patentom),
 • prílohu k § 30c zákona o dani z príjmov (uvádza sa v nej počet projektov na výskum a vývoj),
 • prílohu k VI. časti daňového priznania (uvádzajú sa v nej ďalší prijímatelia podielovej dane).
Prečítajte si tiež

Daňovníci vykazujúci výsledok hospodárenia podľa IFRS prikladajú k daňovému priznaniu daňovú evidenciu, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by účtovali v sústave podvojného účtovníctva alebo prehľad úprav vykonaných z výsledku hospodárenia.

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb bol uverejnený v oznámení MF SR č. MF/014762/2021-721 v prílohe č. 3.

Všetky potrebné informácie k podaniu daňového priznania právnickej osoby za rok 2021 nájdete v našom článku Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021 (v roku 2022).

Článok pokračuje pod reklamou

Spôsob podania daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022)

Vyplnené daňové priznanie je možné podať:

 • elektronicky,
 • poštou alebo
 • osobne do podateľne na daňovom úrade.
Prečítajte si tiež

Povinnosť elektronickej komunikácie plynie právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri (a ich zástupcom) a fyzických osobám-podnikateľom registrovaným pre daň z príjmov (a ich zástupcom). Daňové priznanie v listinnej podobe môže byť predložené správcovi dane fyzickými osobami – nepodnikateľmi, pozemkovými spoločenstvami, neziskovými organizáciami, nadáciami, občianskymi združeniami, atď. Po zapracovaní vzorov tlačív daňových priznaní do elektronickej podoby, daňovník podá daňové priznanie vo svojej osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy a podpíše ho prostredníctvom elektronickej značky (EZ-ou) alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om).

Termín na podanie daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022)

Termín na podanie daňového priznanie je do 31. marca 2022, t. j. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Do tohto termínu si daňovník (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii) môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom tlačiva „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“ najviac o:

 • 3 kalendárne mesiace – do 30.06.2022 alebo
 • 6 kalendárnych mesiacovdo 30.09.2022 (ak dosiahol príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí).
Prečítajte si tiež

Ak daňovník v daňovom priznaní v predĺženej lehote neuvedie príjmy zo zdrojov v zahraničí, správca dane uloží pokutu za oneskorené podanie daňového priznania. Aj o ďalších situáciách týkajúcich sa odkladu daňového priznania, si prečítajte v článku Odklad daňového priznania - špecifické situácie.

Daň vyčíslená v daňovom priznaní je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do 8 dní od doručenia oznámenia čísla účtu daňovníka. Číslo účtu oznamuje správca dane len raz – po registrácii pre daň z príjmov alebo keď daňovník podáva daňové priznanie prvýkrát.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak daňovník nepodá daňové priznanie alebo daň nezaplatí včas, správca dane uloží pokutu v rozsahu od 30 eur do 16 000 eur.

Podanie opravného a dodatočného daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022)

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie (aj viac ako jedno). Daňový úrad nebude na skôr podané daňové priznanie prihliadať. Daň sa určí z posledného podaného daňového priznania. Podáva sa na rovnakom tlačive ako riadne daňové priznanie, pričom daňovník krížikom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie. Daňovník za jeho podanie nie je sankcionovaný.

Pri zistení nedostatkov po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania definuje daňový poriadok 3 prípady, kedy:

 • je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie,
 • je daňovník oprávnený podať dodatočné daňové priznanie,
 • daňovník nemôže podať dodatočné daňové priznanie.
Prečítajte si tiež

Povinnosť podania mu plynie, ak daň má byť v skutočnosti vyššia alebo daňová strata nižšia, ako uvedená v daňovom priznaní podanom v lehote na podanie. Dodatočné daňové priznanie predkladá daňovému úradu do konca nasledujúceho mesiaca po zistení nedostatkov. Daň, ktorá je dodatočne priznaná, je splatná v lehote pre podanie.

Daňovník môže, ale nemusí podať dodatočné daňové priznanie, ak pochybil vo svoj neprospech (v skutočnosti má byť jeho daň nižšia alebo daňová strata vyššia) alebo ak uviedol nesprávne údaje, ktoré nemajú vplyv na výšku daňovej povinnosti.

Prečítajte si tiež

Po uplynutí 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla daňovníkovi povinnosť podať daňové priznanie, zaniká možnosť podania dodatočného daňového priznania. Päťročná lehota môže plynúť znovu po doručení protokolu z daňovej kontroly. Dodatočné daňové priznanie nie je možné podať:

 • za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa určuje alebo bola určená daň podľa pomôcok,
 • po dni vydania vyrubovacieho rozkazu,
 • za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky